1

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Mevzu, Tarifler, Mükellef ve İstisnalar

Verginin Mevzuu

Madde 1 - (2348 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen madde) Bu Kanunun 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;

a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,

b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları,

Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.

Tanımlar

Madde 2 - (5035 Sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle başlığıyla birlikte değişen madde; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004)Bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir:

1- Motorlu taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.

2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

3- Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.

4- Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil dokuz ile onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

5- Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az onaltı oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.

6- Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır (Carry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.).

7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

9- Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.

10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

11- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

12- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır.

13- Yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler: Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan her boyda içten ve dıştan takma motorla hareket eden tekneler ile motorlu, yelkenli teknelerdir. Motorlu yelkenli tekneler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli teknelerdir.

14- Motor gücü: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunan ve kanunlarda (BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür.

15- Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatları gereğince cm³ cinsinden ifade olunan motor hacmidir.

16- Azami toplam ağırlık: Taşıtların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.

17- Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kilogram cinsinden ağırlığıdır.

18- Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibarıyla tespit edilir.

19- Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye veya liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.

Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimler Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur. (*)

 


(*) (5035 Sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle değişmeden önceki başlık ve madde) Tarifler
(Değişmeden önceki şekli) Madde 2 (2348 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen madde) Bu Kanunda kullanılan tabirlerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiştir:
1. Motorlu Taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden araçlardır.
2. Taksi : Taksimetre, tarife, pazarlık veya sair şekillerde tespit olunan ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarıdır.
3. Otomobil : Yapılış itibariyle şoföründen başka, oturmaları şartiyle, en çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 3 veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır. (Station-Wagon, Ranch-Wagon ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)
4. Panel: İnsan veya yük taşımak maksadiyle imal edilmiş ve sonradan yapılacak herhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt haline getirilmesi mümkün, arka kısmı kapalı motorlu taşıtlardır.
5. Arazi Taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek evsafta olmakla beraber, bütün tekerleri muharrik olan veya olabilen motorlu taşıtlardır.
6. Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartiyle, en çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry-all, Travel-all, jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)
7. (3418 sayılı Kanunun 11'inci maddesiyle değişen bent) Lüks Otomobil : Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler de dikkate alınmak suretiyle lüks sayılan, otomobil ve arazi taşıtlarını ifade eder. Bunların hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.(x)
8. (2434 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Yat, Kotra ve Her Türlü Motorlu Tekneler: Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan her boyda içten ve dıştan takma motorla hareket eden tekneler ile motorlu, yelkenli teknelerdir.
Motorlu Yelkenli Tekneler : Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli teknelerdir.
9. Kayıt ve Tescil : Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye veya liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.
10. (2434 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Motor Gücü : Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunan ve kanunlarda (BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür.
11. Yaş : Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibariyle tespit edilir.
12. Net Ağırlık : Taşıtı imal eden fabrikaca belirtilen ve uluslararası otomobil kataloglarında gösterilen ağırlıklar dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tespit olunan ağırlıktır.
13. (2434 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen bent) Azami Kalkış Ağırlığı : Bir uçak veya helikopterin azami yakıt, yük, yolcu ve techizatı dahil kalkışı için özel teknik emirlerinde müsaade edilen ve yazılı olan azami kalkış ağırlığı olup Kg. cinsindendir.
Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer tabirler Trafik Kanunu, Tüzüğü, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.
(x) (Değişmeden önceki şekli) 7. Spor ve Lüks Otomobil: Hangi otomobillerin spor veya lüks otomobil sayılacağı uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunur. 

Mükellef

Madde 3 - (2348 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde) Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzelkişilerdir.

İstisnalar

Madde No 4 - (2348 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen madde) Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzelkişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzelkişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),

b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar.

c)(5035 Sayılı Kanunun 22. Maddesiyle Değişen bent; Geçerlilik: 01.01.2004; Yürürlük: 02.01.2004) Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.(*)

d) (5020 sayılı kanunun 7'nci maddesiyle eklenen bent; Yürürlük:26.12.2003) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait taşıtlar.

(3418 sayılı kanunun 12'nci maddesiyle eklenen fıkra) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.


(*) (5035 Sayılı Kanunun 22. Maddesiyle Değişmeden önceki şekli) c) Bizzat maluller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar. 

