Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Asgari Geçim İndirimleri

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  20 Şubat 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
   

2010 VE MÜTEAKİP TAKVİM YILLARINA AİT, Ba ve Bs BİLDİRİM FORMLARI’NIN DÜZENLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

 
   
Ba ve Bs bildirim formlarının düzenlenmesinde uygulanacak olan usul ve esaslar, daha önce yayınlanmış olan  tebliğler ve son olarak da  381  No.lu  V.U.K. Genel Tebliği  ile açıklanmıştı.

 
   

 Bu kez ise, 04.02.2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  396 No.lu V.U.K. genel tebliği ile ,  2010 ve müteakip takvim yıllarına ait Ba ve Bs formlarının düzenlenmesine  ilişkin usul ve esaslarla, bildirim hadleri açıklanmış bulunulmaktadır.

Ba ve Bs bildirim formlarını kimler düzenleyeceklerdir?

            Bu bildirim formlarını yalnızca Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler düzenleyeceklerdir. Ancak bunlardan  Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba ve Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

Bilanço esasına göre defter tutmakta iken  sınıf değiştirerek,  işletme hesabı esasına geçen  mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden  itibaren bildirim vermeyeceklerdir.

İşletme hesabına göre defter tutmakta iken,  sınıf değiştirerek bilanço esasına geçen mükellefler ise  bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren  itibaren bildirim vermeye başlayacaklardır.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerde Ba-Bs bildirim formlarını düzenlemek zorundadırlar.  Bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından verilecek olup, merkez ve şube bilgileri birleştirilecektir.  Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgelerde şubeleri ve temsilcilikleri bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca  serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve hizmet, alış ve satışlarını bildireceklerdir.

            Hangi  alış ve satışlar bildirime konu edilecektir?

            Mükellefler, belirlenen hadler çerçevesinde yaptıkları her türlü mal ve hizmet, alış ve satışlarını, bunlara ait belgenin türüne bakmaksızın bildirimde bulunacaklardır. Bu belgeler, fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, her türlü ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi, yolcu bileti, kira kontratı gibi belgelerdir.

Bildirim formlarının verilme dönemi;

            Yükümlülük kapsamında bulunan mükellefler, mal ve hizmet,alış ve satışlarını aylık dönemler halinde bildireceklerdir. Mal ve hizmet, alış ve satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ait belgelerin düzenleme tarihi dikkate alınarak belirlenecektir. Örnek olarak, 26.01.2010 tarihinde düzenlenen bir mal veya hizmet alış faturasını, Ocak/2010 ayı içerisinde değil de, Ocak/2010 ayına ait KDV beyannamesini verdiğimiz tarih olan 24.02.2010 tarihinden sonra kayda geçmişseniz, bu alışa ait KDV yi Şubat/2010 ayına ait KDV beyannamesinde indirmeniz mümkündür. Ancak, bu fatura muhteviyatını mutlaka Ocak/2010 ayına ait  Ba ve Bs bildirim formlarında bildirmeniz gerekmektedir.

            Bildirim formlarının verilme süresi;

            a)Mükellefiyeti devam eden mükellefler için;

            Mükellefler bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenleyecek, formlar hangi ay için düzenlenmişse, o ayı takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00 e kadar sistem üzerinden onaylayarak göndereceklerdir. Örneğin; Bir mükellef 2010 yılı Mayıs ayına ait Ba ve Bs bildirim formlarını 01 Haziran 2010 gününden itibaren 30 Haziran 2010 akşamı saat 24:00 e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle gönderebilecektir.

            Bildirim formlarının gönderileceği ayın son gününün, Hafta tatili, ulusal bayram, resmi bayram ve dini bayramlara rastlaması halinde  sürenin,  takip eden ilk iş günü akşamı saat:24,00 e kadar uzayacağı kanaatindeyim.

b)İşi terk eden mükellefler için;

İşini bırakan (terk eden) mükellefler bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar.  

            c)Mükellefin vefatı halinde;

            Mükellefin vefatı halinde, bildirim formlarını verme sürelerine üç ay eklenir.

