Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN : 31 Temmuz 2009

   Ana sayfa

   2009 Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


 

-AĞUSTOS 2009  Resmî Gazete için (Tıklayınız)

 

31 Temmuz 2009 Tarihli ve 27305 Sayılı Resmî Gazete

        MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—    Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2009/15169     Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

—    Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar ile Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Ait 170 Adet Yönetmelik

 

30 Temmuz 2009 Tarihli ve 27304 Sayılı Resmî Gazete

         MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/15257    Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında İmzalanan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/15272    Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2009/15245    Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Telgraf Hizmetleri Yönetmeliği

—  Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/17)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/21)

 

 

29 Temmuz 2009 Tarihli ve 27303 Sayılı Resmî Gazete

     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15268  Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ’ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat ve İşbirliği Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—   Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kocaeli Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık, Yabancı Dil Destek ve Yabancı Dil Tamamlama Programları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 154)

—   Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 155)

—   Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 156)

—   Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 157)

—   Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 158)

—   Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 159)

—   Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 160)

—   Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 161)

—   Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 162)

—   Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 163)

—   Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 164)

—   Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 165)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/45, K: 2009/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (4/6/2009 Tarihli ve 5903 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

28 Temmuz 2009 Tarihli ve 27302 Sayılı Resmî Gazete

       MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/15179   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Savunma Teçhizatı Araştırma, Geliştirme, Üretim, Tedarik, Hizmet İçi Destek ve Sınai İşbirliği Alanında İşbirliği Yapmaya İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/15180   Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Guvernörler Kurullarının 2009 Yıllık Toplantıları Münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/15184   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

TÜZÜK

2009/15263   Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15250   3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bulunan Bazı Yerleşim Yerlerinin Ana Köyden Ayrılarak Yeleken Adında Yeni Köy Kurulması Hakkında Karar

2009/15251   Bazı Yerleşim Alanlarının “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti ve Bazı Yerleşim Alanlarındaki Üçüncü Sınıf Tarım Arazilerinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

2009/15265   Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARI

2009/15279   Rekabet Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe Reşit Gürpınar’ın Atanması Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

—   Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)

—   Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1)

—   Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 112)

—   Numara Ücretlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 17. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

27 Temmuz 2009 Tarihli ve 27301 Sayılı Resmî Gazete

     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/37)

—  Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2009/14)

—  Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2009/15)

—  Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2009/17)

—  2009 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2009 Yılı Haziran Ayına Ait Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

 26 Temmuz 2009 Tarihli ve 27300 Sayılı Resmî Gazete

      MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15244     Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

2009/15246     Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2009/15270     Elektrikli Süpergeler İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2009/15271     Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının Merkez Teşkilatında 12 Adet Daire Başkanlığı Kurulması ve Anılan Müsteşarlığa Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet ile Adalet, Milli Savunma, Dışişleri, Sağlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İç Denetim Yönetmeliği

—  Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

—  Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

25 Temmuz 2009 Tarihli ve 27299 Sayılı Resmî Gazete

     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/15182     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2009/15223     Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2009/15227     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2009/15235     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleymaniye Külliyesi’nin Korunması Hakkında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15236     Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—  Erzincan İli Tercan İlçesine Bağlı Altunkent Beldesinin İsminin “Kargın” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Bölünmüş Yol Yapımı İle İlgili 2009/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/1)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/20)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/22)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/23)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/24)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/25)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/26)

—  Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 73)

 

DÜZELTME  21/7/2009 Tarihli ve 27295 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

 

24 Temmuz 2009 Tarihli ve 27298 Sayılı Resmî Gazete

    MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2009/15186     Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesi

 

TÜZÜKLER

2009/15134     Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü

2009/15154     Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15187     Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2009/15215     Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

2009/15212     Deniz Turizmi Yönetmeliği

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeliği

—  Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği

—  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/36)

—  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/35 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009-32/38)

—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 11)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 23/7/2009 Tarihli ve 2009/47 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

—  Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümlerine Ait Kararlar

 