İKİNCİ BÖLÜM
Vergileme Ölçü ve Hadleri


 

Vergileme Ölçü ve Hadleri

Madde 5 - (5035 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen madde; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 


(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 –3 yaş
4 – 6 yaş
7 – 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
250.000.000
175.000.000
100.000.000
75.000.000
30.000.000
1301-1600 cm³’e kadar
400.000.000
300.000.000
175.000.000
125.000.000
50.000.000
1601-1800 cm³’e kadar
700.000.000
550.000.000
325.000.000
200.000.000
80.000.000
1801-2000 cm³’e kadar
1.100.000.000
850.000.000
500.000.000
300.000.000
120.000.000
2001-2500 cm³’e kadar
1.650.000.000
1.200.000.000
750.000.000
450.000.000
180.000.000
2501-3000 cm³’e kadar
2.300.000.000
2.000.000.000
1.250.000.000
675.000.000
250.000.000
3001-3500 cm³’e kadar
3.500.000.000
3.150.000.000
1.900.000.000
950.000.000
350.000.000
3501-4000 cm³’e kadar
5.500.000.000
4.750.000.000
2.800.000.000
1.250.000.000
500.000.000
4001 cm³ ve yukarısı
9.000.000.000
6.750.000.000
4.000.000.000
1.800.000.000
700.000.000
2) Motosikletler
100-250 cm³’e kadar
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
251-650 cm³’ e kadar
100.000.000
75.000.000
50.000.000
30.000.000
20.000.000
651-1200 cm³’e kadar
250.000.000
150.000.000
75.000.000
50.000.000
30.000.000
1201 cm³ ve yukarısı
600.000.000
400.000.000
250.000.000
200.000.000
100.000.000

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.(*)


(*) (5035 Sayılı Kanunun 23 üncü Maddesiyle değişmeden önceki şekli) Madde 5 - (3088 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen madde) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

I SAYILI TARİFE
(3946 sayılı Kanunun 35'inci maddesi ve 4605 sayılı Kanunun 1’inci maddeleri ile değişen 10’uncu madde hükümlerine göre
2003 yılı için 19 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tarife)
Taşıtların net ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri
yıllık vergiler
1-6 yaş TL.
7-15 yaş TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
950 kg. ve daha aşağı
177.850.000
88.700.000
19.110.000
951-1200 kg.'a kadar
270.680.000
134.780.000
30.460.000
1201-1600 kg.'a kadar
450.060.000
224.600.000
54.330.000
1601-1800 kg.'a kadar
903.830.000
450.060.000
111.740.000
1801 kg. ve daha yukarı
1.810.700.000
903.830.000
224.600.000


Bu hadler I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır.


 

Vergileme Ölçü ve Hadleri

Madde 6 - (3088 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen madde) (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara taşıtları (II) sayılı tarifeye göre; özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler (III) sayılı tarifeye, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 


(II) SAYILI TARİFE

(5035 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesiyle değişen tarife;Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004)(*)

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
300.000.000
200.000.000
100.000.000
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı
400.000.000
250.000.000
150.000.000
1901 cm3 ve yukarısı
600.000.000
400.000.000
250.000.000
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar
750.000.000
450.000.000
200.000.000

26-35 kişiye kadar
900.000.000
750.000.000
300.000.000

36-45 kişiye kadar
1.000.000.000
850.000.000
400.000.000

46 kişi ve yukarısı
1.200.000.000
1.000.000.000
600.000.000
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg’a kadar
300.000.000
200.000.000
100.000.000

1.501-3.500 kg’a kadar
600.000.000
350.000.000
200.000.000

3.501-5.000 kg’a kadar
900.000.000
750.000.000
300.000.000

5.001-10.000 kg’a kadar
1.000.000.000
850.000.000
400.000.000

10.001-20.000 kg’a kadar
1.200.000.000
1.000.000.000
600.000.000

20.001 kg ve yukarısı
1.500.000.000
1.200.000.000
700.000.000
 

(III) SAYILI TARİFE

(5035 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesiyle değişen tarife; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004)(*)

Taşıt Cinsi ve
Motor Gücü (BG)
Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( TL )
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 15 yaş
16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler

10-20 BG’ne kadar
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2.000.000

21-50 BG’ne kadar
20.000.000
15.000.000
9.000.000
4.000.000

51-100 BG’ne kadar
25.000.000
20.000.000
12.000.000
5.000.000

101-150 BG’ne kadar
30.000.000
25.000.000
15.000.000
7.000.000

151 BG ve yukarısı
45.000.000
35.000.000
20.000.000
10.000.000
(IV) SAYILI TARİFE

(5035 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesiyle değişen tarife;Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004)(*)


