Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  Siz bu dünyada Size yardımcı olacak Birinin olmadığını mı zannediyorsunuz!...

 Ana Sayfa 

Muhasebe Forum 

Makaleler 

  Sosyal Güvenlik Rh

    Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

         2011 Uygulamaları

 

 


  Bağ-Kur  Rehberi

 -MUHASEBE VERGİ MALİ MEVZUAT PRATİK BİLGİLER 2011

 

KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR

1479 SAYILI KANUN;

Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

 • Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.

 • Kollektif şirketlerin ortakları

 • Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları

 • Limited  şirket ortakları

 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları

 • Donatma iştirakleri ortakları,

 • Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Bağ-Kur sigortalısı sayılırlar.

2926 SAYILI KANUN;

Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan Sosyal Güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın,tarımsal faaliyette bulunan kimselerden;

 • 18 yaşını doldurmuş erkekler,

 • 18 yaşını doldurmuş kadınlar, sigortalı olmak zorundadırlar.

Ayrıca, tarımsal faaliyette  bulunmakla beraber bu Kanuna tabi  sigortalıların yanında aile mensubu olarak ücretsiz çalışan eş ve çocuklarından herhangi bir  Sosyal Güvenlik kurumuna tabi olmayan 18 yaşını dolduran ve yazılı talepte bulunanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Ancak, talep tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlar ile 60 yaşını dolduran erkekler talepleri halinde kapsama alınırlar.

Öte yandan, zorunlu sigortalılıkları sona erenler diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamı dışında kalmak kaydıyla, evvelce prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigortalılıklarını isteğe bağlı olarak devam ettirebilirler.

2229 SAYILI KANUN;

 • Ev kadınları,

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında çalışmayanlar,

 • 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre zorunlu sigortalılıkları sona erenler,

 • Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir işte çalışmayan yabancı uyruklular,

 • Yurtdışındaki vatandaşların yanlarında bulunan ve herhangi bir işte çalışmayan eşleri,

İsteğe bağlı sigortalı olmak hakkından yararlanabilirler.

Nasıl Bağ-kur sigortalısı olunur ?

SİGORTALININ TANIMI:

Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmışlardır.

1479 Sayılı Kanuna Tabi Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması(vergi daireleri, vergiden muafiyet halinde oda ve sicil memurluklarından) ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

2926 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalılığı tarımsal faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak TARIM SİGORTALILIĞI BAĞ-KUR'A GİRİŞ BİLDİRGESİNİN, bağlı bulunduğu muhtara, ziraat odaları veya kooparatiflere  onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

2229 Sayılı İsteğe Bağlı Sigortalılık için; Bağ-Kur'a tabi mecburi sigortalılık niteliğini kaybedenler dilekçe ile, isteğe bağlı olarak ilk kez Bağ-Kur sigortalısı olmak isteyenler, BAĞ-KUR'A İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI GİRİŞ BİLDİRGESİ ile daimi ikametgahlarının bulunduğu yerdeki muhtarlıklara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Sigortalılık Hak ve Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenler Hakkında Yapılacak İşlemler:

            1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında zorunlu sigortalı olanların 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen tescil ve sigortalılığın sona ermesi ile ilgili yükümlülüğe uymayan sigortalılara her yıl Maliye Bakanlığınca 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesi gereğince belirlenen yeniden değerlendirme oranında para cezası uygulanır.

