Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Ticari İlişkilerde Yazılı Sözleşmenin Önemi | MuhasebeNet
Ticari İlişkilerde Yazılı Sözleşmenin Önemi

Aralarında ticari ilişki bulunan firmalar arasında yazılı bir sözleşmenin bulunmaması zaman zaman düzenlenen faturalar konusunda ihtilaflara sebep olmakta, örneğin, taşınmaz dahil mal ve hizmet alım satımlarında bedele KDV’nin dahil mi yoksa hariç mi olduğu, ödeme şeklinin ve ödemenin vadesinin nasıl olacağı gibi hususlarda yaşanan anlaşmazlıklar taraflar arasındaki ilişkiyi olumsuz etkilemekte, meseleler yargıya intikal etmektedir. 

TTK 21/1’inci maddesi şu şekildedir: Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.

Bu maddeden anlaşıldığı üzere aralarında bir mal ve hizmet ilişkisi bulunan taraflardan mal ve hizmet alanın isteyeceği faturanın geçerliliği ve faturanın çerçevesinin çizilmesi için taraflar arasında bir akdin bulunmasını gerektirmektedir.  Yani bu mal ve hizmet ilişkisinin çerçevesi bir sözleşme ile çizilmeli, fatura da bu akde istinaden düzenlenmelidir. Kısacası, taraflar  arasında bir sözleşme olmadan gönderilen belge, faturanın şekil şartlarını taşısa bile, gerçek anlamda bir fatura olmayacaktır.

Faturadan söz edilebilmesi için, tarafların arasında daha evvel bir akdi ilişkinin bulunması gereklidir. Fatura sözleşmenin yapılması değil, yerine getirilmesi safhası ile ilgili ticari bir belgedir. Bu bakımdan fatura akdin şartlarını tespit eden değil, tespit edilmiş olan şartların bir kısmını gösteren ve bunları belirli şartlarla tevsik eden bir belgedir (Zorlu Hukuk Bürosu)

Fatura tanzim edilmesinin öncelikli koşulu, tacirin ticari işletmesi bağlamında mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olmasıdır Bu koşul, faturanın nitelik itibarıyla sözleşmenin ifa safhası ile ilgili bir belge olmasının da gereğidir. Dolayısıyla taraflar arasında bir sözleşme olmadan gönderilen belge, faturanın şekil şartlarını taşısa bile, gerçek anlamda bir fatura olmayıp, öneri (teklif) niteliğinde bir yazıdır. Şüphesiz, taraflar arasındaki sözleşmenin hukuken geçerli olması gerekir. Bu anlamda batıl bir sözleşmeye dayanılarak gönderilen faturaya süresi içinde itiraz edilmemesi, fatura içeriğinin kabul edilmiş sayılması sonucunu doğurmaz. (Volkan Özçelil Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi)

Sözleşme yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. Ticari sözleşme tiplerinde sözleşmenin yazılı olarak yapılması geçerlilik bakımından gerekli değilse de hukuki bir ihtilaf çıktığından ispat bakımından sözleşmenin yazılı yapılması her zaman faydalıdır. 

Zaten uygulamada sıkıntı da buradan kaynaklanmakta, örneğin, taraflar sözlü olarak faturaların döviz bazında ödenip ödenmeyeceği veya vade konusunda  bir mutabakata varmış veya varmış gibi görünmelerine rağmen, iş faturanın tahsil edilmesine geldiğinde sorunlar çıkmaktadır.  

SMMM HÜSEYİN YÖRÜKOĞLU

14.06.2021SON DAKİKA:

      ● Artık Banka Kredisi İle Emekli Olabilirsiniz!
      ● Gerçek Faydalanıcı Düzenlemesi Tam Anlamı İle Olmasa Da Nihayet Hayata Geçirildi!
      ● KDV İndirim Süresi Uzatıldı !
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● 3435-Mevduat Faizlerinden Elde Edilecek Gelirlere Uygulanacak Vergi Oranları Süresi Yeniden Uzatılmıştır
      ● Beş Puan Teşvikinde Değişiklik Var!
      ● Asgari Ücret Desteği Ocak Ayından Geçerli Ödenecek
      ● Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı ve Vergilerin Nakden İadesi
      ● 3433-2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
      ● 3434-50 Kişinin Altında Sigortalı Çalıştıran, İlave İstihdam Sağlayan İşverenler 5 Sigortalıya Kadar Ödedikleri Sigorta Primlerini Kredi Garanti Fonu (Kgf)’Dan Kullandıkları Kredi Faizlerinden Düşülebileceğine Ait Uygulama Genelgesi Yayımlandı.
      ● Ücretsiz İzin Sonrası İşten Çıkarılanın Hakları
      ● İşte Resmi Gazetede Yayımlanan Torba Kanunun Tam Hali
      ● Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Değişiklik
      ● Vergide Dava Açma Süresi Geçtiği Halde Dava Açılması Mümkün Müdür?
      ● 3432-Ticari Reklam Hizmetlerinde Uygulanacak KDV Tevkifatına Ait Özelgelerden Örnekler 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.