 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş
4 – 5 yaş
6 – 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.400.000.000

1.151-1.800 kg’a kadar
7.500.000.000
6.000.000.000
4.500.000.000
3.600.000.000

1.801-3.000 kg’a kadar
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.800.000.000

3.001-5.000 kg’a kadar
12.500.000.000
10.000.000.000
7.500.000.000
6.000.000.000

5.001-10.000 kg’a kadar
15.000.000.000
12.000.000.000
9.000.000.000
7.200.000.000

10.001-20.000 kg’a kadar
17.500.000.000
14.000.000.000
10.500.000.000
8.400.000.000

20.001 kg ve yukarısı
20.000.000.000
16.000.000.000
12.000.000.000
9.600.000.000

 

(*) (Tarifelerin 5035 Sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle değişmeden önceki şekli)II SAYILI TARİFE
(3946 sayılı Kanunun 35'inci maddesi ve 4605 sayılı Kanunun 1’inci maddeleri ile değişen 10’uncu madde hükümlerine göre
2003 yılı için 19 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tarife)
 


 

Taşıtların cinsleri ve İstiap hadleri
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
1 – 6 yaş TL
7 – 15 yaş TL.
16 ve daha yukarı yaş TL.
A) MİNİBÜS
201.780.000
149.470.000
65.850.000
B) OTOBÜS VE
BENZERLERİ
(oturma yeri)
25 kişiye kadar
507.970.000
302.810.000
134.780.000
26-35 kişiye kadar
609.000.000
507.970.000
201.780.000
36-45 kişiye kadar
678.380.000
609.000.000
270.680.000
46 kişi ve daha yukarı
814.680.000
678.380.000
406.570.000
C) KAMYONET,
KAMYON,
ÇEKİCİ VE
BENZERLERİ
(istiap haddi)
1.500 kg’a kadar
201.780.000
149.470.000
65.850.000
1.501-3.500 kg’a kadar
507.970.000
302.810.000
134.780.000
3.501-5.000 kg’a kadar
609.000.000
507.970.000
201.780.000
5.001-10.000 kg’a kadar
678.380.000
609.000.000
270.680.000
10.001-20.000 kg’a kadar
814.680.000
678.380.000
406.570.000
20.001 kg. ve daha yukarı
1.016.610.000
848.660.000
450.060.000

III SAYILI TARİFE
(3946 sayılı Kanunun 35'inci maddesi ve 4605 sayılı Kanunun 1’inci maddeleri ile değişen 10’uncu madde hükümlerine göre
2003 yılı için 19 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tarife)
 


 

Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG)
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
1 – 3 yaş TL.
4 – 5 yaş TL.
6 - 15 yaş TL.
16 ve daha yukarı yaşTL
YAT,KOTRA VE
HER TÜRLÜ MOTORLU ÖZEL TEKNELER 

10 – 20 BG’ ne kadar
10.039.000
7.735.000
4.196.000
1.911.000
21 - 50 BG’ ne kadar
14.387.000
11.174.000
6.585.000
3.046.000
51 - 100 BG’ne kadar
17.785.000
13.478.000
8.870.000
4.196.000
101 – 150 BG’ne kadar
22.460.000
16.636.000
11.174.000
5.433.000
151 BG ve daha yukarısı için
32.585.000
24.764.000
15.523.000
7.735.000


 

IV SAYILI TARİFE
(3946 sayılı Kanunun 35'inci maddesi ve 4605 sayılı Kanunun 1’inci maddeleri ile değişen 10’uncu madde hükümlerine göre
2003 yılı için 19 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tarife)
 


 

Taşıtların azami kalkış ağırlığı
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
1 - 3 yaş TL.
4 - 5 yaş TL.
6 - 10 yaş TL.
11 ve daha yukarı yaşTL.
UÇAK
VE
HELİKOPTERLER
 