Basamak seçimi ve yükseltme işlemleri

Bağ-Kur’da 24 basamaklı gelir tablosu bulunmaktadır. En düşük basamak 1, en yüksek basamak ise 24 dür. Bağ-Kur sigortalısı olacaklar ilk girişte 1 ile 12 nci basamaktan birini, sigortalılığın başladığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde seçebilirler. 3 ay içerisinde basamak seçimi yapılmazsa 1 inci basamak seçilmiş sayılır. İlk 12 basamakta her bir basamak için bekleme süresi 1 yıl olup, basamak yükseltilmesi isteğe bakılmaksızın kendiliğinden Kurum tarafından yapılır. 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalılar bulunduğu 1-12 basamaklar arasında bir yılını doldurunca bir üst basamağın primini ve basamak yükseltme farkını kendiliğinden yatırmalıdır.(Basamak yükseltme farkı tutarları için TIKLAYINIZ).12'den 13. basamakta bekleme süresi 1 yıl olup, yazılı talep tarihinden itibaren borcunun bulunması,

13 ile 24 üncü basamaklar arası her bir basamak için bekleme süresi 2 yıl olup, 13 üncü basamaktan itibaren basamak yükseltilmesi için sigortalının yazılı talepte bulunması ve talep tarihinden önceki ayın sonu itibariyle prim ve diğer borçlarını ödemiş olması gerekmektedir.  

İl müdürlüklerinden edinilebilecek basamak yükseltme (BY) formu doldurulup imzalanarak bu talep yapılabilir.

BASAMAK YÜKSELTME TALEP YAZISI VEYA (BY) FORMU İl Müdürlüklerine elden verilerek kayıt tarih ve numarası alınır veya PTT kanalıyla taahhütlü olarak gönderilebilir.

Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında hizmeti olup da, Bağ-Kur sigortalısı olacak kimselerin, toplam hizmetleri karşılığı olarak hizmetlerine tekabül eden basamaklara intibakları yapılır. Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında hizmeti olup da Bağ-Kur sigortalısı olacak kimse sigortalılığının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde, isterse, intibak ettirildiği basamak ile 12.basamak arasında bulunan basamaklardan herhangi birini seçebilir.

Bağ-kur tarım sigortalılarda tevkifat uygulaması

Tarım sigortasına tabi çiftçilerin, bulundukları basamaklara göre ödemeleri gereken primlerini aylık yada üçer aylık dört dönem halinde ödemeleri gerekmektedir.

2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prim borçlarının ürün bedellerinden  %1 oranında tevkif suretiyle tahsil edilmesine Bakanlar Kurulu Kararı gereğince  1 Nisan 1994 tarihinden itibaren başlanılmıştır. 

Kimler Tevkifat Yapmak Zorundadır ?

 • Kamu İdare ve Müesseseleri,

 • İktisadi Kamu Müesseseleri,

 • Sair Kurumlar (Kooperatifler ve diğer kurumlar),

 • Ticaret Şirketleri,

 • İş Ortakları,

 • Dernekler,

 • Vakıflar,

 • Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri,

 • Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler,

 • Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticari ve serbest meslek erbabı,

tevkifat yapmak zorundadırlar.

Sigortalılığın Sona Ermesi

1479 Sayılı Kanuna Tabi Zorunlu Bağ-Kur sigortalılığı aşağıda belirtilen şartlarda sona erer;

·        Gelir vergisi mükellefiyetinden dolayı Bağ-Kur'a sigortalı olanların mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri,

·        Gelir vergisinden muaf olanlar  esnaf ve sanatkar sicilinden ve kanunla kurulu meslek kuruluşlarından üyelik kayıtlarının birlikte veya  bu kayıtlardan birisinin silindiği,

·        Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi mevcut yabancı ülkelerde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların , çalışmaya başladıkları,

·        Şirketlerle ilgisi kalmayanların çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği,

·        İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği,

·        Muhtar sigortalıların muhtarlık görevlerinin sona erdiği ,

tarihten itibaren, 

·        2108 sayılı Kanuna göre 1479 sayılı kanun kapsamına giren köy ve mahalle muhtarlarından, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyetleri bulunanlar hariç aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı,

·       Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan veya gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkar sicili veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden Bağ-Kur sigortalısı olanlardan bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı

     Tarihten bir gün önce sona erer.

           Sigortalılığı sona erenler sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadır.

