Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MAKALE / YORUM  / 24.04.2007    

ara

 Ana Sayfa 

        Staj-Stajyer Rehberi

Makaleler 

Danışma Hattı 

                  Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

          2007 Uygulamaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYUP YÜCELİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MuhasebeNet Site Yöneticisi

info@muhasebenet.net

 

MALİ TATİL UYGULAMASINDA İNCE NOKTALAR

 

     Meslek Mensupları ve çalışanların yıllardır beklediği resmi mali tatil uygulaması nihayet gerçekleşti. 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un, 28 Mart 2007 tarih ve 26476 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmesiyle başlayan Mali tatil, yasa gereği her yıl 01-20 Temmuz (yirmisi dahil) günleri arası olacak. Ancak, haziran ayının son gününün tatil olması durumunda ise, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden itibaren başlayacaktır.

     İl Özel İdareleri, Gümrükler ve Belediyelerce tarh yada tahsil edilen vergi, resim ve harçlara ilişkin mali tatil uygulaması ise yapılmayacaktır.

     5604 Sayılı Yasa gereği, mali tatilin son bulduğu günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş olacaktır.

    5604 Sayılı Yasaya göre, mali tatil sürecinde ertelenen işlemler, vergi ve sosyal güvenlik işlemleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

 

-Vergilere ilişkin işlemler

 

    Vergilere ilişkin bazı işlemlerin süresinin uzayacağı, bazılarının süresinin işlemeyeceği ve bazılarının ise yapılamayacağına yönelik düzenlemeleri şöyle sıralamak mümkündür;

    Sürelerin uzaması

    Yasanın birinci maddesine göre, son günü mali tatile rastlayan süreler, tatilin son gününü izleyen günden itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu süreler;

    Beyannamelerin verilme süreleri : Beyana dayalı tarhiyatta, yasal süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

    İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta ödeme süreleri: İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri.

    Uzlaşmaya ilişkin süreler: Tarh edilen vergilere yada kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler

    Devamlı bilgi vermeye ilişkin süreler: Devamlı bilgi verme hükümleri çerçevesinde verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler. Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (Aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. (5604 Sayılı Yasa md.1/8)

 

    Sürelerin İşlememesi:

    Aşağıda belirtilen süreler mali tatil süresince işlememektedir. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır. (5604 Sayılı Yasa Md. 1/3)

    Muhasebe kayıt süreleri: VUK. hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri,

    Bildirim süreleri:

    Dava açma süreleri, vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri, mali tatil süresince işlemeyecek, ancak belirtilen süreler, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.

    Mali Tatil süresince yapılamayan bazı inceleme işlemleri

    Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine veyahut VUK hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilmemekle birlikte, mükellefin işlerinde de incelemeye başlanılmayacaktır. (5604 Sayılı Yasa Md. 1/4)

    Mali tatil süresince bilgi isteme talepleri

    Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek, ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır. (5604 Sayılı Yasa Md. 1/5)

 

-Sosyal güvenlikle ilgili işlemler

 

    Mali tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 4447 Sayılı İş-işsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler;

    1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi sigortalıların, 506 Sayılı SSK'na tabi işverenlerin, 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, birinci maddede belirtilen süreler kadar ertelenecektir. (5604 Sayılı Yasa Md. 2/1)

 

     Ayrıca, mali tatil uygulaması nedeniyle süre, verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile mali tatil uygulamasında usul ve esasları belirlemeye Maliye, Sosyal güvenlik işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Vergi ile ilgili işlemlerde, yasada Maliye Bakanlığına tanınan yetki, sosyal güvenlik ile ilgili işlemlerde de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına verilmiştir.

     Mali tatilin, bütün meslek camiasına ve ülkemize hayırlar getirmesi dileğiyle esen kalınız.

 

Eyup YÜCELİ

Mali Müşavir

MuhasebeNet Site Yöneticisi

24.04.2007

 

Kaynakçalar:

-Bilanço Dergisi Sayı 126

-5604 Sayılı Yasa ve İlgili Yasalar

 

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.