Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MAKALE / YORUM  :   02.01.2008
    

  Ana Sayfa 

  Muhasebe Forum 

  2008 Çalışmaları

  Asgari Geçim İndirimi Rehberi

  Transfer Fiyatlandırması Reh.

  Staj-Stajyer Rehberi

  2008 Pratik Bilgiler

 

 

 

 


Barış BİRBİR
Vergi Denetmeni

02.01.2007

 

 

5084 SAYILI TEŞVİK KAPSAMINDAKİ İLLERDE ASGARİ

GEÇİM İNDİRİMİ KARMAŞASI

 

GİRİŞ

 

Bilindiği üzere 5615 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretlilerde Vergi İndirimi” başlıklı Mükerrer 121. maddesi kaldırılmış, bunun yerine (ücretlilerin hak kaybına uğramaması yönünden) geçecek uygulama ise yine aynı Kanun ile GVK’nun 32. maddesinde “Asgari Geçim İndirimi” olarak mevzuatımızda yerini almıştır.

 

GENEL DÜZENLEME

 

GVK’nda Asgari geçim indirimi uygulamasını belirleyen 32. maddesinde “Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

 

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.” Denilmek suretiyle düzenlemenin ana hatları belirlenmiş yine aynı madde ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na bırakılmıştır. Daha sonra bu yetkiye dayanılarak 265 seri nolu GVK Genel Tebliği çıkarılarak usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Buna göre basit bir anlatımla eşi çalışmayan, 4 çocuklu ücretli için Asgari Geçim İndirimi aylık;

 

((Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15)/12

 

Kendisi

Eş İçin

1. Çocuk

2.Çocuk

3. Çocuk

4. Çocuk

Toplam

45,63

9,13

6,84

6,84

4,56

4,56

77,57

 

Olarak hesaplanacaktır.

 

Yine aynı tebliğde uygulamadan yararlanma şekli, mahsup şekli açıklanmıştır. Aşağıda sayılan ücret geliri elde edenlerin de asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayacakları açıklanmıştır.

 

þ     ·    Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,

þ     ·    Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,

þ     ·    Başka bir kanun hükmü (3218, 4490, 4691 sayılı kanunlar v.b.) uyarınca 

ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,

þ     ·    Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

   

5084 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİ VE ASGARİ

 GEÇİM İNDİRİMİ

 

5084 Sayılı Kanunla yürürlüğe konan ve daha sonra 5350 ve 5615  sayılı Kanunlarla değişiklikler yapılan  3. maddesiyle aynı Kanunda konan şartları taşıyan mükelleflere Gelir Vergisi Stopajı teşviki getirilmiştir. Bu teşvikten yararlanan işyerlerinde çalışanların Ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Yine aynı kanunun 4. maddesi ile Sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulamaya konulmuştur

 

5084 sayılı Yasa’dan yararlanmayan işyerleri için bir işçinin maliyeti;(Organize Sanayi Bölgesinde işyerleri için)

 

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN  ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI  (YTL/AY)

 

 

 

 

ASGARİ ÜCRET

608,40

 

SSK PRİMİ % 14

85,18

 

İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1

6,08

 

GELİR VERGİSİ %15

77,57

 

DAMGA VERGİSİ  % 06

3,65

 

KESİNTİLER TOPLAMI

172,48

 

NET ASGARİ ÜCRET

435,92

 

 

 

 

İŞVERENE  MALİYETİ  (YTL/AY)

 

 

 

 

ASGARİ ÜCRET

608,40

 

 

SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı)

118,64

 

 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2

12,17

 

 

İŞVERENE TOPLAM  MALİYET

739,21

 

 

 

 

 

5084 sayılı Yasa’dan yararlanan işyerleri için  Teşvik Sonrası bir işçinin maliyeti;

 

 

 GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ

77,57  

 SSK.İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ

                                118,64

 TEŞVİK TOPLAMI

196,21  

İŞVERENE TOPLAM  MALİYET(739,21-196,21)

 

                                    543

 

Olarak hesaplanacaktır.

 

Bu teşvikten yararlanmakta olan 49 ilde yatırım yapanları ve buralarda çalışanları karşı karşıya getiren sorun da asgari geçim indirimi uygulaması olacaktır. Zira ne 5084 sayılı yasaya ilişkin tebliğlerde ne de 265 sayılı Gelir Vergisi Tebliğlerinde bu illerdeki çalışanlara/mükelleflere ilişkin bir düzenleme yapılmıştır.

