Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

7326 Sayılı Yasa İle Taşınmazların ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi ve Muhasebe Kayıtları | MuhasebeNet
7326 Sayılı Yasa İle Taşınmazların ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi ve Muhasebe Kayıtları

3/6/2021 tarihli 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkrada sayılan mükellefler bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar yukarıda yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilirler. Şu kadar ki;

a) Birinci fıkranın (b) bendinin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen durumlarda yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin hesaplamada; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değeri yerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değeri,

b) Bu madde kapsamında daha önce yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar için bu fıkra uyarınca yapılacak değerlemede ise, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında yapılan yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Önceki fıkralarda taşınmazlar için öngörülen hükümler bu fıkra uygulamasında amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için de geçerlidir.”

Amortismana tabi kıymet işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve aşınmaya yıpranmaya kıymetten düşmeye maruz bulunan makine tesis cihaz,demirbaş alet edavat mefruşat ifade etmektedir.

Taşınmazlar ise medeni kanunu 704. Maddesinde sayılmıştır.

  1. Arazi
  2. Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar
  3. Kat mülkiyeti kayıtlı bağımsız bölümler

Yukarıdaki maddeden anlaşılacağı üzere taşınmaz sınıfı içinde yer alan ancak amortismana tabi iktisadi kıymet olmayan boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemenin konusuna girmektedir.

Taşınmazların ve Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden Değerlemesi ilişkin düzenleme ile bilançomuzda satışa hazır beklettiğimiz taşınmaz ve iktisadi kıymetlerin güncel değerlerini revize yapılması isabetli bir karar olacaktır.

Taşınmazın aktife girdiği değer ile ayrılmış amortisman tutarları yeniden değerleme oranlarıyla çarpılmasıyla yeniden değerlenmiş tutarları bulunur.Yeniden değerlenmiş tutarlar ile ilk değerleri arasındaki fark yeniden değerlenmiş fon hesabında tutulacak hesaplamayı bizlere vermektedir. Bilançonun pasifinde özel bir hesapta fon takip edilir.Fon hesabında takip edilen tutarın sermaye ilavesi dışında işletmeden çekilmesi kar dağıtımı muamelesi görür.

Taşınmazların aktife girdiği tarih ile kanunun yürülüğe girdiği tarihin bir önceki ay olan (mayıs 2021)arasında bulunan oranlarının birbiri ile bölünmesiyle bulunacak oranla  (bu oran virgülden sonra 5 hane alınacak ) Taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin  değerleri ve ayrılan amortisman rakamları çarpılarak bulunacaktır.

Örnek : 1

2013 yılı ocak ayında şirket bir fabrika binasını 5.000.000 tl almıştır. Mevcut Binaya’da %2 den 725.000 tl amortisman ayırmış

Taşınmazın Değeri :5.000.000 TL

Ayrılan Amortisman Değeri:725.000 TL

Yeniden Değerleme Öncesi Net Değeri :4.275.000 TL

Mayıs 2021 yi-Üfe Değeri :666,79

Ocak 2012 Yi-Üfe Değeri :206,91

Yeniden Değerleme Oranı :666,79/206,91=3,22260

Yeniden Değerleme Sonra Taşınmaz Değeri :5.000.000*3,22260=16.113.000 TL

Yeniden Değerleme Sonra Amortisman Değeri :725.000*3,22260=2.336.385 TL

Yeniden Değerleme Sonra Taşınmaz Net Değeri :16.113.000-2.336.385=13.776.615 TL

Yeniden Değerleme Artış Tutarı :13.776.615-4.275.000=9.501.615 TL

Hesaplanan Vergi:9.501.615*0,02=190.032,30 TL

---------------------------------------------------------/------------------------------------------------------------

252 binalar                                    11.113.000

(16.113.000-5.000.000)

                                   257 birikmiş amortisman                           1.611.385

                                   (2.336.385-725.000)

                                   522 Maddi Duran Varlık Değer Artışı      9.501.615

---------------------------------------------------------/-----------------------------------------------------------

689 Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar Hs(k.k.e.g) 190.032,30

                                                                       360 ödenecek vergi ve fonlar    190.032,30

---------------------------------------------------------/------------------------------------------------------------

Örnek : 2

2015 yılı ocak ayında şirket  2.000.000 tl değerinde dokuma makinası almıştır. Mevcut makinaya’da %10 den 1.450.000 tl amortisman ayırmış