1.150 kg’a kadar
1.109.230.000
924.200.000
739.190.000
553.820.000
1.151 - 1.800 kg’a kadar
1.478.470.000
1.294.490.000
924.200.000
739.190.000
1.801 - 3.000 kg’a kadar
1.848.480.000
1.663.500.000
1.478.470.000
1.294.490.000
3.001 - 5.000 kg’a kadar
2.958.170.000
2.589.210.000
2.218.950.000
1.848.480.000
5.001 - 10.000 kg’a kadar
3.698.960.000
3.328.500.000
2.958.170.000
2.589.210.000
10.001 -20.000 kg’a kadar
5.548.970.000
5.178.670.000
4.808.200.000
4.438.160.000
20.001 kg ve daha yukarı
9.247.990.000
8.323.390.000
7.397.960.000
6.473.360.000 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi,
Tarh, Tebliğ ve Ödeme


 

Mükellefiyetin Başlaması

Madde 7 - (3088 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde) Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik,

liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Şu kadarki mükellefiyet;

a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son

altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık döneminin başından itibaren,

b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında

yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından

itibaren,

Nazara alınır.

Mükellefiyetin Sona Ermesi

Madde 8 - (3088 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen madde) Motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.

Verginin Tarh, Tebliğ ve Ödenmesi

Madde No 9 - (3505 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle değişen madde) Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.

Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.

(5035 sayılı Kanunun 48/7-a maddesiyle değişen ibare Geçerlilik;01.01.2004 Yürürlük; 02.01.2004)Maliye Bakanlığı(1) taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar vergisinin tarh tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.

a ) (4369 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan bent. Yürürlük; 1.1.1999) (2)

b ) (4369 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılan bent. Yürürlük; 1.1.1999) (2)

(4369 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 1.1.1999) (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tescilinin (5035 sayılı Kanunun 48/7-a maddesiyle değişen ibare Geçerlilik;01.01.2004 Yürürlük; 02.01.2004) yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine(3) ödenir.

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir.

Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak(5035 sayılı Kanunun 48/7-a maddesiyle değişen ibare Geçerlilik;01.01.2004 Yürürlük; 02.01.2004) kayıt ve tescil veya satış nedeniyle malik(4) değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.(5)

 


(1)(Değişmeden önceki ibare)Maliye ve Gümrük Bakanlığı
(2) a) (4369 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için vergi, taşıt pulu alınması suretiyle ödenir.
Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu, taşıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir yıl süre ile muhafaza edilir. Zayi edilen taşıt pulları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir.
Taşıt pulları, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pullarının şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait hususlar ve tevsike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir.
b) (III)ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir.
(3)(Değişmeden önceki ibare) yapıldığı yerin vergi dairesine
(4)(Değişmeden önceki ibare) kayıt ve tescil
Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi
(5) (3505 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Madde 9 – (3088 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen madde) Motorlu Taşıtlar Vergisi;
a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için taşıt pulu yapıştırılması şeklinde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu, taşıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir yıl süre ile muhafaza edilir.
(3418 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle değişen paragraf) Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescillinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından, her yıl Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak üzere mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur.
Mükellefiyet devam ettiği müddetçe müteakip yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi takvim yılının ilk gününden tebliğ edilmiş sayılır.
(Değişmeden önceki şekli) Yıl içinde kayıt ve tescil yapılması halinde ödeme süresi geçmiş olan vergi bu işlemlerin tamamlanmasından önce ödenir. Şu kadarki ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi ödenir. Vergi ödeme zamanında yurt dışında bulunan taşıtların vergileri bu durumun tevsiki kaydıyla yurda dönüşlerinde cezasız olarak ödenir. Zayi edilen taşıt pulları, zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir.
(3418 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle eklenen paragraf) Yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil yapılması halinde vergi, kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, o yıl için yıllık olarak tahakkuk ettirilerek ödeme süresi geçmiş olan taksitler derhal tahsil edilir. Şu kadar ki, ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Zayi edilen taşıt pulları, zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir.
(3418 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle eklenen paragraf) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, Motorlu Taşıtlar Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.
Taşıt pulları Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pullarının şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait hususlar ve tevsike ilişkin usul ve şartlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir.
b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak üzere ihbarname ile tebliğ olunur. Mükellefiyet devam ettiği müddetçe bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi takvim yılının ilk gününde tebliğ edilmiş sayılır.
Vergi, taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi dairesine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kayıt ve tescil yapılması halinde vergi, o yıl için yıllık olarak kayıt ve tescil işlemlerinin tamamlanmasından önce tahakkuk ettirilerek ödeme süresi geçmiş olan taksitler derhal tahsil edilir. Şu kadar ki ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.
c) Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.


