Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  TÜRKİYE'NİN MUHASEBE REHBERİ :   MAKALE :  17.11.2006                

ara

 Ana Sayfa 

                  Pratik Bilgiler

                 Vergi  Rehberi

Danışma Hattı 

                Maliye Rehberi

               Sigorta  Rehberi

          2006 Uygulamaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İBRAHİM GÜLER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ASMMO Vergi Mevzuatı İnceleme

Komisyonu Başkanı

TÜDESK 20 No’lu Komite Üyesi

ibrahim.guler01@hotmail.com

 

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

     

            I- GİRİŞ

            5422 sayılı eski KVK’nun 17.Maddesinde “Örtülü Kazanç” başlığı ile yer alan düzenleme 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13.Maddesinde “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlığı ile yeniden düzenlenmiştir.

            Bu madde ile “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” müessesesi, uluslararası gelişmeler özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nin düzenlemeleri dikkate alınarak düzenlenmiştir.

            5520 sayılı kanunun 13.Maddesi 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe gireceğinden transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi 2006 yılı kurum kazançlarına uygulanmayacaktır ancak, 5520 sayılı kanunun Geçici 1.Maddesinin 10 numaralı fıkra hükmü muvacehesinde 5422 sayılı eski Kurumlar Vergisi Kanununun 17.Maddesinde yer alan Örtülü Kazanç müessesesi’nin 31.12.2006 tarihine kadar yürürlüğünün devam edeceği de tabiidir.    

            II-TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI    KAVRAMI

            13. Maddenin 1 numaralı fıkra hükmüne göre;  Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Şeklinde tanımlandıktan sonra, maddenin devamında mal veya hizmet alım ya da satımından ne anlamak gerektiği ifade edilerek Alım, Satım, İmalat ve İnşaat İşlemleri, Kiralama ve Kiraya Verme İşlemleri, Ödünç Para Alınması ve Verilmesi, İkramiye, Ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir şeklinde hüküm altına alınmıştır.

            Madde Metninde Geçen Kurum İfadesi:

            Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflar ile bunlara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarını kapsamaktadır.

            Madde Metninde Geçen Gerçek Kişi İfadesi:

            Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasında gerçek kişi olarak kabul edilip vergiye tabi tutulan şahıslar ile şahıs şirketleri ya da adi ortaklıkları kapsamaktadır.

            Madde Metninde Geçen İlişkili Kişi İfadesi:

            Kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy (usul)(anne,baba,büyük anne, büyük baba) ve altsoyu (füruu)(çocuk, torun) ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları (biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır) ve kayın hısımları (eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur. kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz) da ilişkili kişi sayılır. Ayrıca  kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin Türk vergi sisteminin vergilendirme kapasitesi ile  aynı düzeyde  bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususu göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılacaktır.

            Madde Metninde Geçen Emsallere Uygunluk İlkesi:

            İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında  böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder.

            Buraya kadar yapılan açıklamalardan hareketle madde metnini toparlayacak olursak,

            “Limited, Anonim, Eshamlı Komandit Şirketler, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek veya Vakıflar ile bunlara ait iktisadi işletmelerin ve İş Ortaklıklarının”

ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden;

            - Mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa,

            - İmalat veya inşaat işlemlerinde bulunursa,

            - Kiralama ve kiraya verme işlemlerinde bulunursa,

            - Ödünç para alır veya verirse,

            - İkramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemleri yaparsa

            Kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.

            Dikkat edilecek olursa buraya kadar hep ilişkili kişilerle emsallere aykırı fiyat ve bedelle yapılan işlerden bahsedildi.

            Madde metninin mefhum muhalifinden anlaşıldığı üzere;

            İlişkili kişilerle, emsallere uygun fiyat ve bedeller kullanarak, mal ya da hizmet alım satımı veyahut mal ve hizmet alım ve satımı olarak değerlendirilen yukarıda sayılan işleri yapan bahse konu kurumlar, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı’na muhatap olmayacaklardır.

