Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  TÜRKİYE'NİN MUHASEBE REHBERİ :   MAKALE: 30.08.2006                

ara

 Ana Sayfa 

                  Pratik Bilgiler

                 Vergi  Rehberi

Danışma Hattı 

                Maliye Rehberi

               Sigorta  Rehberi

          2006 Uygulamaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İBRAHİM GÜLER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

TÜDESK 20 No’lu Komite Üyesi

ibrahim.guler01@hotmail.com

 

FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ VE KİRACI

 YÖNÜNDEN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

       

            I- GENEL AÇIKLAMALAR:

            4842 Sayılı Kanun’un 25. Maddesiyle 01.07.2003 tarihinden itibaren yapılacak “Finansal Kiralama İşlemlerinde” uygulanmak üzere Vergi Usul Kanunu’na “Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme” başlıklı Mükerrer 290. Madde eklenmiştir. Yapılan yeni düzenlemede finansal kiralama işlemlerinde kiralama işleminin hukuki mahiyeti veya şekli yerine Özün Önceliği İlkesi benimsenmiştir. 

            Mükerrer 290. Madde ile yapılan yeni düzenlemede 3226 Sayılı “Finansal Kiralama Kanunu” na bir atıfta bulunulmamıştır. Dolayısıyla 3226 Sayılı Kanun Kapsamında yapılan bir kiralama işlemi Mükerrer 290. Madde hükümlerini taşımıyorsa finansal kiralama olarak kabul edilmeyecek veya tam tersi 3226 Sayılı Kanun kapsamında yapılmayan bir kiralama işlemi Mükerrer 290. Madde hükümleri gereğince finansal Kiralama şartlarını taşıması halinde vergi uygulamaları açısından finansal kiralama olarak kabul edilecektir.

            Dolayısıyla; 01.07.2003 tarihinden itibaren yapılacak bir kiralama işleminin finansal kiralama kapsamına girmesi için kiralayan şirketin bundan böyle bir finansal kiralama şirketi olmasına da gerek yoktur. Ancak, finansal kiralama işlemlerinde KDV uygulaması yönünde bir değişiklik yapılmadığından ve eski uygulama devam ettiğinden finansal kiralama şirketleri tarafından yapılan sözleşmelerde indirimli KDV oranı uygulanırken finansal kiralama şirketi olmayan şirketlerin Mükerrer 290. Madde kapsamında yaptıkları finansal kiralama işlemlerinde ilgili iktisadi kıymetin KDV oranı uygulanacaktır. Bu durum finansal kiralama şirketleri lehine bir avantaj yaratmaktadır. KDV yönünden de bir eşitlik sağlanması gerekmektedir.

            Aşağıda belirtilen 4 kriterden birini veya daha fazlasını karşılayan kiralamalar 01.07.2003 tarihinden itibaren Finansal Kiralama olarak kabul edilecektir.

            a- İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi,

            b- Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması,

            c- Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80’ inden daha büyük bir bölümünü kapsaması, (ekonomik ömür: bir iktisadi kıymetin ekonomik olarak kullanılabileceği veya belli sayıdaki üretimin elde edilebileceği tahmin edilen dönemdir. Bir iktisadi kıymetin ekonomik ömrü 10 yıl, kiralama süresi 9 yıl ise bu kiralama finansal kiralama olacaktır.)

            d- Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90’ından daha büyük bir değeri oluşturması, (iktisadi kıymetin rayiç bedeli 50.000 YTL, kira ödemelerinin bugünkü değeri toplamı 49.000 YTL ise bu bir finansal kiralamadır. Çünkü, 49.000 YTL, 50.000 YTL’nin % 90’ı olan 45.000 YTL’den daha büyüktür).    

            Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmelerinde; kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devrinin öngörülmesi veya kiracıya kira süresi sonunda söz konusu gayrimenkulü düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması halinde yapılan kiralama sözleşmesi finansal kiralama sözleşmesi olarak kabul edilecektir.

            Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılması, sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakkı gibi kıymetlerle ilgili lisans sözleşmeleri finansal kiralama konusu kapsamı dışında bırakılmıştır.

            Kiracının kiralayana kira süresi başlangıcında ödediği ve kendi kendisine geri dönüşü olmayacak depozito ve peşinatlar da kira ödemesi içinde sayılır.

