Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  01 Eylül  2009

   Ana sayfa

   2009 Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 


 

Vergi cezalarını uzlaşarak azaltabilirsiniz
 

Uzlaşma, iki taraf arasında herhangi bir konuda çıkan uyuşmazlığın, tarafların karşılıklı görüşme yoluyla belli bir noktada buluşarak giderilmesidir.
Vergi uygulamaları açısından uzlaşma ise mükellef ile idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, yargı yoluna başvurulmadan taraflarca konuşulup görüşülerek vergi ve cezanın tutarı konusunda anlaşmaya varılmasıdır.
Uygulamada idare genellikle cezanın büyük bir kısmını kaldırmakta; vergi aslında ise sembolik bir indirim yapmakta veya hiç indirim yapmamaktadır. Ancak, mükellefin haklılığının açık olduğu bazı durumlarda vergi tutarında da önemli indirimler yapılabilmektedir. Vergilerle ilgili uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 90'ı uzlaşma yoluyla çözümlenmektedir.
Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere iki şekilde gerçekleşen uzlaşmanın, tarhiyat öncesi uzlaşma ayağı, bu yazımızın konusunu oluşturuyor.

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA
Adından da anlaşılacağı gibi tarhiyat öncesi uzlaşma, salınacak vergi ve kesilecek cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlenmesinden önceki aşamayı, yani vergi incelemesinin son aşamasında yapılan uzlaşmayı ifade ediyor.
Bir uyuşmazlığın tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu olması için mükellef nezdinde yapılan bir 'vergi incelemesi'ne dayanması gerekiyor. Bu husus usul açısından önemlidir. Uzlaşma kapsamına vergiler yanında vergi ziyaı suçu (kaçakçılık suçunu oluşturan ve dolayısıyla ağır nitelikli fiillerle vergi ziyaına sebep olunması halinde tarh edilecek vergi ile kesilecek cezalar hariç), genel usulsüzlük suçu ve özel usulsüzlük suçlarına göre verilecek cezalar giriyor.

UZLAŞMA TALEBİ
Tarhiyat öncesi uzlaşmayı doğrudan mükellef talep edebileceği gibi inceleme elemanının daveti üzerine de gerçekleşebilir. Tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmeleri, oluşturulan 'uzlaşma komisyonu' ile mükellefler arasında yapılır.
Uzlaşma görüşmelerine mükellef veya kanuni temsilci durumunda olanlar bizzat katılabileceği gibi, noter onaylı bir vekaletname verdikleri başka bir şahsın da katılması mümkün.

UZLAŞMA SAĞLANMASI
Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezada uzlaşma sağlandığı takdirde bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak tahakkuk fişi yerine geçer. Üzerinde uzlaşılan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında vergi dairesi gerekli tarhiyatları yapar. Bunlara yönelik dava açılamaz ve hiçbir birime şikayette bulunulamaz.

UZLAŞMA SAĞLANAMAMASI
Mükellefin uzlaşma görüşmelerine katılmasına rağmen tutanağı imzalamaması, uzlaşmanın sağlanamadığının en açık göstergesidir. Mükellefin bildirilen günde görüşmelere gelmemesi veya uzlaşmaya davet edilmekle birlikte davete icabet etmemesi nedeniyle görüşmelerin yapılamaması ya da mükellefin görüşmelere katılmakla beraber tutanağı ihtirazi kayıtla imzalaması da uzlaşmanın sağlanamadığını ifade eder.
Görüşmelerin yapılmasına rağmen uzlaşma sağlanamamışsa bu konuda tutanak düzenlenir ve bir nüshası görüşmelere katılması halinde mükellefe komisyonca tebliğ olunur. Kaçınması halinde tutanak adresine gönderilir. Görüşmeler sonucunda uzlaşılamayan matrah farklarına ilişkin uzlaşma komisyonunun teklif ettiği miktarlar tutanaklarda yer alır.
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya herhangi bir nedenle varılamamışsa, verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilemez. Tarhiyat öncesi uzlaşmaya başvurmayan mükellefler, vergi ve/veya cezalar tebliğ edildikten sonra (tarhiyat yapıldıktan sonra) doğrudan dava açabilecekleri gibi tarhiyat sonrası uzlaşmaya başvurmaları da mümkündür. Tarhiyat sonrası uzlaşma konusuna izleyen yazılarımızda yer vereceğiz.

KONUT KREDİSİYLE ALINAN KONUTUN SATILMASI
KONUT kredilerinde, konutun kredi vadesi sona ermeden ve kredi bakiyesi kapatılmadan üçüncü bir kişiye satılması halinde, kredinin 'konut edinimi' amacının kalmadığı ve konutun satış tarihinden itibaren söz konusu kredinin konut kredisi niteliğini kaybettiği kabul ediliyor. Buna göre de konut finansmanı kapsamından çıkan söz konusu kredi dolayısıyla konutun satış tarihinden itibaren lehe alının paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması gerekiyor.

YÜKSEK OLAN AYLIĞI ALIRSINIZ
1989 yılında Bağ-Kur 7. basamakta iken vefat eden eşimden dul maaşı almaktayım.
Bununla beraber 1980'de kaybettiğim Bağ-Kur'lu babamdan yetim maaşı alabilir miyim? Nursel Erdier
1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, hem eşinden hem de ana veya babasından ölüm (dul veya yetim) aylığına hak kazananlara, tercihlerine göre eşinden ya da ana veya babasından aylık bağlanıyor. 5510 sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılan 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'na göre ise eş ya da ana veya babadan hak kazanılan aylıklardan yüksek olanı ödeniyordu.
Buna göre, hem Bağ-Kur sigortalısı olan eşinizden, hem de Bağ-Kur sigortalısı olan babanızdan dolayı dul ve yetim aylığı almanız mümkün değil. Yüksek olan aylığı alırsınız.

Metin Taş-Sezgin Özcan

akşam/01.09.2009

  
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.