Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE MAKALELER :   02 Mart 2009

  Ana sayfa

  2009 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


Şevket UĞURBAŞ
Yeminli Mali Müşavir

sevket.ugurbas@sinpasgyo.com.tr

İstanbul; 02.03.2009

 

5838 sayılı Bazı Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa İlişkin Sirküler

 

Ekonomik kriz gerekçesi ile kısa çalışma başvurularının artması ve ekonomik gelişmeler gerekçe gösterilerek bazı kanunlarında değişiklik yapılmasına dair 5838 sayılı kanun 28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yasal düzenlemeler aşağıda başlıklar halinde özetlenmiştir.

 

3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda yapılan değişiklik

·         Vadeli olarak düzenlenen çeklerin vadesinden önce ödenmesinin istenmesi durumunda yaşanan sorunlar dikkate alınarak yasaya geçici madde eklenmiştir. Buna göre vadeli olarak düzenlenen çekler, 31.12.2009 tarihine kadar vadesinden önce ödenmesi için bankaya ibraz edilemeyecek.  (Md; 18 )

·         Ayrıca; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen “Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten menedebilir.” şeklindeki hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.  (Md;32/19 )

492 Sayılı Harçlar Kanununda yapılan değişiklik

·         Maliye Bakanlığı 56 nolu Genel Tebliğde yaptığı açıklamada, kat irtifakı tesis edilmiş binaya ait ait bağımsız bölüme isabet eden arsa payının da inşaatı tamamlanmış konut satışından bir farkı bulunmadığından bahisle arsa payı vasfındaki gayrimenkulün iktisabında, iktisap bedeli üzerinden harç ödenmesi gerektiğini açıklamıştı. Söz konusu tebliğin iptali için açılan davada Danıştay 9. Dairesi “vergi idaresinin savunması gelinceye kadar yürütmenin durdurulmasına” karar vermişti.

Tebliğle yapılan bu düzenleme,  kanuna taşınarak “kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden ödenir”   şeklinde 63. Maddeye 3. Fıkra olarak eklenmektedir. ( Md;16)

·         Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden ödenen binde 5,4 harcın matrahı; sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinden çok olamayacağı hüküm altına alınmaktadır. Ayrıca bedelsiz olanlarında kayıtlı değer üzerinden harç alınacağına ilişkin düzenlemeye emlak vergisi değeri üzerinden harç alınacağına ilişkin açıklık getirilmektedir. ( Md;17 )

·         İnşa olunan binaların tescilinde “2 Nolu Harç Beyannamesi” ile emlak vergisi değeri üzerinden  nispi olarak binde 15 oranındaki  harç ödenmesi uygulamasına son verilerek  her bağımsız bölüm için 100 TL maktu harç alınacak. ( Md;17)

·         Her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden onbinde 5 oranındaki nispi harç uygulaması da son bularak, inşa olunan binaların tescili dışındaki cins ve kayıt tashihlerinden her bir işlem için 50 TL maktu harç alınacak. (Md;17 )

·         İrtifak hakkı tesis ve devrinde ödenen bedel üzerinden hesaplanacak harcın matrahı emlak vergisi değerinin iki katından çok olamayacağı şeklinde sınırlandırılmaktadır. ( Md; 17 )

·         İnşa olunan binaların cins tashih işlemlerinin inşaatın bittiği yıla ilişkin bildirim verme süresinin sonuna kadar yapılmaması halinde, 2. Nolu harç beyannamesi ile ödenen harcın %50 fazlası ile tahsil edileceğine ilişkin uygulama son bulmaktadır. (Md;32/18 )

·         Bu kanunun yayım tarihinden önce inşaatı tamamlandığı halde süresinde cins tashihi yapılmamış binaların tescilinde de emlak vergi değeri üzerinden ödenecek harcın %50 fazlası ile tahsil edileceğine ilişkin hüküm uygulanmayacaktır. Ancak tarh ve tahakkuk ettirilmiş olan bu konudaki harçların takip ve tahsiline devam edilecek ve daha önceden tahsil edilmiş tutarlar iade edilmeyecek. ( Geçici Md; 6 ) 

·         492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan Bakanlar Kurulunun “maktu harçları yarısına kadar, nispi harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye,” yetkili olduğuna ilişkin düzenleme “maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye,” şeklinde değiştirilmiştir. (32/ 9)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklik

·         Teşvik belgesine bağlanacak yatırımlar için indirimli kurumlar vergisi uygulaması getirilmektedir. Teşvik edilecek il gruplarının ve uygulanacak vergi indirim oranının belirlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Uygulamadan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.  ( Md;9 )

·         Münhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 31/12/2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kişilik istihdam sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren beş yıl süreyle kurumlar vergisi oranını % 75’i geçmemek üzere indirimli uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. ( Md; 10 )

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişiklik

·         Ekonomik zorluklar nedeniyle işe ara vermek isteyen işverenlerin bu taleplerinin uygun görülmesi durumunda işçilere kısa çalışma ödeneği adı altında işsizlik sigortası fonundan yapılan %40 oranındaki ödeme %50  oranına yükseltilmektedir.  Ayrıca kısa çalışma için öngörülen azami 3 aylık süre altı aya çıkartılmaktadır. (Md; 1)

·         İstihdamın artırılması amacıyla 15.05.2008 tarihinde yayımlanan 5763 sayılı yasa ile 4447 sayılı yasaya eklenen Geçici 7 madde uyarınca;  bir yıl içinde yeni işe alınan 18-29 yaş arasındaki ve yaş şartı aranmaksızın kadın işçilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin ilk yıl tamamı, takip eden yıllarda belirtilen oranlarda işsizlik sigortası fonundan karşılanması hüküm altına alınmış idi.

