Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ’ne Göre Kısmi Tevkifat Uygulamasına Konu Olan İşlemler | MuhasebeNet
117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ’ne Göre Kısmi Tevkifat Uygulamasına Konu Olan İşlemler
1.GİRİŞ

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Vergi Sorumlusu” kenar başlıklı 9’uncu maddesinde Katma Değer Vergisi’nde tevkifat ve sorumluluk uygulamaları hüküm altına alınmıştır. KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil; bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir. Buradaki amaç, vergi alacağını güvence altına alarak vergi kaybını en aza indirmektir.

KDV’de vergi sorumluluğunu düzenleyen 9’uncu maddenin mahiyeti ve konuluş amacı, madde gerekçesinde aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.[1]

“Bu madde, vergi alacağının emniyetle tahsil edilebilmesi amacıyla getirilmiş bulunmaktadır. Madde hükmüne göre, mükellefin memleket içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni merkez veya iş merkezinin bulunmaması ve gerekli görülen diğer hallerde, Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması bakımından, işlemlere taraf olan diğer bir şahsı veya şahısları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecektir. Maddede sayılan haller, mükelleflerin idarece takibinin güç olduğu, dolayısıyla vergi tarh, tahakkuk ve tahsilatında kaybın mümkün bulunduğu hallerdir. Burada sayılan haller sınırlı olmayıp, vergi alacağının emniyet altına alınmasının gerekli görüldüğü diğer durumlarda da, Maliye Bakanlığı’nın mükelleften gayri bir şahsı verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisi bulunmaktadır.”

 Kanuna göre katma değer vergisinde sorumluluk müessesesi tam ve kısmi sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tam sorumluluk kapsamında sorumluluk gerektiren işlemlere ait KDV’nin tamamı vergi sorumlusu tarafından beyan edilerek vergi dairesine ödenirken, kısmi sorumluluk kapsamındaki sorumluluk gerektiren işlemlere ait KDV’nin ise bir kısmı vergi sorumlusu tarafından beyan edilmektedir.[2]

117 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nde tevkifat uygulamasına konu olan işlemler ile birlikte belge düzeni, beyan vb. konulara da yer verilmiş olup, bu çalışmada sadece “Kısmi Tevkifat” uygulamasına konu olan işlemler hakkındaki düzenlemeler ele alınmıştır.

2.KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV Kanunu’nun 9’uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir. Bu yetki çerçevesinde, tevkifat uygulamasına ilişkin yayınlanan 89 seri no’lu KDV Genel Tebliği[3]’nde sorumlu sıfatıyla yapılan KDV tevkifatının kapsamı genişletilmiştir. 91 seri no’lu KDV Genel Tebliği[4]’nde bazı değişiklikler ile ilave açıklamalar yapılmıştır. 95 seri no’lu KDV Genel Tebliği[5] ile de tevkifat sorumluluğu yüklenen mükelleflere ilave yapılmıştır. Bu tebliğlerin yanı sıra 96[6] ve 97[7] seri no’lu Genel Tebliğler ile de tevkifat uygulamasına ilişkin düzenlemelerde bulunulmuştur.[8] Son yayınlanan 117 seri no’lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat uygulaması hakkında hükümler bir araya getirilerek bu uygulamaya ilişkin mevzuatta bir bütünlük oluşturulmuştur.

Yukarıda bahsedildiği üzere, katma değer vergisinde sorumluluk müessesesi tam ve kısmi sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Tam tevkifat uygulanacak işlemler 117 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nde;

a)      İkametgâhı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler,

b)      Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

c)      Kiralama işlemleri,

d)     Reklam verme işlemleri,

şeklinde sıralanmıştır.

Tam tevkifat uygulamasına konu olan işlemlerin bedelleri üzerinden hesaplanan verginin tamamı, işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilerek vergi dairesine ödenmektedir.

            Kısmi tevkifat uygulamasına konu olan işlemler ise aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı şekilde ele alınacaktır.

3.KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI

3.1.Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar

Kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, bu işlemler için ilerleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek olup, tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler 117 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nin (3.1.2.) bölümünde sayılmıştır. Bunlar;

a)      KDV mükellefleri (Sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

b)      Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

-         5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

-         Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

-         Döner sermayeli kuruluşlar,

-         Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

-         Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

-         Bankalar,

-         Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri)

-         Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar

-         Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-         Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

-         Payları İMKB’de işlem gören şirketler.