            Bu uygulamaya muhatap tutulmamak için, kurumların, ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlerde uyguladıkları fiyat ve bedellerini;

            - Piyasa fiyatı ile karşılaştırarak, karşılaştırılabilir fiyat,

            - Makul bir kâr oranı ekleyerek, maliyet artı,

            - Makul bir brüt satış kârı düşülerek, yeniden satış fiyatı veya

            - Bunların hiç birinin kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda, kendi tespit edecekleri,

            Bir yönteme göre “emsallere uygun olup olmadığını” tespit etmeleri ve ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlerde uyguladıkları fiyat veya bedellerin, emsallere uygun olduğundan emin olmaları gerekir.  

            III- EMSALLERE UYGUN FİYAT YA DA BEDELİN TESPİT YÖNTEMLERİ

            Emsallere uygun fiyat ya da bedelin tespitinde mükelleflerin uygulayabileceği üç ayrı yöntem öngörülmüştür. Bu yöntemler, OECD’nin “Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi”nde “geleneksel işlem yöntemleri” olarak öncelikle önerilen temel yöntemlerdir. Mükellefler, ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlerde bu yöntemlerden işlemin niteliğine en uygun olanını seçerek, söz konusu yöntem doğrultusunda fiyat ya da bedeli belirleyeceklerdir. Bu yöntemlerden hiç birisi emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat ya da bedel tespitine imkan vermiyorsa, mükellefler kendi belirleyecekleri bir yöntem ile  anılan fiyat ya da bedeli belirleyebileceklerdir. Ancak, bu şekilde bir belirleme yapılabilmesi için  maddede öngörülen üç yönteminde uygulanabilme imkanının olmaması gerekmektedir. Bu durum, 4 numaralı fıkranın (ç) bendi ile 4. yöntem olarak belirtilmiştir. Bu yöntemler arasında uygulama açısından herhangi bir öncelik sırası yoktur. Uygulama kıstası işlemin niteliğine en uygun yöntemdir. Bu bağlamda, işleme uygulanacak yöntemlerden birisi, emsallere uygun fiyat ya da bedeli yansıtma açısından diğer yöntemlerden daha belirleyici ise yani “işlemin niteliğine en uygun yöntem” ise, uygulanacak yöntem olarak söz konusu bu yöntem seçilecek, diğer yöntemlere başvurulmayacaktır.

            1- Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi:    

            Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesidir. Yani, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım veya satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek ya da tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı fiyat ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade etmektedir.

            Bu yöntemin uygulanabilmesi için ilişkili kişilerle yapılan işlemin, birbiriyle ilişkili olmayan kişilerin yaptıkları işlem ile karşılaştırılabilir nitelikte olması gerekmektedir. Burada karşılaştırılabilir nitelik kavramı, işleme konu mal veya hizmet ile işlemin koşullarının gerek ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde, gerekse aralarında ilişki bulunmayan kişilerin arasındaki işlemlerde benzer nitelikte olmasını ifade etmektedir. Söz konusu işlemler arasında, ölçülebilir nitelikte küçük farklılıklar varsa, bu farklılıklar düzeltilerek yöntemin uygulanması mümkündür. Ancak, farklılıkların büyük olması ya da farklılıkların ölçülebilmesinin yani somut bir biçimde, tespit işlemlerinde dikkate alınabilme imkanının mümkün olmaması halinde, yöntemin de uygulanabilmesi mümkün olmayacaktır. Doğrudan karşılaştırma yapılmasına imkan veren bu yöntem, karşılaştırılabilir kontrol dışı işlemler için uygulamada en sık kullanılan yöntemdir.

            2- Maliyet Artı Yöntemi:

            Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade etmektedir.

            Buradaki makul brüt kâr oranı, söz konusu mal veya hizmetin ilişkisiz kişilere satılması halinde uygulanacak fiyatı yansıtan kâr oranını ifade etmektedir. Eğer şartlar uygunsa, işlemi yapan mükellefin bu mal veya hizmetlere ilişkin olarak ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde uyguladığı genel brüt kâr marjı (İÇ EMSAL), ideal oran olacaktır. Karşılaştırma için gerekli işlem sayısı yetersizse, makul brüt kâr oranı kıstası, söz konusu mal veya hizmetin ilişkisiz kişilere satılması halinde uygulanacak fiyatı yansıtan kâr oranı olarak dikkate alınacaktır. Bu yöntem özellikle hammadde ve yarı mamuller ile imal edilen mallara ilişkin işlemlerde uygulama alanı bulmaktadır.

