Muhasebe  

Maliye

Vergi

Yasal Uyarı

Vergi Takvimi

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  31 Ekim  2009

   Ana sayfa

   2009 Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 


 

31 Ekim 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27392

 

Maliye Bakanlığından:

 

TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2009-2)

             1. Giriş

             (1) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğde (Sıra No: 12) belirtilen esaslar çerçevesinde ayakta tedavi şeklinde sunulan hekim ve diş hekimi muayene hizmeti, vücut dışı protez ve ortez kullanımları ile yardımcı üreme yöntemi tedavi hizmeti alanlardan katılım payının tahsil edilmesine ve muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak kamu idareleri, sağlık kurum ve kuruluşları ile muhasebe birimlerince yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

             2. Kamu görevlilerinin muayene katılım payının tahsiline ilişkin işlemler

             (1) Katılım payları harcama birimleri tarafından;

             a) Sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen faturalardaki muayene bilgileri esas alınarak Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12) ekinde yer alan muayene katılım payı kesinti listesi düzenlenerek,

             b) Bu payın eczanelerden gelen reçeteler esas alınmak suretiyle hesaplanacak kısmı da gerekli tahakkuk işlemleri yapılarak,

             kamu görevlilerinin takip eden aydaki aylık veya ücretlerinden kesilmek üzere aylıklara ait ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir.

             (2) Harcama birimlerinde aylıkların tahakkukunu yapmakla görevli birimlerce katılım payı tutarları, bordronun “Kesintiler” sütununda gösterilecek ve düzenlenen muayene katılım payı kesinti listesi, aylıklara ilişkin ödeme belgeleriyle birlikte muhasebe birimine gönderilecektir.

             (3) Kamu görevlisinin tayin olması halinde eski görev yerinde kesinti yapılamayacağından, sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen fatura ile muayene katılım payı kesinti listesi ve varsa eczanelerden gelen reçetelerin birer örneği, kamu görevlisinin yeni görev yerine gönderilerek kesintinin yapılması sağlanacaktır. Yeni görev yerinin farklı bütçeli bir idare olması durumunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için yapılan kesinti, Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimine, diğer idareler için ise tedavi giderinin karşılandığı idareye gönderilecektir.

             (4) Aylıksız izne ayrılıp ilgili mevzuatı gereğince tedavi yardımı hakkı devam eden kamu görevlisi ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ilişkin katılım payları, kamu görevlisinin tekrar göreve başlayacağı aydan itibaren aylık veya ücretinden kesilecektir.

             (5) Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin ayakta muayene hizmeti almasından sonra kamu görevlisinin;

             a) İstifa etmesi halinde, katılım payı tutarı kişi adına borç kaydedilerek tahsili sağlanacaktır. Ancak kişiden tahsil edilmesi gereken toplam katılım payı tutarının, yılları merkezi yönetim bütçe kanunlarında muhasebe kayıtlarından çıkarılması uygun görülen miktardan  az olması halinde, katılım payı kayıtlara alınmayacak ve takip edilmeyecektir.

             b) Emekli olması halinde, fatura, muayene katılım payı kesinti listesi ve varsa eczanelerden gelen reçetelerin birer örneği Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek, Kurumca emekli aylığından yapılan kesinti bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca ilgili yere gönderilecektir.

             c) Ölümü halinde, katılım payı kayıtlara alınmayacak ve takip edilmeyecektir.

             (6) Aylıklardan her ay için yapılacak kesinti miktarı, onaltı yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yüzde yirmisini geçmeyecektir. Katılım payının bu miktardan fazla olması halinde, aşan tutar kamu görevlisinin sonraki aylıklarından kesilmeye devam edilecektir.

             (7) Katılım paylarına ilişkin yersiz bir kesintinin yapılıp yapılmadığının tespiti gerektiğinde talep üzerine maaş mutemetliklerince kamu görevlisine gerekli bilgi verilecektir. Yersiz kesintinin tespiti halinde, iade ve düzeltmeye ilişkin gerekli işlemler idaresi tarafından yapılacaktır.

