Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE MAKALELER :   16 Mart 2009

  Ana sayfa

  2009 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


Şevket UĞURBAŞ

Yeminli Mali Müşavir

sevket.ugurbas@sinpasgyo.com.tr
İstanbul / 16.03.2009

 

Gayrimenkullerin Vasfında Meydana Gelen Değişikliğin Tapu Kaydına Tescilinde Alınan Tescil Harçlarında Değişiklik

 

Bir gayrimenkulün vasfında meydana gelen değişikliğin tapu kaydına tescilinde “tescil harcı” adı altında Harçlar Kanununda yer alan 4 sayılı tarifenin (a ) bendi ve (c) bendi uyarınca tapu kadastro harcı alınmaktadır.

Harçlar Kanununda yer alan 4 sayılı tarifenin (a ) bendi uyarınca alınan harcın konusu gayrimenkulün vasfındaki değişiklik olmakla birlikte, buradaki vasıf değişikliği; münhasıran yeni bina inşa edilmesi ile sınırlıdır.

 ( c ) bendi uyarınca alınan tescil harcının konusuna; vasfı mesken olan binanın otel, hastane, alışveriş merkezi, şirket merkezi gibi işyeri şeklinde  vasfının değiştirilmesi veya arazinin parsellenmesi, tarlanın bahçe olması, yada şirket unvanının değişmesi nedeniyle şirket adına tashih yapılma, bina ve arazinin taksim veya ifraz edilmesi ve buna benzer değişikliklerin tapu kaydına işlenmesi durumunda alınmaktadır.

Harçlar Kanunu 12 seri nolu Genel Tebliğ’in VI bölümünde “Cins ve Kayıt Tashihi İşlemlerinde Harç Uygulaması”  açıklanmış olup, bölümün sonunda; Yeni inşa edilen binalarda 13/a fıkrası uyarınca harç alınması durumunda tapuda yapılacak cins tashihi işlemi için aynı fıkranın ( c ) bendine göre ayrıca harç aranılmayacağı belirtilmiştir. 

28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanunun ile tescil harçlarında önemli değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişikliklere ilişkin uygulamanın nasıl olacağı Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 14/03/2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 59 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğ ile açıklanmıştır.  Söz konusu yasa değişikliği ve genel tebliğ açıklamaları gözönünde bulundurularak tescil harçlarına ilişkin yeni uygulamalar aşağıda açıklanmaya çalışmıştır.      

İnşa Olunan Binalarla Sair Tesislerin Tescilinde Tapu Harcı

            1)İnşa olunan binalarla sair tesislerin tescilinde ödenecek tapu harcı nispi iken, maktu hale getirilmiştir.

·         492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde iken;

“13. a) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden  (Binde 15)

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden   (Binde 7,5)

    Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002) Emlak Vergisi Bildiriminin verilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.”

·         5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanunun; 17. maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“13. a) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)  100 TL

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)  50 TL

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür."

Yapılan değişiklikle inşaat tamamlandığında; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl müştereken tespit ve ilan edilen bina metrekare inşaat maliyetleri ile arsa payı dikkate alınarak bulunan bina vergi değeri üzerinden nispi olarak harç tahsil edilmesi son bulmaktadır. Bilindiği üzere, 29.02.1972 tarih ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan ve 15.Mart.1972 tarih, 14129 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Emlak Vergisi’ne Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük” uyarınca her yıl binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ekinde yayımlanmaktadır. Söz konusu cetvelde binalar; fabrika, otel,sinema banka…mesken şeklinde, kullanılış tarzı, nevi ve sınıfına göre ayrılmakta ve metre kare inşaat maliyetleri belirtilmektedir.  Binanın dıştan dışa yüzölçümü ile metrekare normal inşaat maliyet bedelinin çarpılması suretiyle, inşaat maliyet bedeli hesaplanmaktadır. Daha sonra anılan tüzük hükümlerine göre asansör, kalorifer farkları gibi ilaveler, aşınma gibi indirimler dikkate alınarak bulunan inşaat maliyetine, arsa payının değeri ilave edilerek bina maliyeti bulunmaktadır. Bulunan bina maliyeti; emlak (Bina) vergisi değeri ,dolayısıyla da aynı zamanda harca esas matrah olmaktadır. 

