2010 yılı SGK idari para cezaları

2010 yılında SGK tarafından uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki gibidir.

MADDE

 

AÇIKLAMA 

 

HESAPLAMA

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR

 

 

 

 

102-a/1

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet - elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

Her Bir sigortalı X 1 Asgari ücret

2010 ilk altı ay

729,00

 

2010 ikinci altı ay

760,50

 

 

 

 

 

 

102-a/2

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

Her Bir sigortalı X 2 Asgari ücret

2010 ilk altı ay

1.458,00

 

2010 ikinci altı ay

1.521,00

 

 

 

 

102-a/3

İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

Her Bir sigortalı X 5 Asgari ücret

2010 ilk altı ay

3.645,00

 

2010 ikinci altı ay

3.802,50

 

İŞYERİ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR

 

102-b

İşyeri Bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

 

102-b/1

Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

asgari ücret X 3

 

2010 ilk altı ay

2.187,00

 

2010 ikinci altı ay

2.281,50

 

 

 

102-b/2

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

asgari ücret X 2

2010 ilk altı ay

1.458,00

 

2010 ikinci altı ay

1.521,00

 

 

 

102-b/3

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

 

asgari ücret X 1

2010 ilk altı ay

729,00

 

2010 ikinci altı ay

760,50

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde,işyeri  bildirgesine bağlı cezalar  üçte iki oranında uygulanır

 

 

ASIL VEYA EK AYLIK PRİM VE  HİZMET BELGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR

 

 

 

102-c

Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

 

 

 

102-c/1

Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır..

Belgede kayıtlı sigortalı sayısı X asgari ücret X 1/5 (üst sınır asgari ücretx2)

 

Kayıtlı her bir sigortalı adına

 

2010 ilk altı ay

 

145,80

Üst sınır  1.458,00

 

 

2010 ikinci altı ay

 

152,10

Üst sınır  1.521,00

 

 

 

102-c/2

Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgede kayıtlı sigortalı sayısı X asgari ücret X 1/8 (üst sınır asgari ücretx2)

 

Kayıtlı her bir sigortalı adına

2010 ilk altı ay

 

91,13

Üst sınır  1.458,00

 

2010 ikinci altı ay

 

95,06

Üst sınır  1.521,00

 

102-c/3

Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim nedeniyle Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgede kayıtlı sigortalı sayısı X asgari ücret X 1/2 (üst sınır asgari ücretx2)

 

Kayıtlı her bir sigortalı adına

 

 

2010 ilk altı ay

 

 

364,50

 

Üst sınır  1.458,00

 

 

2010 ikinci altı ay

 

380,25

Üst sınır  1.521,00

 

 

 

 

 

 

102-c/4

Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

asgari ücret X 2

 

 

 

2010 ilk altı ay

 

 

1.458,00

 

 

2010 ikinci altı ay

 

1.521,00

 

KURUMA BİLDİRİLMEDİĞİ RAPOR İLE TESPİT EDİLEN EKSİK İŞÇİLİK TUTARINA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI

 

 

 

 

102-d

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

asgari ücret X 2

2010 ilk altı ay

1.458,00

 

2010 ikinci altı ay

1.521,00

 

 

KAYIT İBRAZ ETMEME VEYA EKSİK KAYIT İBRAZINA BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI

 

 

 

İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

 

 

 

102-e/1

Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

Asgari ücret X 12

2010 ilk altı ay

 

8.748,00

 

2010 ikinci altı ay

9.126,00

 

 

 

102-e/2

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

Asgari ücret X 6

2010 ilk altı ay

 

4.374,00

 

2010 ikinci altı ay

4.563,00

 

 

 

 

102-e/3

Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

Asgari ücret X 3

2010 ilk altı ay

2.187,00

 

2010 ikinci altı ay

2.281,50

 

 

İŞYERİ KAYIT GEÇERSİZLİĞİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI

 

 

 

İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin  tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde

 

 

 

 

 

 

102-e/4

 

 

 

Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; maddede belirtilen kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde, İbraz etmeme cezasını geçmemek üzere geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

Geçersizlik ay sayısı X asgari ücret x 1/2

(En fazla  ibraz etmeme cezası kadar ceza uygulanır)

Bilanço esasına göre  defter tutanlara en fazla  asgari ücret X12 (ilk 6 ay için 8.748,00 ) (ikinci 6 ay için 9.126,00 )

Diğer defter tutanlar  için en fazla asgari ücret X 6 (ilk 6 ay için 4.374,00) (ikinci 6 ay için 4.563,00  )

 

2010 ilk altı ay

Her bir ay için

364,50

 

2010 ikinci altı ay

Her bir ay için

380,25

 

 

102-e/5

 

İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunun, maddede belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmemesi nedeniyle geçersiz sayılması halinde, her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

