Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

 TÜRKİYE' NİN MUHASEBE REHBERİ. "GÜNCEL MALİ MEVZUATLAR, DUYURULAR VE HABERLER"

 

 

 

-Muhasebe, Güncel Mali Mevzuat, Duyurular ve Haberler-05.08.2006-

---------------------------------------------------------------------------

 

 TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ (TESMER) STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRME SINAVI SORULARINDAN ÖRNEKLER
 


Sınavdaki testlerde aşağıdaki sorulara benzer sorular bulunacaktır. Ancak bunlardan farklı tipte sorular da sorulabilecektir. Testlerdeki soru sayısı ve soruların zorluğu, sınava girecek adayların öğrenim düzeyine uygun olacaktır.

GENEL YETENEK

1.

I. Arabamız bozuk yollarda güçlükle ilerliyordu.

II. İşi yapmaya zorbela razı oldu.

III. İşin nasıl yapılacağını az çok o da biliyordu.

IV. Arada bir bize de uğrardı.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?


a) I. ve II. b) I. ve III. c) I. ve IV.

d) II. ve III. e) II. ve IV.2. (1) Müzeye zemin kattan girildiğinde eski duvar kalıntılarının bulunduğu loş bir bölüme ulaşılıyor. (II) Bu duvarlar, 1983-85 yılları arasında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış, Louvre’ un çekirdeğini oluşturan ortaçağ kalesinin kalıntıları. (III) Oldukça etkileyici olan bu girişte kalenin bir maketi de yer alıyor. (IV) Üst katta ise kazılarda ele geçen eşyalar sergilenirken, Louvre’ un oluşmasindaki aşamalar, kronolojik olarak, o dönemlere ait gravür, yagliboya tablo, çizim gibi belgelere dayanilarak anlatiliyor. (V) Panolardaki açiklayici bilgiler ne yazik ki yalnizca Fransizca.


Yukaridaki parçada numaralanmiş cümlelerin hangilerinde anlatanin duygularina yer verilmiştir?


a) I. ve II. b) II. ve III. c) II. ve IV.

d) III. ve V. e) IV. ve V.


3. Noktalama işaretlerinin kullanimiyla ilgili aşagidaki bilgilerden hangisi yanliştir?


a) Bir paranin kesrinin olmadigini göstermek için rakamdan sonra (1500.-TL) noktali çizgi (.-) konur.

b) Adres yazilirken apartman ve daire numaralari arasina (49:11) iki nokta (:) konur.

c) Ondalik sayilarda kesirleri belirtmek için sayilar arasina (475,50) virgül (,) konur.

d) Yazilarda, mektuplarda seslenme sözcüklerinden sonra (Sayin Ali Bey,) virgül (,) konur.

e) Kesinligi konusunda kuşku duyulan bilgilerin yanina 1543(?) ayraç içinde soru işareti (?) konur.


4. Bilimin ilerlemesi ve sonuçlarinin insanligin yararina

I II III

olumlu kullanilabilmesi için toplumlarin demokrasiyle

IV V

yönetilmesi gereklidir.

Bu cümledeki anlatim bozuklugunun giderilmesi için numaralanmiş sözcüklerden hangisi çikarilmalidir?

a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V.


5. Tarihteki kent alanlari, geçmişte nasil bir çerçevede yaşandigini gösteren açik hava müzeleri olarak kabul edilir. Bu alanlar, arkeolojik, tarihi ve estetik nedenlerle korunur. Ne var ki korunmasinin tek nedeni bu degildir. Folklorik degerler açisindan da önemlidir böyle yerler. Buralardaki yapilar mimarik üsluplari, yapim teknikleri, ahşap oymaciligi duvar resmi gibi bezemelerin düzeyiyle de o yörenin mimari kimligini belirleyen tarihsel veriler olarak deger taşir.

a) Sanatsal degeri olan güzellikler içerdigine

b) O bölgeye özgü yapisal özellikler taşidigina

c) Geçmişte yaşanilan ortamlarla ilgili ipuçlari verdigine

d) Korunmasi gerekli degerleri barindiran bir alan olduguna

e) Turistik açidan ilgi çekici olduguna


6. 0.016 + 4.5 + 0.24 işleminin sonucu kaçtir?