 

Zira asgari geçim indirimi uygulamasından 5084 sayılı kanunla teşvik kapsamında olan illerde çalışan ücretlilerin bu uygulamadan yararlanamayacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bir kısım yayın organlarında teşvik kapsamındaki illerde çalışanların asgari geçim indiriminden faydalanamayacağı yorumları ve hatta yorumdan öte uygulayıcılara verdikleri telkinler  bulunmaktadır. Ancak açık olarak gözlenmektedir ki bu tür yorumların çoğunun herhangi bir gerekçeye dayanmamaktadır. 265 seri nolu GVK genel tebliğinde kimlerin asgari geçim indiriminden yararlanamayacağı sayılmıştır, kimi meslek mensupları yine bu bölümde yazılı

 

“Başka bir kanun hükmü (3218, 4490, 4691 sayılı kanunlar v.b.) uyarınca  

ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,”

 

ifadesindeki vb. gibi ibaresi sebebiyle 5084 sayılı kanunun da bu kapsamda bulunduğunu savunmaktadır. Oysa burada parantez içinde sayılan 3218 Serbest bölgeler Kanunu., 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu., 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu ortak yönü bu kanunlar kapsamındakilerin ücret gelirlerinin vergiden istisna veya verginin konusuna girmemesi sebebiyle ücret üzerinden hiç gelir vergisi tevkifatı yapılmamaktadır.. Zaten parantez sonrası ifade her şeyi açıklamaktadır. Yukarıda da anlattığımız üzere teşvik kapsamındaki illerde çalışanların ücretleri üzerinden gelir vergisi hesaplanmakta ve kesilmektedir. Kesilen bu tutar teşvik mahiyetinde işverenin uhdesinde kalmaktadır.

 

            5084 s.kanuna ilişkin 1 Seri Numaralı Yatırımları ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğinde GVK Mük.Mad. 121 uygulamasından teşvik kapsamındaki illerde çalışanların da yararlanacağı yönünden ayrıca bir düzenlemeye yer verilmişti. Oysa Asgari Geçim İndirimine ilişkin olarak böyle bir düzenleme yapılmamış olması da 5084 kapsamındaki illerde çalışan ücretlilerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayacağı yorumlarına sebep olmaktadır.

 

            Kanaatimizce bu açıklamalar ışığında teşvik kapsamında çalışanlar için asgari geçim indiriminden yararlanılamayacağını söylemek doğru olmayacaktır.

 

            Ancak bu kez de karşımıza 5084 sayılı Yasayla işverenin uhdesinde bırakılan stopajın büyük bir kısmının hatta  bazı çalışanlarda tamamının işçiye ödenmesi sonucu işverenin mağduriyeti ortaya çıkacak, bir yasayla verilen hak başka bir yasa ile öngörülen hak tamamlanmadan elinden alınmış olacaktır.

 

            Bu kez eşi çalışmayan, 4 çocuklu bir ücretlinin işverene maliyeti ise;

 

İŞVERENE TOPLAM  MALİYET(A.G.İ Öncesi)

 

543

Asgari Geçim İndirimi Ödemesi

77,57

İŞVERENE TOPLAM  MALİYET(A.G.İ Sonrası)

 

620,57

 

olacaktır.

            Asgari Geçim İndirimi uygulaması öncesinde GVK Mük. 121. maddede yer alan Ücretlilerde Vergi İndirimi müessesinin 5084 kapsamındaki illerde yaratabileceği olumsuz etki ve kafa karışıklığı, önce 1 Seri Numaralı Yatırımları ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğinde “ Diğer hususular” başlıklı bölümünde işverenin gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandığı işçilerin, ücretlerini vergisi kesilmiş olarak aldıklarından dolayı gelir vergisi kanunun mükerrer 121. maddesinde düzenlenmiş olan vergi indirimi uygulamasından yararlanacakları açıklanmıştır.

Yine vergi indirimi uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemelerin yer aldığı 255 seri nolu gelir vergisi genel tebliğinin 8.2 bölümünün 4. fıkrasında ise “ mahsup işleminin çeşitli nedenlerle takvim yılının son ayına  kadar yapılamaması halinde kalan tutar, Aralık ayına ait muhtasar beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Aralık ayına ait tevkif suretiyle kesilen vergilerin vergi indiriminden doğan ve mahsubu yapılamayan vergi alacağını karşılayamaması halinde, kalan tutar vergi dairelerince gerekli inceleme yapıldıktan sonra işverenler aracılığıyla hak sahiplerine nakden ödenecektir.” Hükmüne yer verilmek suretiyle teşvikten yararlanan işverenin mağduriyeti önlenmişti.

Bu uygulamanın asgari geçim indirimi için de uygulanabilir hale gelmesi muhtasar beyannamenin 22. sütunun bu amaçla değiştirilmesi ve iade prosedürüne ilişkin yeni düzenlemeler ile mümkün olacaktır.

SONUÇ:        

Ücretlilerde vergi indirimi müessesesi dönemindekine benzer bir düzenleme yapılmazsa 49 ilde 5084 s.k kapsamında yatırım yapan işverenin mağdur olacağı veya kapsamın yanlış anlaşılarak söz konusu illerde çalışan ücretlilerin uygulamadan yararlandırılmayacağı ve bu suretle mağdur olacakları açıktır. Bundandır ki en kısa zamanda bir düzenleme yapılmalı veya duruma açıklık kazandırılmalıdır.

 

                                                                                 

Barış BİRBİR
Vergi Denetmeni
www.muhasebenet.net

 

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.