Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişikliğine Dair Yönetmelik Yayımlandı | MuhasebeNet
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişikliğine Dair Yönetmelik Yayımlandı

Sirküler No: 3134

09/10/2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete’de Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  yayımlanmıştır. Yönetmelik ile yapılan başlıca değişiklikler şöyledir:

– Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ve genel kurul toplantısına katılabilecek listesi (hazır bulunanlar listesi) hazırlanması zorunluluğu kaldırılmıştır.

– Kuruluş ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabi olanlar dışındaki tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında gündem ne olursa olsun Bakanlık temsilcisi bulunması zorunluluğu kaldırılmıştır.

– Halka açık olmayan şirketlerde genel kurul toplantısında pay sahiplerinin temsili amacıyla düzenlenen vekâletnameye noter onayı olmadan, noter huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesinin eklenmesi yeterliydi. Değişiklik ile vekaletnamelerin noter onaylı olması zorunlu tutulmuştur.

– Nisapların sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumu hariç olmak üzere, genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine yapılacak toplantılarda olağan toplantı ve karar nisapları uygulanır. (Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunur ve toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile karar alınır.)

– Bakanlık temsilcisi başvurusunun fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden yapılmasına olanak tanındı.

– Bakanlık temsilcisi başvuruları; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce imzalanan bir dilekçe ile yapılabiliyordu. Değişiklik ile, yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması ve münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebileceğine ilişkin yeni düzenleme getirilmiştir.

– Bakanlık temsilcisi ücreti ile ilgili tahakkuk edecek vergilerin ilgili vergi dairesine ödeneceğine ilişkin hüküm çıkarıldı. Bununla bağlantılı olarak, söz konusu ücretin vergilerle birlikte tek kalemde Bakanlığın muhasebe birimine yatırılacağı düzenlendi.

– Yönetmelik eklerinde yer alan hazır bulunanlar listesi örneği, genel kurul vekaletnamesi örneği, genel kurul iç yönergesi örneği gibi belgeler güncellenerek yeniden yayımlandı. Eklerine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-5.htm sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bakanlık temsilcisi ücretinin yatırılma usulüne ilişkin değişiklik, Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımı tarihinden bir ay sonra 09/11/2020, diğer değişiklikler ise Resmi Gazete’de yayımı tarihinde 09/10/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr

15.10.2020SON DAKİKA:

      ● Öğrenim Kredisi Borçları Silinmelidir…
      ● UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM KİTABI ÇIKTI
      ● Yeniden Mükellefiyet Tesisi
      ● İşverene Sağlanacak Destek Ve Teşvikler
      ● Ar-Ge, Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Bölgelerinde Yürütülen Faaliyetler Merkezler İle Bölge Dışında 1 Yıl Süreyle İzin Alınarak Yürütülebilecektir
      ● Emeklilik İçin Prim Gününü Doldurmak Zorlaşacak
      ● Vergi Yasaları ve Uygulanmasındaki Sorunlar
      ● İnsana Yakışır İş
      ● Değerli Konut Vergisi 2022’ye Ertelenmeli
      ● Hangi SGK Borçları Yapılandırılacak? İşte Detayları...
      ● Nakdî Ücretsiz İzin Desteği Uzatılacak Mı? İşte Tüm Merak Edilenler...
      ● Yeniden Değerleme, Teknik İflastan Kurtarır
      ● İstiklal Savaşı Gazisinin Aylığı Kızına Bağlanmaz
      ● SGK’nın 696 KHK İle Kadroya Geçen İşçileriyle İlgili İş Kolu İşlemlerine İlişkin Yeni Uygulaması
      ● 1.7 Milyon Kişilik İstihdam İçin 6 Milyar TL Teşvik 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.