Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   07  ARALIK  2010

  Mükellef Rehberi 

  Vergi Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

FİNANSAL KİRALAMADA DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE MUHASEBE KAYITLARI

      FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME

       Finansal kiralama Kanununda yer alan bazı tanımlamalar. (10.06.1985 tarih ve 3226 sayılı Kanun) Finansal kiralama sözleşmesi; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü

kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini,her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartıyla kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. (FKK.md.4)    Finansal Kiralamaya taşınır ve taşınmaz tüm mallar konu olabilir. Ancak patent gibi fikri ve sınai haklar finansal kiralamanın kapsamı dışındadır. (FKK.md 5)

     Finansal kiralamaya konu olan malların yeni olmaları şarttır. Yeni olmasalar dahi finansal kiralamaya konu olacak iktisadi kıymetler Hazine Müsteşarlığınca belirlenmektedir. (FKK.md 9) kiracı, finansal kiralama konusu maldaki zilyetliğini bir başkasına devredemez.(FKK.md 15)

     Söz konusu mal kiralayan şirketin mülkiyetindedir.kiralayan şirket söz konusu malı sözleşme süresince sigorta ettirmek zonundadır.Sigorta primlerinin ödenmesi kiracıya aittir.(FKK.md.17)

       FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNİN UNSURLARI

    4842 sayılı kanunla (01.07.2003) VUK’na “Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme” başlığı altında mük. 290.’ıncı madde eklenmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre kiralama ister leasing şirketi tarafından ister diğer ticari işletmeler tarafından yapılsın şu dört kriterden herhangi birisine uyulması halinde, kiralama finansal kiralama işlemi kabul edilerek değerlendirilecektir. (VUK GT.319) 

   Kiralanan iktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi,

       Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması, 

      Kiralama süresinin, iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80’inden daha büyük bir bölümünü kapsaması,

     Kira ödemelerinin bugünkü değerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90’ından daha büyük bir değer oluşturması.

        Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerlenecek kalemler: 

  1.  Finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet
  2.  Sözleşmeden doğan kullanım  hakkı ( 265-Finansal kiralama Konusu Kıymetler)
  3. Sözleşmeden doğan borç (301-404-Finansal Kiralama İşlemlerinde  Borçlar)
  4. Sözleşmeden doğan alacak (120-220-Alıcılar Hesabı)
  1.  Kiralayan Açısından Yapılan değerleme

       Finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet ve sözleşmeden doğan alacak  kiralayan tarafından değerlemeye tabi tutulacaktır.

       Sözleşmeden doğan alacak: Kiralama süresi boyunca yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı olarak değerlenecektir.

       Aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark oluşur ise bu fark “gelecek dönemlere ilişkin faiz geliri” olarak (-) değerle bilanço aktifinde 124-Kazanılmamış Finansal kiralama Gelirleri hesabına kaydedilir.

       Finansal kiralamaya konu İktisadi kıymet: İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarla değerlenecektir. Eğer bu tutar sıfır veya negatif sonuç veriyorsa iz bedeliyle değerlenecek aradaki fark iktisadi kıymetin elden çıkarılmasında elde edilen kar gibi işleme tabi tutulacaktır.  www.muhasebenet.net

        Örnek: Bir işletme aktifte kayıtlı değeri 40.000-TL olan bir iktisadi kıymeti 4 yılda eşit taksitle ödenmek kaydıyla 01.10.2006 tarihinde 96.000-TL’ye kiralanmıştır. kira ödemelerinin bugünkü değeri 60.000-TL’dir. İşletme bu kıymeti şu şekilde değerleyecektir.                       

İktisadi kıymet değeri                                              = 1-TL

Toplam Alacak                                                   = 96.000-TL

Kazanılmamış Fin. Kir. Gel.  = (96.000-60.000)= 36.000

İktisadi kıymet satış Karı     = (60.000-40.000)= 20.000

           Yapılacak Muhasebe Kaydı: 

 ------------------------/-------------------------------

120/220 Alıcılar Hesabı    96.000

            253 Tesis Makine ve cihazları Hesabı         40.000

            649 diğer olağan Gelir ve Karlar Hs            20.000

            124/224 Kazanılmamış Finansal kiralama

                        faiiz Gelirleri Hs.                              36.000

            Açıklama:Finansal kiralama kaydı

---------------------------/-------------------------------- 

        İşletme 31.12.2006 tarihine kadar üç ayda toplam 10.000-TL tahsilat yapmış olup yapılan bu tahsilatın 3.000-TL’si ana paradır.   

        Yapılacak Muhasebe Kaydı:

 -----------------------------/--------------------------

100 Kasa  Hesabı                            10.000

124 kazanılmamış F..Kir.Faiz Gel.    7.000

            120 Alıcılar Hesabı                            10.000

            642 Faiz Gelirleri Hesabı                     7.000 

--------------------------------/--------------------------

  1. Kiracı Açısından Yapılan değerleme  www.muhasebenet.net

     Finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymeti kullanma hakkı ile   sözleşmeden doğan borç  kiracı tarafından değerlemeye tabi tutulacaktır.

          Sözleşmeden doğan kullanma  hakkı ve Sözleşmeden Doğan borç:

Kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile  değerlenecektir. Bu şekilde aktifleştirilen hak VUK mük.298 ve kiralamaya konu iktisadi kıymetlere ilişkin hükümler çerçevesinde amortisman ayrılır. Sözleşmeden doğan borç ta aynı ilkeye göre değerlemeye tabi tutulup aktifleştirilir. Aktifleştirilen borca ayrıca reeskont uygulanmaz.

           Örnek: Yukarıdaki örnekte yer alan iktisadi kıymet rayiç bedelinin 60.000-YTL olduğunu kabul edelim. Bu durumda kiracı işletmenin, finansal kiralama muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

           Yapılacak Muhasebe Kaydı:

 ---------------------/-------------------------------

265 Finansal kiralama Konusu Kıymetler         60.000

302- 402 Ertelenmiş F. Kirl. Borçl. Maliyetleri  36.000 

           301-401 Finansal kiralama işlemlerinde Borçlar     96.000

            Açıklama : Finansal kiralama kaydı.

----------------------/---------------------------------

         İşletme 31.12.2006 tarihine kadar üç ayda toplam 10.000-TL ödeme  yapmış olup yapılan bu ödemenin 3.000-TL’si ana paradır. www.muhasebenet.net

          Yapılacak Muhasebe Kaydı:

 ------------------------/-- --------------------------

301 Finansal kiralama işl. Borçlar  10.000

780 Finansman Giderleri                   7.000

            100 Kasa  Hesabı                                  10.000

            302 Ert. Finansal Kirl Borçl. Maliyetleri  7.000      

--------------------------/------- ---------------------

         Finansal kiralamada uygulanacak amortisman oranı

         Kiralanan iktisadi kıymeti kullanma hakkı ve iktisadi kıymetin kendisi  genel esaslara göre tabi oran üzerinden amortismana tabi tutulacaktır. Söz konusu  amortisman uygulaması 333 no.lu VUK Genel Tebliği’nde bütün iktisadi kıymetler için ayrı ayrı belirtilmiştir. “gayri maddi haklar” için belirlenen 15 yıllık faydalı ömrün dikkate alınmayacaktır. 

SMMM NİHAT CEYLAN

   
Yasal Uyarı
 
   

 
 

 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.