Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Kar Dağıtımı Hangi Bilançoya Göre Yapılacaktır | MuhasebeNet
Kar Dağıtımı Hangi Bilançoya Göre Yapılacaktır

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88/1’inci maddesinde  “64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır.”  507/1’nci  maddede, “Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir.” ve 508/2’inci maddede ise “Yıllık kâr, yıllık bilançoya göre belirlenir” denilmektedir.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 64/5’inci maddesinde de gerçek ve tüzel kişilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma hükümlerine aynen uymaları öngörülmektedir. 

Bu bağlamda, finansal tablolarını TMS/TFRS’ye göre düzenleyen şirketlerin, yıllık kârın tespiti ve dağıtımında, VUK uyarınca tutulan yasal defter kayıtlarında yer alan kârı mı yoksa TMS/TFRS’ye göre hesaplanan kârı mı esas alacakları konusunda tereddütler yaşanmaktadır.

Kamu Gözetimi Kurumu ise  “kâr payı dağıtımında Kurumumuz düzenlemeleri çerçevesinde, TFRS’ye veya BOBİ FRS’ye göre hazırlanan finansal tabloların esas alınması gerekmektedir.” şeklinde görüş bildirmiştir.

Ancak, bir işletmede örneğin TFRS’ye göre hesaplanan kar VUK’a göre hesaplanan kârdan yüksek olması durumunda fiktif karlar söz konusu olabileceğinden ve bu durumda da  işletmede yaratılan kaynaktan fazlası dağıtılacağından ya da dağıtılacak kadar kaynak bulanamayacağından, işletme mali açıdan zor duruma düşebilecektir.

Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal tablolarını TMS/TFRS’ye göre düzenleyen “halka açık anonim şirketler” için, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınırı, VUK’a göre tutulan kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarı olarak belirlemiştir. Uygulamada, halka açık olmayan ancak finansal tablolarını TMS/TFRS’ye göre düzenleyen anonim şirketler tarafından da bu yöntemin uygulanabileceği değerlendirilmektedir. 

Tüm bu gelişmeler kar dağıtımındaki  tereddütleri gidermeye  yönelik değildir.

Ancak, Ticaret Bakanlığınca 17 Mayıs 2020 Tarih, Sayı: 31130 Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 7/2’inci maddesi ile  bizce bu tereddütler giderilmiştir.

Zira, Tebliğin kar payının ve kar payı avansı dağıtım esaslarına ilişkin olarak esas alınacak finansal tablolarla ilgili 7’inci madde aşağıdaki gibidir:

“(1) Kâr payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Kanunun 88 inci maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır.

(2) Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz.”

Böylece, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “halka açık anonim şirketler” için, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, VUK’a göre tutulan kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutar şeklindeki belirlemesi ve bu belirlemeden hareketle  halka açık olmayan ancak finansal tablolarını TMS/TFRS’ye göre düzenleyen anonim şirketler tarafından da bu yöntemin uygulanabilecek olması görüşü Ticaret Bakanlığınca da bu tebliğ ile de teyit edilmiştir.

Sonuç itibariyle, finansal tablolarını TMS/TFRS’ye göre düzenleyen tüm anonim şirketlerin dağıtılması öngörülen kâr payları tutarı, Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

SMMM  HÜSEYİN YÖRÜKOĞLU         

21.05.2020SON DAKİKA:

      ● Çalışana “MASKE” Vermeyen Kamu ve Özel İş Yerlerine Cezai Yaptırım
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● Elden Ödenen Maaş İspat Gerektirir
      ● Anneniz 1588 Gün Daha Prim Ödeyip 25 Yılını Dolduracak
      ● Sosyal Güvenlik Haftası'nda Çalışanların Sorun ve Beklentileri
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ
      ● İşveren İlk Yedi Gün İçin Ücret Ödemek Zorunda Mı?
      ● Hafta Tatili- Mazeretsiz Devamsızlıkta Hafta Tatili- Kısmi Süreli Çalışmada Hafta Tatili
      ● Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır
      ● Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndirimi Uygulamasında Kolaylık Sağlanmıştır
      ● Dijital Hizmet Vergisini Kimler Ödeyecek?
      ● Kapıcı Çalıştıranlar Dikkat!
      ● 657 Gün Daha Prim Ödeyip 57 Yaşınızı Dolduracaksınız
      ● Gelir Vergisi Dilimleri Değişti Mi?
      ● Katma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Özelge Özetleri 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.