Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  17 Haziran 2009

   Ana sayfa

   2009 Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


 

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME, NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ, DEVİR ESASLARI VE VERGİ HUKUKU AÇISINDAN BOYUTU
 

GİRİŞ ;


Ülkemizde şirketler, farklı kanunlara tabi olmaları nedeniyle öncelikle adi şirketler ve ticaret şirketleri şeklinde iki grupta toplanmaktadır. Adi şirketler Türk Borçlar Kanunu, Ticaret şirketleri ise Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidirler.

Ticaret şirketlerinde sözleşmenin yapılması ile, sözleşmeyi yapan kişilerden tamamen ayrı bir yasal varlık meydana gelir ki bu şirketin tüzel kişiliğidir. Bu tüzel kişilik kuruluş aşamasında konulan sermayeden oluşup ortakların mal varlığından tamamen bağımsız bir mal varlığına sahiptir.

21.yüzyılda globalleşen dünya karşısında şirketler varoluşlarını sürdürebilmek, rekabet koşullarını güçlendirebilmek için çeşitli işbirlikleri içerisine girmişlerdir. Şirket birleşmeleri Türkiye’de etkisini mali krizlerden ve şirket yapılarından dolayı daha geç göstermektedir.

I-) BİRLEŞME

Türk Ticaret Kanunu madde 146 birleşmeyi şöyle tanımlamaktadır; İki veya daha fazla şirketin birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurmalarından yahut daha fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirketine iltihak etmesinden ibarettir.

Türk hukukunda 2 tür birleşmeye imkan verilmiştir.

1-) Şirketlerin tüm mal varlıkları ile devralınması ile,
2-) Yeni ortaklık kurulması yolu ile birleşme.

Her iki şekilde de katılan ortaklar tasfiyesiz infisah ederler ve onlara ait mallar intikalinde külli halefiyet ilkesi geçerlidir.

A-) Birleşme Şartları
a) Birleşen şirketlerin aynı türden olmaları gerekir.( Birleşme bakımından kolektif ile komandit şirketler ve anonim ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, aynı neviden sayılır.) ( Türk Ticaret Kanunu Madde-147)

b) Birleşme için ilgili şirketlerin, mukavelelerinin değişmesi hakkındaki usul ve şartlar dairesinde, ayrı ayrı karar vermeleri ve bu kararın tescil ve ilan olunması gerekir.( Türk Ticaret Kanunu Madde- 148)

c) Birleşen şirketlerin her biri, aralarında tespit edilecek bir örneğe göre tanzim edilmiş olan bilançosunu ilan eylemeye ve birleşme sebebiyle varlıkları sona eren şirketler ise ayrıca kendilerine ait borçların ne suretle ödeneceğine dair tanzim edecekleri beyannameyi bilanço ile birlikte ilana mecburdurlar. (Türk Ticaret Kanunu Madde – 149 )

Anonim Şirketlerin birleşmesini içeren TTK 451.ve 452. maddeleri bu konuya ışık tutmaktadır.

İlgili Kanun madde hükümleri şöyledir;

TTK Madde 451 - Bir anonim şirket diğer bir anonim şirket tarafından bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle infisah ederse aşağıdaki hükümler tatbik olunur :

1. Devralan şirketin idare meclisi infisah eden şirketin alacaklarını tasfiye hakkındaki hükümlere göre davet eder;

2. İnfisah eden şirketin malları, borçları tediye veya temin edilinceye kadar ayrı olarak ve devralan şirket tarafından idare olunur;

3. Devralan şirketin idare meclisi âzaları, alacaklılara karşı infisah eden şirket mallarının ayrı olarak idaresini temin hususunda şahsan ve müteselsilen mesuldürler;

4. Malların ayrı olarak idare edildiği müddet içinde infisah eden şirkete karşı açılacak dâvalarda salâhiyetli mahkemenin salâhiyeti bakidir;

5. İnfisah eden şirketin alacaklılariyle devralan şirket alacaklıları arasındaki münasebetlerde devralınan ve ayrı idareye tabi olan mallar aynı müddet içinde infisah eden şirketin malları sayılır; devralan şirketin iflâsında bu mallar ayrı bir masa teşkil eder ve icap
ediyorsa münhasıran infisah eden şirket borçlarının ödenmesinde kullanılır;