0.04 1.5 0.4


a) 0.4 b) 0.6 c) 3 d) 4 e) 6


7. 5 e ve 7 ye bölündügünde 1 kalanini veren üç basamakli en küçük dogal sayinin toplami kaçtir?


a) 16 b) 14 c) 7 d) 5 e) 4


8. Bir kitapliktaki mavi ciltli kitaplarin sayisi, siyah ciltli kitaplarin sayisinin 13 katidir.

Buna göre, kitapliktaki mavi ve siyah ciltli kitaplarin toplam sayisi aşagidakilerden hangisi olabilir?


a) 60 b) 56 c) 43 d) 35 e) 29


9. 6 Bayan, 5 erkek 3 çocuk arasindan 1 bayan, 1 erkek 2 çocuktan oluşan bir kurul seçilecektir.


Bu seçim kaç degişik şekilde yapilabilir?


a) 30 b) 60 c) 90 d) 120 e)180


10 D C

| AB| =6 cm

H G | AE |= cm

E F

A B

Yukaridaki şekilde EFGH karesinin köşeleri, ABCD karesinin köşegenleri üzerinde olduguna göre, EFGH karesinin çevresi kaç cm dir?


ATATÜRK ILKELERI VE INKILAP TARIHI


11. Sivas’ta bir kongre toplanması kararı aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?


a) Erzurum Kongresi b) Amasya Protokolleri c) Amasya Genelgesi

d) Alaşehir Kongresi e) Edirne Kongresi


12. Kurtuluş Savaşı’nda,


I. TBMM’ nin açılması

II. Sakarya Savaşı’ nın kazanılması

III. İnönü Savaşlarının kazanılması

IV. Amasya Genelgesinin yayınlanması

Gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


a) I,II,III,IV b) II,I,III,IV c) III,II,I,IV

d)IV,I,II,III e)IV,I,III,II


13. TBMM Hükümetinin Kafkas Cumhuriyetleriyle yaptığı Kars Antlaşmasını aşağıdaki devletlerden hangisi öngörülmüştür?


a) Sovyet Rusya b) İngiltere c) Fransa d) İtalya e) ABD


14. Aşağıdakilerden hangisi “Devletçilik” ilkesinin özelliklerinden biri değildir?

a) Herkesin üretime katılabilmesi

b) Devletin kişileri üretim ve ticaret işlerine özendirmesi

c) Devletin özel teşebbüse kredi sağlaması

d) Devletin yabancı sermayeye karşı çıkması

e) Devletin özel teşebbüsün yapamadığı bazı faaliyetleri üstlenmesi


15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi gelişmelerinden biri değildir?

a) Montreux Sözleşmesi’nin yapılması

b) Kuzey Atlantik Paktı’na üye olunması

c) Balkan Antantı’nın imzalanması

d) Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kurulması

e) Milletler Cemiyeti’ne üye olunması


MALİYE

16. Aşağıdakilerden hangisi kamu giderlerinin özelliklerinden biri değildir?

a) Ödemelerinin genellikle nakdi olması

b) Kamu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılması

c) Kamu tüzel kişileri tarafından yapılması

d) Bütçe kanununda yer alması

e) Belli sözleşmeye bağlı olmadan yapılması


17. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?


a) Sermaye şirketleri b) Kooperatifler c) İş ortalıkları

d) Hayır kurumları e)İktisadi kamu müesseseleri


18. Gider ve hizmet üzerinden alınan vergiler gelir dağılımını nasıl etkiler?


a) Düşük gelirlilerin lehine etkiler.

