Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Yapılandırma Kanunu Bağkur’lu Vatandaşlara Neler Getiriyor | MuhasebeNet
Yapılandırma Kanunu Bağkur’lu Vatandaşlara Neler Getiriyor

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim ve diğer alacakların, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine çok daha düşük olan enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte peşin veya 18 aya kadar taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

Anılan Kanun kapsamında 5510/4-b (eski adıyla Bağkur) kapsamında sigortalı olan vatandaşlar da gerek 2020/Ağustos veya önceki dönemlerden kaynaklanan prim borçlarını, gerekse çeşitli kanunlar gereği ödenmemiş prim borçları nedeniyle durdurulmuş olan sigortalılık sürelerine isabet eden prim borçlarını enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte ödeyebileceklerdir.

1-Durdurulmuş süreler hariç 2020/Ağustos ve önceki aylara ilişkin 4/b kapsamındaki (Bağkur) prim borçlarının yapılandırılması

5510/4-b kapsamındaki sigortalıların, durdurulmuş süreler haricindeki 2020/Ağustos ve önceki dönemlerden kaynaklanan prim borçlarını 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırarak ödeyebilmeleri için 31/12/2020 tarihine kadar e-Devlet uygulamaları üzerinden elektronik ortamda veya2020/45 sayılı SGK Genelgesinin Ek-1/b’de yer alan başvuru formunu doldurarak herhangi birsosyal güvenlik merkezine elden vererek veya iadeli taahhütlü olarak posta kanalıyla göndererek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2-Yapılandırılacak borcun hesaplanması

31/12/2020 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunan 4/b kapsamındaki sigortalıların, enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte 2020/Ağustos ve önceki dönemlere ilişkin prim borçlarını:

-İlk taksit süresi içinde (28/2/2021 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 1/3/2021 tarihine  kadar) ödemeleri halinde enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faizin % 90’ının

-İkinci taksit süresi içinde (30/4/2021 tarihine kadar) ödemeleri halinde % 50’sinin

tahsilinden vazgeçilecektir.

Borcun taksitler halinde ödenecek olması halinde ise enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faizle birlikte toplam borç;

1) Altı eşit taksit için (1,045)

2) Dokuz eşit taksit için (1,083)

3) On iki eşit taksit için (1,105)

4) On sekiz eşit taksit için (1,15)

katsayı ile çarpılarak bulunan taksitlendirme farkı ile birlikte ikişer aylık süreler içinde ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

5510 sayılı Kanuna göre 4/b kapsamında sigortalı sayılan isteğe bağlı sigortalıların ise, sigorta primlerini ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödemeleri mümkün olduğundan, 7256 sayılı Kanun gereği yapılandırmaya müracaat eden isteğe bağlı sigortalıların yalnızca söz konusu 12 aylık süre zarfındaki prim borçları yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Dolayısıyla isteğe bağlı sigortalıların yapılandırmaya;

-2020 yılı Kasım ayında başvurmaları halinde 2019 yılı Aralık, 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayı,

-2020 yılı Aralık ayında başvurmaları halinde 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,  Haziran, Temmuz, Ağustos ayı

prim borçları 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.

3-Genel sağlık sigortasından yararlanılması

4/b kapsamındaki sigortalıların 2020/Ağustos ve önceki dönemlerden kaynaklanan borçlarını yapılandırmaları ve yapılandırılan borcun ilk taksitini ödemeleri halinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması veya bulunmakla birlikte 6183/48. maddeye göre taksitlendirmiş olmaları kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayacaklardır.

4- Beş puanlık prim indiriminden yararlanılması

2020/Ağustos ve önceki sürelere ilişkin borçları yeniden yapılandırılan 4/b kapsamındaki sigortalılar, kapsama girmeyen 2020/Eylül ve sonraki aylara ilişkin borçlarını ödemeleri veya 6183/48. madde uyarınca taksitlendirme halinde, takip eden cari aylara ilişkin sigorta primlerini beş puan indirimli olarak ödeyebileceklerdir.

5-Ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılandırma işleminin bozulması

Yapılandırılan borçlara ilişkin taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi gerekmekle birlikte;

- Peşin ödeme seçeneğini tercih eden sigortalıların yapılandırılmış borçlarının tamamını ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar,

- Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden sigortalıların ilk iki taksiti süresi içinde ve eksiksiz ödemeleri kaydıyla bir takvim yılında ödenmemiş en fazla iki taksiti, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar

6183/ 51. maddeye göre hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte ödemeleri mümkün bulunmaktadır.

Aksi halde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş sayılacaktır.

Diğer taraftan 2020/45 sayılı Genelgeye göre başvuru sırasında peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları halinde, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.

Ayrıca yapılandırma süresi içinde cari ay primlerinin ödenme şartı bulunmadığından, 2020/Ağustos ve önceki aylara ilişkin borçlar taksitler halinde ödenirken cari ay primleri ödenmemiş olsa bile taksit ödemeleri yukarıda izah edildiği şekilde ödenmeye devam edildiği sürece yapılandırma işlemi devam edecektir.

6- Durdurulmuş sürelere ilişkin 4/b (Bağkur) prim borçlarının yapılandırılması

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda

kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, prim borçları nedeniyle evvelce çıkartılan yasalarla sigortalılık süreleri durdurulmuş olan sigortalıların veya hak sahiplerinin;

-Kanunun yayım tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde (31/1/2021 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 1/2/2021 tarihine kadar) müracaat etmeleri,

-Enflasyon oranları üzerinden hesaplanan gecikme faizi ile birlikte bulunan borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde (28/2/2021 tarihine kadar) ödemeleri

kaydıyla durdurulmuş süreler, sigortalılık sürelerine eklenecektir.