 

Yetki

Madde No 10 - (5035 sayılı Kanunun 49/8’inci maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. Geçerlilik;1.1.2004 Yürürlük;2.1.2004)(1)

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

(4605 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 30.11.2000) Bakanlar Kurulu;

a) Yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,

b) (21.11.2003 tarih ve 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esas sayısı: 2001/36, Karar Sayısı: 2003/3, Karar Günü: 16.1.2003 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir.) (2)

c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye,

Yetkilidir.(3)

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında (5035 Sayılı Kanunun 48/7-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise(4842 sayılı Kanunun 36/7 maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.01.2004) 10.000 liranın(4) altındaki tutarlar dikkate alınmaz.(5)

 


(1)(5035 Sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli) Madde 10 (3946 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle değişen madde)Bu Kanunun 5 ve 6'ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları % 70 oranında artırılmıştır.
(2)(İptal edilmeden önceki şekli) b)Kanunda yazılı vergi miktarları ile yeniden değerleme oranı veya (a) bendindeki oran uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan vergi miktarlarını, taşıtların teknik özellikleri ve/veya kullandıkları yakıt türleri veya kullanım amaçları itibariyle ayrı ayrı veya topluca yirmi katına kadar artırmaya,
(3) (4605 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının % 50'sinden çok, % 50'sinden az olmamak üzere yeni oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tespit etmeye, (4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle değişen ibare: Yürürlük; 1.1.1999) EURO(x) normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir. (xx)
(4) (5035 Sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)(4842 sayılı Kanunun 36/7 maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.01.2004) 10.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1.000 liranın
(5) (3946 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Madde 10 – (3505 sayılı Kanunun 27'nci maddesiyle değişen madde) Bakanlar Kurulu, bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını, tarifeler ve tarifeler içinde yer alan, taşıtların yaşları, cinsleri, net ağırlıkları, istiap hadleri, motor gücü birimleri (BG) ve azamî kalkış ağırlıkları gibi unsurlar itibariyle kısmen, ayrı ayrı veya birlikte (3858 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile değişen ibare) 20 (yirmi ) katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı miktarlardan az, bu miktarların (3858 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile değişen ibare) 20 (yirmi) katından çok olmamak kaydıyla yeni vergi miktarları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetkiler taksit dönemleri itibariyle de kullanılabilir.
(Değişmeden önceki şekli) Madde 10 – (3418 sayılı Kanunun 15'inci maddesiyle değişen madde) Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını 10 (on) katına kadar artırmaya Bakanlar kurulu yetkilidir.
(x) (Değişmeden önceki ibare) EURO 93
(xx) Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının % 50'sinden çok, % 50'sinden az olmamak üzere yeni oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tespit etmeye, EURO 93 normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir 

Vergiye etki eden değişiklikler

(5035 Sayılı Kanunun 25’inci maddesiyle değişen başlık; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004)(1)

Madde No 11 - (3505 sayılı Kanunun 28'inci maddesiyle değişen madde) Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, (5035 Sayılı Kanunun 48/7-c maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) motor silindir hacmi(2), (5035 Sayılı Kanunun 48/7-d maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:01.01.2005) azami toplam ağırlığı(3), motor gücü birimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni duruma göre ödenir.

(5035 Sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle değişen fıkra; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004)Taşıtların tescil belgesinde yazılı olan model yılında bir yaşında olduğu kabul edilir.(4)(5)


(1) (5035 Sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle değişmeden önceki başlık) Vergiye Müessir Değişiklikler
(2) (5035 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) net ağırlığı,
(3) (5035 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) istiap haddi,
(4) (5035 Sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle değişmeden önceki şekli)Takvim yılından daha yeni model taşıtların vergilendirilmesinde, içinde bulunan takvim yılının modeli esas alınır.
(5) (3505 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Madde 11 – (3088 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle değişen madde) Yıl içinde verginin artırılması veya azaltılmasını icap ettiren değişiklikler bu değişikliğin vukuunu takip eden Takvim yılı başından itibaren nazarı itibara alınır ve (III) ve (IV) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için yeni duruma göre hesaplanan vergi mükellefe tebliğ olunur.
Takvim yılı içinde yaş değişiklikleri o yılın mükellefiyetinde nazara alınmaz.
Takvim yılından daha yeni model taşıtlar, taalluk ettiği Takvim yılındaki modele göre vergilendirilir.

