Muhasebe   Maliye Vergi Sigorta DilekçeMatik
  MALİYE REHBERİ (2011)

 Ana Sayfa 

 Maliye Güncel Bilgiler

 E-Vergi Levhası 

 Y.dışı Çıkış Yasağı Sorgu

 Pratik Bilgiler

 Motorlu Taşıtlar Vergisi 

 2011 Yılı Uygulamaları


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maliye  Rehberi   

 

 

2011 Yılı Uygulamaları

 

-Mükellef Rehberi 

-Mükellefin Ödevleri Rehberi (Ticari Kazanç)

 

 

-Mükellefin Ödevleri Rehberi (Kurum Kazancı)

 

 

-Mükellefin Ödevleri Rehberi (Serbest Meslek Kazancı)  

 

-Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi (02.03.2010)

 

-G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (02.03.2010)

 

-Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi (02.03.2010)

 

-Kira geliri (GMSİ) elde edenler için beyanname düzenleme rehberi (GİB) (01.03.2010)

 

-Dar Mükellefler ( Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancılar İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi  (01.03.2010)

 

 

-Hangi hallerde beyanname verilecek ? (01.03.2010)

 

-Beyan dönemi başladı (01.03.2010)

 

-Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi (26.02.2010)

 

-Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi (26.02.2010)

 

-2010 Ücret Kazançları Vergi Rehberi (26.02.2010)

 

-2010 Basit usule tabi mükellefler için vergi rehberi (27.01.2010)

 

1.Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler ve İşi Bırakma Rehberi - - (pdf)

2.Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler ve İşi Bırakma Rehber - (pdf)

3.Vergi Uyuşmazlıklarının İdare İle Çözümünde Uzlaşma Rehberi - (pdf)

Bu rehberde tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma müesseselerinin işleyişiyle ilgili temel bilgilere yer verilmiştir

4.Vergilemede Adresin Önemi Rehberi - (pdf)

Bu rehberde vergi dairesi ile mükellefler arasında vergisel işlemlerde iletişim sağlanabilmesi ve mükelleflerin vergilendirme ile ilgili hak ve ödevleri konusunda bilgilendirilmesinde doğru adresin ne kadar önemli olduğu açıklanmıştır.

5.Özürlüler İçin Vergi Rehberi - (pdf)

Bu rehberde özürlülerin hem ekonomik yönden desteklenmesi hem de sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının ve uyumlarının sağlanması amacıyla yapılan hukuki düzenlemeler ışığında, çeşitli vergi kanunları açısından özürlülere tanınan vergi avantajlarına ve dilekçe örneklerine yer verilmiştir.

 

-Sıkça Sorulan Sorular (Tıklayınız)

----------------------------------------

İŞE BAŞLAMADA ARANACAK BELGELER

Yasal Dayanak (213 sayılı V.U.K. mad.153 ve 167, 173,240, 264 Seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri)


A-GERÇEK KİŞİLER İÇİN :
1-
İşe başlama/bırakma bildirimi (Örnek No. 2024-a)
2-Onaylı nüfus cüzdan sureti (Mükellefin Vergi Dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi Müdür Yardımcısı, Şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslının Aynıdır” şeklinde tasdik edilir.)
3-İkametgah senedi (Resimli),4-Noter onaylı imza sirküleri (Basit usulde vergilendirilenler hariç)
5-Basit usulde vergilendirme talep eden mükelleflerden işyerinin kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi değerini gösterir, belediyeden alınacak onaylı bir belge, işyerinin kiralanmış olması halinde ise kira kontratının bir örneği,
6-Nakil Vasıtalarında,
   
a- Plakasız yeni araçlarda fatura fotokopisi (Aynı gün müracaat şarttır.),
   
b- Plakalı araçlarda noter satış senedi (Aynı gün müracaat şarttır.)

B-TÜZEL KİŞİLER İÇİN :
1-
İşe başlama/bırakma bildirimi (Örnek No.2024-a),
2-Şirket ana sözleşmesinin noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği,
3-Şirketi temsile yetkili müdürün imza sirküleri (Noter onaylı),
4-Şirketi temsile yetkili kişilerin onaylı nüfus cüzdanı sureti, resimli ikametgah ilmühaberi,
5-Kooperatiflerden varsa üst birliğe kayıtlı olduklarına dair yazı,
         Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde bu belgelere ilave olarak bu hususla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği.

