Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE MAKALELER :   24 Ekim  2008

  Ana sayfa

  2008 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


Kadir Dodi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Doktora Öğrencisi

kadirdodi@gmail.com


 

AMME ALACAKLARINDA ‘AMME (KAMU) KAVRAMI

VE BİR TAHMİN

 

I.GİRİŞ

Meslek Mensuplarımızın Kamu görevi yaptığı ve Kamu yararı ilkesi ile çalışmalarını disipline edilmiş şekilde sürdürdüğü artık her kişi , ilgili ve görevli tarafından bilinmektedir. Bu yönü ile Tüm Kanunlar  ve Kanunlara  dayalı  düzenlemelerin vazgeçilmez parçası olan Meslek mensuplarımıza, bahsini yaptığımız, Kamu yada Amme kavramını tekrar hatırlatmakta fayda vardır. Elbette, bu bahsi yaparken Amme Alacaklarının düzenlendiği Kanun ve bazı önemli noktalarda bu yazımızın içerinde yeralacaktır. 

Herzaman Onur vesilesi yaptığım ve özellikle alıntılarını yapmaktan ve yayınlandığında büyük haz duyduğum  

Türk Dil Kurumu Sözlüğümüze göre, ‘Amm’e veya  ‘Kamu’ kavramları aşağıda belirtildiği gibidir;

 

amme  

is. Kamu.


âmme    

kamu. ~ hakları: kamu hakları. ~ hukuku: kamu töresi. ~ hükmî şahsiyyeti: kamu tüzel kişiliği. ~ intizâmı: kamu düzeni. ~ menfaati: kamu yararı. (bkz. maslahat)


amme    

bk. kamu kesimi ilintili olarak Kamu kavramıda,

  

kamu    

is. 1. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü. 2. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme: “Çevre koruması sorunları İsveç kamusunun bilincine ve hatta bilinçaltına sinmiş.” -H. Taner. 3. sf. esk. Hep, bütün: “Biz kimseye kin tutmayız / Kamu âlem birdir bize.” -Yunus Emre.


kamu   Fr. Système 


kamu   İng. public Osm. amme Fr. public 

Topluluk oluşturucu ortak çıkarlar çevresinde oluşan ve üyeleri bu ortak çıkarlar konusunda karar birliğine ulaşmak için etkileşimde bulunan toplumsal kesim.


kamu    

âmme. ~ düzeni: âmme intizâmı. ~ töresi: âmme hukuku. ~ tüzel kişiliği: âmme hükmî şahsiyyeti. ~ yararı: âmme menfaati, maslahat.


kamu    

bk. genel


kamu    

bk. kamu kesimi


kamu    

1. Bütün, hep, her. 2. Herkes


Görüldüğü gibi, olabildiğince açık ve geniş bir anlatım ifadesi ile Amme veya Kamu kavramı tanımlanmaktadır. 

II. DAYANAK VE KANUNDA YERALAN ALACAK KAVRAMI İLE  22.MADDENİN ÖNEMİ

Bilindiği üzere Ülkemizde,  6183 sayılı Kanun ile Amme Alacakları, güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Biz elbetteki bu Kanunun güncel olaylarda, Amme alacağının ne kadar güvenli bir şekilde tahsil edilip edilmeyeceğini tartışmayacağız. Meslek mensubu olarak amacımız kanunda yeralan önemli bir noktaya yer vermek ve herzaman muhatap olacak ilgililerin dikkatini çekmek olacaktır. 6183 sayılı bu kanunun şümulüne bakıldığında,’ Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.’ Denilmektedir.

Görüldüğü üzere kapsam oldukça geniş tutulmuştur. Kamu görevi ve yararı ilkesi ile görev yapan Meslek mensuplarımız bu Kanunda gözönüne alındığında ne denli hassas görev yapmaktadır. Bilakis, ileride varolabilecek Kamusal organizasyonlarda, Amme alacakları yönü ile Mali Müşavirler  görev alabileceklerdir.

Yine Bu kanundaki amme alacağı terimi:

1'inci ve 2'nci maddeler şümulüne giren alacakları,

Amme borçlusu veya borçlu terimi:

Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini,

Alacaklı amme idaresi terimi:

Devleti, vilayet hususi idarelerini ve belediyeleri,

Tahsil dairesi terimi:

Alacaklı amme idaresinin bu kanunu tatbik etmekle vazifeli dairesini, servisini, memur veya memurlarını,

Yalnızca mal olarak geçen terim:

Menkul, gayrimenkul "gemiler dahil" mallarla, her çeşit hak ve alacakları,

Para cezaları terimi:

(5766 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare, Yürürlük: 06.06.2008) Adli ve idari para cezalarını (*)

(5766 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen terim, Yürürlük: 06.06.2008) Tahsil edilemeyen amme alacağı terimi:

Amme borçlusunun bu Kanun hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırması sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını, (**)

(5766 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen terim, Yürürlük: 06.06.2008) Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı terimi: Amme borçlusunun haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerinin herhangi bir aşamasında amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacaklarını, (***)

Ayrıca kanunun 22.maddesinde , Amme alacaklarını kesip ödemek mecburiyetinde olanlara yönelik olarak ‘Amme alacağını borçlusundan kesip tahsil dairesine ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahıslar, bu vazifelerini kanunlarında veya bu kanunda belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmiyen alacak bu hakiki ve hükmi şahıslardan bu kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Denilmekle ilgililer ve muhatapların dikkati çekilmiştir.

III.SONUÇ

Amerikan Ekonomisi kaynaklı ve Dünyamızı  etkileyen ve özellikle 2009 yılında Ülke olarak daha yoğun  hissedeceğimiz İktisadi Kriz , İşletme  Yönetimlerinde profesyonellere olan ihtiyacın giderek artması sonucunu doğurmaya başlamıştır. Bilakis herzaman yazılarımda vurguladığım ve 1.sınıf Yönetici olarak tanımlanmış Mali müşavirlere olan ihtiyaç, gerek iş ilanlarında, gerekse insan kaynakları sayfalarında finansal yönetim başta olmak üzere artık iyice belirginleşmeye başlamıştır. Mali Müşavirler, vizyon ve misyon olarak Türkiyenin yönetsel anlamda gözbebeği olmaya başlamışlardır.

Asıl olan ve bu yazının konusu kapsamında, Amme alacaklarının her yönü ile muhataplarından biri olan mali Müşavirler, ileriki dönemlerde Kamusal Organizasyonun Amme alacaklarına yönelik mesleki bir boyutu olabilecekleri tahmini, gözardı edilemeyecektir.

Ne demişler,

“Biz kimseye kin tutmayız / Kamu âlem birdir bize.” -Yunus Emre.

 

Kadir Dodi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı

www.muhasebenet.net
24.10.2008
 

-Diğer makaleleri için tıklayınız

-Vergi Yargısı ve Mali Müşavirlik

-Mali disiplin içerisinde rüşvet suçu ve kanuni boyutu

-İşletmelerde iç denetimin önemi

-Elektronik ortamdaki  ticaretin vergisel boyutu

-VERGİSEL DENETİMLERDE TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİNİN ÖNEMİ

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.