6. Her iki şirket malları, ancak infisah eden bir anonim şirket mevcudunun pay sahiplerine dağıtılması caiz olduğu anda birleştirilebilir;

7. Şirketin infisahı, ticaret siciline tescil olunur. Şirket borçları tediye veya temin edildikten sonra ticaret sicilinden infisaha ait kayıt silinir ve keyfiyet ilân olunur;

8. İnfisahın tescilinden sonra devralan şirketçe infisah eden şirketin pay sahiplerine karşılık olarak verilecek hisse senetleri, birleşme mukavelesi hükümlerine göre kendilerine teslim olunur.

TTK Madde 452 - Birden çok anonim şirketin malları yeni kurulacak bir anonim şirket tarafından devralınabilir; o suretle ki adı geçen şirketlerin malları tasfiye edilmeksizin yeni şirkete geçer. Böyle bir birleşme hakkında anonim şirketlerin kurulmasına ve bir anonim şirketin diğer bir anonim şirket tarafından devralınmasına dair olan hükümler tatbik olunur.

Ayrıca aşağıdaki hükümler dahi caridir:
1. Şirketler imzaları noterce tasdikli birleşme mukavelesinde; birleştiklerini, yeni anonim şirketin esas mukavelesini tanzim ettiklerini, bütün hisselerin taahhüt olunduğunu, mevcut şirketlerin mallarını sermaye olarak yeni şirkete koyduklarını ve yeni şirketin lüzumlu organlarını tayin ettiklerini tesbit ederler;
2. Birleşme mukavelesi birleşen şirketlerden her birinin umumi heyeti tarafından tasdik olunur;
3. Tasdik karariyle tekemmül eden yeni şirket esas mukavelesi üzerine mütaakip kuruluş merasimi ikmal edilerek keyfiyet tescil ve ilan olunur;
4. Tescilden sonra eski şirketlerin hisse senetleri karşılığında birleşme mukavelesi gereğince yeni şirketin hisse senetleri verilir.
B-) Birleşme Hükümleri

Birleşme kararı, ilan gününden itibaren üç ay sonra hüküm ifade eder. Ancak birleşme ilanından önce birleşen şirketler borçlarını ifa veya borcuna karşılık gelen tutarı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına veya muteber bir bankaya tevdi etmiş veya alacaklılar şirketin birleşmesine razı olmuş ise birleşme kararı ilan gününden itibaren hüküm ifade eder.

Birleşen şirketin alacaklılarından her biri ilandan itibaren üç ay içerisinde mahkemeye müracaatla birleşmeye itiraz edebilir.

II-) NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

Bir ticaret şirketinin nevinin diğer bir ticaret şirketi nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev’e ait kuruluş merasimine tabidir. Böylece yeni Nev’e çevrilen şirket eskisinin devamıdır. ( TTK MADDE 152 )

Türk Ticaret Kanununda da belirtildiği üzere herhangi bir ayrım gözetmeksizin her şirketin nevi değiştirmesi mümkündür.

a-) Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşmesi

Türk Ticaret Kanunu 152. maddesi gereğince Anonim Şirket kuruluş merasimi gereğince, Limited Şirketin Anonim Şirkete dönüştürülmesi için öncelikle ortak sayısı ve sermaye açısından gerekli işlemlerin yapılması gerekir.

Limited şirketin anonim şirkete dönüşümü için;

a-) Nev’i değişikliği hususunda ortaklar kurulu kararı alınması,

b-) Nev’i değiştirme öncesi bilanço çıkarılması,

c-) Ortak sayısı beşten az ise, yeni ortaklara hisse vererek sayının en az beş’e
çıkarılması ,

d-) Sermayesi anonim şirketler için öngörülen sermayeden az ise sermayesinin asgari düzeyde arttırılması,

e-) Anonim şirkete dönüşüm ana sözleşmesinin hazırlanması,

f-) Anonim şirketlerin kuruluş aşamasında ele alınan diğer evrakların hazırlanması.

Limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesi tasfiye edilmeksizin yapılabilmektedir.

b-) Anonim Şirketin Limited Şirkete Dönüşmesi

Türk Ticaret Kanunu 553. maddesinde Anonim şirketin limited şirkete dönüşüm şartları düzenlenmiştir.

İlgili madde şu şekildedir.
T.T.K. Madde 553 - Bir anonim şirket tasfiye edilmeksizin aşağıdaki şartlar altında limitet şirkete çevrilebilir:
1. Limitet şirket esas sermayesinin anonim şirketin esas sermayesinden az olmaması;
2. Anonim şirketin pay sahiplerine şirket mukavelesiyle tesbit edilmiş şekle uygun olarak yapılacak bir ilanla, sahip oldukları payların itibari değerlerine kadar limitet şirketin esas sermayesine iştirak imkanının verilmesi;
3. Bu suretle iştirak edecek kimselerin koyacakları paylar tutarının, anonim şirketin esas sermayesinin en az üçte ikisine tekabül etmesi.
Anonim şirketin limited şirkete çevrilmesi durumunda, limited şirkete hiç iştirak etmeyen pay sahiplerinin hakları T.T.K. 554 madde ile düzenlenmektedir. T.T.K. 555. madde de ise alacaklıların hakları hakları düzenlenmektedir.


III-) DEVİR

A-) Devralma Yoluyla Birleşme İşlemleri,

1-) Birleşme sözleşmesinin hazırlanması,

2-) Devreden şirketin öz varlık tespiti için mahkemece bilirkişi incelemesi yapılması,

3-) Birleşme sözleşmesinin imzalanması,

4-) Devralacak şirketin esas mukavele değişikliği değişikliği metninin hazırlanması ve
bu sebeple Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması,

5-) Katılan ve devralan şirketin şirketin genel kurullarının ayrı ayrı toplantıya
çağrılması;

a) Katılan şirket yönünden; Birleşmeye karar verilmesi ve birleşme sözleşmesinin onaylanması ( infisah niteliğinde )
b) Devralan şirket yönünden ; Birleşmeye karar verilmesi ve birleşme sözleşmesinin onaylanması; birleşme sözleşmesine göre esas sözleşme değişikliklerine karar verilmesi, sermaye artırımına karar verilmesi ( Ayni sermaye koyulması niteliğinde )

6-) Birleşme kararının birleşen ortaklarca tescil ve ilanı

7-) Katılan ortaklığın sona erdiğinin tescil ve ilanı
B-) Anonim Şirketlerde Devralma
Anonim şirketlerde devir işlemleri Türk Ticaret Kanununun 452.maddesinde düzenlenmiştir.
Söz konusu madde hükümleri şu şekildedir.
T.T.K. Madde 451 - Bir anonim şirket diğer bir anonim şirket tarafından bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle infisah ederse aşağıdaki hükümler tatbik olunur:
1. Devralan şirketin idare meclisi infisah eden şirketin alacaklarını tasfiye hakkındaki hükümlere göre davet eder;
2. İnfisah eden şirketin malları, borçları tediye veya temin edilinceye kadar ayrı olarak ve devralan şirket tarafından idare olunur;
3. Devralan şirketin idare meclisi azaları, alacaklılara karşı infisah eden şirket mallarının ayrı olarak idaresini temin hususunda şahsan ve müteselsilen mesuldürler;
4. Malların ayrı olarak idare edildiği müddet içinde infisah eden şirkete karşı açılacak davalarda salahiyetli mahkemenin salahiyeti bakidir;
5. İnfisah eden şirketin alacaklılariyle devralan şirket alacaklıları arasındaki münasebetlerde devralınan ve ayrı idareye tabi olan mallar aynı müddet içinde infisah eden şirketin malları sayılır; devralan şirketin iflasında bu mallar ayrı bir masa teşkil eder ve icap ediyorsa münhasıran infisah eden şirket borçlarının ödenmesinde kullanılır;
6. Her iki şirket malları, ancak infisah eden bir anonim şirket mevcudunun pay sahiplerine dağıtılması caiz olduğu anda birleştirilebilir;
7. Şirketin infisahı, ticaret siciline tescil olunur. Şirket borçları tediye veya temin edildikten sonra ticaret sicilinden infisaha ait kayıt silinir ve keyfiyet ilan olunur;
8. İnfisahın tescilinden sonra devralan şirketçe infisah eden şirketin pay sahiplerine karşılık olarak verilecek hisse senetleri, birleşme mukavelesi hükümlerine göre kendilerine teslim olunur.
IV-) Vergi Hukuku Açısından Sermaye Şirketlerinin Birleşmesi ve Devri