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasını sona erdiren sigortalılar, Kurumca sigortalılık tespit belgelerini  ilgili kuruluşlara tanzim ve tasdik ettirdikten sonra bağlı bulundukları Bağ-Kur İl Müdürlüklerine elden verirler veya PTT kanalıyla gönderilir

      2926 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalılığı aşağıda belirtilen şartlarda sona erer.

·        Tarımsal faaliyetinden Bağ-Kur sigortalısı olanların tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği tarih itibariyle,

·        Kurumumuzdaki tarım sigortalılığı devam ederken diğer sosyal güvenlik Kanunlarına tabi bir işte çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce

      Sigortalılıkları sona erer.

Sigortalılığı sona erenler sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar. Ancak,    sigortalılığın   sona   erdiğinin   tespiti  için,   bağlı  bulunulan  Bağ-Kur   İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak tarım sigortalılık tespit belgesinin ilgili kuruluşlara ve muhtara onaylattırılması ve onaylı bu form ile varsa diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamında çalışıldığını gösterir belgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

2229 Sayılı Kanuna Tabi İsteğe Bağlı Sigortalılık aşağıda belirtilen şartlarda sona erer.

 • Sigortalının sigortalılığının sona erdirilmesine  ilişkin yazılı talebin Kurum kayıtlarına girdiği tarihte,

 • 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre zorunlu sigortalılığın  başladığı tarihte,

 • 506  sayılı Kanuna tabi hizmet akti ile  çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıklarını  tarihten 1 gün önce,

 • T.C. Emekli Sandığına  tabi olarak  çalışmaya başlayanların  emekli keseneklerinin kesildiği tarihten 1 gün önce,

 • Yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması için  yazılı talebin Kurum  kayıtlarına  intikal ettiği tarihte,

 • Malüliyet aylığı bağlanması halinde malüliyete esas rapor  tarihinde,

SİGORTALININ ÖLÜMÜ  HALİNDE;

            I- Bir süre prim ödememişse  en son primi ödenen ayın  sonu itibariyle,

II- Hak sahiplerince ödeme tarihinde  sigortalının toplam borcunun üç aylık prim ve ceza borcundan  az olması halinde ölüm  tarihinde,

            Sona erer.

            Ayrıca 4956 sayılı Kanunda; sigortalının toplam borcunun üç aylık prim ve ceza borcundan fazla olması halinde,sigortalının daha önce ödediği primlerin bilgisayara ortamında  tespit edilen ve tam olarak karşıladığı  ayın sonu itibariyle Kurumca sona erdirilir.

Nasıl yeniden sigortalı olunur ?

Bağ-Kur sigortalılığı sona erenlerin tekrar Bağ-Kur Kanununa tabi olarak çalışmaya başladıklarında yeniden Bağ-Kur'a kayıt ve tescilleri yapılır.

Yeniden Bağ-Kur'a kayıt ve tescili yapılacak  mecburi sigortalıların sigortalılık tespit belgesini bağlı bulundukları Bağ-Kur İl Müdürlüklerinden alarak,

·        Vergi mükellefi olanlar, bağlı bulundukları vergi dairelerine,

·        Vergiden muaf olanlar, bağlı bulundukları  esnaf sanatkarlar siciline ve kanunla kurulu meslek kuruluşlarına,

·        Muhtar sigortalılar, yeniden muhtar seçildiklerinde muhtarlar için hazırlanan Bağ-Kur sigortalılık belgesini  bağlı bulundukları mülki amirliklerine,

Tanzim ve tasdik ettirildikten sonra bağlı bulundukları Bağ-Kur İl Müdürlüklerine elden verirler veya PTT kanalıyla gönderirler.

Bu suretle Bağ-Kur sigortalılıkları, son bulduğu tarihteki basamak ve eski Bağ-Kur numarası ile yeniden sigortalı oldukları tarihten itibaren başlar.

Ancak terk tarihi ile yeniden  sigortalılık  başlangıç  tarihi  arasında diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerinden basamak intibakları yapılacaktır.