Atik Değeri :2.000.000 TL

Ayrılan Amortisman Değeri:1.450.000 TL

Yeniden Değerleme Öncesi Net Değeri :550.000 TL

Mayıs 2021 yi-Üfe Değeri :666,79

Ocak 2015 Yi-Üfe Değeri :236,61

Yeniden Değerleme Oranı :666,79/236,61=2.81809

Yeniden Değerleme Sonra Atik Değeri :2.000.000*2,81809=5.636.180TL

Yeniden Değerleme Sonra Amortisman Değeri :1.450.000*2.81809=4.086.230,50 TL

Yeniden Değerleme Sonra Taşınmaz Net Değeri :5.636.180-4.086.230,50=1.549.949,50TL

Yeniden Değerleme Artış Tutarı :1.549.949,50-550.000=999.949,50 TL

Hesaplanan Vergi:999.949,5*0,02=19.998,99 TL

---------------------------------------------------------/--------------------------------------------------------

253 Makine Tesis Cihaz Hs                                                         3.636.180                          

(5.636.180-2.000.000)

                                   257 birikmiş amortisman                                       2.636.230,50

                                   (4.086.230,50-1.450.000)

                                   522 Maddi Duran Varlık Değer Artışı                      999.949,50                     

---------------------------------------------------------/-----------------------------------------------------------

689 Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar Hs(k.k.e.g) 19.998,99

                                                                       360 ödenecek vergi ve fonlar    19.998,99

---------------------------------------------------------/----------------------------------------------------------

Mevcut aktifimizdeki Taşınmaz Yeniden Değerleme ile birlikte 16.113.000 Tl üzerinden Amortisman ayrılmaya devam edecek. Yapılan bu düzenlemeyle birlikte Satışta taşınmaz istisnası  şartları taşıdığında faydalanabilir. Mevcut istisnanın%75 den %50 düşürülmesi ileride bu istisna oranının düşürülmesinide göz önünde bulundurularak firmalar tarafından matrah artırımı kadar önemli bir avantaj olduğunu belirmek isterim.

Son yıllarda Mevzuatta yapılan istisnalar yatırım teşvik belgesi kapsamında indirimli kurumlar vergisi yatırımlardan sağlanan faydalar işletmelerin yönetimi ve yatırımı konusunda belirleyici etkenler oluşturmaktadır. Muhasebe birimine danışmayı yönetim de karar almayı arttırdıkça işletme kayıtdışı ekonomiden uzaklaşmayı kurumsal bir yapıya bürünmeye  ülke ekonomisine katma değer yaratan bir kuruluş haline dönüşmektedir.

Meslek mensupları olarak işletmelerin yönetim muhasebesindeki karar almaları ve uygulamaları neticesinde ertelenmiş vergi gider ve maliyetlerinin işletmeler açısından finansal güçlük çekmesini engelleyici ve finansal anlamda güçlü olmasını sağlayacaktır.

SMMM &BAĞIMSIZ DENETÇİ FURKAN YAŞAR

17.06.2021SON DAKİKA:

      ● Artık Banka Kredisi İle Emekli Olabilirsiniz!
      ● Gerçek Faydalanıcı Düzenlemesi Tam Anlamı İle Olmasa Da Nihayet Hayata Geçirildi!
      ● KDV İndirim Süresi Uzatıldı !
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● 3435-Mevduat Faizlerinden Elde Edilecek Gelirlere Uygulanacak Vergi Oranları Süresi Yeniden Uzatılmıştır
      ● Beş Puan Teşvikinde Değişiklik Var!
      ● Asgari Ücret Desteği Ocak Ayından Geçerli Ödenecek
      ● Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı ve Vergilerin Nakden İadesi
      ● 3433-2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
      ● 3434-50 Kişinin Altında Sigortalı Çalıştıran, İlave İstihdam Sağlayan İşverenler 5 Sigortalıya Kadar Ödedikleri Sigorta Primlerini Kredi Garanti Fonu (Kgf)’Dan Kullandıkları Kredi Faizlerinden Düşülebileceğine Ait Uygulama Genelgesi Yayımlandı.
      ● Ücretsiz İzin Sonrası İşten Çıkarılanın Hakları
      ● İşte Resmi Gazetede Yayımlanan Torba Kanunun Tam Hali
      ● Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Değişiklik
      ● Vergide Dava Açma Süresi Geçtiği Halde Dava Açılması Mümkün Müdür?
      ● 3432-Ticari Reklam Hizmetlerinde Uygulanacak KDV Tevkifatına Ait Özelgelerden Örnekler 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.