Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MAKALE / YORUM  / 02.11.2007    

ara

 Ana Sayfa 

        Staj-Stajyer Rehberi

Makaleler 

Danışma Hattı 

                  Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

          2007 Uygulamaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EROL AKGÜL

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

e-posta: easmmm@gmail.com

İstanbul 02 Kasım 2007

 

 

DERNEKLER TARAFINDAN TUTULAN DEFTERLER VE BU DEFTERLERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 

 

Derneklerin tutacakları defterler derneklerin, İşletme Hesabı ve Bilanço Esası’na tabi olmaları bakımından ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

 

İşletme Hesabı esasına tabi olan derneklerin;

1.               Üye kayıt defteri,

2.               Karar defteri,

3.               Evrak Kayıt defteri,

4.               Alındı Belgesi Kayıt Defteri

5.               Demirbaş defteri

6.               İşletme hesabı defteri,

7.               Envanter defteri,

 

Bilanço esasına tabi olan derneklerin ise;

1.               Üye kayıt defteri,

2.               Karar defteri,

3.               Evrak Kayıt defteri,

4.               Alındı Belgesi Kayıt Defteri

5.               Demirbaş defteri

6.               Yevmiye defteri,

7.               Büyük defter,

8.               Envanter defteri,  Tutmaları gerekmektedir. Dernekler tarafından tutulacak olan bu defterlerin örnekleri yazımız ekinde yer almaktadır.

 

Dernekler tarafından tutulacak olan defterlerin tutulma esas ve şekilleri;

 

Üye Kayıt Defteri;

Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.

Yazılı olarak yapılan üyelik başvurusu üzerine, dernek yönetim kurulunca başvurusu kabul edilen gerçek kişi üyenin; adı soyadı, T.C. kimlik numarası, tabiiyeti, anne adı, cinsiyeti, üyeliğe giriş ve üyelikten çıkış tarihlerinin deftere yazılması zorunludur. Ayrıca, mesleği, yerleşim yeri ve e-mail adresi de deftere yazılabilir. Üyeler arasında yabancı kişilerin bulunması halinde T.C. kimlik numarası satırına, varsa kişinin tabiiyetinde bulunduğu ülkenin vatandaşlık numarası ve benzeri bilgiler yazılır.

Dernek üyeleri arasında tüzel kişi veya yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kâr amacı gütmeyen kuruluş bulunması halinde; tüzel kişinin üyeliğe giriş ve üyelikten çıkış tarihleri, defterin adı ve soyadı satırına tüzel kişinin unvanı, T.C. kimlik no satırına varsa vergi kimlik numarası, tabiiyeti satırına tüzel kişinin merkezinin bulunduğu ülkenin adı, mesleği satırına tüzel kişinin hukuki statüsü (dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluş, limited/anonim şirket vb.) yazılır. Ayrıca, yerleşim yeri ve e-mail adresi de deftere yazılabilir.

Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere yazılabilir.

 

Karar defteri;

Örneği 2 Ağustos 2007 tarih 26601 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “dernekler tarafından tutulan karar, evrak kayıt, demirbaş ve işletme hesabı defterlerinde bulunması gereken bilgiler ile bu defterlerin şekli hakkında tebliğ (tebliğ no: 2007/2)” de gösterilen örneğe uygun tutulur. Bu deftere kararın tarih ve sayısı ile konusunun yazılması zorunludur, ancak alınan karar birden fazla konuyu içeriyorsa, konu kısmına genel nitelikte ibareler yazılabilir.

Karar defterinin "Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı" kısmına yalnızca toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin adı ve soyadları yazılır. Toplantıda alınan kararlar "Kararın Metni" kısmına yazılır ve kararın altı toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Ancak, karara katılmayan üyeler, karara katılmadıklarını belirten ibareleri yazarak kararın altına imza atarlar. Aynı toplantıda alınan kararların birden fazla sayfaya yazılması halinde, her sayfa paraf edilerek kararın bittiği sayfa imzalanır. Her yılın ilk kararına (1)’den başlayarak numara verilir.

 

Evrak kayıt defteri;

Evrak kayıt defteri; karşılıklı sayfalarda yer alan, Mezkur tebliğde örneği gösterilen "Gelen Evrak" ve "Giden Evrak" şeklinde iki bölüm halinde tutulur. Gelen evraklar gelen evrak bölümüne, giden evraklar giden evrak bölümüne olmak üzere, her bir satıra ilgili evraka ait bilgiler yazılır. Gelen ve giden evrak kayıt sıra numaraları, her yılın başında (1) sıra numarası ile başlar. Gelen ve giden evrak kayıt defteri, "gelen evrak kayıt defteri" ve "giden evrak kayıt defteri" olarak ayrı defterler halinde tutulabilir. Bu şekilde tutulan defterler bir araya getirilerek tek bir defter olarak muhafaza edilir.

