Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Atm Konulmak Üzere Gayrimenkul Kiralamalarında Kdv Uygulaması | MuhasebeNet
Atm Konulmak Üzere Gayrimenkul Kiralamalarında Kdv Uygulaması
Günümüzde ticari hayatın değişimi ve bankacılık sektörünün gelişimine paralel olarak ortaya çıkan bankamatikler (ATM-Automatic Teller Machine) sayesinde kişiler, bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Söz konusu makineler banka müşterilerine, herhangi bir gayrimenkul üzerine monte edilmek suretiyle hizmet vermektedirler.
Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu[1]’nun 70/’inci maddesine göre gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinden doğan kazançlar, gayrimenkul sermaye iradıdır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu[2]’nun 1/3-f maddesine göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri katma değer vergisine tabidir. Yine adı geçen Kanunun 17/4-d maddesinde, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin KDV’den istisna olduğuna ilişkin hüküm mevcuttur. Dolayısıyla, kamu idareleri, devlet üniversiteleri, dernekler, vakıflar ve belediyelere ait olup bunların iktisadi işletmelerine dahil bulunmayan gayrimenkullerin ATM konulmak üzere bankalara kiralanması işlemleri Kanunun 17/4-d maddesine göre KDV’den müstesnadır. Ancak söz konusu taşınmazın belediye, üniversite, dernek ve vakıfların iktisadi işletmesine dahil olması halinde, kiralama işlemi Kanunun 1’inci maddesine göre KDV’ye tabi olacaktır[3].
Yine Maliye Bakanlığınca verilen bir özelgede[4], bir bankanın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden ATM konulmak üzere gayrimenkul kiralaması işleminin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-d maddesine göre istisna olacağı belirtilmiştir.
Tabiidir ki söz konusu kiralamalara ilişkin ödemelerin diğer gerçek veya tüzel kişilere yapılması halinde söz konusu kiralama işlemi bakımından KDV uygulanacaktır. Konu hakkında 60 sıra no’lu KDV Sirküleri[5]’nde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.
Katma Değer Vergisi Kanunun 28’inci maddesinde KDV oranı %10 olarak düzenlenmiş ve Bakanlar Kuruluna bu oranı dört katına kadar artırma ve %1’e kadar indirme, farklı mal ya da hizmetler için bu oranlar dahilinde farklı vergi oranları belirleme yetkisi verilmiştir. 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı[6] ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin ana yapı belirlenmiş olup, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı[7] ile, birtakım yeni düzenlemelerde bulunulmuştur. Buna göre KDV oranları, anılan Bakanlar Kurulu Kararına,
- Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1,
- Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8,
- Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  %18,
olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla kiralamaların KDV’ye tabi olduğu durumlarda ATM konulmak üzere gayrimenkul kiralamaları ekli listelerde yer almadığından,buna ilişkin uygulanması gereken KDV oranı %18 olacaktır.
Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da şudur ki Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği[8] (Mülga 117 seri no’lu KDV Genel Tebliği[9])’nde yer aldığı üzere kiralama işlemleri ile ilgili KDV;
- Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir.),
- Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir),
şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
Ayrıca, kiracının;
- Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi),
- banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler,
- sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler,
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar
olması hallerinde de, kiralama hizmetine ait KDV söz konusu kiracılar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.
Son olarak, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 41/1’inci maddesine göre mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24’üncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. Aynı Kanunun 46/1’inci maddesi hükmü gereğince beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini, beyanname verilecek ayın 26’ncı günü akşamına kadar ödeyeceklerdir.
 
Yusuf ARTAR
Vergi Müfettiş Yrd.


[1] 06/01/1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
[2] 02/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
[3] Şükrü KIZILOT, “Açıklamalı ve İçtihatlı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması”, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2012, s. 237.
[4] Maliye Bakanlığının 24/06/2009 tarihli ve 54/5417-2452 sayılı Özelgesi
[5] Ayrıntılı açıklama için bkz.: 08/08/2011 tarihli ve KDVK-60/2011-1 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri/60.
[6] 30/07/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
[7] 01/01/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
[8] 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[9] 14/04/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

11.07.2014SON DAKİKA:

      ● Anonim Şirket Mi, Limitet Şirket Mi Tercih Edilmeli?
      ● Hangi Kurumlar Veraset ve İntikal Vergisi’nden Muaf?
      ● Bağ-Kur’luların Az Primle Emeklilik Yolları
      ● 30 Yılı Aşan Hizmet Sürem İçin İkramiye Farkı Alabilir Miyim?
      ● Amatör Sendikacılardan İşsizlik Sigortası Primi Kesilir Mi?
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Varlık Barışı Matrah Artırımının Yerini Tutar Mı?
      ● Kimlik Bildirmeyen İşyerine Ceza Var
      ● Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılmasıyla İlgili İlave Düzenleme
      ● Giderlerde Özelge Kısıtlaması
      ● Kazanılmış Hak, Haklı Beklenti, Öngörülebilirlik
      ● EYT’li SSK’lılara 9.000 Gün Prim Şartı Gerçekçi Değil!
      ● Tahakkuk Fişi Nedir? Uygulama Sonuçları Nelerdir?
      ● Ortaktan Dövizle Borç Almanın Riskleri
      ● Sağlık Primi Emekli Maaşını Etkilemiyor 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.