 

Vergiye Müessir Değişiklikler

Madde 12 - (3088 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle kaldırılmıştır.)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler


 

Bildirme ve Sorumluluk

Madde No 13 - (2348 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle değişen madde) a) Trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda (5035 Sayılı Kanunun 48/7-e maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) meydana gelen(1) değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150'nci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.

b) Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda (5035 Sayılı Kanunun 48/7-e maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) meydana gelen(1) değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin (5035 Sayılı Kanunun 48/7-e maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) meydana geldiği(2) tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352'nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sırasına göre ceza kesilir.

c) (4369 sayılı Kanunun 81/F-2'nci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.1.1999) Noterler, (3) trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi taşıtların her türlü satış ve devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar(4)

d) Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, liman ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayeneleri yapmadan, denize veya uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar.

(4369 sayılı Kanunun 82/7'nci maddesiyle değişen paragraf Yürürlük; 1.1.1999) Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, denize ve uçuşa elverişli belgesi verilemez. (5)

e) (4369 sayılı Kanunun 82/7'nci maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük; 1.1.1999) (6)

(3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle değişen paragraf) Yukarıda (c) ve (d) bentlerinde belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergiler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu hakkına sahiptirler. (7)

(4369 sayılı Kanunun 82/7'nci maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük: 1.1.1999) (8)

 

 


(1) (5035 Sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare) vukua gelen
(2) (5035 Sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare) vuku bulduğu
(3) (4369 Sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) Motorlu taşıtlar vergisi taşıt pulu esasına göre tahsil edilen taşıtlar hariç olmak üzere noterler
(4) (Değişmeden önceki şekli) (c) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle değişen bent) Motorlu taşıtlar vergisi taşıt pulu esasına göre tahsil edilen taşıtlar hariç olmak üzere noterler, trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi, taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar.
(5) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle değişen paragraf) Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fennî muayene yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli belgesi verilemez. Ayrıca pul yapıştırılmak suretiyle vergisinin ödendiği tevsik edilemeyen taşıtlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi, ödeme süresi geçtikten en az 2 ay sonra, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca TRT veya basın yoluyla yapılacak duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın ve başkaca herhangi bir işlem yapılmasına gerek duyulmaksızın bu taşıtlar haciz edilmiş sayılırlar. Bu suretle toplu haciz kararı alınan taşıtlar, yoklamaya yetkili memurlar tarafından, ilgili amme alacağının ödendiği tevsik edilinceye kadar trafikten men edilirler.
(6) e) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle eklenen bent) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin vadesi geçtikten sonra, trafik zabıtası veya yoklamaya yetkili memurlar tarafından yapılacak denetimlerde taşıtın ön camında taşıt pulunun bulundurulmaması halinde, bu durumu belirtir her tespitte, sözkonusu taşıt puluna göre ödenmesi gereken vergi miktarının 1/4'ü nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, iki tespit arasında asgarî 15 günlük sürenin geçmiş olması şarttır. Şu kadar ki; trafik zabıtası tarafından yapılan tespitlere istinaden tahsil edilen özel usulsüzlük cezalarının % 20'si Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına gönderilir.
(7) (Değişmeden önceki şekli) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle eklenen paragraf) Bu maddenin uygulanmasına ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına para gönderilmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
(8) (Değişmeden önceki şekli) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle eklenen paragraf) Bu maddenin uygulanmasına ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına para gönderilmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.


 

Gider Kaydedilmeme Hali

Madde 14 - (3088 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle değişen madde) Bu Kanuna bağlı (I), (III), ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticarî maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

Gider Kaydedilmeme Hali

Madde 15 - (3088 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle kaldırılmıştır.)

Gider Kaydedilmeme Hali

Madde 16 - (3088 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle kaldırılmıştır.)