 23 Temmuz 2009 Tarihli ve 27297 Sayılı Resmî Gazete

     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜKLER

2009/15228     Vakıflar Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2009/15229     Vakıflarda İntifa Haklarının Ne Suretle Tesbit ve İta Edileceği Hakkında 17/7/1936 Tarihli Vakıflar Nizamnamesine Ek Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2009/15230     Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve Meyvalıkların Satış Şekli Hakkındaki Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15158     Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak Görev Yapan Personele, 2009 Yılında 5.500 Saate Kadar Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına, 1,10 TL Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hakkında Karar

2009/15165     Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 2/4/2004 Tarihli ve 2004/7113 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2009/15173     Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2009/15175     Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yer Alan 2 Adet Şube Müdürlüğünün Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığına Bağlanması Hakkında Karar

2009/15191     Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar

2009/15205     Bazı İllerde Mahalli İdare Birliklerinin Kurulması Hakkında Karar

2009/15206     Kırıkkale İli, Bahşılı İlçesi, Karaahmetli Beldesi Hudutları Dahilinde Bulunan Alanın “Karaahmetli Tabiat Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2009/15214     Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2009/15217     Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Akseki Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

2009/15218     İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/15219     Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılarak Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mühendisilik ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/15232     İzmir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/15233     1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde, Bir Ortaklık Payının Değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına Yükseltilmesi Hakkında Karar

2009/15239     Gümrük Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Aydın Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

2009/15241     Ayakkabı İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—     Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—     Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Sağlık Meslek Liselerinde Görevli Stajiyer Öğretmenlerin Yetiştirilmelerine ve Stajiyerliklerinin Kaldrılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

—   Sağlık Bakanlığına Bağlı Okullarda Okutulacak Ders Kitapları ile Eğitim Araçları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

—     Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Sağlık Bakanlığı Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu AR-GE Projeleri İhale Yönetmeliği

—     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

—     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—     Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—     İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/11)

 

DÜZELTME: (21/7/2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan, Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile İlgili)

 

22 Temmuz 2009 Tarihli ve 27296 Sayılı Resmî Gazete

       MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15181     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI
— Maliye, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yeditepe Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Temmuz 2009 Tarihli ve 27295 Sayılı Resmî Gazete

     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’a, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Öğrenim ve/veya Katkı Kredisi Borçlarının 5917 Sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükümlerine Göre Yeniden Yapılandırılması ve Takibi ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ

—  Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 37)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 16/7/2009 Tarihli ve 3263 Sayılı Kararı

 

20 Temmuz 2009 Tarihli ve 27294 Sayılı Resmî Gazete

          MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  İzmir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Temmuz 2009 Tarihli ve 27293 Sayılı Resmî Gazete

          MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15242    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Site’de Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasına Dair Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15216    Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe SOYSAL’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2009/11)

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus SÖYLET’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2009/12)

 

YÖNETMELİKLER

—  Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

—  İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

18 Temmuz 2009 Tarihli ve 27292 Sayılı Resmî Gazete

   MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15172     Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2009/15195     Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2009/15243     Dışişleri Bakanlığı Mensuplarından Bazılarının Çeşitli Görevlere Atanmalarına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

2009/15153     Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

—  Telsiz Çağrı Cihazları ve Halk Bandı Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

 

17 Temmuz 2009 Tarihli ve 27291 Sayılı Resmî Gazete

    MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15164     Dahilde İşleme  Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2009/15168     Bazı Dışişleri Mensuplarının Atanmalarına Dair Karar

—  Başbakanlık, Devlet, Maliye, Millî Eğitim, Ulaştırma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Telsiz Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Marmara Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 10)

—  Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-04)

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-05)

—  2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2009/2)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/7/2009 Tarihli ve 2009/44 Sayılı Kararı

 

16 Temmuz 2009 Tarihli ve 27290 Sayılı Resmî Gazete

       MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14002     Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan Bazı Bölgelerde Jeolojik İstikşaf Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2008/14003     Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan Bazı Bölgelerde Jeolojik İstikşaf Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2008/14004     Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan Bazı Bölgelerde Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2008/14005     Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan Bazı Bölgelerde Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2009/15199     Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar               

