Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   24.01.2008
    

  Ana Sayfa 

  Muhasebe Forum 

  2008 Çalışmaları

  Asgari Geçim İndirimi Rehberi

  Transfer Fiyatlandırması Reh.

  Staj-Stajyer Rehberi

  2008 Pratik Bilgiler

 MuhasebeNet Yasal Uyarı

 

 

 


ÖNDER ÖZSOY

MALİ MÜŞAVİR

ERZİN / HATAY
ozsoy_1973@hotmail.com

 

SEVK İRSALİYESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR


 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendinde açıklandığı gibi, emtianın sevki sırasında, fatura bulunsun veya bulunmasın mal harekatının mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir. Sevk irsaliyesinin malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi veya taşıtta bulundurulması şarttır.


Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddenin son fıkrası hükmü uyarınca, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi düzenlenmeyecektir.


Vergi Usul Kanunu göre; fatura, sevk irsaliyesi, perakende satış vesikaları (perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz satış fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti), gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzunu birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve serbest meslek erbabının düzenlemesi mecburidir. Vergiden muaf esnafın yukarıda yazılı belgeleri düzenleme mecburiyeti bulunmamaktadır. Buna göre gerçek usulde vergilendirilen bir mükelleften vergiden muaf esnaf tarafından satın alınan malın alıcı tarafından taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenmeyecektir. Ancak, fatura malın satıldığı anda satıcı tarafından düzenlenecektir. Satıcı tarafından satış anında düzenlenecek faturaya alıcı tarafından taşındığı şerhi konulacak ve taşımalar sırasında yetkililerce istenildiğinde ibraz edilecektir. Tersi durumda yani gerçek usulde vergilendirilen mükellefler tarafından vergiden muaf esnaftan satın alınan malın alıcı tarafından taşınması durumunda sevk irsaliyesinin alıcı tarafından düzenlenecektir.

Alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere, satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi halinde; nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne "Muhtelif Müşteriler" ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün veya araçta bulunan satışa yetkili kimsenin adının yazılması mümkündür. Bu tür sevk irsaliyesi ile alıcılara gönderilen ve alıcının talep ettiği miktarda teslim edilen malların faturaları malın teslimi anında düzenlenecek ve bu faturalara sevk irsaliyesinin numarası kayıt edilecektir. Ayrıca, her satış için sevk irsaliyesi düzenlenmeyecek, ancak, faturaya işyerinde teslim edildiğine ilişkin şerh verilecektir.

Bu şekilde düzenlenmiş sevk irsaliyesi ile sevk edilen mallar için yedi günlük süre beklenilmeksizin faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur. Perakende satışlarda ise perakende satış fişinin malın teslimi anında düzenleneceği esasen tabiidir.

Ancak faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi şartıyla tek bir sevk irsaliyesi düzenlenebilmesi imkânı tanınan mükelleflerin, faturayı teslim anında düzenlemeyip daha sonraki yedi günlük süre içinde düzenlemek istemeleri durumunda bu imkândan yaralanamayacaktır. Bu takdirde mükelleflerin malın sevkinde her bir alıcı için ayrı ayrı sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir.

Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımladığı 345 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği ile bir işyeri ve deposu bulunmadan pazar takibi veya köy-köy kendi namına taşıtıyla emtia satan kimselerin, bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları faaliyet durumlarını gösteren bir yazıyı taşıtlarında bulundurmaları kaydıyla, sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluklarını kaldırılmıştır.

Mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, yemek, ekmek gibi) ufak hacimli ve değeri 01.01.2008 itibari ile 600 YTL’yi aşmayan malları taşımaları veya taşıttırmaları halinde bu mallara ait faturanın taşıma sırasında araçta bulundurulması ve faturanın üzerine "Bu mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmemiştir." şerhinin düşülmesi kaydıyla ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmeyecektir.

Malın tesliminden önce faturanın düzenlendiği ve malın ise daha sonra sevkedildiği durumlarda; faturayı düzenleyen mükellefler, faturada malın daha sonra sevk edileceğini belirtecektir. Faturada bulunması zorunlu bilgilerden malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ise malın tesliminden sonra alıcı ve satıcılar kendilerinde kalan sevk irsaliyesi suretlerinden yararlanarak faturaya şerh düşeceklerdir. Bu şekilde fatura ve sevk irsaliyesi arasındaki uyum sağlanmış olacaktır.

