Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

 TÜRKİYE' NİN MUHASEBE REHBERİ. "GÜNCEL MALİ MEVZUATLAR, DUYURULAR VE HABERLER"

 

 

 

-KOSGEB VE KOBİLER-

---------------------------------------------------------------------------

 

KOBİLERİN YOL HARİTASI

 

Geçtiğimiz cumartesi günü Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Friedrich Ebert Vakfı işbirliği ile düzenlenen "Dünya piyasalarında yeni rekabet ortamında KOBİ'ler için yol haritası arayışı" konulu foruma kendi alanlarında uzman ve seçkin kişiler katılmış, gün boyunca görüş ve önerileri ile forumu yönlendirmişlerdir.

Forumda konuya giriş sağlamak üzere Sayın Akın Murat tarafından sunulan çerçeve tebliğin özen ve özveri ile hazırlanmış olması, tartışmaları yöneten ülkemizde İç Denetim Enstitüsü'nün kurucusu Ali Kamil Uzun'un zamanı tasarruflu bir biçimde kullanma becerisi ülkemiz açısından hayati önemi olan bir sorunun tıkanma noktalarını belirleme açısından çok yararlı olmuştur.

Sayın Akın Murat'ın tebliğinde de vurgulandığı üzere ülkemizde KOBİ'lerin zayıf yanları şunlardır:

. KOBİ kesimince üretilen ve ihraç edilen malların niteliği incelendiğinde, katma değeri yüksek teknoloji yoğun "high quality" mallardan ziyade ağırlıklı olarak emek yoğun ve taklit edilirliği olmayan fason mallardan oluştuğu görülmektedir.

. Türkiye'de KOBİ'lerin büyük çoğunluğu aile şirketleri şeklinde faaliyet göstermekte, kurumsal yönetim mekanizmalarının yaratılamaması nedeniyle de KOBİ'lerimizin ortalama ticari faaliyet süreleri çok kısa seyretmektedir.

. Dünya piyasalarında faaliyet gösteren işletmeler karşısında ülkemiz KOBİ'lerinin başta enerji maliyeti olmak üzere istihdam ve vergi yükünde mukayeseli maliyet dezavantajı bulunmaktadır.

. Ülkemizde KOBİ'lerin yeterli ve ucuz kredi imkanlarına ulaşılamaması, alternatif finansman imkanlarından yeterince yararlanamamaları rekabet edilebilirliği doğrudan etkilemektedir.

. KOBİ'lerin büyük bir kısmında üretim kapasitesi eksikliği, AR-GE faaliyetlerinin eksikliği ve örgütlenme sorunları bulunmaktadır.

. Uzmanlaşma ve formasyon eksikliği, (Örneğin ülkemizde gıda pazarlaması yapmakta olan bir işletme konjontüre göre inşaat taahhüt işi veya turizm işi de yapabilmektedir.) Pazar bilgisi eksikliği ve pazar araştırması yapılmaması KOBİ'lerin bir diğer zayıf yanını oluşturmaktadır.

. Ülkemizde yaşanmakta olan kayıtdışılık olgusu KOBİ'lerimizin eşit şartlarda rekabet imkanına sahip olmaları önünde en büyük sorundur. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre tahmini kayıtdışılık oranlarının;

Dünyada (yüzde 8-80 skala aralığında,)

. Sanayileşmiş ülkeler, (G-7) yüzde 8-10, (x)

. Gelişmiş ülkeler, yüzde 10-30,

. Gelişmekte olan ülkeler, yüzde 30-60,

. Az gelişmiş ülkeler yüzde, 60-80.

Türkiye'de; (yüzde 7-137 skala aralığında)

. Parasal yaklaşıma göre, yüzde 7-137,

. GSMH yaklaşımına göre, yüzde 7-137,

. Ekonometrik yaklaşıma göre, yüzde 10-66,

. Vergisel yaklaşıma göre, yüzde 46-88,

. Duyarlılık analizine göre, yüzde 19-27,

. Kayıtdışı ücret yaklaşımına göre, yüzde 35-40, olduğu tahmin edilmektedir.