Bildirimlere ilişkin hadler ;

2010 yılı ve takip eden yılların aylık dönemlerinde, bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve hizmet alımları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve hizmet satışları KDV hariç  (aylık) 5.000 YTLyi geçiyor ise adı geçen formların Tablo II bölümünde bu kişi ve kurumlar bildirileceklerdir.

Bildirim verme yükümlülüğünde olan,  ancak, tüm alış ve satışları belirtilen hadlerin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.

 2010 yılından önceki dönemlerde kullanılan bildirim formlarında bulunan Tablo III bölümünde yer alan “Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı”, yeni formlarda kaldırıldığı için, artık limit altında kalan tüm alışlar ve limit altında kalan tüm satışlar bildirilmeyecektir.

Bildirimleri kimler elektronik ortamda verecek?

Bilanço esasına göre defter tutan ve 376 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarını da elektronik ortamda (https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/) adresinden vermek zorundadırlar.

Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinde  onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24:00'ten önce tamamlanmalıdır.

Vergi daireleri kağıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirim formlarını hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

            Elektronik ortamdaki bildirim formları;

            - Kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa; formu düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler, formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise, varsa yeminli mali müşavirlere ilişkin bilgiler yazılacaktır.

            - Yeminli mali müşavirce gönderiliyorsa; formu gönderen bölümünde yeminli mali müşavirin bilgileri yer alacaktır. Formu düzenleyen bölümüne varsa serbest muhasebeci/ serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler, yoksa mükellefe ait bilgiler yazılacaktır.

            - Serbest muhasebeci/ serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa; formu gönderen ve düzenleyen bölümlerine serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri yazılacaktır. Mükellefin yeminli mali müşaviri varsa yeminli mali müşavir bölümü de doldurulacaktır.

Şirketlerin, birleşme devir ve bölünmelerinde yapılacak olan bildirimler:

Kurumlar Vergisi kanununun;

a)18 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilen birleşmelerde, münfesih kurumun birleşmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, birleşilen kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

            b)19 uncu maddesi uyarınca yapılan devirlerde, münfesih kurumun devrin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

            c)19 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

            takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

            Şirketlerin tasfiyesi halinde yapılacak olan bildirimler:

Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir. Diğer taraftan, tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir.

Formların Düzenlenmesi ;

Bildirimlerdeki alış ve satış bedelleri, Türk Lirası(TL) olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri yazılmayacaktır.

Bir kişi ve kurumdan yapılan alışlarda  veya bir kişi veya kuruma yapılan satışlarda birden daha fazla belge kullanılmış olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil belgeler toplandıktan sonra bulunan tutar üzerinden yapılacaktır.

Özel Matrah şekline tabi mal ve hizmet alış ve satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Ayrıca, ödemenin gecikmesi veya döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenerek alıcıya veya satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri ve giderleri de bildirimlere dahil edilecektir.

Belge adedi kısmı doldurulurken dikkat edilecek olan bir hususta, birden fazla sayfadan oluşan(Nakli yekunlu) belgeler tek belge olarak kabul edilecektir.

Bildirim formlarına belirlenen haddi aşan ithalat ve ihracat işlemleri de yazılacaktır. Ba bildirim formunun doldurulmasında, Türkiye'de mükellef olmayanlardan yapılan alımlar için(ithalat işlemleri) satıcının vergi kimlik numarası "1111111111" olarak kodlanacaktır. Bs bildirim formunun doldurulmasında ise, Türkiye'de mükellef olmayanlara yapılan satışlar için(İhracat işlemleri) alıcının vergi kimlik numarası “2222222222” olarak kodlanacaktır.  

Form Ba ve Form Bs'nin Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak "ülke kodu" bilgileri tebliğ ekinde yer almaktadır.