b) Düşük gelirlilerin aleyhine etkiler

c) Yüksek gelirlilerin aleyhine etkiler

d) Gelir dağılımını eşitler

e) Gelir dağılımı üzerinde etkisi yoktur


19. Özel kanunlarla ayrı süreler gösterilmediğinde vergi mahkemelerinde dava açma süresi kaç gündür?


a) 30 b) 35 c) 40 d) 50 e) 60


EKONOMİ

20. Kişi veya tüzel kişinin milli gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olan, geleek dönemlerinin ekonomik gücünü artıran para veya para ile ifade edilen değerlerin bütününe ne ad verilir?


a) Gelir b) Fiyat c)Servet d) Sübvansiyon e) Rant


21. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki enflasyonun sonuçlarından biridir?


a) Piyasada dolaşan para miktarının aşırı şekilde artmasıdır

b) Gelir dağılımının bozulması

c) Aşırı ücret artışlarının maliyetleri düzeltmesi

d) Kişilerin harcama eğilimlerini artırıp tasarruf eğilimlerini azaltan politikaların uygulanması

e) Tarım ürünlerinde hatalı fiyat destekleme politikalarının uygulanması


22- Piyasada bir malın fiyatı 1000 TL ve arz miktarı da 1000 ton iken fiyat 1500 TL’ye çıktığında arz miktarı da 2000 tona çıkıyorsa bu malın arz esnekliği kaçtır?


a) 0 b)1 c)2 d) 3 e) 4


23- Türkiye, aşağıdaki ekonomik kuruluşlardan hangisine üye değildir?


a) Uluslar arası Para Fonu (IMF)

b) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

c) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)

d) Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)

e) Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)

HUKUK

24- Yeminli mali müşavir olabilmek için, en az kaç yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak gerekir?


a) 1 b) 3 c) 5 d) 8 e) 10

25- Aşağıdakilerden hangisi, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının özelliklerinden biri değildir?

a) Meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olmaları

b) Tüzel kişiliklerin olması

c) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olmaları

d) Kuruluş amaçları dışında gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunabilmeleri

e) Bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olmaları.

26- Meslek mensubuna, mesleğin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi şeklindeki disiplin cezası türü aşağıdakilerden hangisidir?


a) Uyarma

b) Kınama

c) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma

d) Yeminli sıfatını kaldırma

e) Meslekten çıkarma

27- Sosyal Sigortalar Kanunu anlamındaki çıraklara da uygulanabilen sigorta kolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaşlılık sigortası

b) Malullük sigortası

c) Ölüm Sigortası

d) Analık sigortası


28- İşverenlerin, sigortalı çalıştırmaya başlamaları halinde Sosyal Sigortalar Kurumuna işyeri bildirgesi vermekle yükümlü olmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


a) Bir işverenin birden fazla işyeri varsa her biri için ayrı bildirge verilir.

b) İşveren sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten itibaren en geç 1 hafta içinde işyeri bildirgesini Kurumun ilgili şubesine ulaştırmak zorundadır.

c) Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başkasın devri halinde yeni işveren bildirge vermekle yükümlüdür.

d) Yeni işyeri açan bir işveren için bildirge yükümlülüğü, burada sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten başlar

e) İşveren tarafından işyeri bildirgesinin verilmesi halinde işyeri Kurumca resen tescil edilebilir.

29- Sosyal Sigortalar Kanununa göre, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir durumda olduğuna dair Kurum hekimlerinden belge almaksızın eski işverenin işinde çalışan sigortalıya bu süre içinde hastalık sigortasından bağlanan geçici iş göremezlik ödeneğinin ne kadarı ödenir?


a) tamamı b) 2/3 ü c)1/2 si d) 1/3 ü e)Hiç ödenmez


30- Verginin tarhı ne demektir?


a) Verginin stopaj yoluyla alınması

b) Verginin hesaplanması

c) Verginin beyan edilmesi

d) Verginin mükellefe bildirilmesi

e) Vergiye itiraz edilmemesi


31- Aşağıdaki gelir çeşitlerinden hangisinde fon payı ödemesi yapılmaz?


