Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MAKALE / YORUM  / 27.03.2007    

ara

 Ana Sayfa 

        Staj-Stajyer Rehberi

Makaleler 

Danışma Hattı 

                  Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

          2007 Uygulamaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYUP YÜCELİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MuhasebeNet Site Yöneticisi

info@muhasebenet.net

 

2006 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANINDA İNCE NOKTALAR

 

-2007 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanında İnce Noktalar (Okumak için tıklayınız) (01.04.2008)

 

      2006  yılı vergilendirme dönemine ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesi süre uzatılmadığı taktirde 01.04.2007-25.04.2007 tarihleri arasında verilecektir. Tüzel kişiliğe haiz kurumların gelirleri, 193 sayılı GVK’nun 2. maddesinde belirtilen gelir unsurlarından oluşmakta ve kurum kazancı olarak adlandırılmaktadır.  Kurumların bu kazancı üzerinden alınacak kurumlar vergisi ise GVK’nun ticari kazanç hükümleri çerçevesinde tespit edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanmaktadır.

     2005 ve daha önceki yıllara ilişkin olarak kurumlar vergisine tabi kurumların elde ettikleri gelirlerin (Kurum kazancının)  vergilendirilmesi, 5422 sayılı KVK hükümlerine göre yapılmaktaydı.  21.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesiyle 5422 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

 

      2006 yılına ilişkin olarak 2007 yılının Nisan ayında verilecek kurumlar vergisi beyannameleri, yeni kanun yani 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri dikkate alınarak düzenlenecektir

 

     5520 sayılı KVK’nun bir önceki kanuna göre getirdiği yenilikler ve değişiklikleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

-Yeni kanun özü itibariyle eski hükümlerin genelini içermekte olan 38 ana ve 1 geçici maddeden oluşmaktadır. Kanunun dili sadeleştirilmiştir. Maddeler eski kanuna göre daha uzundur ve fıkralar kendi içinde numaralandırılmış; bendler küçük harflerle, alt bendler ise numaralarla kodlanmıştır.

-Kanun sistematiği içinde, tam mükellefiyet ile dar mükellefiyet arasındaki ayrım net olarak yapılmıştır.

-Kontrol edilen yabancı kurum kazancı, örtülü sermaye kavramlarındaki belirsizlikler giderilmiştir.

-Eskiden GVK’nun 94. maddesi kapsamında yer alan, kurumlara ilişkin vergi kesintisi ile ilgili hükümler GVK düzenlenmesi kapsamından çıkartılarak KVK içinde (md 15) düzenlenmiş, genel oran yüzde 15 olarak belirlenmiştir.

-Daha önce yüzde 30 olan kurumlar vergisi oranı yüzde 20 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

       KURUMLAR VERGİSİNE TABİ KURUMLAR

 

    KVK’nun 1. maddesinde aşağıdaki yazılı kurumların kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu yeni düzenlemede de yerini almıştır;

 

-Sermaye şirketleri (Anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar, SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar)

-Kooperatifler

-İktisadi kamu kuruluşları

-Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

-İş ortaklıkları

 

     Tam mükellefiyette, KVK’nun 1. maddesinde sayılan yukarıdaki kurumlar ayrıca kurumlar vergisi beyanına da tabi olduğu ortadadır.

 

       SAFİ KURUM KAZANCININ TESPİTİ

 

     KVK’nun 6. maddesi gereğince kurumlar vergisi, kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancı ise GVK’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerine göre tespit edilmektedir. (Zirai faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetlerinden doğan kazançların tespitinde GVK’nın 59. maddesinin son fıkrası hükmü de dikkate alınır)

    Dolayısıyla kurum kazancı GVK’nın 40 ve KVK’nın 8,9,10 ve 11. maddeleri göz önünde bulundurularak, GVK’nun 38. maddesinde ön görülen bilanço esasında ticari kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca belirlenmektedir.

     Ayrıca VUK’nun değerleme hükümleri ile diğer kanunlardaki özel hükümler de göz önünde bulundurulacaktır. Belirlenen kurum kazancına indirim ve istisnalar uygulanarak kurumlar vergisi matrahına ulaşılır.