 

YÖNETMELİKLER

—  Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

GENELGE

—  4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili 2009/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

DÜZELTME (2009/15198 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili)

 

 15 Temmuz 2009 Tarihli ve 27289 Sayılı Resmî Gazete

    MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15196     Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2009/15197      Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

2009/15198      Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Karar

2009/15200      Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2009/15201      Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar

2009/15202      Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2009/15203     Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2009/8)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/8)

—  Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/39)

—  Şarap Üretimi ve Piyasaya Arzı ile İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Başka  Firmalar  Adına  (Fason)  Alkollü  İçki  Üretiminin  Yapılamayacağına  İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 4832)

 

14 Temmuz 2009 Tarihli ve 27288 Sayılı Resmî Gazete

  MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2009/15137     Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Uygulama, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2009/2)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/9)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/11)

—  Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 3)

 

13 Temmuz 2009 Tarihli ve 27287 Sayılı Resmî Gazete

    MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/02)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/03)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/04)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/06)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/07)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/10)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/12)

—  2009 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2009 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2009 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2009 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

 

 

12 Temmuz 2009 Tarihli ve 27286 Sayılı Resmî Gazete

        MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Motorlu Araçlar ve Römorklarının Isıtma Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2001/56/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (70/222/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçların ve Römorklarının Yönlendirme (Direksiyon) Tertibatı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (70/311/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçların ve Römorklarının Kapılarının Özelliklerine İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinde (70/387/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçların İzinsiz Kullanıma Karşı Koruma Cihazları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (74/61/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçların İç Donanımları (Bir Çarpma Halinde Direksiyon Mekanizmasının Davranışı) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (74/297/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçların İç Donanımı (Kumanda, İkaz ve Göstergelerin Tanımı) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (78/316/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçlar ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (91/226/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçlar ve Römorklarının Emniyet Camları ve Cam Malzemeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (92/22/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçlar ve Römorklarının Lastikleri ve Bu Lastiklerin Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (92/23/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  N Sınıfı Motorlu Araçların Kabin Arka Panelinin Önündeki Dış Çıkıntılar ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (92/114/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Motorlu Araçların Yandan Çarpma Halinde Araçta Bulunan Kişilerin Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (96/27/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

 11 Temmuz 2009 Tarihli ve 27285 Sayılı Resmî Gazete

       MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15141    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkında 99/12770 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ulaştırma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No : 2009-32/37)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/12)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/13)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/14)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/15)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/16)

 

10 Temmuz 2009 Tarihli ve 27284 Sayılı Resmî Gazete

   MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5917  Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15124   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avusturalya Hükümeti Arasında İmzalanan Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Ekonomik Komitesi VI. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARI

—  Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Dış Ticaret Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

—  Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Aydınlatma Yönetmeliği

—  Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Festival ve Benzeri Hizmetler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Sekreterlik Basım ve Yayın Müdürlüğü Ofset Tesislerinin Kurum Dışı Hizmetlerinde Uygulanacak Satım, Alım, Yapım ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/05)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/08)

—  Devlet Muhasebesi Standardı 6 (DMS 6) Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 7 nci Hukuk Dairesine Ait Karar

 

 9 Temmuz 2009 Tarihli ve 27283 Sayılı Resmî Gazete

  MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5916    Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

5918    Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5919    Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Hayati YAZICI’ya, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2009/15096  Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

—  Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, Milli Savunma, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik

—  Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Hakem Yönetmeliği

—  Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Korfbol Hakem Yönetmeliği

—  Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Temerrüde Düşmüş Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılmasında Kullanılacak Endeks Katsayıları Hakkında Tebliğ

 

 8 Temmuz 2009 Tarihli ve 27282 Sayılı Resmî Gazete

      MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15125   Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması (2004-2005) nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15108    Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Çağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erciyes Üniversitesi Hidroklimatoloji Fiziksel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/99, K: 2009/9 Sayılı Kararı (26/4/2006 Tarihli ve 5491 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

