Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Belediye Sosyal Tesislerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Karşısındaki Durumu | MuhasebeNet
Belediye Sosyal Tesislerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Karşısındaki Durumu

1-                   GİRİŞ

Belediyeye ait sosyal tesisler belde sakinlerinin kaynaşması, dayanışması, sosyalleşmesini tesis etmek,  moral kazandırmak, onların dinlenmelerini sağlamak, kısaca belde sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştırmak üzere sosyal ve ekonomik amaçlı kurulmuş ve kuruluş aşamasında kamu kaynağı kullanılmış olan yatırımlardır.

Belediye sosyal tesisleri belede sakinlerinin okul öncesi çocukları için kreş ve çocuk bakım evleri, konaklama, misafirhane, dinlenme merkezi, seminer ve konferans gibi etkinlikler için eğitim merkezi, sosyal ihtiyaçlar için kantin, restorant ve spor tesisi gibi tesisler belediye sosyal tesislerine örnektir.

Belediye sosyal tesislerin bir kısmı sınırlı imkânlar içerisinde hizmet vermeye çalışırken bazı tesislerin lüks sayılabilecek yatırımlar içerisine girdikleri ve dışarıya açılarak önemli bir ekonomik güç haline gelmek suretiyle hizmet ürettikleri gözlenmektedir.

Bu makalede genellikle belediye sosyal tesislerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu karşısındaki durumu inceleyeceğiz.

2. BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA YER ALIP ALMADIKLARI

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  kapsam başlıklı 2’inci maddesi a) bendinde “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişilerin,” Kanun kapsamında bulunduğu belirtilerek, bu idarelerin her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda aktarılan mezkur kanunda  belediye sosyal tesislerinin 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunduğundan bahsedilmemesi nedeniyle bu konuda tereddütler hâsıl olmuş ve konu Maliye Bakanlığı tarafından Kamu İhale Kurulunun gündemine taşınmıştır.  Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 12/9/2010 tarihli ve 2009/DK.D-139 sayılı Kararda ise şu ifadelere yer verilmek suretiyle konu açıklığa kavuşturulmuştur:

Kamu İhale Kurulunun 11.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-120 sayılı kararında da belirtildiği üzere, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen ve ayrı tüzel kişilikleri bulunmayan eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş, spor tesisleri gibi sosyal tesisler ise, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler bünyesinde yer almaları nedeniyle 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmaktadırlar. 

Bu bağlamda 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan belediyelere ait dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş, spor tesisleri gibi sosyal tesislerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer aldıkları konusunda artık herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

3. BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİNİN YAPACAKLARI ALIMLARIN KAMU İHALE MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMU 

Belediye  sosyal tesislerinin 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alması nedeniyle, her türlü faaliyetleri için temin edecekleri mal, hizmet veya yapım işlerinin 4734 sayılı Kanuna ve ikincil mevzuatındaki hükümlere göre yürütülmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kanunda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde, idarenin ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak marka ve model belirtilerek ürün temin edilmesine imkân bulunmamaktadır. 4734 sayılı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesine göre ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla teknik şartnamede marka veya model belirtilebilmesi mümkündür. Benzer bir düzenleme Kamu İhale Genel Tebliği’nin 55.3’üncü maddesinde yer almakta olup, bu düzenleme uyarınca yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür.         

Bununla birlikte Kamu İhale Genel Tebliğine 13/4/2013 tarihinde eklenen 22.5.1.4’üncü maddede “İdarelerce işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, ordu evi, askeri gazino, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi, kantin ve benzeri sosyal tesisler tarafından, bu tesislerden yararlananların tercihine göre satılmak üzere, 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak mamul mal alımlarında marka belirtilmeden yararlananların tercihinin karşılanamayacağı hallerde marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilir.” düzenlemesine yer verilmek suretiyle marka belirtilmeden yararlananların tercihinin karşılanamayacağı hallerde marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.           

Belediye sosyal tesislerinde birbirinin benzeri farklı markalardan pek çok ürünün satışa sunulduğu, bu tesislerden faydalananların satışa sunulan farklı marka, kalite ve fiyattaki emsal mallar arasından arzu ettiklerini tercih etmelerinin bu tesislerin işletme mantığının doğası gereği olduğu dikkate alındığında, Kamu İhale Genel Tebliğinde bu tesislerin aynı türden ve birden fazla marka bazında mamul mal almalarına imkân tanınmasına yönelik düzenleme yapılmış olmasının yerinde olduğunu söylemek gerekir.