173 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliğinde, bazı mükelleflerin başka mükelleflere teslim edilmek üzere üçüncü şahıslara talimat vererek mal sevkettirmesi durumunda sevk irsaliyesinin aşağıdaki örnekte açıklandığı şekilde düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Örnek: Toptancı (A) müşterisi olan perakendeci (C)’ye teslim edilmek üzere imalatçı (B)’ye talimat vererek kendi adına mal sevkiyatı yapılmasını talep etmektedir. Bu örnekte perakendeci (C)’ye karşı esas satıcı toptancı (A)’dır. İmalatçı (B) ise (A)’ya karşı satıcı durumundadır. Ancak, malı (A) yerine (C)’ye teslim etmektedir. Buna göre, 167 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6/a maddesinde açıklandığı gibi, malın alıcı (C)’ye teslim edilmek üzere (B) tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde (B), bir nüshası kendinde kalacak ve diğer nüshası (C)’ye gönderilecek şekilde sevk irsaliyesi düzenleyecektir. Ayrıca imalatçı (B) kendinde kalan nüshanın bir (örneğini) fotokopisini de (A)’ya gönderecektir. Sevk irsaliyesinin müşteriler bölümüne ise "(A) adına (C)’ye teslim edilmek üzere" ibaresini yazacaktır. Daha sonra, imalatçı (B) tarafından toptancı (A)’ya ve (A) tarafından da perakendeci (C)’ye düzenlenecek satış faturalarına, (B) tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesinin tarih ve numarası yazılacaktır.

Mükelleflerin mamul veya yarı mamul mallarını bazı işlemler yapılmak üzere başka mükelleflere göndermeleri ve yine aynı mükelleflerden işlem yapıldıktan sonra malları geri getirmeleri durumunda götürülen ve geri getirilen mallar için taşıma sırasında ayrı ayrı sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Malların götürülmesi sırasında düzenlenecek sevk irsaliyesinin müşteriler bölümüne işlemi yapacak kimsenin adı-soyadı, varsa ticaret ünvanı, vergi dairesi, vergi numarası ile yapılacak işin türü (mesela yıkatılmak, ütületilmek, boyatılmak, tamir ettirilmek üzere) yazılacaktır. Emtia işlem gördükten sonra tekrar taşınması sırasında düzenlenecek sevk irsaliyesinin müşteri bölümüne ise, işlem türü ve işlemi yapana ilişkin bilgiler yazılacaktır.
Malların işlemi yapacak mükellefler tarafından taşınması veya taşıttırılması durumunda sevk irsaliyesini, yukarıda belirtilen esaslara göre bu kişilerin düzenlenmesi gerekir.


Numune üzerine veya tecrübe (denemek) ve muayene (kontrol etmek) şartıyla satım yapılmak üzere mal sevk edilmesi durumunda sevk edilen mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur. Bu tür sevkiyatlarda, malı satıcı taşıyor veya taşıtıyorsa irsaliye satıcı tarafından, alıcı taşıyor veya taşıtıyorsa irsaliye alıcı tarafından düzenlenecektir. Ancak, kabule bağlı olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan bu tür satışlarda, fatura düzenlenmesindeki yedi günlük süre kabul tarihinden itibaren başlayacaktır.

Belediye, Et ve Balık Kurumu, Orman İşletmeleri, Tekel İdareleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşları tarafından satılan emtiaların taşınmasında, sevk için düzenlenen belgelerde malın cinsi, miktarı, alıcının adı-soyadı veya varsa ticaret ünvanı, vergi dairesi ve vergi numarası bulunması durumunda bu belgeler sevk irsaliyesi olarak kabul edilecektir.

Ayrıca, 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre maden sevkiyatında düzenlenen maden sevk fişi ile uluslararası taşımacılıkta kullanılan hamule senedi (*) , konşimento (**) gümrük girişi sırasında Gümrük İdarelerince düzenlenip verilen resmi belgeler ve buna benzer belgelerde alınan ürünün alıcı veya satıcı tarafından taşınıp taşınmadığına bakılmaksızın sevk irsaliyesi olarak kabul edilecek ve satın aldığı malı kendi araçlarıyla veya bir nakliyeci vasıtasıyla taşıttıran mükelleflerden ayrıca sevk irsaliyesi düzenlemesi istenmeyecektir.


 

ÖNDER ÖZSOY

MALİ MÜŞAVİR

ozsoy_1973@hotmail.com

 

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.