Paylar

Madde No 17 - (4629 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin (c) bendi ile 1.1.2002 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.)(1)


Paylar
(1)(4629 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli) Madde 17- (2380 sayılı Kanunun 3/b maddesiyle bazı hükümler kaldırıldı.) Bu Kanun gereğince alınan Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile Karayolları Trafik Kanununa göre trafik zabıtasınca tahsil olunan cezaların yıllık tahmini üzerinden % 11 nispetinde belediyelere, % 3 nispetinde il özel idarelerine, % 19 nispetinde müşterek trafik fonuna verilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek kaydolunur.
Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında nazara alınır.
Belediyelere, il özel idarelerine ve müşterek trafik fonuna ait ödeneklerin her ay sonunda eşit taksitler halinde ve bir önceki yılın hasılat fazlası ertesi yılın birinci ayı sonunda toptan İçişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı üç hesaba kaydedilmek üzere İller Bankasına tediye olunur.
İller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde her ay toplanan bu paralardan;
1. Belediyelere ve il özel idarelerine ait olanları bankaca en geç ertesi ayın 15'ine kadar belediyelerin ve illerin son genel nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına göre kendilerine dağıtılır.
Bu paylar belediyeler ve il özel idarelerinin borçlarına mahsup edilmez.
2. Müşterek trafik fonuna ait olanları, mahalli idareler, Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlüklerince seçilen birer şahıstan teşekkül edecek bir komisyonun, belediyelerin ve il özel idarelerinin bizzat başarma imkanı bulamadıkları trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerin ifası için yapacakları teklifleri inceliyerek hazırlıyacağı bir yıllık program dairesinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının tasdiki ile ilgili belediyeler ve il özel idarelerine tahsis olunur.
Bu paralar adı geçen mahalli idarelerce hiçbir şekilde tahsis maksadı dışında kullanılamaz


 

Kaldırılan Hükümler

Madde 18 - 6936 sayılı Hususi Otomobil Vergisi Kanunu ile 232 sayılı Kanunla değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9'uncu maddesi kaldırılmıştır.

Geçmiş Yıllara Ait Vergi ve Resimler

Geçici Madde 1 - 1962 ve daha önceki bütçe yıllarına ait Hususi Otomobil Vergisi, Trafik Resmi ve bunlara ait cezaların eski hükümlere göre alınmasına devam olunur.

Geçmiş Yıllara Ait Vergi ve Resimler

Geçici Madde 2 - Bu kanun gereğince tahsil olunacak Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 1963 Mali yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi Otomobil Vergisi adlı 16'ıncı bölüme gelir kaydedilir.

Geçmiş Yıllara Ait Vergi ve Resimler

Geçici Madde 3 - (3418 sayılı Kanunun 17'nci maddesiyle eklenen madde) Halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıtlarla ilgili uygulamaya 1.7.1988 tarihine kadar aynı şekilde devam olunur.

Geçici Madde 4 - (5035 Sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle eklenen Geçici Madde; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) 3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisini ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde 2004 yılı taksit aylarında ödenir. Mahsup edilemeyen tutar ise mükellefin talebi üzerine iade olunur. Ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi terkin edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Geçici Madde 5 - (5035 Sayılı Kanunun 26 ıncı maddesiyle eklenen Geçici Madde; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) 5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinde yer alan taşıtlara ait motor silindir hacmi ve 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ait azami toplam ağırlık bilgilerinin trafik tescil belgesinde bulunmaması nedeniyle mükellefler tarafından talep edilmesi halinde; trafik tescil kuruluşları ile yetkili bayiler veya ilgili vergi daireleri bu bilgileri ihtiva eden bir belgeyi mükellefe vermek zorundadırlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Geçici Madde 6 - (5035 Sayılı Kanunun 26 ıncı maddesiyle eklenen Geçici Madde; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan (4) numaralı bent 31.12.2004 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır.

 

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (İstiap Haddi)
1.500 kg’a kadar 300.000.000 200.000.000 100.000.000
1.501-3.500 kg’a kadar 750.000.000 450.000.000 200.000.000
3.501-5.000 kg’a kadar 900.000.000 750.000.000 300.000.000
5.001-10.000 kg’a kadar 1.000.000.000 850.000.000 400.000.000
10.001-20.000 kg’a kadar 1.200.000.000 1.000.000.000 600.000.000
20.001 kg ve yukarısı 1.500.000.000 1.200.000.000 700.000.000

Geçici Madde 7 - (5035 Sayılı Kanunun 26 ıncı maddesiyle eklenen Geçici Madde; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) 5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinin (2) numaralı bendinde yer alan motosikletlerin 2004 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi, Nisan ayının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen vergi birinci taksiti Nisan, ikinci taksiti Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Yürürlük Tarihi

Madde 19 - Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi

Madde 20 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.