Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Borç Yapılandırmasında Nelere Dikkat Etmek Gerekir? | MuhasebeNet
Borç Yapılandırmasında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok müesseseyi düzenleyen ‘'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlete ait vadesi 30 Nisan 2021'e kadar olan vergi ve sigorta alacakları dahil toplam 476 milyar TL'yi bulan amme alacağı, amme borçluları tarafından peşin ya da taksitle ödenebilecek. Bugün sizlere, borç yapılandırmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken çok önemli konuları bir bütün halinde anlatacağım.

BAŞVURU

7326 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini veya peşin ödemeyi tercih etmişlerse ilk taksit ödeme süresi içinde borcun tamamını 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31.10.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekir.

Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanun'dan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan borçlular Kanun kapsamında ödenecek olan borca mahsubunu talep edebileceklerdir. Borçluların mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır. Bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır.

7326 sayılı Kanun'dan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, Kanun'da yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun'un yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer'i amme alacağı hesaplanmaz.

ÖDEME

Taksitle ödeme istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Taksitle yapılacak ödemelerde Kanun maddesine göre hesaplanan tutarlar; 12 ay (6 taksit) için 1,090, 18 ay (9 taksit) için 1.135, 24 ay (12 taksit) için 1.180 ve 36 ay (18 taksit) için1.270 katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

Yapılandırma hükümlerine göre hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde (30 Eylül 2021) peşin olarak ödenmesi hâlinde;

■ Bu tutara katsayı ve bu Kanun'un yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

■ Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %90 indirim yapılır.

■ 7326 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.

■ Yapılandırılan alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılır.

■ Mükelleflerce kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksitinin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (Kasım 2021) peşin ödemesi halinde; yine katsayı uygulanmaz ve buna ilaveten fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50, alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde %25, idari para cezalarından %12.5 oranında indirim yapılır.

Kanun'da, Cumhurbaşkanı'na bu Kanun ile ilgili başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Bu yetki kullanılırsa; yukarıdaki başvuru ve ödeme tarihleri 1'er ay uzayacak.

NEDİM TÜRKMEN

sozcu.com.tr

12.06.2021SON DAKİKA:

      ● Artık Banka Kredisi İle Emekli Olabilirsiniz!
      ● Gerçek Faydalanıcı Düzenlemesi Tam Anlamı İle Olmasa Da Nihayet Hayata Geçirildi!
      ● KDV İndirim Süresi Uzatıldı !
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● 3435-Mevduat Faizlerinden Elde Edilecek Gelirlere Uygulanacak Vergi Oranları Süresi Yeniden Uzatılmıştır
      ● Beş Puan Teşvikinde Değişiklik Var!
      ● Asgari Ücret Desteği Ocak Ayından Geçerli Ödenecek
      ● Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı ve Vergilerin Nakden İadesi
      ● 3433-2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
      ● 3434-50 Kişinin Altında Sigortalı Çalıştıran, İlave İstihdam Sağlayan İşverenler 5 Sigortalıya Kadar Ödedikleri Sigorta Primlerini Kredi Garanti Fonu (Kgf)’Dan Kullandıkları Kredi Faizlerinden Düşülebileceğine Ait Uygulama Genelgesi Yayımlandı.
      ● Ücretsiz İzin Sonrası İşten Çıkarılanın Hakları
      ● İşte Resmi Gazetede Yayımlanan Torba Kanunun Tam Hali
      ● Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Değişiklik
      ● Vergide Dava Açma Süresi Geçtiği Halde Dava Açılması Mümkün Müdür?
      ● 3432-Ticari Reklam Hizmetlerinde Uygulanacak KDV Tevkifatına Ait Özelgelerden Örnekler 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.