Yasa değişikliği ile işe almaya yönelik süre bir yıldan iki yıla çıkartılmaktadır. Ayrıca yeni işe alınacakların yasanın yürürlük tarihi olan 15.05.2008 tarihinden önceki altı aylık dönemde çalışmamış olması koşulu bir yıllık süre uzatımı nedeni ile Aralık/2008 ve Ocak/2009 aylarında çalışmış olmama şeklinde değiştirilmektedir. ( Md;32/1)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklik

·         İşyeri bildirimleri, İşçilerin işe giriş ve çıkışlarına ilişkin bildirimler farklı formatlarda Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Bölge müdürlüklerine ayrı ayrı yapılması yerine, sadece SGK’na yapılması yeterli olacak. Yeni işe alınan işçiler,  Ek 1 ve işten çıkartılan işçiler, ek2 formu ile 15 gün içinde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilme zorunluluğu 01.08.2009 tarihinde sona erecek, sigortalı işe giriş ve ayrılış bildirgeleri yeterli olacak.(Md; 5 ve 33/ç ) www.muhasebenet.net

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklik

·         Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17. Maddesinde yer alan, Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde uygulanan ve 31.12.2008 tarihinde sona eren istisnanın süresi; 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2010 tarihine uzatılıyor.  ( Md;32/7 ve 33/b )

5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklik

·         Kalkınmada Öncelikli yörelerde uygulanan gelir vergisi stopajı ve sigorta prim desteğinin uygulanma süresi, 31.12.2008 tarihinde sona ermiş idi. Yapılan düzenleme ile bu süre, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmaktadır. Ayrıca, 31.12.2004 tarihinde tamamlanan yatırımlar için de söz konusu teşviklerin 31.12.2009 tarihine kadar uygulanacağına açıklık getirilmektedir. (Md; 32/ 13 )

·         Kalkınmada Öncelikli yörelerde uygulanan bedelsiz yatırım yeri tahsisi uygulaması ise son bulmaktadır. (Md;32/16)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik

·          Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birlikte verilmesine imkan sağlayan düzenleme yapılmaktadır. ( Md;8 )

·         Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 32/A maddesi uyarınca, Teşvik Belgesine bağlanan yatırımlar için uygulanacak “indirimli vergileme” gelir vergisi mükellefleri için de uygulanacak(Md;9)    

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda yapılan değişiklik

·         İnternet servisinden alınan Ö.T.V. oranı kanunun yayımını izleyen aybaşından itibaren %5’e indirilmektedir. (Md; 14 )

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklik

·         Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) kurulu bulunduğu mera alanları, bedel karşılığı kamulaştırılacak. 1 Ocak 2005'ten önce kesinleşen imar planlarında küçük sanayi sitesi
olarak ayrılan veya bakanlık tarafından onaylanıp yatırım programına alınan
OSB'lerin bulunduğu alanlardaki mera vasıflı taşınmazlar, kamulaştırma bedellerin ödenmesi kaydıyla geçerli kabul edilecek. Bu işlemlere dayanılarak ilgili gerçek ve tüzel kişiler adına
tapuda yazılan tesciller korunacak. Hazine, mülkiyete yönelik dava açamayacak, açılmış davalardan vazgeçilecek. (Md; 22 ) www.muhasebenet.net

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklik

·         Orman Kanununa tabi alanlar hariç, devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunması nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli kullanma izni verilebilecek.  ( Md;23 )

·         Hazineye ait taşınmazlar; tarım ve hayvancılık yatırımları hariç olmak üzere,  en az ellimilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında, en az yüz kişiye istihdam sağlayacak şekilde ve taşınmazın rayiç değerinin en az üç katı tutarında yatırım yapacaklara, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilir. Bu yerlerin amacı dışında kullanılmayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulur.  (Md;23)

4925 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklik

·         1979 veya daha eski model motorlu taşıtların hurdaya çıkartılması halinde bunlara ait motorlu taşıtlar vergisi ve cezaları terkin edilecek. Yine çalınan yada taşıt özelliğini kaybetmiş 1998 den eski model taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ve cezaları belirli koşullarda terkin edilecek.(Geçici Md 2 )

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan değişiklik

·         01.08.2002-21.07.2005 tarihleri arasında, binek otomobil olarak özel tüketim vergisi ödenmesi gerekirken, yapılan tadilatlarla kamyon, kamyonet olarak beyan edilen taşıtlarla ilgili özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılmayacağı, yapılmış tarhiyatların terkin edileceği, şeklinde “af” getirilmektedir. Ancak, bu konuda tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmeyecek. ( Geçici Mad;3 )

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda yapılan değişiklik

·         Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki ödenmemiş üye aidatlarının altı ay içinde ödenmesi durumunda bu borçlara ilişkin gecikme zamları silinecek. (Geçici Mad; 5 )

 

Şevket UĞURBAŞ
Yeminli Mali Müşavir

sevket.ugurbas@sinpasgyo.com.tr

İstanbul; 02.03.2009

www.muhasebenet.net

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.