C-DERNEK VE VAKIFLAR İÇİN :
1-
Emniyet Müdürlüğü Dernekler Masasına verilen Valilik Onay Belgesi,
2-Tüzük ve yerel gazete ilanı,
3-Dernek veya mütevelli heyeti başkanının onaylı nüfus cüzdan sureti, ikametgah senedi.

  İŞİ BIRAKMA BİLDİRİMLERİNDE ARANILACAK HUSUSLAR

1.Mükellefin Kimliğine İlişkin Bildirimler
2. Hangi Uğraş Konusunun Bırakıldığı
3. Mükellefin Adresi (İşyeri) ve (İkametgah) Telefon No
4. Beyana Tabi Başkaca Kazanç ve İradı Olup Olmadığı
5. Mükellefin Kullanmış Olduğu Belgelerin Son Ciltleri İle Kullanılmamış Olarak Ellerinde Kalan Belgelerin Ciltleri
6. Vergi Levhası ve Varsa Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha.

  TERK İŞLEMİ YAPILABİLMESİ İÇİN MÜKELLEFTEN İSTENİLECEK BELGELER

1. Terk Etmiş Olduğunu Belirten Dilekçe,
2. Almış Olduğu Vergi Levhası ve Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası,
3. Mükellefin kullanmış Olduğu Belgelerin En Son Ciltleri İle Kullanılmamış Olarak Elinde Kalan Belgelerin Ciltleri,
4. Kullanmış Olduğu Ödeme Kaydedici Cihazını Başkasına Satmış İse Satmış Olduğu Mükellef İle Birlikte Vergi Dairesine Hafıza Tesbiti Yaptırmak İçin Gelmesi,
5. Mükellef Kullanmış Olduğu Ödeme Kaydedici Cihazını Kendi Uhdesinde Bırakacak İse Torbalanması İçin Daireye Getirmesi,
6. Ödevli Faaliyetine Son Vermiş Olduğundan Elinde Bulunan Emtia ve Demirbaş Faturalarının Düzenlenmesi İstenir.

  VEKALETNAME İLE TAKİP EDİLEBİLECEK İŞLEMLER

1. İlgili Makama Verilecek Mükellefiyet Yazıları.
2. Ödeme Kaydedici Cihazları, Satın Alma İzin Yazı Yazıları Talebinde.
3. Bilanço-Kar/Zarar ve Gelir Tablosu Tasdikinde.
4. Borç Döküm Cetveli Talebinde.
5. Adres Değişikliği Nedeni İle Nakil Talebinde.
6.Düzeltme İşlemlerine Ait Düzeltme Fişlerinin Tebliğinde.
7. Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannamelere İlişkin veya Re’sen, İdarece, İkmalen Vergi/Ceza İhbarnamelerinin Tebliğinde,V.U.K’nun 371. ve 376. Maddelerinin Uygulanması, Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Taleplerinde .
8. Tarh Dosyasından Mükellefiyetle İlgili Bilgi ve Belge İstenmesi Halinde.

  MÜKELLEFLERDEN DEFTER VE BELGE İSTEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Yasal Dayanak (213 sayıl Vergi Usul Kanununun 135. maddesi,Usul Gelir Müdürlüğünün 24.8.1999 tarih ve 7599 sayılı yazısı)

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 135. maddesinde vergi incelemesi yapmaya yetkili memurlar arasında Vergi Dairesi Müdürü de sayılmakta olup , vergi dairelerinde Vergi Dairesi Müdürünün dışında hiçbir personelin defter-belge isteme ve inceleme yapma yetkisi yoktur. Vergi dairesi bünyesinde , mükellefler hakkında sınırlı vergi incelemesi yapmaya gerektiren bir olayın vukuu bulması halinde ;
-Vergi dairesi müdürünün imzalı yazısı ile defter – belge istenmesi,
-İnceleme konusu ve gerekçesinin yazıda belirtilmesi,
-Defter ve belgenin tutanakla teslim alınması ve tutanağın bir örneğinin mükellefe verilmesi,
-İncelemenin defter ve belge isteme tarihinden itibaren 7 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.
Bu şartların yerine getirilmemesi halinde Vergi
Dairesi Müdürüne bildirilmesi gerekmektedir.