a) Ticari kazançlar b) Serbest meslek kazançları c) Diğer kazanç ve iratlar

d) Gayrimenkul sermaye iratları e)Ücretler


32- Aşağıdakilerden hangisi sadece vergi idaresi tarafından cezalandırılan bir suçtur?


a) Vergi mahremiyetini ihlal

b) Kaçakçılık

c) Mükellefin özel işlerini yapma

d) Sahte belge düzenleme

e) Usulsüzlük


33- Kurumlar Vergisi beyannamesi hangi ayda verilir?


a)Ocak b) Şubat c) Mart d)Nisan e)Mayıs


MUHASEBE

34- İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir?

a) Özün önceliği b) Tam açıklama c)parayla ölçülme d) Maliyet esası e)Belgelendirme


35. ve 36. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRINIZ

M İşletmesi, KDV hariç 200.000.000 TL tutarında mal satmak üzere N işletmesi ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hükümlerine göre mal bedelinin %30 u oranında ön ödeme yapılacaktır. Söz konusu malda KDV oranı %17 dir.

35- Bu bilgilere göre, N işletmesi, ön ödemeyi hangi hesapta ve ne şekilde muhasebeleştirmelidir?

a) Satıcılar hesabının borcunda

b) Verilen Sipariş Avansları Hesabının borcunda

c) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının borcunda

d) Verilen Avanslar Hesabının borcunda

e) İş Avansları Hesabının borcunda


36- Yukarıdaki bilgilere göre, M İşletmesi ön ödemeyi hangi hesapta ve ne şekilde muhasebeleştirmelidir?

a) Verilen Avanslar Hesabının alacağında

b) Alınan Avanslar Hesabının alacağında

c) Alınan Sipariş Avansları Hesabının alacağında

d) İş Avansları Hesabının alacağında

e) Alıcılar Hesabının alacağında

37. İşletmede kullanılmak üzere satın alınan damga pulları aşağıdaki hesaplardan hangisi aracılığıyla izlenmelidir?

a) Diğer Menkul Kıymetler

b) Stoklar

c) Gider Tahakkukları

d) Gelecek Aylara Ait Giderler

e) Diğer Hazır Değerler


38. İşletmenin 2000 yılı Nisan ayında İndirilecek KDV Hesabının kalanı 20.400, Hesaplanan KDV Hesabının kalanı ise 16.800 dir.

Buna göre, 2000 yılı Nisan ayı sonunda hangi hesaba, ne şekilde ve kaç TL olarak kayıt yapılmalıdır?

a) Devreden KDV Hesabının borcuna 3.600

b) Devreden KDV Hesabının alacağına 3.600

c) İndirilecek KDV Hesabının alacağına 1.800

d) İndirilecek KDV Hesabının borcuna 20.400

e) Hesaplanan KDV Hesabının borcuna 20.400

39. Aşağıdaki işlemlerden hangisi, bir kollektif şirketin tasfiyesi sırasında yapılan muhasebe uygulamalarından biri değildir?

a) Tüm aktif unsurların nakde çevrilmesiyle ilgili işlemler

b) İşletmenin tüm borç unsurlarının ödenmesiyle ilgili işlemler

c) Ortaklara sermayenin dağıtılması

d) Tasfiye açığı varsa ortaklardan tahsil edilmesi

e) Ortakların sermaye taahhüdünde bulunmaları


40. K.A.Ş’nin kuruluşu sirasinda toplam 20.000.000 TL kuruluş gideri yapilmiştir.


Bu işlemin muhasebe kaydi aşagidakilerden hangisidir?


