Muhasebe  

Maliye

Vergi

Yasal Uyarı

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  29 Aralık  2009

   Ana sayfa

   2010 Çalışmaları

   2010 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 


 

29 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27447

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 6)

 

             Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

             13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

             Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon lira), 4 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği2 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu3 hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2009 yılı için 31,10 TL olarak belirlenmişti.

             14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2009 yılı için % 2,2 olarak tespit edilmiştir.

             Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2010 tarihinden itibaren 31,78-TL olarak uygulanacaktır.

             Tebliğ olunur.

 

————————­———————

1 23/07/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 23/12/2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 10/01/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2010  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.