 
Tecili mümkün olmayan amme alacakları:
Taşıt Alım, Motorlu Taşıtlar ve Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Zirai (Stp.) Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar, Fonlar ve Ecr-i misil ile Eğitime Katkı Payı ve Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammından olan alacaklar ile 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun ile getirilen Ek Emlak ve Ek Motorlu Taşıtlar Vergileri de tecil edilmeyecektir.

 

Sıkça sorulan sorular (GİB)

- Bağış ve Yardımlar
- Bağ-Kur Primleri
- Belediye Gelirleri ve Emlak Vergisi ile İlgili Sorular
- Belge Düzenleme ve Kullanma
- Beyanname Verilme - Vergi Ödeme Zamanları
- Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile İlgili Sorular
- Diğer Kazanç ve İratlar
- e- Beyanname İle İlgili Sorular
- Gayrimenkul Sermaye İradı (Kira gelirleri)
- Geçici Vergi
- Harcırahlarla İlgili Sorular
- Harçlar ve Değerli Kağıtlar İle İlgili Sorular
- İşe Başlama İle İlgili Sorular
- Kurum Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler
- Kurumlar Vergisi İstisnaları
- Kurumlar Vergisi Muaflıkları
- Kurumlar Vergisi Mükellefleri
- Menkul Sermaye İradı
- Ödeme Kaydedici Cihazlar
- ÖTV İle İlgili Sorular
- Özel Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları
- Özürlüler İçin MTV ve ÖTV'de Yeralan Özel Durumlar
- Sakatlık İndirimi
- Serbest Bölgeler
- Serbest Meslek Kazançları
- Sermaye Şirketlerinde Birleşme
- Tevkifat Uygulaması
- Ticari Kazançlar
- Ücretler
- Veraset ve İntikal Vergisi İle İlgili Sorular
- Vergi İadesi
- Vergi Kimlik Numarası
- Yatırım İndirimi İstisnası
- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım İşleri
- YMM - SMM Yetki, Sorumluluk ve Tasdik Raporları

 

MÜKELLEFLERİN KULLANACAKLARI BELGELERİN BASIMI VE DAĞITIMI

 

Yasal Dayanak: (25.5.1999 tarih ve 23705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik, 274 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Mükellefler kullanacakları belgeleri bağlı oldukları Vergi Dairesi Müdürlüklerinden basım izin belgesi almaksızın, Noterden tasdik ettirmek veya anlaşmalı matbaalara bastırmak suretiyle temin ederek kullanabileceklerdir.
Basit Usulde Vergilendirilen mükellefler kullanacakları belgeleri bağlı oldukları meslek odaları veya Birliklerden temin ederek kullanabilecektir.

  İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BIRAKMA BİLDİRİMLERİ

Madde 168- Bildirmeler aşağıdaki yazılı süre içinde yapılır.

1.  (17.06.2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4883 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren bent) Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün İçinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat alınış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicil memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren l ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.

2.  Bina ve arazi değişikliklerinde bildirme;            

Yeni inşaatta inşaatın bittiği ve kısmen kullanılmaya başlanılmışça her kısmın kullanılmaya başlandığı ve diğer değişikliklerde (Müstcsnalığın sukutu dahil) tadili gerektiren halin vukuu tarihinden başlıyarak iki ay.

  VERGİ LEVHALARININ MESLEK MENSUPLARINCADA TASDİK EDİLEBİLECEĞİ HAKKINDA

Yasal Dayanak:(13.4.1999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 272 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,1999/3 sayılı Uygulama İç Genelgesi)

1999 yılından itibaren mükellefler diledikleri takdirde vergi levhalarını Vergi Dairelerinin yanı sıra ,defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmelerinde bağımlı olarak çalışan Serbest Muhasebecilere , Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere ve Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirebileceklerdir.
Vergi Levhalarını tasdik eden meslek mensupları , tasdik işlemi yaptıkları mükelleflere ait bilgilerin yer aldığı listeyi bağlı oldukları vergi dairelerine , haziran ayının 25. günü akşamına kadar vermek zorundadırlar.

  TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU VEYA NAKDEN İADESİ

Yasal Dayanak (01.03.2001 tarih 24333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 241 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince yıllık beyanname veren mükelleflerden beyannamelerinde ücret, serbest meslek kazancı ve/veya gayrimenkul sermaye iradı bulunan mükelleflerin, bu gelir unsurları nedeniyle tevkif suretiyle kesilen verglierin diğer vergi borçlarına mahsup taleplerinde beyannamelerine;

Tevkikafı yapan vergi sorumlularının adı, soyadı veya ünvanının, bağlı oldukları vergi dairesi ve hesap numaralarının,

Tevkifata esas alınan brüt tutarların,

Tevkif edilen vergi ve varsa fon payı tutarlarının,

Tevkifat yapılan vergilendirme dönemlerinin,

gösterildiği bir icmal tablosunu imzalayarak ekleyecekler ve mahsuben iade talepleri bu tabloya göre yerine getirilecektir.
         Kesilen vergilerin beyanname üzerinden mahsubundan sonra kalan kısmın nakden iadesi talep edildiğinde ise, yıllık beyannamelere yukarıda içeriği belirtilen icmal tablosundan başka, kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının onaylı bir örneğinin eklenmesi gerekmektedir.
         Kesilen vergilerin mahsuben iade talebi ile birlikte nakden iadesinin de talep edilmesi durumunda, kesilen vergilerin tamamı için bu vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının onaylı bir örneği beyannameye eklenecektir.
 

 

213 SAYILI V.U.K’NUN 371. MADDESİNE (PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ) İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 ......................................Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne

              Dairenizin ...........................Sicil Nolu Mükellefiyim, .......................................Vergilendirme Dönemine İlişkin ..................................

            Vergisi Beyannamesini Sehven Dairenize Vermemiş Bulunmaktayım.

Bu Beyannamenin 213 Sayılı V.U.K’nun 371. Maddesine Göre Kabulünü Bilgilerinize ;

Arz Ederim. ...../...../2000

Adı Soyadı/Ünvanı
İmza        

 ADRES :                                                                                            

 

  213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 376. MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK İNDİRİM ORANI

  1. Vergi Ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
  2. Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük cezalarının üçte biri İndirilir.

İNDİRİMDEN YARARLANMA ŞARTLARI

  • İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurması.
  • Vergi ve indirimden arta kalan cezaların vadesinde ödenmesi veya,
  • 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 10. Maddesinde sayılan teminatlardan göstermek suretiyle vadenin bitiminden itibaren (3) üç ay içinde ödenmesi.
  • Dava konusu yapılmaması.

213 SAYILI V.U.K’NUN 376. MADDESİNE(CEZALARDA İNDİRİM) İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

.....................................Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne

 

               Dairenizin ...........................Sicil No’lu Mükellefiyim,Tarafıma Tebliğ Edilen ..................................Tarih , ............................Seri ve Sıra Nolu Ceza İhbarnamesi İle Adıma Kesilen .......................................... Cezasını 213 Sayılı V.U.K’nun 376. Maddesinden Yararlanarak Ödemek İstediğimi Bilgilerinize;

 

Arz Ederim. ......./......./2000

Adı Soyadı/Ünvanı
                                                                                                                    İmza         

 ADRES :                                                                                            

 

 

  MÜKELLEFLERİN BORÇLARINDAN DOLAYI UYGULANAN YURT DIŞI TAHDİDİ HAKKINDA

Yasal Dayanak (5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. maddesi, 395 ve 424 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğleri)
Yurt dışı yasağını gerektiren borç miktarı 15.000.000.000.TL. ve üzeridir.

Yurt dışı yasağı hangi hallerde kaldırılır:
1-Borç miktarının vergi asılları ve fer’ileri ile birlikte 15.000.000.000.TL.nin altında kalması,
2-Borcu karşılayacak değerde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinde belirtilen teminatlardan gösterilmesi hallerinde.

