Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MAKALE / YORUM  / 23.03.2007    

ara

 Ana Sayfa 

        Staj-Stajyer Rehberi

Makaleler 

Danışma Hattı 

                  Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

          2007 Uygulamaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EROL AKGÜL

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

e-posta: easmmm@gmail.com

İstanbul 23 Mart 2007

 

DERNEKLERİN BEYANNAME VERME  YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DENETİMİ

 

GİRİŞ

Dernek; kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını devamlı olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip toplulukları ifade eder.

Derneklerin kanundan kaynaklanan yerine getirmek zorunda oldukları çeşitli yükümlülükleri ve bu yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde uygulanacak müeyyideler bulunmaktadır. Bu yazımızda derneklerin beyanname verme yükümlülüğü ve yükümlülüğün yerine getirmemesi durumunda uygulanacak müeyyideleri işleyeceğiz.

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

        Dernekler, Dernekler Kanunu’nun 19. maddesine ve Dernekler Yönetmeliği’nin 83. maddesine göre her takvim yılı sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri beyanname ile her yıl ertesi yılın ilk dört ayı içersinde (Nisan ayı sonuna kadar) mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.    

Dernekler, her takvim yılı sonu itibariyle, Faaliyetlerini, gelir ve giderlerini, yaptıkları faaliyetlerin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her takvim yılının ilk dört ayı içinde (Nisan Ayı) bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini, mülki idare amirliğine (İl Dernekler Müdürlüğü’ne) vermekle yükümlüdürler. İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler beyannamelerini bir adet, diğer ilçe merkezinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler. Beyannamelerin dilekçe ekinde verilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneğini yazımız ekinde; beyanname örneğini ise İl Dernekler Müdürlüğünden kağıt ortamında alınabilir. Ayrıca dernekler ait Beyanname örneği www.dernekler.gov.tr veya www.akgulmusavirlik.com internet adresinden de alınabilir.

Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler

Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir.

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler,  vermekle yükümlü oldukları Dernek Beyannamesini Daire Başkanlığının web sayfası üzerinden, kullanıcı adı ve şifresini kullanarak doldurmak zorundadırlar.

Ayrıca, bu dernekler Dernek Beyannamesini sistemden alacakları birer çıktısını da süresi içerisinde bu ilgili mercilere elden verir veya posta ile gönderirler. Elektronik ortama aktarılan bilgiler ile ilgili mercilere verilen çıktılar aynı olmak zorundadır.

Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Daire Başkanlığının kayıtları esas alınır.

 

Daire Başkanlığı; Dernekler beyannamesinde belirtilen sınıflamaların alt gruplarını belirlemeye veya alt gruplarda değişiklik yapmaya yetkilidir.

Ancak, derneklerin amaç, faaliyet alanları ve ekonomik faaliyetleri ile dernek üye, personel veya diğer görevlilerinin meslekleri ve eğitim durumları sınıflamalarının alt grupları; Birleşmiş Milletler Uluslararası Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar Sınıflaması, Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması, Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması alt grupları göz önünde bulundurularak düzenlemek zorundadır.

  

BEYANNAMELERİN İNCELENMESİ VE DENETİMİ

Dernekler yönetmeliğinin 84. maddesinde verilen bu beyannamelerin incelenmesi ve denetimi işlenmiştir.  Beyannameleri inceleme yetkisi yönetmelikle valiliklere verilmiştir. Gerekli görülmesi halinde be inceleme Bakanlıkça da yapılabilir.  Verilen beyannamelerde eksiklik veya yanlışlıklar görülmesi halinde, ek bilgi ve belgeler istenebilir ve bunlar tamamlattırılır. Beyannamelere ilişkin istenen ek bilgi ve belgelerin verilmemesi, eksik verilmesi veya verilen sürede tamamlanmaması hallerinde ilgili dernek denetime tabi tutulabilir.

Beyannamelerin incelenmesi esnasında konusu suç oluşturan hususların tespit edilmesi halinde, ilgili mülki idare amirliğince durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Beyannameler ile ilgili olarak haklarında adli ve idari işlem yapılan dernekler, Bakanlığa bildirilir.

 

CEZAİ MÜEYYİDE

Beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 2007 yılı için: 591,00 YTL idari para cezası ile cezalandırılır.

Dernekler beyannamesini bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler 3.000 YTL’ ye kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

 

SONUÇ

Dernekler, Dernekler Kanunu’nun 19. maddesine ve Dernekler Yönetmeliği’nin 83. maddesine göre her takvim yılı sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri beyanname ile her yıl ertesi yılın ilk dört ayı içersinde (Nisan ayı sonuna kadar) mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Tüm derneklerin cezai yaptırım ve müeyyidelere muhatap olmamaları açısından bu yükümlülüğü süresi içersinde yerine getirmelerini öneririz.

 

YILLIK BEYANNAME DILEKCE ORNEĞİ

 

T.C.

………   VALİLİĞİ

……….  İL  DERNEKLER  MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEHİR

 

 

Konu: …….  yılı beyannamesi hk.

 

 

 

Derneğimiz kütük no: ………….  

……. ……..  DERNEĞİ ……..  yılı beyannamesi ekte sunulmuştur.

 

Gereğini Arz ederiz.

 

 

……….. ……. ….. …. DERNEĞİ

Yönetim kurulu başkanı

……. ……..

 

 

 

 

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.