 

            II-ÖRNEK UYGULAMA:

(A) Şirketi Aktifinde 100.000 YTL Bedelle Kayıtlı Bir Makineyi (B) Şirketine Aşağıda Belirtilen Şartlar Çerçevesinde Kiralamaktadır.

           

            * Sözleşme Tarihi                                              01.06.2006

            * Aktifte Kayıtlı Değeri                                      100.000,- YTL.       

            * Birikmiş Amortismanı                                    (-) 20.000,- YTL.

            * Net Aktif Değeri                                               80.000,- YTL.

            * Rayiç Bedeli                                                    90.000,- YTL.

            * Ödenecek Anapara (Bugünkü Değer)                90.000,- YTL.

            * Ödenecek Faiz                                                  40.000,- YTL.

            * Anapara + Faiz Ödemesi Toplamı                   130.000,- YTL.

            * Faiz Oranı                                                            % 40

            * Peşinat                                                              40.000,- YTL.

            * Kiralama Dönemi 4 Yıl ve Aşağıdaki Şekilde Yılda Bir kez Ödemeli

           

     A. Para Ö.T. A. Para Ödemesi Faiz Öd. Faiz + Anapara  K.D.V.  KDV DAHİL TOPL

            01.06.2006          40.000.             ------          40.000.            7.200.           47.200.

            01.06.2007          20.000.            20.000.        40.000.            7.200.           47.200.

            01.06.2008          15.000.            12.000.        27.000.            4.860.           31.860.

            01.06.2009          10.000.              6.000.        16.000.            2.880.           18.880.

            01.06.2010            5.000.              2.000.          7.000.            1.260.            8.260.

            TOPLAM           90.000.            40.000.     130.000.        23.400.         153.400. -

 

 

                        Kiracı’nın Muhasebe Kayıtları ve Açıklamaları;

 

1-____________________01.06.2006____________________________

                                  301- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEM. BORÇLAR 80.000,-   

Açıklama; Finansal kiralama sözleşme tutarının (faiz+anapara) Bir yılı geçmeyen kısmı kiracılar tarafından bu hesaba alacak kaydedilir. Örneğimize göre 2006+2007 yılları toplamı 80.000,- YTL. dir.

           

                                   401- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEM. BORÇLAR  50.000,-

Açıklama; 301 Numaralı yukarıdaki hesabın uzun vadelisidir. Faiz+Anapara ödemesinin Bir yılı aşan kısmı bu hesaba alacak kaydedilir. Örneğimize göre 2008+2009+2010 yılları toplamı 50.000,- YTL. dir.                                                 

 

 260- HAKLAR                                 90.000,-

            Açıklama; Kira ödemelerinin bugünkü değeri bu hesaba borç kaydedilir. (VUK 319 Sıra Numaralı Genel Tebliğe göre rayiç bedel veya kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kaydedilecektir Ancak, 11 Sıra Numaralı MSUGT’ göre isa kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç kaydedilecektir.)

           

302- ERTELENMİŞ FİN.KİRALAMA BORÇ.MALİYET(-) 20.000,-

 

Açıklama; 301+401 hesap toplamı ile 260 hesap arasındaki farktır. Yani ödenecek olan faizdir. Ödenecek faizlerin kısa vadeli olanları 302 hesaba borç kaydedilir. Örneğimize göre bu tutar 20.000,- YTL. dir.

           

402- ERTELENMİŞ FİN. KİRALAMA BORÇ MALİYET(-)  20.000,-

Açıklama; Ödenecek faizlerin uzun vadeli olanları 402 hesaba borç kaydedilir. Örneğimize göre bu tutar da 20.000,- YTL dir.

