Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL MAKALELER :   13 Ekim  2008

  Ana sayfa

  2008 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


 

AYTAÇ ACARDAĞ

Lüleburgaz Hürfikir Gazetesi

Ekonomi Yazarı / Kırklareli
aytacacardag@hotmail.com
13.10.2008

 

İNDİRİLEMEYEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN GİDER YAZILMASI
 

1985 yılında yürürlüğe giren ve vergi dünyamıza yeni bir vergilendirme yöntemi katan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 20 yılı aşkın bir süredir başarıyla uygulanılmasına devam edilmektedir. Her vergi kanununun iyi yönleri olduğu gibi aksayan yönleri de muhakkak bulunmaktadır. Katma Değer Vergisi’ nde de bu yönler zaman zaman karşımıza çıkmaktadır.

Bunun en çok göze çarpan noktalarından bir tanesi Serbest Meslek Kazancının Gelir Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu ile çelişmesi iken diğer bir durum ise binek otomobillere ödenen fakat indirilemeyen katma değer vergisinin durumu ve kapanış esnasında mükellefin indiremediği Katma Değer Vergisi’ nin durumudur.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesi 2 nci bendine göre “Bir vergilendirme döneminde indirilecek Katma Değer Vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan Katma Değer Vergisi toplamından fazla olduğu takdirde aradaki sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez.” Hükmüne rastlamaktayız. Aynı maddenin 3 cü bendinde ise “İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını aşmamak kaydıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılır” denmektedir. Diğer yandan aynı kanunun 58 inci maddesinde “Mükellefin hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez” denmektedir.

Yukarıdaki açıklamalara göre şu özellikli konular karşımıza çıkmaktadır;

1- Binek Otomobillerin Tesliminde ödenen Katma Değer Vergisi’ nin durumu

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre binek otomobillerin tesliminde birkaç farklı KDV oranı uygulanmaktadır:Kullanılmamış otomobil tesliminde KDV oranı %18’ dir,
Kullanılmış yada sıfır olup olamadığına bakılmaksızın yurt dışından getirilen otomobillerde KDV oranı %18’ dir,
Kullanılmış ikinci el binek otomobillerde ise;
Otomobil eğer özel bir kişiden satın alınıyorsa KDV’ ye tabi değildir,
Otomobil Katma Değer Vergisi olmayan kişi veya kuruluşlardan alınırsa KDV’ ye tabi değildir,
Katma Değer Vergisi mükellefi olan bir firmanın aktifinde kayıtlı ise KDV oranı %1’ dir,
Oto galerilerinden alınırsa KDV oranı %1’ dir,
Oto galericisi, satıcı ile aracı arasında aracılık yapıyorsa satış işlemi KDV’ ye tabi değil fakat komisyon ücreti %18 Katma değer vergisine tabi olacaktır.


Katma Değer Vergisi Kanununun 30. maddesi İndirilemeyecek Katma Değer Vergisini düzenlemiş ve binek otomobillerin alımında ödenen Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılamayacağı bu madde ile karşımıza çıkmaktadır. Katma Değer Vergisi’ nin 30. maddesinin b bendi aşağıdaki düzenlenmeyi içermektedir;

“Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi”

Madde hükmüne göre tamamen veya kısmen ana faaliyet konusu binek otomobillerin işletilmesine dayanan sürücü kursu, oto kiralama şirketleri vb. faaliyet konularında iştigal eden mükelleflerin dışında kalan mükelleflerin aldığı binek otomobillerin yüklendikleri Katma Değer Vergisini indirim konusu yapamayacakları tabiidir.

Burada şu soru aklımıza gelmektedir, ne olacak bu Katma Değer Vergisi?

Mükelleflerin binek otomobilleri iktisap etmesiyle yüklendikleri Katma Değer Vergisi’ ni indirim konusu yapamamaları durumunda 23 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğe göre; mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirimi mümkün değildir. İndirim konusu yapılamayan bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir. Bu uygulama binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobilleri için de geçerlidir. (*23 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği)

Evet bir yandan Katma Değer Vergisi Kanunu 58 inci maddesi bize ödediğimiz Katma Değer Vergisi’ nin vergi matrahımızın tespitinden indirim konusu yapılamayacağını söylerken diğer taraftan aynı kanunun 30. maddesi ve 23 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği esaslarına göre binek otomobil alınması durumunda indirim konusu yapılamayan katma değer vergisinin maliyet unsuru gibi düşünülüp amortisman yoluyla veya direkt olarak gider kalemi olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.

2- İşi Terk Eden mükelleflerin aktif ve pasifini tasfiye etmelerine rağmen Devreden Katma Değer Vergisi Mevcut ise bu vergini durumu

İşi terk eden mükellefler, aktifindeki mevcutlarını terkten önce satış v.b. yollarla tasfiye ettikleri takdirde teslim bedeli üzerinden, mevcutlar tasfiye edilmişse, işletmeden çekiş göstererek Katma Değer Vergisi Kanununun 3/a maddesi hükümlerine göre emsal bedel üzerinden vergiyi hesaplayıp beyan etmek zorundadırlar. Bu hesaplanan vergiye rağmen indirilemeyen Katma Değer Vergisi kalırsa indirim yoluyla giderilemeyen bu vergilerin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak göz önüne alınması mümkün bulunmaktadır. Örneğin bir fırın işletmesi işini tasfiye ederken elindeki tüm mevcutlarını tasfiye etti ve bunun sonucunda halen daha Sonraki Dönemlere Devreden Katma Değer Vergisi olarak 1.500,00 YTL gibi bir tutar olduğunu varsayalım, bu tutar artık nihai vergi olarak kalacak ve bunun indirimi söz konusu olamayacaktır dolayısıyla bahsi geçen fırın işletmesi takip eden vergilendirme döneminde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde söz konusu direkt gider olarak dikkate alacak ve vergi matrahından indirim yapabilecektir.
 

AYTAÇ ACARDAĞ

Lüleburgaz Hürfikir Gazetesi

Ekonomi Yazarı / Kırklareli
aytacacardag@hotmail.com
13.10.2008

 

-Yazarın diğer makaleleri;

-İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle derhal feshi

-VERGİ USUL KANUNUNDA BİLGİ VERME

-VERGİYİ DOĞURAN OLAY

-ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMİ

-Sponsorluk Harcamaları

-İSKONTOLARIN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.