Durdurulmuş sigortalılık sürelerinin, bir kısmının veya emekliliğe yetecek kadar olan kısmının ödenmesi gibi bir durum sözkonusu olmadığından başvuruda bulunan borçluların durdurulmuş sigortalılık sürelerine isabet eden borçlarının tamamını ödemeleri gerekmektedir.

Durdurulmuş sürelere ilişkin prim borçlarının enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte tamamının 28/2/2021 tarihine kadar ödenmesi gerektiğinden durdurulmuş prim borçlarının ödenmesinde, enflasyon oranları üzerinden hesaplanan gecikme faizinin % 90’nının terkin edilmesi gibi bir durum sözkonusu değildir.

Yine durdurulmuş sürelere ilişkin prim borçlarının yapılandırılması halinde hesaplanan borcun tamamının 28/2/2021 tarihine kadar ödenmesi gerektiğinden, durdurulmuş sürelere ilişkin borçların taksitler halinde ödenmesi de mümkün bulunmamaktadır.

7- 2020/Ekim ve önceki dönemlerden kaynaklanan prim borçlarının ödenmemesi veya yapılandırılmaması

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların, yapılandırma kapsamına girmeyen 2020/Eylül ve Ekim aylarına ilişkin borçlarını da en geç 31/1/2021 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 1/2/2021 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde 2020/Eylül ve Ekim ayına ilişkin sigortalılık süreleri de durdurulacaktır.

Sigortalılıkları durdurulan vatandaşlar veya hak sahipleri daha sonra talep etmeleri ve durdurulan sigortalılık sürelerine isabet eden ve beyan edecekleri kazanç üzerinden hesaplanan primlerin tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık sürelerine eklenecektir.

Bağkurlu vatandaşlara tavsiyem,

Yapılandırma kapsamına giren prim borçları için enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faiz, mevcutta hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammına göre çok daha düşük olduğu için durdurulmuş sürelere ilişkin prim borçlarının veya 2020/Ağustos ve önceki sürelere ilişkin prim borçlarının yapılandırma kapsamında ödenmeyip sonradan güncel asgari ücret üzerinden ödenmesi halinde, çok daha yüksek rakamlarla karşılaşılabilecektir. Bu nedenle özellikle emeklilik için sigortalılık süresi, prim günü ve yaş kriterlerine bakıldığı dikkate alınarak, ileriki tarihlerde sigortalılık süresi ve yaş kriterini sağlamasına rağmen emeklilik için prim gününe ihtiyacı olacak vatandaşların, bu ihtiyaçları doğrultusunda durdurulan sigortalılık sürelerine ve/veya 2020/Ağustos ve önceki sürelere ilişkin prim borçlarını yapılandırma kapsamında ödemeye gayret etmelerini,

2020/Ağustos ve önceki sürelere ilişkin prim borçlarının yapılandırma kapsamında 1/3/2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde prim borçlarının ana parasıyla birlikte enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faizin yalnızca % 10’ luk kısmının ödeneceği, ikinci taksit süresi içinde 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde hesaplanacak faizin % 50’sinin ödeneceği, taksitler halinde ödenecek olması halinde ise hesaplanacak faizin tamamı ile birlikte ayrıca taksitlendirme farkı da ödeyeceklerini dikkate alarak, yapılandırma kapsamındaki borçların peşin ödenmesinin çok daha avantajlı olduğu hususunu göz önünde bulundurmalarını,

Yapılandırma ödemelerini taksitler halinde yapacak vatandaşların, taksitlerin eksik ödenmesi halinde veya sonradan gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde dahi ödeme yükümlülüklerinin ihlal edilmiş kabul edileceklerine dikkat etmelerini,

Tavsiye ederim.

EYÜP SABRİ DEMİRCİ

gulbenkmusavirlik.com

20.11.2020SON DAKİKA:

      ● Askerlik Borçlanması İçin Ödenen Bedel Geri Alınabilir Mi?
      ● UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM KİTABI ÇIKTI
      ● Boşanan Kadın Babası Üzerinden Sağlık Yardımı Alabilir Mi?
      ● Kimlerin Bilgileri Değişime Tabi Tutulacak?
      ● Prim Borcu Nedeniyle Sigortalılığı Silinenler Yeniden Bu Hizmetleri Kazanabilir!
      ● Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Defter Uygulamasına Dahil Olacak Mükellefler Hakkında Duyuru
      ● 2019/Ocak-2020/Nisan Aylarında/Dönemlerinde En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Aydaki/Dönemdeki Sigortalı Sayısına İlave Olarak Yeni İstihdam Teşviki
      ● Yıllık İzinde Zamanaşımı
      ● Yeni KDV İade Konuları
      ● Yürürlükteki Tüm Sigorta Prim Teşvikleri
      ● Hangi Finansal Bilgiler Paylaşılacak?
      ● Priminizi 5450 Veya 5525 Güne Tamamlamalısınız
      ● GSS Borcu Olanlar Dikkat!
      ● Maliyet Ya Da Gider Olmaksızın Cironun Hepsinin Kar Olarak Kabul Edilebileceği Bir Sektör Var Mıdır?
      ● SGK İdari Para Cezalarının 7256 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılması 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.