» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)  (11.11.2017)

» Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (21.10.2017)
» Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.10.2017)
» Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.10.2017)
» Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar BKK 2017/10834  (20.10.2017)
» Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/198  (18.10.2017)
» Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (13.10.2017)
» Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (11.10.2017)
» Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/191 K.2017/131  (10.10.2017)
» BKK 2017/10841 Borç Yönetiminin İhtiyaçları ve Gelişimi Dikkate Alınarak, 2017 Yılı İçin Net Borçlanma Limitinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar  (07.10.2017)
» Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (06.10.2017)
» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 483  (30.09.2017)
» BKK 2017/10803 Orta Vadeli Program (2018-2020)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar  (28.09.2017)
» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)  (27.09.2017)
» BKK 2017/10840 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  (27.09.2017)
» Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)  (26.09.2017)
» Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4)  (26.09.2017)
» Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ  (21.09.2017)
» Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ  (21.09.2017)
» Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (21.09.2017)
» Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.08.2017)
» İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.08.2017)
» İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (25.08.2017)
» Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (19.08.2017)
» Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (19.08.2017)
» Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (18.08.2017)
» Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 71 (2018 Yılı Bina İnşaat m2 Birim Maliyetleri)  (18.08.2017)
» Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (18.08.2017)
» Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2017/10543)  (17.08.2017)
» Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (17.08.2017)
» Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (15.08.2017)
» Anayasa Mahkemesinin 12/7/2017 Tarihli ve E: 2017/44, K: 2017/118 Sayılı Kararı  (11.08.2017)
» Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı  (02.08.2017)
» BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar  (29.07.2017)
» Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56)  (29.07.2017)
» BKK 2017/10468 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar  (28.07.2017)
» BKK 2017/10467 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (28.07.2017)
» Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48)  (27.07.2017)
» 21/7/2017 Tarihinde Yayınlanan Karşılıklı Yer Değiştirme Talebine İlişkin Düzeltme Duyurusu  (25.07.2017)
» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)  (25.07.2017)
» Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.07.2017)
» Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik  (21.07.2017)
» Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.07.2017)
» Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (18.07.2017)
» Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6)  (07.07.2017)
» Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (30.06.2017)
» BKK 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar  (30.06.2017)
» Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (23.06.2017)
» Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378)  (17.06.2017)
» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480)  (09.06.2017)
» Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298)  (09.06.2017)
» Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (08.06.2017)
» Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (01.06.2017)
» 7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (27.05.2017)
» Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik  (27.05.2017)
» Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (26.05.2017)
» 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326  (20.05.2017)
» İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği  (18.05.2017)
» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)  (05.05.2017)
» Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük  (05.05.2017)
» Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (03.05.2017)
» BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar  (29.04.2017)
» 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim Ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5)  (25.04.2017)
» İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (24.04.2017)
» Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)  (22.04.2017)
» KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (01.04.2017)
» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479)  (01.04.2017)
» Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)  (30.03.2017)
» BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (30.03.2017)
» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53 (Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 710)  (25.03.2017)
» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706)  (25.03.2017)
» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)  (25.03.2017)
» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 50 (Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 700)  (25.03.2017)
» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)  (25.03.2017)
» Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (24.03.2017)
» Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (24.03.2017)
» Gelir Vergisi Beyannamenizi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı Veya Diğer Kazanç ve İratlar İçin) Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarımızda Verebilirsiniz.  (16.03.2017)
» Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)  (16.03.2017)
» BKK 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar  (15.03.2017)

                            (Sitenize ekleyebilirsiniz)