2011 yılında Prime Tabi Tutulmayan Özel Sağlık Sigortası Primi Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarları
 

Sigorta primlerinden 2011 yılı Özel Sağlık Sigortası Primi Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarları istisnası

PRİME TABİ TUTULMAYAN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI TUTARLARI

DÖNEM

ASGARİ ÜCRET

İSTİSNA TUTARI

01.07.2011-31.12.2011

837,00

251,10

01.01.2011-30.06.2011

796,50

238,95

01.07.2010-31.12.2010

760,50

228,15

01.01.2010-30.06.2010

729,00

218,7

01.07.2009-31.12.2009

693,00

207,9

01.01.2009-30.06.2009

666,00

199,8

01.10.2008-31.12.2008

638,70

191,61

 

      İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları:

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, �� işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30�unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.� denilmektedir.

Buna göre, sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30�una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

Bu durumda, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret  X  % 30 = İstisna Tutarı,

Özel Sağlık Sigortası Primi + Bireysel Emeklilik Katkı Payı � İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarı,   formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki prime esas kazancının, 82 inci maddeye istinaden belirlenen prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde, sözkonusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla prime esas kazancına dahil edilecektir.

Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, prime esas kazanca dahil edilecek tutar,  ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Hazırlayan: Arif SAĞLAM / Çalışma Dünyası
           www.muhasebenet.net