  ŞİRKET KURULUŞLARINDA ÖDENMESİ GEREKEN DAMGA VERGİSİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLİNE YETKİLİ VERGİ DAİRESİ HAKKINDA

Yasal Dayanak: (2000/4 Seri No.lu Uygulama iç genelgesi)

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa göre anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş mukaveleleri nedeniyle ödemeleri gereken damga vergisine ilişkin tahakkuk ve tahsilat işlemleri süreksiz vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsili ile görevli Vergi Daireleri tarafından yürütülmekte iken söz konusu Damga Vergisi ile ilgili işlemler 01.06.2000 tarihinden itibaren mükelleflerin Kurumlar Vergisi yönünden bağlı bulundukları Vergi Dairesince yerine getirilmektedir.

Ancak, Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlara İlişkin (2) sayılı  Tablonun "IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar " başlıklı bölünmünün (16) numaralı  bendi, 02.01.2004 tarih ve 25334 Mükerrer  Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5035 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile  değiştirilmiş olup,
01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketlerin sermaye arttırımlarının yanı sıra  kuruluşlarına  ve süre uzatımlarına ilişkin  düzenlenen  kağıtlar, Damga Vergisinden müstesna kağıtlar kapsamına  dahil edilmiştir.

  GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ MÜKELLEFLER İÇİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI

Yasal Dayanak: (Gelirler Genel Müdürlüğünün 31.08.2000 tarih 40611, 25.09.20001 tarih 50850 sayılı yazıları)
Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) uygulaması kapsamında vergi dairesinin GERÇEK ve TÜZEL KİŞİ mükelleflerinin internet üzerinden sicil, yıllık vergiler için 1999, aylık vergiler için 2000 yılı vergilendirme dönemlerini içeren tahakkuk, tahsilat ile borç bilgilerini sorgulamaları amacıyla Bakanlığımızca İnternet Vergi Dairesi Projesi geliştirilmiştir.

Gelirler Genel Müdürlüğü’nün www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesinden faydalanmak isteyen GERÇEK ve TÜZEL KİŞİ mükellefler bağlı oldukları Vergi Dairesine başvuracaklar, alacakları İnternet Hizmetleri Başvuru Formunu doldurup Vergi Dairesi yetkilisine vereceklerdir (Başvuru, Gerçek kişi mükelleflerin İnternet Hizmetleri Başvuru Formunu bizzat kendilerinin imzalamaları şartıyla noterden tasdikli yetki belgesiyle vekil tayin ettikleri kişi aracılığıyla da yapılabilecektir). Vergi Dairelerince kabul edilen bu forma göre kullanıcı bilgileri giriş işlemleri yapılarak kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf içinde başvuruyu yapan kişiye veya kurum yetkilisine bizzat ya da Zarf Teslim Yazısı’nda adı geçen kişiye imza karşılığı verilecektir.

Kullanıcı kodu ve şifresi alan gerçek ve tüzel kişi mükellef kullanıcıları, İnternet Vergi Dairesi uygulamalarından yararlanabileceklerdir.

         ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE MAHSUP UYGULAMASI

Yasal Dayanak: (4760 Sayılı özel Tüketim Vergisi Kanunu, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği)

 İhraç edilen mallara ait alış faturaları veya benzeri belgelerde gösterilen ve beyan edilen ÖTV ihracatçı mükellefin;

 

-         Kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına,

-         SSK Prim borçlarına,

-         İthalat sırasında uygulanan vergilere,

 

Teminat ve inceleme raporu aranmaksızın mahsup işlemi yapılabilir.

 

MAHSUPTA ARANAN BELGELER

 

İHRACAT İSTİSNASI (ÖTV Kanunu Mad.5):

 

A-İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV’nin gösterildiği fatura veya benzeri belgenin aslı veya onaylı örneği.

B-İthal edilen mal ihraç ediliyorsa, ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzu (aslı veya gümrük idaresi veya noterce tasdikli örneği).

C-Gümrük beyannamesi (aslı veya gümrük idaresi veya noterce onaylı örneği).

D-Satış faturasının aslı veya onaylı örneği.

E-ÖTV’nin beyan edildiği beyanname ve ödemeye ilişkin alındı.

F-Dilekçe

 

 

2.sayfa,  devamı için tıklayın

 


Copyrıght © 2005-2011  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.