Hangi hallerde cezai uygulama yapılacaktır?;

a)Bildirimlerin süresinde ve tam olarak verilmemesi;

Bildirim formlarını belirlenen bir aylık sürede vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında V.U.K.nun mükerrer 355.maddesine istinaden cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlem uygulanmasında, ba ve bs formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek bir usulsüzlük cezası kesilecektir.

b)Bildirimlerin düzeltilmesi;

Elektronik ortamda verilen ve onaylanan formda hata yaptığını anlayan mükellefler için, bildirim süresi içerisinde düzeltme imkanı getirilmiştir. İlk verilen form iptal edilecek, ikinci defa verilen form geçerli olacaktır.  Ba ve Bs nin herhangi biri hatalı ise, hatalı olan iptal edilerek düzeltilebilecek, diğerinin düzeltilmesine gerek kalmayacaktır. Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş olan bildirim formları tamamen iptal edilmekte, düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir.

Bildirim süresi içerisinde yapılan düzeltmeler için bir ceza uygulanmayacak, ancak düzeltme işlemini, bildirim süresinden sonra yapanlara, V.U.K.nun mükerrer 355 nci maddesi hükmüne istinaden , düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, hiç bildirimde bulunulmadığı veya vergi idaresi tarafından eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulduğu anlaşıldığında ba ve bs formları için tek bir usulsüzlük cezası kesileceği halde,  süresi sonunda verilen düzeltme bildirimlerinde ba ve bs formları için ayrı ayrı usulsüzlük cezası kesileceğidir.

c)V.U.K. mükerrer 355. Maddeye göre kesilecek usulsüzlük cezası ne kadardır?

V.U.K. Mükerrer 355.maddeye göre kesilecek olan usulsüzlük cezası, 393 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile açıklandığı üzere, 1.1.2010 tarihinden  itibaren 1.000 –TL dir.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında uygulanır.

Diğer Hususlar ;

1-Vergi Dairesi değişen mükellefler, ilgili formları halen bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

2-Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıklar, Ba-Bs bildirim formlarını verirken şirket veya ortaklık vergi sicil numaralarını kullanacaklardır. Bildirimlerin, ortaklardan   herhangi birinin  vergi kimlik numarası ile verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.

3-İlgili formları vermek zorunda olan mükellefler şubeleri var ise, şubeler bazında değil merkez ve şubelerin bilgilerini konsolide etmek suretiyle vereceklerdir.

            4-Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir. Aynı şekilde, bir kişi veya kurumun birden fazla şubesine yapılan mal ve/veya hizmet satışları da birleştirilerek, Bs bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.

5-Alışlardan yapılan iadeler alışlardan düşülmeyecek, satışlardan iadeler ise satışlardan düşülmeyecektir. Şayet bu iadeler firma bazında, belirtilen haddin üzerinde ise; alışlardan iadeler Bs formunda satış olarak,  satıştan iadeler ise Ba formunda alış olarak gösterilecektir.

            6- İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

            7-Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

8-Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır. Örneğin müstahsil makbuzu düzenlenerek yapılan alımlar, stopaj öncesi brüt tutarları ile hesaplanacaktır.

9-Noterlere yönelik olarak getirilmiş bulunan bildirim yükümlülüğü, 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır.

10-Döviz  alış satışı yapan mükellefler ile yetkili izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış ve satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış ve satış bilgilerini bakanlığa bildirdiklerinden bu işlemlerini  Ba ve Bs ile bildirmeyecekler, ancak diğer belgelere dayalı  olarak yaptıkları mal ve hizmet, alış ve satışlarını  Ba ve Bs formları ile bildireceklerdir.

11-Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, döviz büroları ve yetkili kuruluşlardan yaptıkları döviz alım ve satımlarını formlara dahil etmeyeceklerdir.

12-Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal ve hizmet alımına dayanıyorsa, bu alımlarda katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba formuna dahil edilecektir.

13-Elektrik, su, doğalgaz gibi mal ve hizmet teslimleri de, belirtilen haddi aşması durumunda Ba ve Bs formları ile bildirilecektir.

14-Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığa bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmeyeceklerdir. Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım ve satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba ve Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Yürürlük;

V.U.K.396 sıra No.lu tebliğle uygulanması istenilen usul ve esaslar, Ocak/2010 dönemi ve sonraki aylık dönemlerde verilecek olan bildirimleri kapsamaktadır.

Saygılarımla

Hasan Taslakçı-SMMM

 Adana SMMM Odası Eğitim 

 Komisyonu Başkanı

www.muhasebenet.net

 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.