Daha önce tarım sigortalısı iken herhangi bir sebepten dolayı tarım sigortası kapsamından çıkanlardan, yeniden kendi adına ve hesabına çalışmaya başlayanlar ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılacaktır.       

·        Yeniden sigortalılığı başlayanlar Kurumca hazırlanan  2926 sayılı Kanuna göre hazırlanan Bağ-Kur sigortalılık belgesi ile Kuruma müracaat edilecektir.

·        Yeniden sigortalılığı başlayanların sigortalılıkları önceki Bağ-Kur numarası ve en son bulunduğu basamak üzerinden devam ettirilecek ancak, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerinden intibakları yapılacaktır.

Sosyal güvenlik destekleme primi

1479 sayılı Kanunun Ek-20 nci maddesi; “Diğer Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre, yaşlılık ve malüllük aylığı bağlananlardan, 24 ncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen 12 nci gelir basamağının %10 oranında destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayımı tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu  süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53 üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir.” Amir hükmü getirilmiş olup uygulamaya Kanunun yayım tarihini takip eden aybaşı olan 01/09/2003 tarihi itibariyle başlatılmıştır.

YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

 1)     Halen yurt dışında bulunanlar;

a)     Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna,

b)     Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’de son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna,

c)      Ev kadınları Bağ-Kur’a,

Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

2)     Türkiye’ye döndükten sonra yurtdışında geçen hizmetlerini borçlanmak isteyenler;

a)     Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna,

b)     Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

c)      Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamakla birlikte yurda dönüş tarihinden sonraki çalışmalarından dolayı son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

d)     Hizmetlerinden bir kısmı yurt dışında iken borçlananlardan kalan hizmetlerini yurda dönüş yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluşuna,

e)     Ev kadınları Bağ-Kur’a,

Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

3)     Hak sahiplerinin borçlanması, yurt dışında çalışmakta iken veya yurda dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat  etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar. 

22/05/1985  TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 3201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK İŞLEMLER: 

BU KANUNA GÖRE BAĞ-KUR’A MÜRACAATTA BULUNACAK OLANLAR

-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yurda kesin dönüş yapanlardan,

a) Yurtdışına çıkmadan önce Bağ-Kur’a kayıtlı olana veya  kesin dönüş tarihinden sonra Bağ-Kur kapsamına alınanların kendileri veya hak sahipleri,

b) Ev kadınlarının kendileri veya hak sahipleri,

Borçlanma talebinde bulunabileceklerdir.

 -Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yurda kesin dönüş yapanlardan;

a) Yurtdışına çıkmadan önce Bağ-Kur’a kayıtlı olarak veya kesin dönüş tarihinden sonra Bağ-Kur kapsamına alınanlardan, 2147 sayılı Kanuna göre hizmet sürelerini değerlendirmemiş olanlar veya hak sahipleri,

b) Sosyal Güvelik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanlar,

c) Ev kadınlarının kendisi  veya hak sahipleri,

Borçlanma talebinde bulunabileceklerdir.

22.5.1986 tarih ve 19114 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3284 sayılı Kanunun Geçici 13 ncü maddesi; “ Bu Kanunun  yürürlük tarihinde  T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi bulunanlar, 8.5.1985 tarih ve 3201 sayılı Kanunun  yürürlük tarihinden önce yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerini, sözü edilen Kanunun 4 ncü maddesinin 2,3,4 ve 5 nci fıkraları uyarınca borçlanabilirler.” Hükmünü amir bulunduğundan 22.5.1986 tarihinde ve bu tarihten sonra T.C Emekli Sandığı iştirakçisi bulunan hanım memurlar, 3201 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 22.5.1985 tarihinden önce yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerini, 22.5.1986 tarihinden itibaren Kurumumuzdan borçlanma talebinde bulunamayacak, T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden borçlanma talebinde bulunabileceklerdir.