             3. Yeşil kart verilenlerin muayene katılım payının tahsiline ilişkin işlemler

             (1) Yeşil kart sahiplerinin katılım payları, reçete ile eczaneye müracaat esnasında kurumla anlaşması bulunan eczanelerce, göz muayenelerine ilişkin katılım payları ise müracaat esnasında gözlükçü/optisyenler tarafından tahsil edilecek ve bunlar tarafından düzenlenecek ve faturaya eklenecek döküm listelerinde gösterilecektir. Tahsil edilen muayene katılım payları için eczanelerce Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12) ekinde yer alan yeşil kart muayene katılım payı tahsilat listesi düzenlenerek fatura ile birlikte harcama birimine gönderilecektir. Bu belgeler harcama birimlerince düzenlenen ödeme belgelerine eklenecek, ödemeler muayene katılım payı tutarı düşülerek yapılacaktır.

             4. Vücut dışı protez ve ortezler ile yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payının tahsiline ilişkin işlemler

             (1) Vücut dışı protez ve ortez bedelinin sağlık kurum ve kuruluşları veya hak sahiplerine ödenmesinde; kamu idaresince karşılanacak tutardan katılım payı düşüldükten sonra kalan tutar esas alınacak ve katılım payı ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir.

             (2) Gözlük cam ve çerçeve bedeline ilişkin katılım payı gözlükçü/optisyenler tarafından tahsil edilecek ve düzenlenen faturada katılım payına yer verilmeyecektir. Gözlükçü/optisyenler bu durumda, tahsil etmiş oldukları katılım paylarını gösteren döküm listesini kamu idareleri adına düzenleyecekleri faturalara ekleyeceklerdir. Bu ödemelerde, katılım payı tutarı ödeme belgesi üzerinde gösterilmeyecek ve söz konusu tutara muhasebeleştirme işleminde yer verilmeyecektir.

             (3) Yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payı, bu tedavinin yapıldığı sağlık kurum veya kuruluşu tarafından ilgililerden tahsil edileceğinden bu kurum veya kuruluşa katılım payı kadar eksik ödeme yapılacak ve katılım payı  ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir.

             5. Muhasebe işlemleri

             (1) Ödeme belgeleri muhasebe birimine geldiğinde aşağıda açıklandığı şekilde muhasebe kayıtları yapılacaktır.

             a) Kamu personeli ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin muayene katılım payı tutarı, ilgililerin aylıklarının ödenmesine ilişkin düzenlenen ödeme belgesinde gösterilecektir.

             b) Yeşil kart verilerek tedavileri sağlananların muayene katılım paylarının;

             1) Eczanelerce tahsil edilmesi halinde, eczanelerin hakediş tutarının tamamı 630-Giderler Hesabına borç, katılım payı olarak eczanelerce tahsil edilen tutarlar ile yapılması gereken diğer yasal kesintiler 600-Gelirler Hesabına, ilgiliye ödenmesi gereken  tutar ise 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilecektir.

             2) Gözlükçü/optisyenlerce tahsil edilmesi halinde, bu tutar gözlükçü/optisyenin alacağından mahsup edileceğinden yukarıda açıklandığı şekilde muhasebe kaydı yapılacaktır.

             c) Vücut dışı protez ve ortez ile yardımcı üreme yöntemi tedavi bedelinin sağlık kurum ve kuruluşu veya hak sahibine ödenmesinde; harcama birimince karşılanması gereken tutarın tamamı 630-Giderler Hesabına borç, alınması gereken katılım payı ve yapılması gereken diğer yasal kesintiler 600-Gelirler Hesabına, ilgiliye ödenmesi gereken tutar ise 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilecektir.

             ç) Yukarıdaki işlemlere ilişkin bütçe hesaplarına yansıtma kayıtları ayrıca yapılacaktır.

             d) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcama birimlerince, 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alınması gereken işlemlerde, ödeme emri belgesinin fazla olarak düzenlenen nüshası ile ekindeki ilgili kesinti listesi, ödemeye ilişkin muhasebe işlem fişine eklenmek üzere muhasebe birimine gönderilecektir.

             e) Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerinin harcama birimlerince, 322-Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabına alınmış tutarlara ilişkin olarak, katılım payı tutarları bu hesaptaki borçların ödenmesi sırasında düzenlenen ödeme emri belgesi üzerinde gösterilecek ve muhasebeleştirilecektir.

             6. Yürürlükten kaldırılan hükümler ve yürürlük

             (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Yedinci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009-1) yürürlükten kaldırılmıştır.

             (2) Bu Tebliğ 1/10/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.