 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri;

Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

Demirbaş defteri;

Demirbaş defteri Mezkur tebliğde gösterilen örneğe uygun tutulur. Bu defterin her bir satırına ve ilgili sütunun altına bir demirbaşa ait bilgiler yazılır. Parçaları ile bir bütün olan ve bu şekilde alınmış demirbaşlar bir satıra kaydedilir ve adedi sütununa takım ve benzeri ibareler yazılır. Diğer sütunlara yazılamayan, ancak yazılması gerekli görülen bilgiler açıklama sütununda belirtilir. Bilânço esasına göre defter tutulması halinde, demirbaş defteri tutulmaz.

 

İşletme hesabı defteri;

İşletme hesabı defteri; karşılıklı sayfalarda yer alan, Mezkur tebliğde örneği gösterilen "Gelirler" ve "Giderler" şeklinde iki bölüm halinde tutulur. Gelirler gelir bölümüne giderler gider bölümüne olmak üzere, her bir satıra ve ilgili sütunun altına bir belgeye ait bilgiler yazılır.

             Bu defter hesap dönemi sonunda, Dernekler Yönetmeliğinin ekinde belirtilen örneğe uygun olarak düzenlenen "İşletme Hesabı Tablosu" nun yazılması ile kapatılır. Yeni döneme ait kayıtlara (1)’den başlayarak sıra numarası verilir.

 

Defterlerin tutulma usulü ve tasdiki

             Dernekler tarafından tutulacak defterlerin mürekkepli veya tükenmez kalemle yazılması zorunludur. Elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla örneğine uygun olarak yazdırılan form veya sürekli formlar defterlere yapıştırılarak kullanılabilir. Ancak, defterlere yapıştırılan çıktı köşelerinin, deftere temas edecek şekilde ve yeni bir karar alınmadan önce notere tasdik ettirilmesi şarttır.

             Bilgisayar ortamında tutulan defterlerin, il dernekler müdürlükleri veya notere onaylattırılmış form veya sürekli formlara elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması zorunludur. Form ve sürekli formların yalnızca bir yüzüne sayfa numarası verilerek bu yüzü onaylanır. Bu formların onaysız ve numarasız arka yüzlerine defter kayıtları yazdırılmaz.

             Bilgisayar ortamında tutulması halinde, iki ayrı bölümden oluşan evrak kayıt defteri veya işletme hesabı defterinin bölümlerini oluşturan form veya sürekli formlar birbirinden bağımsız olarak tertip edilebilir. Bu şekilde çıktısı alınan ilgili bölümler bir araya getirilerek evrak kayıt defteri veya işletme hesabı defteri şeklinde tek bir defter olarak muhafaza edilir.

             Dernekler tarafından tutulması zorunlu olan defterlerin, derneklerin yerleşim yerinin bulunduğu il dernekler müdürlüklerinden veya noterlerden onaylı olması zorunludur. İlçelerde, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dâhil, dernekler büro şeflikleri tarafından defter tasdiki yapılmaz.

             Tasdik ettirilen defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir. Ancak, her yıl yeniden defter tutulması veya zorunlu olarak defterin değiştirilmesi gibi hallerde, önceki defterlerin kullanılmayan boş sayfaları iptal edilir.

2 Ağustos 2007 tarih 26601 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “dernekler tarafından tutulan karar, evrak kayıt, demirbaş ve işletme hesabı defterlerinde bulunması gereken bilgiler ile bu defterlerin şekli hakkında tebliğ (tebliğ no: 2007/2)” de gösterilen örneğe uygun olmayan defterler, il dernekler müdürlükleri veya noterler tarafından onaylanmaz.

 

Hesap Dönemi;

Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık'ta sona erer.

 

Tasdik Zamanı;

Mezkur Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar;

a.        Öteden beri faaliyetine devam etmekte olanlar, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

b.        Yeni kurulan ve sınıf değiştirenler, kurulma ve sınıf değiştirme tarihinden önce,

c.        Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar, bunları kullanmaya başlamadan önce, tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

 

Dernekler tarafından tutulacak olan defterlerin örnekleri:

 

DERNEKLER TARAFINDAN TUTULAN KARAR, EVRAK KAYIT,  DEMİRBAŞ VE İŞLETME HESABI DEFTERLERİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

DERNEKLER TARAFINDAN TUTULAN ÜYE KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

Copyrıght © 2005-2007  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.