            3- Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi:

            Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan makul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade etmektedir.

            Bu yöntemde emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaşmak için temel alınan unsur, aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yapılması muhtemel satış ve bu satışta uygulanacak fiyat ya da bedeldir. Varsayımlara dayalı olarak tespit edilen söz konusu fiyat ya da bedelden makul bir brüt satış kârı düşülerek ilgili işlem için emsallere uygun fiyata ulaşılacaktır. Buradaki makul brüt satış kârı, söz konusu mal ya da hizmet için işlem anında uygulanabilecek, piyasa şartlarına göre belirlenen ya da belirlenebilecek objektif nitelikte bir oran ile tespit edilen kârı ifade etmektedir. Bu kâr tutarı düşüldükten sonra da mal veya hizmetin ilişkili kişilere satılmasında uygulanabilecek emsallere uygun fiyata ulaşılacaktır.     

            4- Mükelleflerin Kendi Belirleyecekleri Diğer Yöntemler:   

            Emsallere uygun fiyata ulaşmada bu yöntemlerin hiç birisi uygulanamıyorsa, mükellef kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi de transfer fiyatlandırmasına konu işlemlere uygulayabilir.

            Mükellefler, bu kapsamda uygulayabilecekleri yöntemleri tamamen kendileri belirleyecekleri gibi, maddede sayılmayan ancak OECD’nin “Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi”nde belirtilen ya da diğer ülkelerin uygulamalarında karşılaşılabilen yöntemleri de kullanabileceklerdir. Bu bağlamda uygulama imkanı bulabilecek yöntemlerin en önemlileri, OECD’nin Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nde “geleneksel işlem yöntemleri”ne başvurma imkanının olmadığı haller için “diğer yöntemler” başlığı altında önerilen kâr bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kâr marjı yöntemidir. Bu yöntemler, bağlantılı şirketler arasındaki işlemlerden doğan kârı temel almaktadır.

            Emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaşmak için bu yöntemlere başvurulmasında en güvenilir karşılaştırma unsuru olması açısından öncelikle mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedel (İÇ EMSAL) karşılaştırmaya esas ölçü olarak alınacaktır. Bu şekilde kullanılan fiyat ya da bedellerin bulunmaması ya da güvenilir olmaması halinde doğrudan benzeri nitelikteki mükellef ya da kurumların işlemleri (DIŞ EMSAL) karşılaştırmada esas alınacaktır.

            Bu belirleme, iç emsallerin ya da dış emsallerin birbirlerinin karşıt seçeneği olduğu, yani bu emsallerden yalnızca birisinin kullanılması gerektiği anlamına gelmemektedir. Emsallere uygunluğun tespit edilmesi amacıyla karşılaştırma yapılması esnasında, gerek iç emsallerin gerekse dış emsallerin birlikte kullanılması her zaman mümkündür. Amaç en doğru ve güvenilir şekilde emsallere uygun fiyat ya da bedeli tespit etmektir.     

            Diğer taraftan emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak saklanması zorunludur. Bu doğrultuda, seçilen yöntem ve uygulanmasına ilişkin bütün hesaplama ve işlemler ayrıntılı olarak tutulmalı ve saklanmalıdır. Bu hesaplama ve belgeler, yöntemin seçilme gerekçelerini açıklayan en önemli unsurlardır.

            5- Mükelleflerin Maliye Bakanlığı İle Anlaşarak Birlikte Belirleyecekleri       Yöntem:

            Mükellefler, ilişkili kişilerle yapacakları mal veya hizmet alım ya da satımında uygulayacakları fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemi Maliye Bakanlığı ile anlaşarak da belirleyebilecektir.

            Uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükellef, Maliye Bakanlığı’na başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti isteğinde bulunabilecektir. OECD’nin Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberinde de önerilen ve bir çok gelişmiş ülkenin vergi sisteminde yer alan bu uygulama için mükellefin Maliye Bakanlığına gerekli bilgi ve belgelerle birlikte başvurması gerekmektedir. Yöntem üzerinde anlaşma sağlanması halinde, bu yöntem üç yılı aşmamak üzere belirlenen süre ve koşullar altında kesinlik taşıyacaktır. Bu şekilde tespit edilen yöntem, belirlenen koşullar altında eleştiri konusu yapılamayacaktır. Bu sistemin en büyük avantajı, mükellefler açısından belli bir süre için uygulanacak yöntemin kesinlik taşıması ve herhangi bir eleştiri, ceza riski olmadan plan yapabilme, önünü görebilme imkânı vermesidir. İdare açısından en büyük avantaj ise konunun başlangıçta belli bir anlaşma ile belirlenmesi ve eleştiri sürecinden başlayarak yargı sürecine kadar taşınabilecek bir işlemin getirdiği zaman ve iş yükünden tasarruf sağlanmasıdır.

 

            IV- ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAZANCIN KAR PAYI SAYILMASI  

            Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, 13.Maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.

            Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Ancak, bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.

            Örnek:

            Toprak Limited Şirketi, şirketin ortaklarından Ahmet TOPRAK’a 10 Ocak 2007 tarihinde 50 bin YTL borç para vermiş ortak bu parayı 45 gün süre ile kullanmış ve herhangi bir faiz ödemeden 50 bin YTL olarak geri şirkete ödemiş ve bu durum inceleme raporu ile tespit edilmiştir. Bu durumda;

            1- Toprak Limited Şirketi borç verdiği 50 bin YTL’nin faizini ortağı Ahmet TOPRAK’dan tahsil etmediği ve bu miktar paranın 45 günlük emsal faiz gelirini şirketin gelir hesaplarına kaydetmediği için kurumlar vergisi yönünden matrah farkı hesaplanarak ilave ödenecek kurumlar vergisini gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte ödeyecek, 

            2- Hesaplanan matrah farkı yani gizlendiği varsayılan faiz geliri 31.12.2007 tarihi itibariyle dağıtılmış kâr payı sayılacak, % 15 stopaj hesaplanacak,  bu stopaj gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte ödenecek,

            3- Dağıtıldığı varsayılan kâr payının yarısı (Hesaplanan matrah farkı veya gizlendiği varsayılan faiz geliri) 2007 yılında belirlenecek sınırı aşıyorsa (2006 için 18 bin YTL) Ahmet TOPRAK tarafından “kar payı geliri” kabul edildiğinden Menkul Sermaye İradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.   

            V- SONUÇ

            5422 Sayılı Eski Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17.Maddesinde “örtülü kazanç” başlığı ile yapılan düzenlemede en çok eleştirilen husus “ ….emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük fiyat veya bedel” ifadesi olmuştur. 5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13.Maddesinde yapılan düzenlemede “ ….emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük fiyat veya bedel” ifadesi yerine “emsallere uygunluk ilkesi” kullanılmıştır. Emsalin tespit edilebilmesi için de kanunda sayılan bazı yöntemlerin kullanılması önerilmiştir. Vergi idaresinin hangi yöntemlerin hangi mal çeşitleri için kullanılacağını açıklamasını umuyoruz.

            Şirketlerin (kurumların) ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları veya mal veya hizmet alım ya da satımı olarak kabul edilen ve kanunda açık olarak sayılan iş ve işlemleri yapmaları halinde tespit edecekleri bedel ve fiyatın , ilişkisiz kişilerle yaptıkları işlemlerde kullandıkları bedel ve fiyata uygun olması, aşağı veya yukarı olmamasına özen gösterilmesi halinde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı eleştirisine maruz kalmayacaklarını düşünmekteyiz.   

 

Yararlanılan Kaynaklar

1- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

2- Kurumlar Vergisi Kanunu Madde Gerekçeleri

3- Yaklaşım Dergisi Eylül 2006 Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Şükrü KIZILOT, sh.36 v.d.

4- Hürriyet, 25.07.2006 Mali Yaklaşım, Bir Koyundan Üç Post Vergisi, Şükrü KIZILOT

5- Türmob Sirküler Rapor Sayı 2006-7, Temmuz 2006 Kurumlar Vergisi Kanunu Ali Haydar YILDIRIM, serbülent BAYRAK

         
İBRAHİM GÜLER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

TÜDESK 20 No’lu Komite Üyesi

ibrahim.guler01@hotmail.com

 

 

 

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.