3.2.Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslim ve Hizmetler

“Kısmi Tevkifat” uygulamasına konu olan işlemler hakkında 117 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nde değişikliğe gidilmiş olup, bu kapsama alınmış olan işlemler ve bu işlemlere uygulanacak olan oranlar Tablo-1’de yer almaktadır.


TABLO 1:
KISMİ TEVKİFATA TABİ TESLİM VE HİZMETLER

HİZMETLER

2/10 - Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik - Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri
5/10 - Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri
- Yemek Servis ve Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler Organizasyon Hizmetleri
- Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
- Servis Taşımacılığı Hizmeti
- Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
- Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler
7/10 - Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri
9/10 - Etüt, Plan-Proje,Danışmanlık, Denetim vb. Hizmetler
- İşgücü Temin Hizmetleri
- Yapı Denetim Hizmetleri
- Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri
- Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

TESLİMLER

7/10 - Külçe Metal Teslimleri
- Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi
9/10 - Hurda Atık ve Teslimleri (İstisnadan vazgeçilmesi halinde)
- Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammade Teslimi
- Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri
- Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

3.2.1.Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

3.2.1.1.Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

Yapım işleri kapsamına giren hizmetler 117 seri no’lu KDV Genel Tebliği’nde açıklanmış olup, aynı Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Aynı zamanda yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır.

3.2.1.2.Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim vb. Hizmetler

Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Burada dikkat edilmelidir ki; bu kapsamda değerlendirilecek olan etüt, plan, proje vb. hizmetlerin, yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilmesi gerekmektedir.

3.2.1.3.Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

3.2.1.4.Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Yemek servis hizmetleri, Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta vb. sıfatları taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan hizmet alımlarını; organizasyon hizmetleri ise, konser, fuar, kutlama, kokteyl, davet vb. hizmet alımlarını kapsamaktadır.

3.2.1.5.İşgücü Temin Hizmetleri

Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde tevkifat uygulaması, aşağıdaki şartların varlığı halinde ortaya çıkacaktır.

-         Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

-         Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.

3.2.1.6.Yapı Denetim Hizmetleri

Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

3.2.1.7.Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranından KDV tevkifatı uygulanacaktır. Bir diğer deyişle, fason olarak yaptırılan işlerde ve bu işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde, fason hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin (5/10)’u fason iş yaptıranlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmek üzere tevkifata tabi tutulacak, kalan kısım ise fason iş yapana ödenecektir.

3.2.1.8.Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri

            Tebliğin (3.1.2/a) ayrımı kapsamındakilere turizm acentesi, rehber ve benzerlerine verilen müşteri bulma hizmetlerinde, alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            3.2.1.9.Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

            Profesyonel spor kulüplerince (şirketler dahil) yapılan,

-         Sponsorluk yoluyla veya reklam almak (reklam alanları ve panoların kiralanması dahil) suretiyle reklam gelirlerine konu işlemlerde,

-         Spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın gelirine konu işlemlerde,

-         Toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı gelirine konu işlemlerde,

Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

3.2.1.10.Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

            Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların, temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmet alımlarında (bina temizliği, sokak temizliği, sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası, çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası, park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği, haşere mücadelesi, demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği vb.), alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Burada şu hususa dikkat etmek gerekir ki; temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması sırasında tevkifat uygulanmayacaktır.

            3.2.1.11.Servis Taşımacılığı Hizmeti

            Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların, taşımacılık hizmeti alımlarında (personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas edilen servis hizmetlerine ilişkin olarak yapılan taşımacılık hizmeti alımlarında) (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            3.2.1.12.Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

            Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Ayrıca söz konusu işlemler hizmet niteliğinde olduğundan, baskısı yapılmış ve piyasada satışa sunulmuş hazır haldeki ürünlerin doğrudan alımında tevkifat uygulanmayacağı tabidir.

3.2.1.13.Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

3.2.2.Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

3.2.2.1.Külçe Metal Teslimleri

Her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.

3.2.2.2.Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi

Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel vb. ürünlerin, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Yukarıda sayılan ürünlerin ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır.

