Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Mevzuatımızda Belediye Şirketlerinde Yönetim Kurulu ve Müdürün Belirleme Yetkisi Belediye Başkanına mı, Belediye Meclisine mi Aittir? | MuhasebeNet
Mevzuatımızda Belediye Şirketlerinde Yönetim Kurulu ve Müdürün Belirleme Yetkisi Belediye Başkanına mı, Belediye Meclisine mi Aittir?

1.Giriş

Belediye şirketleri 5393 sayılı belediye kanunu 70 maddesinde ” Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir” gereğince mezkûr kanunun 18 maddesi i- bendinde belediye meclisinin  “ Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” şeklinde tanımlanan aynı kanunun 14. maddesinde belediyelerin yetki alanlarında kurulan şirketlerdir.

2- Cari Mevzuat Ne Diyor

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre sermayenin tamamının tek hissedarın bulunduğu şirketlerde genel kurul yetkisi söz konusu kişi tarafından kullanılır. Genel kurulun yetkileri arasında yönetim organını (anonim şirketlerde yönetim kurulu, limitet şirketlerde şirket müdürü) belirleme ve görevden alma da bulunmaktadır.

Belediyenin tek hissedar olduğu şirketlerde ise belediye tüzel kişiliği adına şirket genel kuruluna ait yetkilerin belediyenin hangi organı tarafından kullanacağı konusunda görüş arılığı bulunmaktadır. Bu farklı anlama ve uygulamaya kaynak ise Ticaret Bakanlığı’nca ticaret sicil müdürlüklerine gönderilen ve belediye şirketlerinde genel kurul yetkisinin belediye meclisi tarafından kullanılması gerektiğini belirten 15.05.2019 tarih ve 50035491-431.04-E-00044345462 sayılı genelgesi’dir.

Bir takım belediyeler tarafından bahse konu genelgeye karşı Danıştay’da iptal davası açılmış olup söz konusu dava halen derdest vaziyette bulunmaktadır.

Diğer yandan, belediye şirketlerinde genel kurul yetkisinin belediye başkanı tarafından kullanılarak şirket yönetiminin belirlendiği ve bu şekilde şirket yönetimine seçilen (şirketi temsile yetkili) kişilerin ticaret siciline tescil talebinin belediye meclisi kararının bulunmaması gerekçe gösterilerek ticaret sicil müdürlüklerince reddedilmesi üzerine söz konusu red kararına karşı adli yargıda (ticaret mahkemeleri) davalar açılmış olup söz konusu davalardan ikisi belediye şirketlerinde genel kurul yetkisinin belediye meclisi tarafından değil, belediye başkanı tarafından kullanılacağı yönünde temyizen karara bağlanmıştır.

Gelinen noktada; belediye şirketlerinde şirket yönetimini belirleme yetkisi henüz idari yargı tarafından iptal edilmemiş genelgeye göre belediye meclisine, adli yargının temyizden geçmiş kararlarına göre ise belediye başkanına ait bulunmaktadır.

3. Belediye Meclisi Ve Belediye Başkanının Yetkileri

Belediye meclisinin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda (Md.18) sayma yoluyla belirtilmiştir. Söz konusu yetkiler arasında belediye şirketlerinin yönetimini belirleme ve belediye tüzel kişiliği adına şirket genel kuruluna ait yetkileri kullanma konusunda hüküm bulunmamakla birlikte, 5393 sayılı belediye kanunu 18 maddesi i- bendinde belediye meclisinin  “ Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” bulunmamaktadır. Diğer yandan Aynı kanunda (Md.37) “Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.” denilmekte olup kanunun 38’inci maddesi ile de; kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak belediye başkanına verilmiştir.

Söz konusu kanun hükümleri irdelediğimizde, belediye şirketlerinin kurulmasına, sermaye konulmasına karar veren belediye meclisinin yönetimine atama yapmasının bu hükümün doğal bir sonucu olduğu gerçeğine bizi götürmektedir. Olması gereken belediye başkanı tarafından belirlenen yönetimin meclis tarafından onaylanarak atamaların yapılması denge- kontrol mekanizması içinde elzemdir. Belediye mekanizması içerisinde bulunan üç erkin ( Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni) uyum içerisinde çalışması ve belediye kaynaklarını etkin ekonomik ve verimli kullanması zorunlu olduğu realitesinden hareketle yapının oluşturulmasına genelgenin hizmet ettiği bir gerçektir.