 

7 Temmuz 2009 Tarihli ve 27281 Sayılı Resmî Gazete

       MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5911    Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5912    Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5913    Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5914    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5915    Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’a Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebligat Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

—  5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

—  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaların Sayıları ve Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/5, K: 2009/81 Sayılı Kararı (22/4/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2/1/2003 Tarihli ve 4778 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

 

6 Temmuz 2009 Tarihli ve 27280 Sayılı Resmî Gazete

    MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/15104 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Hakkında İşbirliği Programı”nın Onaylanmasına Dair Karar

2009/15105 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan “Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanmasına Dair Karar

2009/15116 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanmasına Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

5 Temmuz 2009 Tarihli ve 27279 Sayılı Resmî Gazete

           MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15106     Resmi İstatistik Programı (2007-2011, Revize 2)’nın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Giresun Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Sinop Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

4 Temmuz 2009 Tarihli ve 27278 Sayılı Resmî Gazete

         MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15107     Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Makedonya Cumhuriyeti, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Bürosu Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2009/15112     Sigortalı İşsizler ile Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı Diğer İşsizlere Yönelik İş Bulma, Danışmanlık Hizmetleri, Mesleki Eğitim, İşgücü Uyum ve Toplum Yararına Çalışma Hizmetleri ile İşgücü Piyasası Araştırma ve Planlama Çalışmaları Kapsamında Yapılacak Giderlerin Yıllık Miktarının 2009 ve 2010 Yılları İçin İşsizlik Sigortası Primi Olarak Bir Önceki Yıl İçinde İşsizlik Sigortası Fonuna Aktarılan Devlet Payının Yüzde Ellisine Çıkarılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

2009/15144     Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Büyükelçi Ertuğrul Apakan’ın, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Olarak Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2009/15127     Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/7/2009 Tarihli ve 2009/43 Sayılı Kararı

 

3 Temmuz 2009 Tarihli ve 27277 Sayılı Resmî Gazete

    MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5904   Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5905   Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5906   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5907   Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5910   Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/15130     Dünya Bankasından Sağlanan Krediye İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan İlişik Anlaşma ve Eki Mektubun, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2009/15147     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/15148     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2009/15149     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15132    2011 Trabzon Avrupa Olimpik Gençlik Festivali Organizasyonunda Görev Alacak Genel Koordinatör ve Personele Ödenecek Ücret ile Çalıştırılabilecek Personel Sayısının Belirlenmesine Dair Karar

2009/15133    2011 Erzurum Dünya Üniversitelerarası Kış Spor Oyunları Organizasyonunda Görev Alacak Genel Koordinatör ve Personele Ödenecek Ücret ile Çalıştırılabilecek Personel Sayısının Belirlenmesine Dair Karar

2009/15146    Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası ile Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi İşletmesi ve Bağlı İşyerleri Arasında Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan Bazı İşyerlerine Teşmil Edilmesine İlişkin 19/3/2009 Tarihli ve 2009/14890 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

2009/15150    Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

2009/15151    2009 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—     Başbakanlık ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—     Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

—     Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

—     Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

—     2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—     Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

—     Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2009/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—     Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili 2009/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—     Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—     İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/34)

—     İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/35)

—     İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/11)

—     Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

 

2 Temmuz 2009 Tarihli ve 27276 Sayılı Resmî Gazete

   MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15129     Kısa Çalışma Süresinin Altı Ay Uzatılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

2009/15152     İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Arttırılması ve 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–   Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

–   Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği

–   Spektrum Yönetimi Yönetmeliği

 

1 Temmuz 2009 Tarihli ve 27275 Sayılı Resmî Gazete

   MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

941   Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

942   Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

943   İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin Çin Halk Cumhuriyeti Kısmının İptaline Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Marmara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Muay Thai Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞ

—  Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/6)

 

--Resmî Gazete (01-30 Haziran 2009- Arşiv)

 

  
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.