Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   29.01.2008
    

  Ana Sayfa 

  Muhasebe Forum 

  2008 Çalışmaları

  Asgari Geçim İndirimi Rehberi

  Transfer Fiyatlandırması Reh.

  Staj-Stajyer Rehberi

  2008 Pratik Bilgiler

 MuhasebeNet Yasal Uyarı

 

 

 


ÖNDER ÖZSOY

MALİ MÜŞAVİR

ERZİN / HATAY
ozsoy_1973@hotmail.com

 

DİĞER ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61.maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı, (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş olması onun mahiyetini değiştirmez” denilmektedir.
Öte yandan, aynı Kanun’un 64.maddesinde, “Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir.
1- Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
2- Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
3- Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdıkları inşaat işçileri,
4- Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
5- Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’
ın müspet mütaalasıyla, Maliye Bakanlığı’nca bu kapsama alınanlar.
Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez” hükmü yer almaktadır.
Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 108.maddesinde “Gelir vergisinde vergilendirme dönemi, geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar ki;
1- Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde vergilendirme dönemi takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreye inhisar eder.
3- Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 109.maddesinin 2.bendinde ise “Diğer ücretlerde hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde Gelir Vergisi tarh edilir” hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, aynı Kanunun 118.maddesinde “Diğer ücretlerin vergisi:
1-Öteden beri işe devam edenlerde, yıllık verginin yarısı yılın ikinci, diğer yarısı sekizinci ayında;
2-
Yılın birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, yıllık verginin yarısı verginin karneye yazıldığı ayda; diğer yarısıyılın sekizinci ayında;
3-
Yılın ikinci yarısı içinde işe başlayanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda;
ödenir” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca diğer ücretlerden tevkifat yapılmayacağından ödenecek olan ücretlerden herhangi bir tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır
 
Konuyu biraz daha açalım;
    Ücretleri diğer ücretler usulünde saptanan hizmet erbabı vergi karnesi alması gerekir.Mükellefler vergi karnelerini kendileri tarafından yazılması gereken kısımları dolduruduktan sonra vergi bakımından durumlarını kayıt tescil kayıt ettirmesi gerekir.Diğer ücretliler karneleri vergi dairesine ibraz etmeleri veya durum değişikliklerini karneye işaretletmek üzere işe başladığı veya değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren bir aydır.GVK 109 Maddesine göre diğer ücretlilerin vergisi takvim yılının ikinci ayında yıl içinde işe başlanması halinde bir ay içinde tarh edilemesi gerekir.Tarh Yeri Ücret sahibinin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesi;bu daire tarafından tarh olunmamış ise faaliyetin icra edildiği yer vergi dairesine tarh ettirerek vergisini şahsen ödemesi gerekir.Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilenen hizmet erbabı muhtasar beyannameye tabi işverenler nezdinde çalışmaya başladıkları takdirde bu tarihten sonraki aylara ait olmak üzere peşin ödemiş oldukları vergileri gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan vergilere mahsup edilir.ve mahsubu yapılan miktar hizmet erbabının vergi karnesine işveren kaydeder.İşverenler yasal süresi içeresinde hizmet erbabının vergi karnesi almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temine zorunludur.
Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizemt erbabının vergisi işveren adına tarh edilir.ve vergi cezasıda işveren adına kesilerek ondan alınır.Ayrıca Hizmet erbabı vergisini tarh ettirse bile ödemediği zaman işverenden tahsil olunur.İşveren ödemiş olduğu bu vergiyi asıl vergi yükümlüsüne rücu edebilir. (VUK 251)
 

 

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.