Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Vergi Takvimi  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Asgari Geçim İndirimleri

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  01 MART2011

  Vergi Rehberi 

  2011 Çalışmaları 
  2011 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
   
İbrahim ELMASTAŞI
Vergi Denetmeni
ibrahim019@mynet.com
www.muhasebenet.net
01.03.2011

 
   

 

 

ARTIK VERGİ İNCELEMESİNDE MÜKELLEF DAHA GÜÇLÜ


31 Aralık 2010 Tarihinde 27802 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik İle Mükelleflere Çok Önemli Haklar Sağlanmıştır.

Bu yönetmelik esas olarak her düzeyde yapılacak incelemelerde uyulacak usul ve esasları düzenlemektedir.Yazımızda yönetmelik hükümlerinin mükellefler açısından yapılmakta olan inceleme şeklini belirli düzeyde değiştiren kısımları özetlenmiştir.

İncelemeye Başlama

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde incelemeye başlayacaklardır. Bu süre içinde incelemeye başlanılamaması halinde, inceleme birimince en fazla on beş gün ilave süre verebileceği gibi inceleme görevi başka bir inceleme elemanına da verebilecektir.

Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde tanzim olunacak İncelemeye Başlama Tutanağı ile başlanacaktır. Düzenlenen tutanağın bir örneği nezdinde inceleme yapılana teslim edilecek, bir örneği inceleme elemanının bağlı bulunduğu birime, bir örneği ise mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

İncelemeye başlama tarihi, mükellefin tutanağı imzaladığı tarih; tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde ise tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih olacaktır. Bu durumda incelemeye başlama tutanağının bir örneği ayrıca mükellefin bilinen adresine vergi dairesince gönderilecektir. www.muhasebenet.net

Ölüm, gaiplik, işin veya memleketin terki gibi nedenlerle, nezdinde inceleme yapılacak olanla temas kurulamaması veya ilgili ile temas kurulmasına rağmen verilen sürede defter ve belgenin ibraz edilmemesi, incelemeye başlama tutanağının imzadan imtina edilmesi gibi hallerde; inceleme, ilgilinin vergi dairesindeki dosyasında yer alan belgeler, veri ambarından ve diğer kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi ve belgeler ile varsa Gelir İdaresi Başkanlığının risk analizi sonuçlarına dayalı olarak yürütülecektir.

İncelemeye Başlama Tutanağı Düzenlenmesi

İncelemeye başlama tutanağında ; genel olarak alınacak bilgilerden başkaca İncelemenin türü (tam/sınırlı inceleme, vergi türü), incelemeye alınma gerekçesi, İnceleme dönemleri yeralacaktır.Mükellefin muvafakati halinde inceleme dairede yapılacaktır.

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, nezdinde inceleme yaptıkları mükellefleri, incelemeyle ilgili hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirerek ve bu bilgilere erişim yollarını göstereceklerdir.

Defter ve Belgelerin Alınması

Mükelleflerin defter ve belgeleri yazılı olarak istenip tutanakla teslim alınacaktır.

Mükellefin yazıya gerek kalmaksızın defter ve belgelerini ibrazı üzerine, defter ve belgeler tutanak düzenlenmek suretiyle de alınabilecektir.

Bu tutanakta, teslim alınan defter ve belgelerin mahiyeti ile teslim eden ve alan kişilerin kimlik bilgileri ve imzaları yer alacaktır.www.muhasebenet.net

Bakanlığın elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeler elektronik ortamda ibraz edilebilecektir.

Raporların Mevzuata Uygun Olması

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı olarak kişisel görüşle vergi inceleme raporu düzenleyemeyeceklerdir.

Defter ve Belgelerin İadesi

Vergi incelemesi tamamlandıktan sonra(Düzenlenen raporun Okuma komisyonuna intikalinden itibaren) nezdinde inceleme yapılanın defter ve belgeleri on beş gün içerisinde bir tutanak ile iade edilecektir.www.muhasebenet.net

İnceleme Süresi

İncelemeler başlama tarihinden itibaren ek süre de kullanıldığında tam incelemede en fazla 18 ay , sınırlı inceleme de bir yıl içinde bitirilecektir. Ek süre kullanılmasının gerekmesi halinde incelemenin bitirilememe nedeni ilgili inceleme ve denetim birimi tarafından nezdinde inceleme yapılana yazılı olarak bildirilecektir.İnceleme görevi başka bir inceleme elemanına devredilmişse inceleme kalan süre içinde tamamlanacaktır.

Sınırlı incelemenin sonradan ortaya çıkan durumlar nedeniyle tam incelemeye dönüşmesi halinde inceleme süresi, sınırlı incelemeye başlanan tarih itibariyle hesaplanacaktır.
 

İbrahim ELMASTAŞI
Vergi Denetmeni
ibrahim019@mynet.com
www.muhasebenet.net
01.03.2011

Yasal Uyarı

 
       

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.