 

      KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

 

a)Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri

b)İlk tesis ve taazzuv (kuruluş ve örgütlenme) giderleri

c)Genel heyet toplantıları için yapılan giderlerle,birleşme,fesih ve giderleri

d)Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait karşılıklar

   1.Muallak hasar karşılıkları,

   2.Kazanılmamış prim karşılıkları,

   3.Hayat matematik karşılıklarından ibarettir.

e)Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortağın kar hissesi

f)Ar-Ge indirimi

g)Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığı ödenen kar payları

h)Kurum çalışanlarına ödenen temettü ikramiyesi

 

       KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER

 

1.Öz Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faizler

2.Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faizler

3.Sermaye Şirketlerince Dağıtılan Örtülü Kazançlar

4.Ayrılan İhtiyaç Akçeleri

5.Dar Mükellef Kurumların Ana Merkeze veya Türkiye Dışındaki Şubelerine Yaptıkları Bazı Ödemeler

6.Hesaplanan Kurumlar Vergisi İle Her Türlü Cezalar

7.Menkul Kıymet Pazarlama Komisyonları

8.Esas Faaliyetleri Konusu İle İlgili Olmayan Deniz ve Hava Taşıtlarının Giderleri

9.Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden Dolayı Ödenen Tazminatlar

10.Diğerleri

   -Ödenmeyen sigorta primleri (işveren sigorta primleri dahil),

   -Binek otomobillerine ait motorlu taşıtlar vergisi,

   -Tesvik edilemeyen giderler,

   -Yurt dışı inşaat,onarma,montaj,ihracat ve taşımacılık işlerinde;döviz olarak elde edilen hasılatın %0,5’ini aşan tutarda hesaplanan götürü giderler,

   -Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olmayan amortismanlar,

   - Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olmayan karşılıklar (kıdem tazminatı karşılığı,menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı vb.),

   -Kanunen kabul edilmeyen giderler için yüklenilen KDV,

   -Değerleme hataları

   -Alınan vadeli çek reeskontları,

   -İstisna kazançların giderleri,

   -İşle ilgili olmayan özel harcamalar,

   -Mükerrer kaydedilen giderler,

   -Dönemsellik ilkesine uymayan gider kayıtları,

 

     Kanunen kabul edilmeyen giderler,enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde VUK mükerrer madde 298/A-5 gereğince enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tutarları ile dikkate alınacaktır.

 

       BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILACAK DİĞER İNDİRİMLER

 

1.Ticari kardan mali kara geçişte oluşan zararlar ile yurt dışı zararları

2.Bağış ve yardımlar

3.Sponsorluk harcamaları

 

       KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNA KAZANÇLAR

 

   Kurumlar vergisinde istisna kazançları, kanunun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, GVK’nın 19. maddesinde (24.04.2003 tarihinden önce GVK’nın md. 1-6 da) yer alan yatırım indirimi istisnası ile özel kanunlarda veya kurumların kuruluş kanunlarında yer alan istisnalar da mevcuttur

 

1-İştirak kazançları istisnası ve yurt dışı iştirak kazançları istisnası (KVK md. 5/1-a-b)

2-Yurtdışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları istisnası (KVK md 5/1-c)

3-Emisyon primi kazancı istisnası (KVK md 5/1-ç)

4-Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna (KVK md 5/1-d)

5-Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri rüçhan hakları kazanç istisnası (KVK md 5/1-e)

6-Bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış kurumlara tanınan istisna (KVK md 5/1-f)

7-Kurumların yurtdışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcilikleri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançlarına ilişkin istisna (KVK md 5/1-g)

8-Yurtdışı inşaat, onarma, montaj işleriyle teknik hizmetlerden sağlanan kazançlara ilişkin istisna (KVK md 5/1-h)

9-Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kazanç istisnası (KVK md 5/1-ı)

10-Risturn istisnası (KVK md 5/1-i)

11-Kaldırılan yatırım indirimi ve geçiş dönemi uygulamaları

12-Vergi kanunları dışındaki kanunlarda yer alan istisna hükümleri

13-Diğer istisnalar

 

        KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASI

 

      Bilindiği üzere 01.01.1994 tarihinden itibaren “Tek Düzen Hesap Planı” uygulamasına geçilmiş ve hesap planına göre tespit edilen ticari kar ile vergi mevzuatına göre tespit edilen karın farklı olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle muhasebe usul ve esasları dikkate alınarak düzenlenecek mali tablolarda yer alacak dönem karı (ticari kar) veya zarar ile vergiye matrah olacak kar (mali kar) veya zarar bilanço ya da gelir tablosu üzerinde giderilmeyecek; vergiye tabi safi kazanç, mükellefler tarafından mali tablolar dışında hesaplanacaktır. Kurumlar vergisi mükellefleri, gelir tablosunda yer alan “Dönem Karı veya Zararı”nı Ticari Bilanço Karı veya Zararı olarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ilgili satırına aktarılacak ve kanunen kabul edilmeyen giderler ile kurumlar vergisinden istisna edilen kazanç ve iratları beyanname üzerinde göstereceklerdir.

 

Eyup YÜCELİ

Mali Müşavir

MuhasebeNet Site Yöneticisi

27.03.2007

 

Kaynakçalar:

-5520 Sayılı Kanun

-Turmob Sirküler Rapor

Mart 2007 -3

 

 

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.