            Yasanın gerekçesinde belirtildiği üzere, “Bu suretle, cins değişikliği işlemine ilişkin vatandaşlar üzerindeki mali külfet hafifletilerek, kayıt dışında bulunan gayrimenkullerin kayda alınmasına yönelik teşvik edici ciddi bir adım atılmaktadır.” Karmaşık olan tescil harcı matrahı tespit yöntemi bütünüyle ortadan kaldırıldığı gibi tescil ile ilgili mali külfet çok hafifletilmiştir. Örneğin; Emlak Vergisi Kanunu 53. Seri nolu Genel Tebliğ ekinde yer alan 2009 Yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvelin 22. Sırasındaki 1.sınıf betonarme karkas meskenin ortalama metrekare maliyeti 292,43 TL dır. Brüt inşaatın 250 metre kare olduğunu varsayar isek,(292,43x250)=73.107,50 TL ve bu tutara %8 kalorifer ve %6 asansör farkı ilavesi ile 83.342,55 TL bulunan inşaat maliyetine 16.657,45 TL olarak varsaydığımız arsa payı tutarı eklenmesinden sonra, tescil harcı matrahı ve aynı zamanda emlak vergi değeri 100.000 TL olarak hesaplanacaktır. Bu tutar üzerinden binde 15 nispetinde 1.500 TL tescil harcı ödenecektir. Oysa yeni uygulamada ödenecek tescil harcı tutarı 100 TL olup, öncekine göre sembolik kalmaktadır.

            2)İnşa olunan binalarla sair tesislerin tescilinde ödenecek tapu harcı için beyanname verilmeyecektir;

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanunun; 17. maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a)  bendinde yapılan diğer önemli bir değişiklikle de bendin 3. Paragrafında yer alan düzenlemenin kanun metninden çıkartılması olmuştur.  İnşa olunan bina vesair tesislerin tescilinde harcın ne şekilde ve ne zaman beyan edilerek ödeneceğini düzenleyen ve yürürlükten kaldırılan hüküm aşağıdaki gibidir.

“Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9.4.2002) Emlak Vergisi Bildiriminin verilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.”

            Bilindiği üzere yeni inşa olunan binaların tescilinde ödenecek harç, 2. Nolu Harç beyannamesi ile, inşaatın bitirildiği yıl sonuna kadar beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.  Ancak inşaatın bitimi yılın son üç ayı içinde ise, emlak bildirimi, bitim tarihini takip eden üç ay içinde verilebilmektedir. Örneğin ; Şubat ayı içinde biten inşaatla ilgili emlak vergisi bildirimi Aralık ayı sonuna kadar verilebileceğinden,  yeni inşa olunan binaların tesciline ait 2. Nolu Harç beyannamesi de aralık ayı sonuna kadar verilebilmektedir. Diğer taraftan 15.Kasımda tamamlanan inşaata ait emlak bildirimi üç ay içinde verilebileceğinden, takip eden yılın 15.Şubat gününe kadar verilebilmekte, buna bağlı olarak, 2. Nolu Harç beyannamesi de 15. Şubat gününe kadar verilebilmektedir.    

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanunun; 17. maddesi ile yapılan yukarıda belirtilen yasal düzenleme uyarınca; inşaat tamamlandığında; Emlak Vergisi Kanununun 23. Maddesinde belirtilen emlak vergisi bildirimi verme süresi içinde şekil ve muhtevası  12 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğ ekinde belirtilen 2. Nolu Harç Beyannamesi beyan zorunluluğu da son bulmuştur. 

3)İnşa olunan binalarla sair tesislerin tescilinde ödenecek nispi tapu harçlarından, 28.02.2009 tarihinden önce tarh ve tahakkuk ettirilmiş olanların takip ve tahsiline devam edilecektir.

Yukarıda açıkladığı üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yapılan değişiklikle, kanunun yayım tarihi olan 28.02.2009 tarihi itibariyle nispi harç uygulaması son bulmuş ve maktu harç uygulaması başlamıştır. 

          Ancak, yasanın geçici 6. Maddesi uyarınca, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce; biten inşaatlarla ilgili 2.Nolu harç beyannamesi verilmiş ve binanın vergi değeri üzerinde binde 15 nispetinde cins tashih harcı tarh ve tahakkuk ettirilmiş ise, bunlar ödenecektir. Buna göre, 01.01.2009 – 27.02.2009 tarihlerinde tamamlanan inşaatlar için verilen 2 nolu harç beyannamesine dayanılarak tahakkuk ettirilen cins tashih harcının 31.12.2009 tarihine kadar ödenme imkanı bulunmaktadır. Vadesi gelmediğinden veya vadesi geçtiği halde ödenmeyen cins değişikliği harçlarının takip ve tahsiline devam edilecektir. Yine aynı şekilde önceki yıllarda, inşaat tamamlandığı halde 2. Nolu harç beyannamesi ile beyan edilmediği idarece tespit edilip, vergi ihbarnamesi düzenlenen ya da ihtilaf konusu yapılıp, yargıya intikal etmiş cins değişikliği harçlarının takip ve tahsiline devam edilecektir.

