Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

 2007-2008 YILINDA UYGULANACAK OLAN MUHASEBE, SSK,  MALİ MEVZUAT VE  DEĞİŞİKLİKLER.

 

 

 

 -MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER-

-------------------------------------------------------------------------

 
-2011 YILI  MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER
-Vergide ek beyan kaldırıldı düzeltme beyanlarında yeni uygulama (30.03.2007)
-2006 Yılı Kurumlar Vergisi beyanında ince noktalar(30.03.2007)
-Türkiye'de Sahibi Bulundukları Konutları Kiralamak Suretiyle Kira Geliri Elde Eden Yabancılar İçin Kira Geliri Beyan Rehberi  Rehbere ulaşmak için tıklayınız..(06.03.2007)
-Ticari Kazançların Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Rehbere ulaşmak için tıklayınız.  (02.03.2007)
-Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi  Rehbere ulaşmak için tıklayınız. (23.02.2007)
-Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi  Rehbere ulaşmak için tıklayınız.  (23.02.2007)
-Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi  Rehbere ulaşmak için tıklayınız  (23.02.2007)
-G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi  Rehbere ulaşmak için tıklayınız.  (23.02.2007)
-2006 Takvim Yılına ait Ba ve Bs bildirim formlarının düzenlenmesinde usul ve esaslar (08.02.2007)
-Basit Usul Mükelleflere Vergi Rehberi  Basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirirken faydalanabilecekleri bir kaynak..(02.02.2007)
-Finansal kiralamada dönem sonu işlemlerinin vergisel boyutu ve muhasebe kayıtları (Nihat CEYLAN, Vergi Denetmeni) (31.01.07)
-2007 yılı Tarife, oran, tutar ve hadler  (26.01.2007)
-Dönem sonu işlemlerinin vergisel boyutu  2006 dönem sonunda yapılması gereken bazı işlemlere ilişkin sunum.. (Murat AKAR, AVDB. Grup Müdürü) (26.01.2007)
-Dönem sonu itibariyle borçlu ve alacaklı hesaplar (26.01.2007)
-Franchising sisteminde know-how...vergisel boyutu ve muhasebesi  Franchising'te know-how karşılığında tam mükelleflerin dar mükelleflere yaptığı ödemelerin vergisel boyutu ve muhasebesi (23.01.2007)
-2007 Yılında uygulanacak Vergi, Harç ve Cezalar
-2007'de uygulanacak had ve miktarlar
-2007'de Araç muayenelerinden alınacak harçlar
-2007'de uygulanacak değerli Kağıtların bedelleri
-2006 Takvim Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı
-Menkul Sermaye İratlarının Beyanı  2006 yılında elde edilen ve 2007 de beyan edilmesi gereken bazı msi'nin beyanı  (23.01.2007)
-İhracatta vergi ve muhasebe uygulamaları   (23.01.2007)
-Dönem sonu muhasebe ve vergi uygulamaları Dönem sonunda yapılması gereken işlemler ve kapanış kayıtlarında dikkat edilmesi gereken hususlar....(22.01.2007)
-Özürlüler İçin Vergi Rehberi (pdf)   (10.01.2007)
-Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler ve İşi Bırakma Rehberi (pdf) (10.01.2007)
-Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler ve İşi Bırakma Rehber (pdf) (10.01.2007)
-Vergi Uyuşmazlıklarının İdare İle Çözümünde Uzlaşma Rehberi (pdf) (10.01.2007)
-Vergilemede Adresin Önemi Rehberi (pdf) (10.01.2007)
-SSK Prime esas kazançların alt ve üst sınırları, idari para cezaları, ilan yoluyla tebliğ ed. tutarlar ve damga vergisi (06.01.2007)
-2007 yılı için çalışma hayatında değişen parametreler (05.01.2007)
-2006 yılı gelirlerinin beyanı ve 2007 yılı vergileri (Yahya ARIKAN, İSMMMO Başkanı)  (04.01.2007)
-2007 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi  (01.01.2007)
-Ücretlilerde vergi indirimi uygulamaları
-KVK’nun 15. ve 30. Md. Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan bazı ödemelerden yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:
-2007 yılında uygulanacak Gelir vergisi tevkifat oranları
-Vergi usul kanunu genel Tebliiği (Sıra No 365)    Amortisman Oranları Faydalı Ömür Sürelerine Göre Belirlenen İktisadi Kıymetler
-2007 yılı pratik bilgiler  (30.12.2006)
-Ücretlilerde vergi indirimi uygulamaları
-Muhasebe Forum açıldı, kayıt oldunuz mu !...
-2007 Yılında uygulanacak asgari ücretler  (26.12.2006)
-Şirketlerde sermaye arttırımı tesçil süresi 31.03.2008'e kadar uzatıldı  (26.12.2006)
-Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 103)  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı.
-Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13)  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa² ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P. numaralı “biodizel”..
-Ücretlilerde vergi indirimi uygulamaları
-Muhasebe Forum açıldı, kayıt oldunuz mu !...
-Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 261)
-SM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 40)  
-Fason iş üstlenen firmanın başka bir fasoncuya iş yaptırmasında KDV tevkifatı
-52 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile İlgili düzeltme
-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 259)   GVK'da yer alan maktu had ve tutarlar
-Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 102)  2007 yılında gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerine ilişkin alt sınır, 2006 yılı için belirlenen.
-260 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği  2006 takvim yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranı ve istisna tutarının
-364 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği   01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve miktarlar...
-Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 28)  MTV Kanunu gereğince 01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergi tarifesi..
-Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)   488 sayılı Damga Vergisi Kanunundaki maktu ve nisbi hadlerin yeniden belirlenmesi...
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33)  1/1/2007 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)  1/1/2007 den veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)  213 sayılı VUK da, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini.
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)  1/1/2007 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarları ve değerli kağıt..
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)  Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami.
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 2)  Özel İletişim Vergisi uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
-Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile e-bildirge sözleşmelerinde Damga vergisi
-Anayasa Mahkemesinin 2006/17 Sayılı Kararı (4857 Sayılı İş Kanunu ile İlgili)
-Dönem sonu işlemleri sırasında enflasyon düzeltme farkları 
-2007 Yılında Para ve Kur Politikası
-2007'ye damgasını basacak gelişme  
-Genel Sağlık Sigortasında 30 günü dolduran herkese sağlık yardımı...
 
-2007 Sosyal Güvenlik Rehberi
-2007 Yılı Pratik bilgileri
-2006 YILI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
 

 

 
 

                                                                                                                                              

Copyrıght © 2005-2008  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin Muhasebe Rehberi. Her hakkı saklıdır.