Birleşme ve Devir işlemleri ile ilgili olarak vergisel boyut Kurumlar Vergisi Kanununun 18.19 ve 20. maddelerinde düzenlenmiştir.

Söz konusu madde hükümleri şu şekildedir;

Birleşme ile ilgili hüküm;

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 18 : 1) Bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir. Ancak, birleşmede tasfiye kârı yerine birleşme kârı vergiye matrah olur.
(2) Tasfiye kârının tespiti hakkındaki hükümler, birleşme kârının tespitinde de geçerlidir. Şu kadar ki, münfesih kurumun veya kurumların ortaklarına ya da sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer. Birleşilen kurumdan alınan değerler Vergi Usul Kanununda yazılı esaslara göre değerlenir.
(3) Kanunun 17 nci maddesine göre tasfiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevler, birleşme halinde birleşilen kuruma ait olur.

Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında kanun hükmü

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 19: (1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:
a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması.
b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.
(2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.
(3) Aşağıdaki işlemler bölünme veya hisse değişimi hükmündedir:
a) Tam bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında devredilen sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesi, bu Kanunun uygulanmasında tam bölünme hükmündedir. Devredilen şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibarî değerinin % 10'una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin bölünme sayılmasına engel değildir.
b) Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.
c) Hisse değişimi: Tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi, bu Kanunun uygulanmasında hisse değişimi hükmündedir. Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin %10'una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse değişimi sayılmasına engel değildir.
(4) Bu maddeye göre yapılacak bölünmelerde aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, ilgili olduğu aktif veya pasif hesapla birlikte devrolunur.
(5) Maliye Bakanlığı devir, bölünme ve hisse değişimi işlemleri ile ilgili usûlleri belirlemeye yetkilidir.
Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme
Kurumlar Vergisi Kanunu madde 20 ; (1) Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:
a) Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum;
1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,
2) Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini,
birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.
b) Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir.

(2) Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre gerçekleştirilen bölünmelerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde bölünme suretiyle münfesih kurumun sadece bölünme tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; bölünmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:
a) Şirket yetkili kurulunun bölünmeye ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, bölünme tarihidir. Bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar,
1) Bölünme tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları bölünen kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,
2) Bölünme işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, bölünen kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları bölünen kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini,
bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde bölünen kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verirler.
b) Bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından müteselsilen sorumlu olacaklarını ve diğer ödevlerini yerine getireceklerini, bölünen kurumun bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine ekleyecekleri bir taahhütname ile taahhüt ederler. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlardan teminat isteyebilir. www.muhasebsenet.net
(3) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işlemlerden doğan kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez. 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre gerçekleştirilen kısmî bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olurlar.


SONUÇ ;
Sermaye şirketleri yukarıda da ayrıntılı bir şekilde izah edildiği üzere Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca birleşebilir, nev’i değişikliği yapabilir ve devir olabilir.
Birleşmeler ve devir işlemleri ile ilgili vergisel düzenleme 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile yapılmıştır.


KAYNAKLAR
1-) Prof.Dr.Hakkı Y.Soydan-Arş.Gör.Şükrü DOKUR – Şirketler Muhasebesi
2-) İzmir Ticaret Odası – Türk Hukukunda Şirket Evlilikleri Prosedürü
3-) Türk Ticaret Kanunu
4-) Kurumlar Vergisi Kanunu
 

Hakan AKKAYA
Denetçi

hkn.akkaya@hotmail.com
www.muhasebenet.net

17.06.2009

 

  
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.