           Diğer taraftan inşaatı tamamlandığı halde hiç beyan edilmeyen binalar için, inşaatın hangi tarihte tamamlandığına bakılmaksızın her bağımsız bölüm için 100 TL maktu tescil harcı ödenecektir.

            4) Tapu kayıtlarında arazi, arsa olarak kayıtlı gayrimenkullerin emlak vergisi bildirimi verme süresinin sonuna kadar bina vesair tesis şeklinde cins tashihin yapılmaması halinde, cins tashih harcının %50 fazlasıyla alınacağına ilişkin uygulama da son bulmuştur.

           5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanunun; 32.maddesinin (18). fıkrası ise şöyledir; 492 sayılı Harçlar Kanununun  (4) sayılı tarifesinin sonunda yer alan “Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden emlâk vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

            Harçlar Kanunu 12. Sıra Nolu Genel Tebliğ’in; “VI- Cins ve Kayıt Tashihi İşlemlerinde Harç Uygulaması” başlığı altında yapılan açıklamada, gayrimenkullerin vasfında meydana gelen cins ve kayıt tashihi işlemlerinde harç uygulamalarına açıklık getirilmiştir. Yapılan açıklamada gayrimenkulün vasfındaki değişikliğin, örneğin; arsa üzerine bina inşa edildiği halde, değişiklikler tapuda gösterilmediğinde, devir ve temlikler bina olarak değil arsa olarak yapılmaktadır. Bu durum harç kaybına neden olduğundan, süresi içinde cins değişikliğini yapmayanlardan, 2. Nolu harç beyannamesi ile ödenen harç %50 fazlası ile tahsil edilmektedir.

Arsa vasfının bina olarak tescili için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda bütün paydaşlar tarafından imzalanan dilekçe ile tapu sicil muhafızlığına başvurulur. Bu dilekçeye bağımsız bölümlerin değerleri, tashihi istenen arsa payları,belediyece onaylanan proje,yapı kullanma izni, anagayrimenkulun ön ve arka cephelerini gösterir en az 13x18 cm büyüklüğünde ve belediyece tasdikli paydaşların çoğunluğunca imzalı birer fotoğraf,her bağımsız bölümün kat,daire şeklinde 1 den başlayıp sıra ile giden ve bütün paydaşlarca imzalı ve imzaların noterce tasdik edildiği liste,maliklerin tümü tarafından imzalı bir yönetim planı,maliklerin  6x4 büyüklüğünde ikişer adet fotoğrafı eklenmelidir.  Tapu Kadastroda yapılacak cins değişikliği  için 12 seri nolu Genel Tebliğde gerekli harcın ödendiğini gösterir belgenin işlemi yapan memurlarca aranacağı  ve bu hususta sorumlu olacakları belirtilmektedir.  

Bütün bu işlemlerin inşaatın bittiği yılın sonuna kadar, inşaatın bitimi yılın son üç ayı içinde ise, bitim tarihini takip eden üç ay içinde tamamlanması ve vasfı arazi, arsa olan gayrimenkulün bina olarak vasfının değiştirilmesi gerekmektedir. Bu sürelerde tashihinin yapılmaması durumunda ise, bina emlak vergi değeri üzerinden 2 nolu beyanname ile ödenecek harç %50 fazlası ile tahsil edilmektedir.

Yapılan düzenleme ile tapuda arazi, arsa olarak kayıtlı gayrimenkullerin emlak vergisi bildirimi verme süresinin sonuna kadar bina vesair tesis şeklinde cins tashihin yapılmaması halinde, cins tashih harcının %50 fazlasıyla alınacağına ilişkin uygulama da son bulmuştur.

5 ) Süresinde tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılmaması nedeniyle tahakkuk ettirilen %50 fazla cins tashih harcının takip ve tahsiline ise devam edilecektir. 

Yukarıda açıkladığı üzere, bu Kanunun yayımlandığı 28.02.2009 tarihinden önce tapu kayıtlarında cins tashihi işlemlerini tamamlamadıkları için cins tashih harcının %50 fazlası adlarına tahakkuk ettirilmiş olanlar bu harçları ödeyeceklerdir. Ödemeyenlerin, konuyu yargıya taşıyanların takip ve tahsiline devam edilecektir.