3.2.2.3.Hurda Atık ve Teslimleri

            Bilindiği üzere metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, KDV Kanunu’nun (17/4-g) maddesi gereğince KDV’den müstesnadır. Ancak, aynı Kanunun (18/1) maddesine göre bu malların teslimi ile ilgili olarak istisnadan vazgeçilmesi mümkündür. İstisnadan vazgeçilmesi halinde yukarıda sayılanların tesliminde, Tebliğin (3.1.2.) bölümü kapsamındaki alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            3.2.2.4.Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi

            Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül vb. ürünlerin, KDV mükellefleri tarafından Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Söz konusu ürünlerin teslimlerinin, KDV Kanunu’nun (17/4-g) maddesi kapsamında olmayıp, genel oranda (%18) KDV’ye tabi olduğuna dikkat etmek gerekir.

Aynı zamanda, yukarıda sayılan ürünlerin ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.

3.2.2.5.Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

            KDV mükellefleri tarafından,

-         Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

-         Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz vb., Hint,Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin,

Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

3.2.2.6.Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların; ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık vb. kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta vb. imalat atıkları ile odun artığı talaş alımlarında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Bununla birlikte, söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.

4.DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi “Vergi Sorumluluk Müessesesi”ni düzenleyen bir madde olup, maddenin konuluş amacı, vergi alacağını emniyet altına almaktır. Madde içinde yer alan tevkifat uygulaması ile ilgili hükümler, birtakım tebliğler ile düzenlenmiştir. 14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 117 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, farklı düzenlemelerde yer alan tevkifat uygulamaları hakkındaki hükümleri toparlayıcı bir tebliğ olma niteliği taşımakla birlikte, bu tebliğde yer alan hükümler, tevkifat uygulaması hakkındaki değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu değişikliklerin önemli bir kısmını “Kısmi Tevkifat” uygulaması oluşturmaktadır.

Tebliğde yer alan hükümler 2012 yılının Mayıs ayı başından itibaren yürürlüğe girmiş olup, yeni uygulamaya göre “Kısmi Tevkifat” uygulamasını gerektirecek işlemlerin alanlarının genişlediği görülmektedir. Çalışmada, özellikle bu konuya ilişkin düzenlemelere odaklanılmıştır. Sonuç olarak yeni düzenleme, yukarıda da belirtildiği üzere, vergi alacağını güvence altına alarak vergi kaybının en aza indirilmesi için hayata geçirilen önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.

KAYNAKÇA

-         3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (02/11/1984 tarih ve 18563 sayılı T.C. Resmi Gazete)

-         117 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı T.C. Resmi Gazete)

-         ATMACA Beşir-GEZGİN Ahmet, Katma Değer Vergisi Ders Notları, Ankara, 2011

-         MAÇ Mehmet, KDV Uygulaması Kitabı, Ankara, Denet Yayıncılık AŞ, 1994

Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara, Oluş Yayıncılık AŞ, 2007


[1] MAÇ Mehmet, KDV Uygulaması Kitabı, Ankara, Denet Yayıncılık AŞ, 1994, s. 8.12

[2] ATMACA Beşir-GEZGİN Ahmet, Katma Değer Vergisi Ders Notları, 2011, Ankara, s. 28

[3] 21/10/2003 tarih ve 25266 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4] 28/02/2004 tarih ve 25387 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[5] 03/07/2005 tarih ve 25864 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[6] 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[7] 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[8] Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara, Oluş Yayıncılık AŞ, 2007, s. 250-252

Yusuf ARTAR
Vergi Müfettiş Yrd.
31.07.2012SON DAKİKA:

      ● Akaryakıt Dışı Faaliyetlerden De Teminat İstenmesi Şirketleri Mağdur Edecektir
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● 1 Puanlık Kurumlar Vergisi Oran İndiriminde Faaliyet Geliri Tanımı
      ● Güneş Kremi, Lens ve Gözlük Bedellerini SGK Karşılar Mı?
      ● Çağrı Üzerine Çalışma
      ● Vergi Yargısında Dava Açma Süreleri
      ● Şüpheli Alacaklar
      ● Müjde; Tevkifat KDV İadelerinde Ödeme Şartı Kalktı
      ● Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu
      ● Ücretsiz İzinleri Kullandırmayan İşveren Hem Ceza Hem De Tazminat Öder!
      ● Satılan Vatandaşlık Sayısı: 25.969
      ● Vergi İndirimi Hakkıyla Emeklilik
      ● Engelliler!.. Bu Haklarınızdan Faydalanabiliyor Musunuz?
      ● Ek Göstergeden Yararlanmak İçin Ne Zaman Emekli Olmalıyım?
      ● OGS ve HGS Ücretlerinin Gider Kaydı ve KDV İndirimi 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.