Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Asgari Geçim İndirimleri

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   13 NİSAN 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
       
   

Transfer Fiyatlandırmasında son hatırlatmalar

Transfer fiyatlandırması formunun beyan süresi ve transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanma süresi 25 Nisan günü mesai saati bitiminde dolacaktır. Bu kapsamda Transfer Fiyatlandırması yükümlülüklerine ilişkin aşağıdaki bilgilere dikkatinizi çekmek isteriz:
I. Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form’un Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Beyan Süresi içinde İlgili Vergi Dairesine Verilmesi
Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun doldurulması ve bağlı bulunulan vergi dairesine sunulması tüm Kurumlar Vergisi mükelleflerinin hem yurtiçi hem de yurtdışı ilişkili kişilerle yaptıkları işlemleri belirtilen kısımlarda sunulması yükümlülüğüdür. Mükelleflerin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları tüm mal veya hizmet alım/satım işlemleri ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun ilgili bölümlerini doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde beyanname süresinde bağlı bulunulan vergi dairesine sunmaları gereklidir.
2009 hesap döneminde ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlere dair hazırlanacak olan formların kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, en geç 25 Nisan 2010 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir.
Formda belirtilen işlemlerin bulunmaması durumunda bu formun doldurulmasına ve beyanname ekinde gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
Formda yer alan bilgiler aşağıda belirtilen başlıklarda sıralanmıştır:
-   Transfer fiyatlandırması kapsamındaki ilişkili kişilere ilişkin bilgiler
-   İlişkili kişilerle gerçekleştirilen transfer fiyatlandırmasına ilişkin bilgiler
-   Transfer fiyatlandırmasına konu olan işlemlerde kullanılan yöntemler
-   Kurumun yurt dışı iştiraklerine ilişkin bilgiler
-   Örtülü sermaye uygulamasına ilişkin bilgiler.
II. Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu :
Transfer Fiyatlandırması formu ile birlikte yıllık belgelendirme başlığı altında yer alan diğer yükümlülük olan Transfer Fiyatlandırması Raporuna ilişkin hatırlatmalarımız:
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde tüm ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğ’in Ek 3’ünde yer alan formata uygun şekilde Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamaları gerekmektedir.
Diğer Vergi Daireleri Mükellefleri, bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemlere ilişkin olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğ’inde yer alan formata uygun şekilde Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamaları gerekmektedir.
Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin 1.1.2008 tarihinden itibaren ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemlerine ilişkin olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğ’inde belirtilen formata uygun şekilde Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamaları zorunludur.
2009 yılında ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlere dair hazırlanacak olan Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporlarının en geç 25 Nisan 2010 tarihine (Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilme süresine) kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra, istenmesi durumunda Vergi İdaresine veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur. Genel tebligat hükümleri doğrultusunda Mali İdare tarafından istenildiği anda raporun 15 gün içinde teslimi gerekmektedir.
Raporda Bulunması Zorunlu Bilgi ve Belgeler
Hazırlanan raporların Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 1 hükümleri gereğince aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi gerekmektedir. Diğer taraftan rapor hazırlama zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin aşağıdaki bilgi ve belgelerin istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri gereklidir.
•   Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon yapısı ve ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi hakkında özet bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı ve bu kişiler arasındaki mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler,
•   Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler,
•   İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listeleri,
•   İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetleri,
•   İşlem konusu yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler,
•   İşlem konusu yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri,
•   İlişkili kişilere ait özet mali tablolar,
•   İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi fiyatlandırma politikası,
•   İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi,
•   Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi hak bedellerine ilişkin bilgi,
•   Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler (iç ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik analizi),
•   Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler,
•   Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,
•   Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler.

Diğer detay bilgileri Transfer fiyatlandırması Özel Dosyamızda bulabilirsiniz

Kaynak: PwC Türkiye

 
 
    Yasal Uyarı
 
 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.