Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

SGK İdari Para Cezalarının 7256 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılması | MuhasebeNet
SGK İdari Para Cezalarının 7256 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılması

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumunca 31/8/2020 ve öncesi sürelerde yapılan tespitlere ilişkin uygulanan idari para cezalarının % 50’sinin terkin edilerek kalan % 50’sinin peşin veya 18 aya kadar taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

31/8/2020 tarihinden önceki sürelerde yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları için;

-Kanunun 1/13 fıkrasında, Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleşmiş olan idari para cezalarının,

-Kanunun 4/16 fıkrasında ise, Kanunun yayımı tarihinden başvuru tarihine kadar kesinleşen idari para cezalarının

Yapılandırma kapsamına alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Ancak uygulamada, kesinleşme ifadesi ile hangi tarihe kadar tebliğ edilmiş idari para cezalarının kastedildiği, kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleşen idari para cezaları ile kanun yayımlandığı tarihten başvuru tarihine kadar kesinleşen idari para cezalarının yapılandırılmasında herhangi bir farklılık olup olmadığı, 31/8/2020 tarihi itibariyle yapılmış tespitlerde hangi cezaların yapılandırma kapsamına alınacağı gibi hususlarda tereddütler yaşanabilmektedir.

İdari para cezalarının kesinleşmesi

5510 sayılı Kanunun 102/4 fıkrasına göre idari para cezaları;

- Tebliğ tarihinden itibaren on beş günlük süre içinde ödenmediği ve on beş günlük süre içinde de Kuruma itirazda bulunulmadığı takdirde, tebliğ tarihini izleyen on beşinci gün itibariyle,

- Tebliğ tarihinden itibaren on beş günlük süre içinde Kuruma itirazda bulunulduğu takdirde, itirazın reddine ilişkin Kurumca alınan kararla ilgili olarak yargıya başvurulmaması halinde red kararının işverenlere tebliğ edildiği tarih itibariyle,

- İtirazın reddine ilişkin Kurumca alınan kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz günlük süre içinde yetkili idare mahkemesine başvurulduğu takdirde, mahkemenin karar tarihi itibariyle

kesinleşmektedir.

16/11/2020 ve öncesinde kesinleşmiş idari para cezalarının yapılandırılması

Kanunun 1/13 fıkrasına göre, 31/8/2020 ve öncesi sürelerde yapılan tespitlere ilişkin olup, Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihinden önce kesinleşmiş olan, başka bir ifade ile 31/10/2020 ve öncesinde tebliğ edilmiş idari para cezalarının % 50’sine, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 16/11/2020 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanan gecikme faizi ilave edilerek yapılandırma kapsamında ödenecek borç tutarı hesaplanacaktır.

17/11/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında kesinleşmiş idari para cezalarının yapılandırılması

Kanunun 4/16 fıkrasına göre, 31/8/2020 ve öncesi sürelerde yapılan tespitlere ilişkin olup, Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihinden son başvuru tarihi olan 31/12/2020 tarihine kadar kesinleşmiş olan, başka bir ifade ile 1/11/2020 ila 15/12/2020 tarihleri arasında tebliğ edilmiş idari para cezalarının % 50’sine, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 31/12/2020 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı yerine aylık % 0,35 oranında katsayı üzerinden hesaplanan gecikme faizi ilave edilerek yapılandırma kapsamında ödenecek borç tutarı hesaplanacaktır.

Diğer taraftan Kanunun 3/16 fıkrasında Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili kılındığından, sayın Cumhurbaşkanınca yapılandırma başvuru süresinin uzatılması halinde, süre uzatımının yapıldığı tarihe kadar kesinleşen idari para cezaları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

İdari para cezaları için dava yoluna başvurulmuş olması

Kanunun 3/13 fıkrasına göre idari para cezası borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmuş borçluların yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmeleri için dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerektiğinden, başvuru süresi içinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla kapsama giren borçları ile ilgili dava açmış veya Kanun yoluna başvurmuş olan borçluların yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, borçlarını peşin veya taksitler halinde ödeyebilmeleri için açılmış davalardan feragat ettiklerine dair, 2020/45 sayılı Genelge Ek:6-a’da yer alan dilekçeyi bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezine vermeleri icap etmektedir.