           Diğer taraftan inşaatı tamamlandığı halde 2. Nolu harç beyannamesi ile hiç beyan edilmeyen binalar için, emlak vergi değeri üzerinden binde 15 tescil harcı tahakkuk ettirilmediğinden, bunların süresinde tapu kayıtlarında tescil edilmediği gerekçesi ile %50 fazla harç tahakkuku, takip ve tahsili de söz konusu olmayacaktır.

         İnşa olunacak bina vesair tesislerin tescili dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde ödenecek tapu harcı nispi iken, maktu hale getirilmiştir.

·         492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (c) bentleri  aşağıdaki şekilde iken;

“13. c) (4684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 3.7.2001) (a) fıkrası,dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak  vergisi değeri üzerinden( Onbinde 5)”

·         5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanunun; 17. maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"13. c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)  50 TL"

Buna göre, inşa olunan bina vesair tesislerin tescili dışındaki, vasfı mesken olan binanın otel, hastane, alışveriş merkezi, şirket merkezi gibi işyeri şeklinde vasfının değiştirilmesi veya arazinin parsellenmesi, tarlanın bahçe olması, ya da şirket unvanının değişmesi nedeniyle şirket adına tashih yapılma, bina ve arazinin taksim veya ifraz edilmesi ve buna benzer değişikliklerin tapu kaydına işlenmesi durumunda emlak vergisi değeri üzerinden nispi harç uygulaması son bulmuştur.

28.02.2009 tarihinden itibaren, inşa olunan bina vesair tesislerin tescili dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)  50 TL maktu tescil harcı alınacaktır.

59 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğ İle Yapılan Açıklamalar;

Maliye Bakanlığı 14/03/2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 59. Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğ ile yukarıda belirtilen yasa değişikliğine ilişkin uygulamaya açıklık getirmiştir. Söz konusu genel tebliğin III/3 bölümünde; inşa edilen binalarda nispi esasa göre alınan harç uygulamasının sona erdiği ve bu konuda, beyanname verilmeyeceği, bu konuda tarh ve tahakkuk etmiş harçların takip ve tahsiline devam edileceği, 28.02.2009 tarihinden itibaren maktu esasa göre harç tahsil edileceği ve uygulamanın aşağıda gibi olacağı belirtilmektedir.

Yeni İnşa Olunan Bina Vesair Tesislerin Tescilinde Yapılacak İşlemler :

Bilindiği üzere, yeni inşa edilen bina vesair tesislerle ilgili cins tashih işlemlerini yapmak isteyenler, yapı kullanma izni (iskan belgesi) için başvurduklarında, vergi dairesine harcın ödendiğine ilişkin, “borcu yoktur” yazısı getirmekteydiler. Benzer uygulamaların farklı formatta devam ettiği tebliğden anlaşılmaktadır. Söz konusu tebliğ ile bu konuda yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

- Belediye/Valilik Tarafından Yapılacak İşlemler :

3194 sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesinde, yapı kullanma izninin belediye veya valiliklerce verileceği belirtilmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesinin son fıkrasında ise; "Belediyeler ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma izni (iskân belgesini) vermeden önce, vergi dairesine gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, belediyeler veya valilikler, yapı kullanma izni verilmeden önce; Taşınmaz malikinin adı, soyadı/unvanı, vergi kimlik bilgileri, taşınmazın ada, parsel, pafta, mahalle, sokak bina no ve yapı ruhsatının belirtildiği bilgileri içeren “EK-1” denilen belgeyi düzenleyerek, harcın tahsilini sağlamak üzere mükellefi ilgili vergi dairesine/malmüdürlüğüne yönlendirecektir.  

EK-1'deki belgeye dayalı olarak vergi dairesi/malmüdürlüğünce, taşınmaz ve malikine ilişkin bilgilerin açıkça belirtildiği ve cins değişikliği için tutarı yazılı harcın tahsil edildiğini belirtin ve “EK-2” olarak adlandırılan belge olmaksızın, yalnızca vergi dairesi alındısının ibraz edilmesi halinde yapı kullanma izni verilmeyecektir.  

- Vergi Dairesi Müdürlüğü/Malmüdürlüğü Tarafından Yapılacak İşlemler :

İlgili belediye/valilikten alınan EK-1'deki belge ile yapılan başvuru üzerine, her bir bağımsız bölüm vesair tesis için harç tahakkuk ettirilip tahsil edildikten sonra EK-2'de yer alan belge imza ve mühür tatbik edilmek suretiyle düzenlenerek mükellefe verilecektir. Ayrıca, mükellefe verilmek üzere ilgili tapu sicil/kadastro müdürlüğüne hitaben harcın ödendiğini ve cins değişikliğinin gerçekleştirilebileceğini  belirten EK-3'teki yazı düzenlenecektir.