a) /

GENEL YÖNETIM

GIDERLERI H. 20.000.000

KASA H. 20.000.000

/

b) /


GELECEK AYLARA

AIT GIDER H. 20.000.000

KASA H. 20.000.000

/


/

c) KURULUŞ ve ÖRGÜTLENME

GIDERLERI H. 20.000.000

KASA H. 20.000.000

/

/

d) ÖZEL MALIYETLER H. 20.000.000

KASA H. 20.000.000

/

/

e) ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME

GIDERLERI H. 20.000.000

KASA H. 20.000.000

/


41. Aşagidakilerden hangisi stok degerleme yöntemlerinden biri degildir?a) Hareketli ortalama maliyet yöntemi

b) Asal (direkt) maliyet yöntemi

c) Son giren ilk çikar yöntemi

d) Agirlikli ortalama maliyet yöntemi

e) Ilk giren ilk çikar yöntemi42. Aşagidakilerden hangisi denetim çalişmalari türlerinden biridir?


a) Organizasyon denetimi

b) Uygunluk denetimi

c) Iş akişi denetim

d) Geliştirme denetimi

e) Strateji denetimi


43. Denetim çalişmalari sarasinda toplanan destekleyici kanit türleri arasinda aşagidakilerden hangisi yer almaz?


a) Fiziksel Kanitlar

b) Analitik Kanitlar

c) Betimleyici Kanitlar

d) Dogrulama Kanitlari

e) Belgelenmiş Kanitlar


44. Denetçinin işletmede çalişanlara çeşitli sorular sorarak iç kontrol yapisinin işleyişiyle ilgili bilgiler toplamasina ne denir.?


a) Teftiş b) Soruşturma


c) Gözlem d) Araştirma


e)Analitik Inceleme


45. Standart denetim raporunda aşagidakilerden hangisi yer almaz?


a) Denetçinin imzasi

b) Denetçi görüşü bölümü

c) Denetim raporu tarihi

d) Denetim raporunun verilecegi adres

e) Denetim raporu ücretinin ödenecegi adres


46. Aşagidaki tablolardan hangisi işletmenin belli bir dönemde faaliyetlerinden sagladigi fonlari ve bu fonlarin kullanimlarini gösterir?


a) Nakit akim tablosu

b) Fon akim tablosu

c) Gelir tablosu

d) Net çalişma sermayesi degişim tablosu

e) Öz kaynak degişim tablosu


47. Aşagidakilerden hangisi “net çalışma sermayesi” kavramını ifade eder?


a) Dönen varlıklar

b) Stoklar

c) Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak toplamı

d) Dönen varlıklardan devamlı sermayenin düşülmesiyle bulunan tutar

e) Dönen varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynakların düşülmesiyle bulunan tutar


48. Bir işletmenin birden fazla dönemine ait tablolarını kendi aralarında karşılaştırmak üzere düzenlenen tablolara ne denir?


a) Finansal tablolar

b) Karşılaştırmalı tablolar

c) Konsolide tablolar

d) Füzyon tablolar

e) Birleştirilmiş tablolar


49. ve 50. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLANDIRINIZ


Bir işletmenin Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 100.000.000.-TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 50.000.000.-TL, Öz Kaynaklar Toplamı 150.000.000.-TL dir.


49. Bu bilgilere göre işletmenin, varlıklarının finansmanında yabancı kaynaklardan yararlanma oranı % kaçtır?


a) 50 b) 40 c) 33,3 d) 30 e) 16,6


50. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin finansman oranı kaçtır?


a) 0,50 b) 0,90 c) 1,00 d) 1,25 e) 1,5


CEVAP ANAHTARI


1. A 26. A

2. D 27. D

3. B 28. B

4. D 29. E

5. E 30. B

6. D 31. E

7. C 32. E

8. B 33. D

9. C 34. C

10. E 35. B

11. C 36. C

12. E 37. E

13. A 38. A

14. D 39. E

15. B 40. C

16. E 41. B

17. D 42. B

18. B 43. C

19. A 44. B

20. A 45. E

21. B 46. B

22. C 47. E

23. E 48. B

24. E 49. A

25. D 50. C

Tesmer.org.tr den iktibas edilmiştir

 
 

                                                                                                                                               

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin Muhasebe Rehberi. Her hakkı saklıdır.