_______________________      /          ____________________________

 

NOT: 1- Finansal Kiralama konusu iktisadi kıymetin kullanma hakkı(260-Hesap) VUK’nu ve Genel Tebliğlerine göre işbu iktisadi kıymet için belirlenmiş (sanki satın alınmış gibi düşünülecek) usul ve esaslar çerçevesinde amortismana ve Mükerrer 298. Maddeye göre de yeniden değerlemeye tabi tutulur. Sözleşmenin feshi halinde bu işlemler yapılmaz. Reeskont uygulanmaz. Yapılan faiz ödemeleri finansman gider kısıtlamasına tabidir. ANCAK; VUK’nun Mükerrer 298.Maddesinde yer alan Yeniden Değerleme hükmü 5024 S.Kanun’un 2.Maddesiyle, Keza, GVK’nun 41/8, KVK’nun 15/13.Maddesindeki Gider Kısıtlaması uygulaması da 5024 S.Kanun’un 9/b-c maddesiyle 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

 

2- _______________________ 01.06.2006 ________________________

301- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEM.BORÇLAR   40.000,-

191- İNDİRİLECEK KDV                                     7.200,-

                                                      102- BANKALAR         47.200,-                             Peşin ödenen anapara. Bu ödemenin içinde faiz yoktur.

3-A_____________________ 01.06.2007 ________________________

301- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEM.BORÇLAR   40.000,-

191- İNDİRİLECEK KDV                                     7.200,-

                                                            102- BANKALAR         47.200,-

Fatura mukabili 20.000,- YTL  anapara+ 20.000,- YTL faiz ödemesi

 

3-B___________________ 01.06.2007 _______________

780- FİNANSMAN GİDERLERİ                                      20.000,-

         302-ERTELENMİŞ FİN.KİRALAMABORÇ. MALİYET(-) 20.000,-

Yukarıda faturaya dahil olarak ödenen 20.000,- YTL faiz bu şekilde ayrıca                 kayda alınır. 780 Hesaba alınan faiz finansman gider kısıtlamalarına tabidir.                        Ancak finansman gider kısıtlaması kaldırılmıştır.

4-  ___________________ 01.01.2008 ______________

401- FİNANSMAN KİRALAMA İŞLEM.BORÇLAR    27.000,-

                   301- FİNANSMAN KİRALAMA İŞLEM BORÇLAR 27.000,-

401 Hesaptan kısa vadeye düşen miktar 301 Hesaba alınır.

5-  ___________________ 01.01.2008 _________________

302-ERTELENMİŞ FİN. KİRALAMA BORÇ. MALİYET(-) 12.000,-

          402- ERTELENMİŞ FİN.KİRALAMA BORÇ. MALİYET(-) 12.000,-

402 Hesaptan kısa vadeye düşen miktar 302 Hesaba alınır.

6-A__________________ 01.06.2008 _________________

301- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEM.BORÇLAR        27.000,-

191- İNDİRİLECEK KDV                                                 4.860,-

                                                                     102- BANKALAR 31.860,-

Fatura mukabili 15.000,- YTL anapara+12.000,-YTL faiz ödemesi

6-B__________________ 01.06.2008 ___________________

780- FİNANSMAN GİDERLERİ              12.000,-

               302- ERTELENMİŞ FİN.KİRALAMA BORÇ.MALİYET(-) 12.000,-

Yukarıda faturaya dahil olarak ödenen 12.000,- YTL faiz bu şekilde ayrıca                 kayda alınır. 780 Hesaba alınan faiz finansman gider kısıtlamasına tabidir.              Ancak finansman gider kısıtlaması kaldırılmıştır.

____________________________     /     ________________________

 

NOT: 2- Tablodaki ilk üç sırada yer alan ödemelerin konunun anlaşılması bakımından yevmiye kayıtları yapılmıştır. Bundan sonraki ödemelerde aynı şekilde kaydedilecektir. Yani;

* 401 Hesaptan kısa vadeye düşenler 301 Hesaba alınır. 301 Hesapla  anapara+faiz ödemesi fatura mukabili KDV’ siyle birlikte ödenir.

* 402 Hesaptan kısa vadeye düşenler 302 Hesaba alınır. Faiz ödemesi gerçekleştiğinde 302 Hesaba alacak, 780 Hesaba borç yazılır. Buradan da 660 hesap aracılığıyla 690 K/Z Hesabına devreder. Bu Faiz Finansman Gider Kısıtlamasına Tabidir. Ancak finansman gider kısıtlaması kaldırılmıştır.

 

Kaynaklar:

1- VUK. Mük.Mad. 290,

2- 319 Sıra Numaralı VUKGT

3- 11 Sıra Numaralı MSUGT

 

            NOT: Görüş ve önerilirinizi

            ibrahim.guler01@hotmail.com ve  info@muhasebenet.net' e iletebilirsiniz

 

 

 

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.