Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

Muhasebe Forum

   Muhasebe, Güncel Mevzuat, Haber, Yorum, Duyuru  - 04.04.2007-

 

 

 
 

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliği

 çerçevesinde uyarılarımız
 

Bugün 21.6.2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'na ilişkin olarak 3.4.2007 tarihli Resmi Gazete'de (dün) yayınlanan 1 nolu KVK Genel Tebliği açıklamalarını da dikkate alarak oluşturduğumuz uyarılarımıza yer vereceğiz.

Yatırım indiriminde 2007 tercihlerinizi bildirmeniz gerekiyor

Bilindiği üzere yatırım indiriminden yararlanan şirketler KVK'nın eski hükümlerine tabi olmaktadırlar. Yatırım indirimi yılına göre ya stopaja tabi tutulmakta ya da stopajsız olabilmekte, yatırım indiriminden sonra kalan bir tutar varsa da kalan tutarın yüzde 30 kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Şirketler yatırım indiriminden yararlanıp yararlanmamakta serbesttirler. Mali idarece 2006/3 nolu KVK sirkülerinde yatırım indiriminden yararlanacakların tercihlerini 1. geçici vergi beyannamesinin verildiği tarihe kadar bildirmeleri gerektiği belirtilmiştir. Mali İdare'nin katılmadığımız görüşüne göre yapılan bu tercih sene sonunda da değiştirilemeyecektir.

2007 yılı ile ilgili projeksiyonlarınızı yaparak 2007 de yatırım indiriminden yararlanıp yararlanmayacağınıza karar vermeniz gerekmektedir.

Yurtdışı iştirak kazançları istisnasından yararlanabilmek için son günler

5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/b bendine göre, Türkiye'deki kurumların yurtdışından elde ettikleri iştirak kazançları, belli koşullar altında Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnadan yararlanabilmek için;

. İştirak edilen yurtdışındaki kurumun anonim veya limited şirket niteliğinde bir kurum olması,

. İştirak edilen yurtdışındaki kurumun kanuni veya iş merkezinin Türkiye'de bulunmaması,

. Türkiye'deki kurumun yurtdışındaki şirketin ödenmiş sermayesinin en az yüzde 10'una sahip olması,

. Bu hissenin kazancın elde edildiği tarih itibarıyla en az bir yıldır elde tutulması,

. Kazancın elde edildiği ülkede en az (gelir/kurumlar vergileri/istisna kazançlar üzerinden ve kâr payı üzerinden ödenen vergiler dahil)

Yüzde 15 oranında (esas faaliyet konusu finansman temini, sigorta veya menkul kıymet yatırım fonlarında Türkiye'deki kurumlar vergisi oranında) toplam vergi yükü taşıması,

. 2006 kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi gerekmektedir.

Beyan dönemi sonuna kadar Türkiye'ye transfer edilmeyen iştirak kazançları, daha sonraki yıllarda Türkiye'ye transfer edilseler dahi anılan istisnadan yararlanamayacaktır.

Gelen tutar dağıtıldığı tarihte elde edilmiş sayılacağından, transfer tarihindeki olumlu veya olumsuz kur farkları istisna tutarın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Gelen kazancın Türk Lirası'na çevrilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

İstisnaya tabi olmayan yurtdışı faaliyetlerde denetim zorunluluğu

Kurumların yurtdışında bulunan işyerleri ve şubeleri vasıtasıyla yürüttükleri faaliyetleri nedeniyle doğan zararlarını da Türkiye'deki faaliyetlerindeki kazançlarından indirebilmeleri mümkündür. Ancak, kazançları Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere ilişkin yurtdışı (örneğin yurtdışı inşaat ve onarım işlerinden oluşan) zararların mahsubu imkanı yoktur.

Zarar mahsubundan yararlanabilmek için:

. Her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisini haiz bir kuruluşa denetletilmesi,

. Denetim kuruluşu yoksa, yetkili makamlara onaylatılmış bilanço, gelir tablosu ve beyanların mahallin Türk elçilik veya konsolosluğuna, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan aynı mahiyetteki temsilciliğimize onaylatılması ve Türkçe'ye tercümesi gerekmektedir.

. Rapor aslı ve tercümesinin bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi,

. Vergi beyanları, bilanço ve gelir tablosunun ilgili ülke yetkili makamlarına onaylatılması zorunludur.

Zarar mahsubu yapabilmek için son beş yıla ilişkin raporların ilgili vergi dairesine ibraz edilmiş olması gerekmektedir.

Mükelleflerin söz konusu raporları ilgili vergi dairesine ibraz etmemiş olmaları halinde, geçmiş dönemler ve mahsubun yapılacağı yılla ilgili dönem raporlarını, mahsubun yapılacağı dönemde topluca ibraz etmeleri de yeterli olacaktır.

Yurtdışı faaliyetlerinizle ilgili düzenli denetim yaptırılmasını Mali İdare bir zorunluluk olarak arıyor olduğundan zarar doğmasını beklememenizi, her yıl düzenli yaptırmanızı öneririz.

Serbest bölgelerde dövizli defter tutulamayacak mı?

Mali İdare daha önce yaptığı bir düzenleme ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan bir kısım şirketlere yabancı para cinsinden defter tutabilme imkanı vermişti.

1 nolu KVK Genel Tebliği'nin (5.12.3.8.1 bölümünde) herhangi bir ayırıma gitmeksizin, serbest bölgelerde faaliyetde bulunan mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde defter tutmaları ve kayıt düzenine uymaları düzenlemesine gidilmiştir.

Örtülü sermayede şirketler nelere dikkat edecekler?

Örtülü sermaye konusunda 30 Mart tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yazdığımız hususları gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.

Özellikle ilişkili şirketlerden verilen nakdi (yerli yabancı paralar, her an nakde çevrilebilen çekler, altın, devlet tahvili, Hazine bonosu, Toplu Konut İdaresi'nce çıkarılan veya İMKB'de işlem gören hisse senetleri, tahvil ve bonolar şeklinde verilmiş) teminatla alınmış banka borçlarının da örtülü sermayede dikkate alınabileceği göz ardı edilmemeli.

Tebliğde alınan iş avanslarının da örtülü sermaye hesabında dikkate alınacağı ifade edilmiştir.

Serbest bölgelerde elde edilen faiz, repo gelirleri beyan edilmeyecek

Mali İdare, 1 nolu KVK Tebliği'nde, serbest bölgelerdeki firmaların serbest bölge faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri serbest bölgelerdeki bankalarda (geçici olarak, faaliyetlerinde kullanana kadar) değerlendirmeleri halinde elde edecekleri gelirlerin de vergiden istisna olacağı ifadesine yer vermiştir. Bilindiği üzere bu konuda daha önce yayınlanan 85 seri nolu KVK Genel Tebliği'nde farklı bir değerlendirme vardı ve bu ifadeler Danıştay tarafından iptal edilmişti.


Zeki Gündüz

Dünya Online / 04.04.2007

 

muhasebenet.net

 

                                                                                                                                              

Copyrıght © 2005-2007  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin Muhasebe Rehberi. Her hakkı saklıdır.