Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadelede Yeni Düzenleme: 420 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği | MuhasebeNet
Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadelede Yeni Düzenleme: 420 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
1.      GİRİŞ

 Kayıt dışı ekonomi, devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ya da geçirilemeyen ve bu sebeple de denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir.[1] Kayıt dışılık, ülkenin en önemli ekonomik sorunlarının başında gelmektedir. Bu sorunla mücadele için birtakım düzenlemelerde bulunulmuş olup, “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)” bu düzenlemelerin başında gelmektedir. Adı geçen düzenleme ile birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere birtakım kurum ve kuruluşlar kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli görevler üstlenmişlerdir. Düzenleme içerisinde yer alan ve “Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi”, “Veri Tabanı Paylaşımı” ve benzeri amaçları olan birtakım eylem planları, doğrudan EPDK ile ilgili olup, bu kurum da kayıt dışı ekonomi ile ilgili mücadelede önemli rol oynayacaktır. Bu noktada, Maliye Bakanlığı ile EPDK’nın kayıt dışılıkla, birlikte mücadele edeceğini düzenleyen 420 sıra no’lu VUK Genel Tebliği, 07/12/2012 tarih ve 28490 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Adı geçen tebliğde yer alan düzenlemeler, bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir.

2.      420 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE YER ALAN DÜZENLEMELER

2.1.   Tebliğin Konusu

Kayıt dışı ekonomi ile ilgili son düzenleme özelliği taşıyan 420 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nin konusu, EPDK’dan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınmasıdır.

2.2.  Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilen Şirketler ve OSB Tüzel Kişiliklerinin Kapsamı ile Bilgi Verme Şekli

Tebliğin konusunu teşkil eden bilgilerin verilme zorunluluğu 01/01/2013 tarihi itibariyle başlayacak olup,

a)      EPDK’dan elektrik dağıtım lisansı almış tüm elektrik dağıtım şirketleri ile OSB tüzel kişilikleri,

b)     EPDK’dan doğalgaz dağıtım lisansı almış şirketler,

yukarıda bahsedilen bilgileri, Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla ilan edilecek şekilde, Maliye Bakanlığı’na göndereceklerdir.

            Bu tebliğin yayım tarihi olan 07/12/2012 tarihinden sonra EPDK’dan elektrik ve doğalgaz dağıtım lisansı alan şirketler ve OSB tüzel kişilikleri de bu kapsamda söz konusu bilgileri belirlenen format ve standartlara uygun olarak Maliye Bakanlığı’na göndermek zorundadırlar.

2.3.  Bilgi Verme Dönemi ve Gönderilme Zamanı

01/01/2013 tarihi itibariyle iş yeri elektrik ve doğalgaz tüketim bilgileri, tüketim bilgilerinin okunduğu dönemi takip eden ayın 14’üncü günü saat 24:00’e kadar; yeni tesis edilen, değişen veya kapanan aboneliklere ilişkin abone bilgileri, abonelik işleminin tesis edilmesini takip eden ayın 14’üncü günü saat 24:00’e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlığı’na gönderilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bilgilerin elektronik ortamda gönderilmesinin zorunlu olduğu hususudur. Kâğıt ortamında verilen bilgiler hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

01/01/2013 tarihinden önceki döneme ilişkin aktif abonelere ait mevcut abonelik bilgileri 31/01/2013 tarihi saat 24:00’e kadar; 01/01/2013 tarihinden önceki döneme ilişkin aktif abonelere ait abonelik bilgileri ise güncellenerek en geç 31/12/2013 tarihi saat 24:00’e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlığı’na gönderilecektir.

2.4.  Cezai Yaptırımlar

Bu tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında işledikleri fiillere göre Vergi Usul Kanunu’nun, şekil ve usul hükümlerine uyulmaması sonucu yaptırımları hüküm altına alan 353’üncü maddesinin 7 ve 9 numaralı fıkraları, aynı Kanunun bilgi vermekten çekinenler ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı mükerrer 355’inci maddesi ve 4358 sayılı Kanunun vergi kimlik numarası ile ilgili zorunluluğa uymayanları düzenleyen 5’inci maddesinde yazılı cezalar tatbik olunacaktır.

3.      DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Kayıt dışı ekonomiyi önlemeye yönelik uygulanabilecek en önemli strateji, vergi politikalarının yeniden ele alınmasıdır. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 2011 yılında “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)” hazırlanmış olup, bu plan dahilinde yer alan düzenlemelere paralel olarak, 07/12/2012 tarih ve 28490 sayılı T.C. Resmi Gazete’de, 420 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

İlgili tebliğ ile birlikte kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli rol oynayabilecek birtakım düzenlemeler hüküm altına alınmış olup, bu düzenlemelerle birlikte EPDK’dan elektrik dağıtım lisansı almış tüm elektrik dağıtım şirketleri ile OSB tüzel kişilikleri ile EPDK’dan doğalgaz dağıtım lisansı almış şirketlerinelektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgileri Maliye Bakanlığı’na gönderilecektir. Bu sayede kayıt dışında kalabilecek ekonomi kayıt içine alınacak olup, uğranılacak vergi kaybının en aza indirilmesi planlanmaktadır.

KAYNAKÇA

-         213 sayılı Vergi Usul Kanunu

-         4358 sayılı Vergi Kimlik Numarasının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun

-         420 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013), 2011, GİB, Ankara


[1] Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013), 2011, GİB, Ankara, s. 1

MUHASEBENET
Yusuf ARTAR
Vergi Müfettiş Yrd
10.12.2012SON DAKİKA:

      ● SGK Borç Yapılandırmasında Bilinmeyen Kolaylıklar!..
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● SSK Kapsamında Çalışma Yetim Aylığına Engel Değil
      ● Dava Açma Uzlaşmadan Vazgeç %50 İndirimi Kap!
      ● İşverene Nefes Olan Asgari Ücret Desteği Ne Zaman Verilecek?
      ● Maliye 7326 Takvimini Açıkladı!
      ● İhracatçının Menşe Belge Sorunu Çözülmeli
      ● BAĞ-KUR’lulara Yapılandırma Rehberi
      ● İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri
      ● SGK NACE Kodları Nasıl Değişecek?
      ● Bütçeyi Yine Tüketiciler Kurtarıyor
      ● İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi-Stok Affı
      ● Vergi Barışı ve Hâkimlerin Harcanan Emeği
      ● 7326 Sayılı Yasa İle Taşınmazların ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi ve Muhasebe Kayıtları
      ● SGK’ya Borcu Bulunan İş Yerlerine Pratik Yol Haritası -1- 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.