Sosyal Sigortalar Kurumuna ve Kurumumuza tabi sigortalılar ile, hiçbir sandığa tabi olmayan ev kadınları 1,ve 2, maddelerde belirtildiği şekilde Kurumumuza borçlanma talebinde bulunabileceklerdir.

3201 sayılı Kanuna göre Kurumumuza borçlanma talebinde bulunanlar, Genel Müdürlüğümüze müracaat edeceklerdir.   İl Müdürlüklerimize 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunanların borçlanma belgelerinin bekletilmeden Genel Müdürlüğe intikal ettirilmesi sağlanacaktır.

 3201 SAYILI KANUNA GÖRE 6.8.2003 TARİHİNDEN SONRA BORÇLANMAK İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK  KURULUŞLAR 

 HALEN YURT DIŞINDA BULUNANLAR:

a)       Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna,

b)       Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye’de son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna,

c)       Ev kadınları Bağ-Kur’a

Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

 TÜRKİYE’YE   DÖNDÜKTEN    SONRA    YURTDIŞINDA    GEÇEN    HİZMETLERİNİN  BORÇLANMAK İSTEYENLER;

a)     Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna

b)     Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

c)     Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamakla birlikte yurda dönüş tarihinden sonraki çalışmalarından dolayı son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

d)     Hizmetlerinden bir kısmı yurt dışında iken  borçlananlardan kalan hizmetlerini yurda dönüş yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluşuna,

e)     Ev kadınları Bağ-Kur’a

Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

Yukarıda   belirtilen   vatandaşlardan   yurt dışında çalışmakta iken veya yurda

kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri de yazılı talepte bulunmak suretiyle borçlanma yapabilirler.

 BORÇLANMA İÇİN MÜRACAAT SÜRESİ: 

3201 SAYILI KANUN (6.8.2003 TARİHİNE KADAR)

Yurt dışında çalışan vatandaşlar ile ev kadınları yurda kesin dönüş tarihinden itibaren 2 yıl, ölen vatandaşların hak sahipleri ise ölüm tarihinden itibaren yine 2 yıl içinde borçlanma talebinde bulunabilirler.

 4958 SAYILI KANUN (6.8.2003 TARİHİNDEN SONRA)

4958   sayılı  Kanun  hükmü  doğrultusunda   6.8.2003  tarihinden itibaren yurtdışında çalışan vatandaşlar ile ev kadınlarının  yurda kesin dönüş şartı olmaksızın borçlanma hakkı bulunmaktadır.

 TEBLİĞ EDİLEN BORÇ TUTARLARININ ÖDENMESİ: 

BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNANLARDAN:

08/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında Kanuna istinaden 16/03/1998 tarih, 98/10999 sayılı Kararname ile 16/05/1998 tarihinden itibaren 2 dolar olarak yükseltilmiştir.

            Ancak, 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, 10/05/2005 tarihli ve 25811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 22/04/2005 tarihli ve 2005/8776 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, her bir gün için tahakkuk ettirilecek döviz tutarı 2 dolardan, 5 dolara yükseltilmiştir. 

3201 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNANLARIN İBRAZ EDECEKLERİ BELGELER

 1)     Talep dilekçesi (EK-1)

2)     Vukuatlı nüfus kayıt örneği (son 6 aylık)

3)     Yurtdışında hangi tarihlerde oturduğunuzu belgeleyen ikamet belgesinin aslını yurt dışında iseniz konsolosluktan tercüme ettirilmesi, Türkiye’de iseniz tercüme bürolarından tercüme ettirilmesi,

4)     Çalışma sürelerini borçlanmak isteyenler, resmi makamlardan alınan hizmet      belgesinin aslı

5)     Borçlanma  talep taahhütnamesi (EK-2) (Ev kadınlığı sürelerini borçlanacaksa  2 ve 4 çalışma ve işsizlik sürelerini borçlanacaksa 1 ve 3.kısımların doldurulması)

6)     Yurtdışı ve yurt içi adresinizin dilekçenizde açık olarak belirtilmesi

 

 


Copyrıght © 2005-2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.