Belediye  sosyal tesislerinin yapacakları harcamalara ilişkin değinilmesi gereken diğer bir husus ise bu tesislerin 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendi ile 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları alımlar için anılan Kanun’un 62’nci maddesinde belirtilen % 10’luk sınırlamaya tabi olup olmadıklarıdır.

4734 sayılı Kanun’un “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinin (ı) bendinde, “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” hükmü yer almakta olup, bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak da Kamu İhale Genel Tebliği’nin “4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar” başlıklı 21’inci maddesinde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Bu bağlamda  Kamu İhale Genel Tebliğine 13/4/2013 tarihinde eklenen 22.5.1.4’üncü maddenin ikinci paragrafında bu konuya açıklık getirilmiş olup,  bahse konu açıklama “Öte yandan, 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin (ı) bendinde yer alan “idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin” ifadesinden, bu bentte belirtilen % 10’luk sınırlamaya 5018 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinde belirtilen ödeneklerin kullanılması ile ilgili düzenlemeye tabi ödenekler konu olabilecektir. Buna karşılık orduevleri, askeri gazinolar ve belediye sosyal tesislere bütçeden ödenek aktarılmadığı sürece, bunlar Kanun’un 21 inci maddesinin (f) bendi ile 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları alımlar için % 10’luk sınırlamaya tabi tutulmayacaklardır. Ancak bütçeden ödenek aktarılması halinde, aktarılan ödeneklerin harcanması sırasında Kanun’un 21 inci maddesinin (f) bendi ile 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları alımlar için % 10’luk sınırlamaya tabi olacaklardır.”

 Yapılan  açıklama belediye  sosyal tesislerinin 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendi ile 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları alımlar için % 10’luk sınırlamaya tabi tutulup tutulmayacakları bu tesislere bütçeden ödenek aktırılıp aktarılmaması durumuna göre belirlenecektir. Kamu İhale Genel Tebliğindeki bu düzenlemeyle sosyal tesislere genel bütçeden pay alan idarelere göre daha esnek bir uygulama yapılmasına imkân sağlanmasının yerinde olduğu kanaatindeyiz.

4.           SONUÇ

Nihayetinde Belediye sosyal tesislerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer aldıkları konusunda artık herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

Kamu sosyal tesislerinin 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendi ile 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları alımlar için % 10’luk sınırlamaya tabi tutulup tutulmayacakları bu tesislere bütçeden ödenek aktırılıp aktarılmaması durumuna göre belirlenecektir. Bu tesislere bütçeden ödenek aktarılmaması durumunda bunlar söz konusu %10’luk sınırlamaya tabi tutulmayacaklardır. Bu tesislere bütçeden ödenek aktarılması durumunda ise aktarılan ödeneklerin harcanması sırasında % 10’luk sınırlamaya tabi tutulacaklardır.

SMMM ABDULLAH EKİNCİ

02.12.2021SON DAKİKA:

      ● Ev Hizmetlerinde Yerli-Yabancı Çalıştırmanın Avantaj ve Dezavantajları
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● EYT Kapsamında Mıyım?
      ● Şirket Aracına Ceza Kesilirse
      ● Emekliliği Öne Çekmek İçin Ne Kadar Borçlanmalıyım?
      ● Ev Hizmetlerinde Sigortalılık ve Prim Ödemesi
      ● SGK Emzirme Ödeneği
      ● 18 Yaşından Önceki Primler Geçerli Mi?
      ● EYT Çıkarsa Yararlanırsınız
      ● Bütçenin Vergi Karnesi: Pekiyi!
      ● Prim Teşviklerindeki Uygulama Değişikliğine Hazır Mısınız?
      ● Ücret Gelirleri ve Vergilenmesinde Beyan Esası
      ● Binek Otomobillerin 2022 Giderleri ve Amortismanları
      ● Emekliliğinizi 3 Yıl Öne Çekebilirsiniz
      ● Emekli Olmanız İçin 3600 Günle 60 Yaş Dolacak 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.