Bu durumda, davadan vazgeçilmiş idari para cezası borçları, tebliğ edildiği tarih dikkate alınarak kesinleşme tarihine göre yapılandırılacaktır.

Yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin idari para cezalarına karşı daha önce Kuruma itiraz etmiş olmaları durumunda ise, başvuru formunda idari para cezası borçlarının yapılandırılması yönünde tercihte bulunulduğu takdirde itirazdan vazgeçildiğine dair bir dilekçeyle başvuruda bulunulması gerektiği değerlendirilmektedir.

 Hangi cezalar yapılandırma kapsamına giriyor? 

İdari para cezalarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için en geç 15/12/2020 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması gerekmekle birlikte,

 -İdari para cezasına konu fiil denetim raporu veya mahkeme kararı sonucu tespit edilmiş ise denetim raporunun 31/8/2020 tarihinden önce düzenlenmiş olması,

 -İdari para cezasına konu fiilin 31/8/2020 tarihinden önce işlenmiş olması

 gerekmektedir.

Bu bağlamda, 31/8/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş denetim raporlarına istinaden tebliğ edilen idari para cezaları yapılandırma kapsamına girmediği gibi 2020/Ağustos ve sonrası dönemlere ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin, yasal verilme süresi 31/8/2020 sonrasında sona eren işyeri bildirgelerinin, işe giriş bildirgelerinin, işten ayrılış bildirgelerinin, çalışmadığına dair bildirimlerin, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin süresi dışında yapılmış olması nedeniyle uygulanan idari para cezaları yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. 

İdari para cezalarının peşin veya taksitler halinde ödenmesi

31/12/2020 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunan işverenler kapsama giren idari para cezası borçlarını:

-İlk taksit süresi içinde (28/2/2021 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 1/3/2021 tarihine  kadar) ödemeleri halinde Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan faizin % 90’ının tahsilinden vazgeçildiğinden hesaplanan faizin % 10’unu

-İkinci taksit süresi içinde (30/4/2021 tarihine kadar) ödemeleri halinde % 50’sinin tahsilinden vazgeçildiğinden % 50’sini

ödeyeceklerdir.

Örneğin, kapsama giren 10.000,00 TL tutarındaki idari para cezası için yapılandırma başvurusunda bulunup peşin ödeme seçeneğini tercih eden işveren için,

Borç aslı olan 10.000,00 X 50 / 100 = 5.000,00 TL için Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan faizin 800,00 TL olduğu düşünüldüğünde, işveren tarafından;

5.000,00 TL borç aslı ve 800,00 *10 /100= 80,00 TL olmak üzere toplamda 5.080,00 TL ödenecektir.

Borcun taksitler halinde ödenecek olması halinde ise enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faizle birlikte toplam borç;

1) Altı eşit taksit için (1,045)

2) Dokuz eşit taksit için (1,083)

3) On iki eşit taksit için (1,105)

4) On sekiz eşit taksit için (1,15)

katsayı ile çarpılarak bulunan taksitlendirme farkı ile birlikte ikişer aylık süreler içinde ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

EYÜP SABRİ DEMİRCİ                                                       

26.11.2020SON DAKİKA:

      ● Milyonların Gözü Toplu Sözleşmelerde
      ● UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM KİTABI ÇIKTI
      ● Gecekondu'da Tapu Harcı Sorunu Devam Ediyor!
      ● 65 Yaş Aylığı Alanlar Artacak
      ● Askerlik Borçlanması Başlangıcı Geri Çeker Mi?
      ● Engellinin Rızası Olsa Bile Engelli Aylığı Haczedilemez
      ● Devletten Taşınmaz Kiralayana KDV Şoku
      ● TSK Personeline Müjde!
      ● Yeme İçme Sektörüne HES'li Çözüm!
      ● Değerli Konut Değil Eşitsizlik Vergisi
      ● En Düşük Bağ-Kur Primi Bin 235 Lira
      ● 296 Gün Daha Prim Ödeyip 47 Yaşı Doldurmalısınız
      ● İşveren Yanlışlıkla Kestiği Vergiyi İade Etmek Zorunda
      ● Kısa Çalışmaya Kimler Başvuracak?
      ● Yıllık Beyanname Verecekler İçin Dokümantasyon Hazırlık Zamanı 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.