Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Dijital Hizmet Vergisi Ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-2 | MuhasebeNet
Dijital Hizmet Vergisi Ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-2

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun -2

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun metni, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kanunla vergi kanununda yapılan düzenlemeler özet olarak aşağıda yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu :

Gelir Vergisi Kanunun Serbest meslek kazançlarında istisna başlıklı 18’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan yararlanamazlar. Bu durumda olanların, 94’ncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.”

Bu düzenlemeye göre, bu kanunun 17’nci maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir dilimi olan 500.000,00 TL’yi aşan gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etme yükümlülükleri getirilmiştir.

(Bu kanunun; 10’ncu maddesi, 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.)

Gelir vergisi kanunun ücretler istisna başlıklı 23’ncü maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendinde yer alan taşıma giderlerinde sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“(İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10,00 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.)

(Bu kanunun; 11’nci maddesi, kanunun yayımı tarihini izleyen aybaşından (01.01.2020) itibaren yürürlüğe girmektedir.)

Gelir vergisi kanunun İndirilecek giderler başlıklı 40’ncı maddesinin 1 fıkrasının, (1), (5)ve (7) numaralı bentleri sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir.

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.) ”

“(Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)”

“(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasınısöz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)”

Bu kanunun 14’ncü maddesiyle yapılan değişikliğe göre; yukarıda açıklanan hususlar, Gelir Vergisi Kanunun Serbest Meslek Kazançlarında İndirilecek Giderler başlıklı 68 inci maddesinde aynen uygulanacaktır.

Bu maddelerde yer alan maktu tutarların,  2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmayacağına ilişkin düzenleme bu kanunun 22’nci maddesinde yapılmıştır.

(Bu kanunun; 13 ve 14’üncü maddeleri, 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacak vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.)

Gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Bu kanunun 17 maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan Gelir vergisin tabi gelirlere uygulanacak tarifeler ile uygulama tarihleri aşağıdadır.

18.000 TL’ye kadar   %15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası %20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL,  fazlası %27

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL fazlası%35

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL,  fazlası için  %40

oranında vergilendirilir.

Ücret gelirleri haricinde kalan yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek olan,  01.01.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında elde edilen gelirlere yukarıdaki vergi tarifesi uygulanacaktır.

Gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. (Ücret gelirlerinin)

18.000 TL’ye kadar %15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası %20

148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası %27

500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası %35

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL,  fazlası %40

oranında vergilendirilecektir.

Bu kanunun 22’nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici Madde 91/1 de yapılan düzenleme ile yukarıdaki ücret tarifesi, 01.01.2020 tarihinden sonra elde edilecek ücret gelirlerine uygulanacaktır.

-Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121’nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması,”

“3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, (1) numaralı bent kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması (Ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,”

“Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.”

(Bu madde ile yargının salt kurumlar vergisi açısından eksik ödeme değerlendirmesini kaldırmak için, vergi idaresine beyan edilerek ödenmesi gereken ticari, zirai ve serbest meslek kazançlara ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergi beyannamelerine ek olarak, geçici vergi beyannameleri, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi, özel tüketim vergisi beyannameleri ile vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler (damga vergisi, konaklama vergisi vb.) üzerinde tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

(Bu kanunun 18’nci maddesi; 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde (07.12.2019) yürürlüğe girmektedir.)

(Resmi Gazete: 07.12.2019 tarihli 30971 sayılı)

BERKER BOSTANCI

hurses.com.tr

13.12.2019SON DAKİKA:

      ● Ne Zaman Emekli Olurum?
      ● UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM KİTABI ÇIKTI
      ● Kısa Çalışmadaki İşçi Tam Zamanlı Çalıştırılabilir Mi?
      ● Erteleme Mi Gelmeli, Yoksa İptal Mi?
      ● 2021 Yılı Ortasına Kadar Ofis Yerine Evden Çalışma
      ● Artık 26 Ağustosa Kadar İşyerlerinin Bu Beyannameyi Vermesi Zorunlu
      ● Vergi Kaydına Dayanarak Geçmişten Bağkur Kaydı Mümkün Mü?
      ● Ekonomide Normalleşme İçin Vergi Barışı Şart!
      ● KDV Oranı Yılsonuna Kadar İndirilen Mal ve Hizmetler, Temmuz Kirasında İndirim Uygulaması ve İndirimden Kimin Yararlanacağı…
      ● İşveren ve İşveren Vekilliği Kavramları
      ● Bedelli İçin İstifa Edene Tazminat Hakkı
      ● Kıdem Tazminatını Nasıl Alabilirsiniz?
      ● Yurtdışı Borçlanmasıyla Nasıl Emekli Olunur?
      ● İş Yeri Kiralarında Vergi Kesintisi ve KDV İndirimi
      ● Asgariden Prim Ödeme Emekli Aylığını Düşürür Mü? 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.