Yukarıdaki tespitler Akın Murat'ın tebliğinden aynen alınmış bulunmaktadır.

Akın Murat'a göre; "Ekonomik gelişmeyi hızlandıran ve toplumun yaratıcı potansiyelini açığa çıkaran KOBİ'lerin korunması, sorunlarına somut çözümler getirilmesi Türkiye'nin kalkınıp gelişmesi bakımından gerçek beka sorunlarından birisidir. Literatürde ve kamuoyunda mutabık kalınan tüm faydalarına karşın serbest pazar ekonomisini benimseyerek uluslararası piyasalara entergrasyon yolunda ilerleyen ülkemizde, reel sektörün değişime adapte edilmesine geç kalınmış bir tablo sergilenmiştir. 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizler ile de Türk ekonomisi ve reel sektör bu geç kalınmışlığın bedelini ağır şekilde ödemiştir.

Bu nedenle, Basel II ve küresel rekabet şartlarının tahlil edilerek mevcut yapıdaki yetersizliklerin giderilmesine yönelik proaktif bir eylem sürecinin bir an önce başlatılması "National assets" (milli servet) niteliğine sahip KOBİ'lerimizin geleceğinin garanti altına alınabilmesi için gerekli bir şarttır. Aksi takdirde son dönemde birkaç sektörde olumsuz etkileri görülmeye başlayan rekabet dezavantajı tüm sektörlere sirayet edecek bir aşamaya gelerek Türkiye ekonomisini daha ağır sonuçların beklendiği bir döneme götürecektir."

Foruma öğretim üyeleri, bazı banka temsilcileri Eximbank Genel Müdür Yardımcısı, OSTİM, TOSYÖV, KOSGEB, İMKB, KOSİB, MPV temsilcileri ile SPK Gözetim Daire Başkanı katılmış, çözüm arayışına yönelik görüş ve önerilerde bulunmuşlardır.

Türkiye'

de gerek istihdam hacmi ve gerekse oluşturdukları üretim ve sundukları hizmetler açısından KOBİ'lerin yeri hayati bir önem arzetmektedir. Ancak ne yazık ki KOBİ'lerin başarısı veyahut da hayatiyeti oluşuma önderlik daha doğrusu liderlik edenlerle özleşmektedir.

KOBİ'lerin yaşamakta oldukları sorunları çözmeye ve onlara kendi alanlarında destek vermeye yönelik alt yapı çalışmaları zamanında yapılamamakta veyahut da tamamlanamaktadır.

Kaldı ki; zaman zaman yapılan yasal düzenlemelerle KOBİ'lerin üzerine getirilen kamusal yükler, bu kuruluşları ekonomik açıdan da zora sokmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Friedrich Ebert Vakfı yöneticilerini bu bağlamda düzenledikleri forum ile konuya gösterdikleri ilgi nedeniyle kutlamak isteriz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Prof.Dr.Güler Aras ile Friedrich Ebert Vakfı'nı temsilen Prof.Dr. İsmail Duymaz'a böylesine bir forumun düzenlenmesine öncülük etmeleri, bir tatil gününü foruma hasreden Prof.Dr. Nalan Akdoğan ve Prof.Dr. Nevzat Saygıloğlu ile tüm katılımcıların yapmış oldukları katkı ve öneriler dolayısıyla da kanımızca bu fedakarlıklarını ülkeseverliğin somut göstergesi olarak değerlendirmek gerekmektedir. (x) G-7'ler şimdilerde G-8 olmuştur.

Kaynak:

Veysi Seviğ

Dünya Gazetesi

 

 
 

                                                                                                                                               

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin Muhasebe Rehberi. Her hakkı saklıdır.