Ücret tediye bordrosu ayı X asgari ücret  X ½

(En fazla  ibraz etmeme cezası kadar ceza uygulanır)

Bilanço esasına göre  defter tutanlara en fazla  asgari ücret X12 (ilk 6 ay için 8.748,00 ) (ikinci 6 ay için

9.126,00 )

Diğer defter tutanlar  için en fazla asgari ücret X 6 (ilk 6 ay için 4.374,00 ) (ikinci 6 ay için 4.563,00  )

Defter tutma zorunluluğu olmayanlar  için en fazla  asgari ücret X 3 (ilk 6 ay için 2.187,00 ) (ikinci 6 ay için 2.281,50  )

 

 

2010 ilk altı ay

Her bir ay için

364,50

 

2010 ikinci altı ay

Her bir ay için

380,25

 

 

ASGARİ İŞÇİLİK İLE İLGİLİ İNCELEMELERDE KURUMCA İSTENİLECEK BİLGİ VE BELGELERİ VERMEYENLER İÇİN  UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI

 

102-f

 

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili (Asgari işçilk uygulaması ile ilgili) Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

Asgari ücret X 2

 

2010 ilk altı ay

 

1.458,00

 

 

2010 ikinci altı ay

 

1.521,00

 

 

AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNİN ASILMAMASI İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI

 

 

 

 

 

102-f

Aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasının sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asılmaması halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

Asgari ücret X 2

 

2010 ilk altı ay

 

1.458,00

 

 

2010 ikinci altı ay

 

1.521,00

 

 

4-b ve 4- c  KAPSAMINDA OLANLARIN İŞE BAŞLAMASI VE İŞİ BIRAKMASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN , İŞLEM YAPTIĞI KİŞİLERİN SİGORTALI  OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETMEYEN , İHALELİ İŞLERİ ÜSTLENENLERLE İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN GETİRİLEN İDARİ PARA CEZALARI

102-g

4-b kapsamında çalışanlarla  ilgili olarak 8. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla ilgili 47. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen vazife malullüğü ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

1 Asgari ücret

 

2010 ilk altı ay

 

729,00

 

 

2010 ikinci altı ay

 

760,50

 

102-g

8. maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

Sigortalı sayısı  X 1 Asgari ücret X 1/10

2010 ilk altı ay

72,90

 

2010 ikinci altı ay

76,05

 

TİCARET SİCİL MEMURLUKLARI İLE BİLDİRİM YAPMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN GETİRİLEN İDARİ PARA CEZALARI

102-h

Madde 11 3. fıkra : İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

Madde 11. 6. fıkra  Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Asgari Ücret

 

2010 ilk altı ay

 

729,00

 

 

2010 ikinci altı ay

 

760,50

 

 

DENETİMİ ENGELLEME İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI

102-ı

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında bunların görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

 

Denetimi engelleme Asgari ücret X 5

 

Denetimi engelleme cebir ve şiddet kullanma Asgari ücret X 12

 

2010 ilk altı ay

 

Engelleme

3.645,00

 

Cebir ve şiddet kullanma

8.748,00

 

2010 ikinci altı ay

 

Engelleme

3.802,50

 

Cebir ve şiddet kullanma

9.126,00

 

 

KAMU İDARELERİ BANKALAR DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR KANUNLA KURULMUŞ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

 

102-i

Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

İstenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler asgari ücret x 5

                İstenilen bilgi ve belgeleri geç verenler     asgari ücret x 2

 

2010 ilk altı ay

 

Bilgi ve belge vermeyenler

3.645,00

Bilgi ve belgeyi geç verenler

1.458,00

 

2010 ikinci altı ay

 

Bilgi ve belge vermeyenler

3.802,50

Bilgi ve belgeyi geç verenler 1.521,00

 

 

SİGORTALILIĞI SONA ERENLERE İLİŞKİN BİLDİRİM İLE 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNDE YER ALAN SANDIKLARA, SANDIK İŞTİRAKÇİLİĞİNİN BAŞLAMA VEYA SONA ERMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİMİ YAPMAYANLARA  UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI

 

102-J

sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

 

Her Bir sigortalı X 1 Asgari ücret

2010 ilk altı ay

729,00

 

2010 ikinci altı ay

760,50

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİLERE AİT BİLGİ GİRİŞLERİNİ SÜRESİNDE YAPMAYANLAR İLE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİ OLMAYANLARA AİT BİLGİ GİRİŞİ YAPANLARA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI

 

102-K

Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

 

Asgari Ücret X ½

 

2010 ilk altı ay

 

364,50

 

 

2010 ikinci altı ay

 

380,25

 

           

 

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörttebirlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.

Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.

İdarî para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Hazırlayan: Arif SAĞLAM

Çalışma Dünyası

 www.muhasebenet.net

01.01.2010

www.muhasebenet.net