Belediye başkanıyla belediye başkanının başka siyasi partilerden olması belediye başkanı belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğundan ve belediyenin diğer organlarına bu kanunda verilmeyen yetkileri kullanma konusunda genel yetkiye sahip bulunduğundan belediye başkanının belediye şirketinde belediye tüzel kişiliği adına genel kurul yetkisini kullanması konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

4. Ticaret Bakanlığı’nın  Genelgesinin İçeriği Nedir

Ticaret Bakanlığı’nın 15.05.2019 tarih ve 50035491-431.04-E-00044345462 sayılı Genelgesi’nde; belediyenin veya bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye ve bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin, belediyenin karar organı olan belediye meclisinin kararıyla belirleneceği, belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye ve bağlı kuruluşunu temsil etmek üzere belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, belediye çalışanı veya belediye dışından kişi/kişilerden belirlenebileceği, ayrıca genel kurul tarafından belediye tüzel kişisinin yönetim kurulu üyesi veya müdür olarak seçildiği anonim ve limitet şirketlerde tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenecek gerçek kişinin seçiminde de karar verme yetkisinin belediye meclisinde olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu genelgede  5393 sayılı Kanun’a belediye meclisinin belediyenin karar organı olması nedeniyle, şirket genel kurulunda belediyeyi temsil edecek kişinin belediye meclisi tarafından belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir..

5. Konuyla Yargısal Durum Nedir

Belediye şirketlerinde genel kurul yetkisinin belediye başkanları tarafından gasp edilen şirket yönetiminin belirlendiği ve bu şekilde şirket yönetimine seçilen (şirketi temsile yetkili) kişilerin ticaret siciline tescil talebinin bu konuda belediye meclisi kararının bulunmaması gerekçe gösterilerek ticaret sicil müdürlüklerince reddedilmesi üzerine söz konusu ret kararına karşı adli yargıda (ticaret mahkemeleri) davalar açılmış olup söz konusu davalardan karara bağlananlardan ikisi aşağıda açıklandığı gibidir.

5.1. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin kararı;

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 10.12.2020 tarih ve 2020/450 E., 2020/5812 K. nolu temyiz kararında; “İlk Derece Mahkemesi’nce, 5393 sayılı Kanun’un 37. maddesinde belediye başkanının, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğunun düzenlendiği, 38/p maddesinde ise belediye başkanının görev ve yetkisine ilişkin olarak “kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararı gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak'” şeklinde düzenlenme yapıldığı, belediye meclisinin veya encümenin yetkileri tahdidi olarak sayıldığı, bu madde de belediyenin pay sahibi olduğu şirketlerin genel kurulunda belediyeyi temsil edecek gerçek kişi temsilcinin seçimi bakımından açık bir düzenlemenin bulunmadığı, 5393 sayılı Kanunun 38/p maddesi uyarınca belediye meclisi veya belediye encümeni kararı gerektirdiğine ilişkin açık hüküm bulunmayan hususta da bu yetkinin belediye başkanına ait olduğunun kabulü gerektiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 20.06.2019 tarih ve 2019-GD-5996 sayılı tescil ret işleminin iptaline, temsilci değişikliğinin tesciline ve tescilinin Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına karar verilmiştir.”

Şeklindeki ilk derece mahkemesinin kararı usul ve yasaya uygun bulunarak oybirliğiyle onanmıştır.

5.2. Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı

Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.06.2019 tarih ve 2019/269 E., 2019/499 nolu kararında da; yukarıda açıklanan bir diğer yerel mahkeme kararındaki gerekçeler aynen belirtilmiş ve ayrıca normlar hiyerarşisi ilkesi gereğince ticaret sicil müdürlüklerinin genelgeden önce kanun hükümlerine uymak zorunda olduğu, Kanun (5393 sayılı) hükümlerine göre belediye şirketlerinde şirket yönetimini belirleme yetkisinin belediye meclisine değil, belediye başkanına ait olduğunun açık olduğu hükme bağlanmıştır.

6. Sonuç

Belediye organları arasında ihtilaf yargıya intikal etmiş olup, bu konuda içtihat kararı çıkıncaya kadar Ticaret Bakanlığı genelgesinin uygulanmasının doğru olacağı kanaatindeyiz.

SMMM ABDULLAH EKİNCİ

11.10.2021SON DAKİKA:

      ● Döviz Kuru, Bir Ülke Parasının Diğer Ülke Parası Cinsinden Güncel Fiyatıdır.
      ● Mükellefler, Vergi İncelemesi Öncesinde Hangi Tür Düzeltici Beyanda Bulunabilir?
      ● Artan Sigara Fiyatlarının Enflasyon ve Bütçe Maliyeti
      ● 3487-2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Aftan Yararlan Ama Taksitlerini Zamanında Öde!
      ● Vergiler ve Subvansiyonlar
      ● Fazla Prim Aylığı Artırır Mı?
      ● Küresel Asgari Kurumlar Vergisi ve Dijital Ekonominin Vergilendirmesinde Son Gelişmeler
      ● 2000 Yılından Sonra 4/A-SSK Engelli Emekli Aylığı Düşük Mü Bağlanıyor!
      ● Avantajlı İhya İle Emeklilikte Son Gün 1 Kasım
      ● Gurbetçi İşçinin Mevzuat Sorunu
      ● Anonim Şirketlerin Hisse Devirleri Tescil ve İlan Edilmek Zorunda Mıdır?
      ● Muhasebeci ve Ekonomist Arasındaki Farklar
      ● Yurt Dışı Çalışanlarının Sözleşme Aylığı 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.