- Tapu Sicil/Kadastro Müdürlüğü Tarafından Yapılacak İşlemler:

492 sayılı Kanunun 127 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlemin yapılamayacağı, 128 inci maddesinde de gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurların, harcın ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olacakları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Tapu Sicil/Kadastro müdürlükleri 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a bendi kapsamındaki cins değişikliği işlemleri sırasında harcın ödenmiş olduğunun belgelenmesini talep edecek ve ilgili vergi dairesi/mal müdürlüğü tarafından düzenlenen EK-3'teki belge ibraz edilmeksizin tapuda cins değişikliği işlemini gerçekleştirmeyecektir.

Öte yandan, (4) sayılı tarifenin 13/c bendi kapsamındaki işlemlerde harç, her bir tashih ve tescil işlemi için ayrı ayrı maktu olarak tahsil edilecektir. Harcın tahakkuk ve tahsil usulünde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup işlemin yapılması için EK-3'teki belge aranılmayacaktır.

 

SONUÇ

Bir gayrimenkulün vasfında meydana gelen değişikliğin tapu kaydına tescilinde “tescil harcı” adı altında Harçlar Kanununda yer alan 4 sayılı tarifenin (a ) bendi ve (c) bendi uyarınca alınan tapu kadastro harcı ile ilgili olarak 28.02.2009 tarihinden itibaren uygulama aşağıdaki gibi olacaktır.

·         13/a fıkrası kapsamındaki bina, vesair inşaatlar tamamlandığında cins değişikliği işlemlerinde “2 nolu harç beyannamesi “ verilmeyecektir.

·         13/a fıkrası kapsamındaki işlemlerde her bağımsız bölüm için 100 TL ve 13/c fıkrası kapsamındaki her bir işlem için 50 TL olmak üzere, harç maktu olarak tahsil edilecektir.

·         Belediyeler veya valilikler, yapı kullanma izni verilmeden önce 59 No tebliğde belirtilen “EK-1” adlı belgeyi düzenleyerek, harcın tahsilini sağlamak üzere mükellefi ilgili vergi dairesine/malmüdürlüğüne yönlendirecektir.  

·         Vergi dairesi veya mal müdürlüğü her bir bağımsız bölüm vesair tesis için harç tahakkuk ettirilip tahsil edildikten sonra, 59 No tebliğde belirtilen, “EK-2” adlı belge imza ve mühür tatbik edilmek suretiyle düzenlenerek mükellefe verilecektir.

·         Vergi dairesi veya mal müdürlüğü ayrıca, mükellefe verilmek üzere ilgili tapu sicil/kadastro müdürlüğüne hitaben harcın ödendiğini ve cins değişikliğinin gerçekleştirilebileceğini belirten 59 No tebliğde belirtilen, “EK-3” adlı belgeyi düzenleyecektir.

·         28.02.2009 tarihi itibariyle inşaat tamamlandığı halde, beyana dayalı tarhiyatlarda tahakkuk ettirilmemiş; ihbarname kuralına göre yapılan tarhiyatlarda ihbarname düzenlenmemiş olan cins değişikliği harçları, beyanname alınmaksızın maktu olarak tahsil edilecektir. Bu harçlar için ayrıca herhangi bir vergi cezası ve gecikme faizi hesaplanmayacak, %50 ilave harç aranılmayacaktır.

·         28.02.2009 tarihinden önce 2. Harç beyannamesi ile beyan edilmiş, beyana dayalı tarhiyatlarda tahakkuk ettirilmiş, cins değişikliği harçlarının (%50 ilave harç dahil) takip ve tahsiline devam edilecektir.

·         28.2.2009 tarihinden önce, vergi idaresi tarafından yapılan tespit sonucu ihbarname kuralına göre yapılan tarhiyatlarda ise ihbarname düzenlenmek suretiyle tarh edilmiş cins değişikliği harçlarına (%50 ilave harç dahil) ilişkin işlemlere devam edilecek ve tarh edilen harç, kesilen cezalar ve hesaplanan gecikme faizleri ile gecikme zamlarının tahsil edilebilir aşamaya gelmesini müteakip takip ve tahsiline devam edilecektir.

 

Şevket UĞURBAŞ

Yeminli Mali Müşavir

www.muhasebenet.net

sevket.ugurbas@sinpasgyo.com.tr
16.03.2009

Diğer makaleleri

-5838 sayılı Bazı Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa İlişkin Sirküler (02.03.2009)

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.