Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

Vergi Takvimi

  MUHASEBE MAKALELER  :  05 Haziran 2009

   Ana sayfa

   2009 Yılı Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 


KADİR DODİ

S.M.M.M

İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı/Doktora Öğrencisi

ASMMMO Denetim Standartları Komisyon Üyesi

kadirdodi@gmail.com

 

İTHALAT NEDİR? KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAHI VE KUR FARKI AÇISINDAN NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
 

I.GİRİŞ

Ülkemizin, Ekonomik yapısını değerlendirmede, İthalat rakamları ya da göstergeleri önemli yer tutmaktadır. Kuşkusuz , İthalat veya Dış alım, Ödeme yönü ile negatif ifade taşımakta ise de , örneğin tıbbi bir konuda, insanımızın ihtiyacı olan teçhizatın dış alımı da bir o kadar pozitif ifade oluşturacaktır.


En yalın ve basit tanımı ile,

İthalat,
is. (itha:la:tı, l ince okunur) tic. 1. Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma, dış alım. 2. Bir ülke için başka bir ülkeden alınan malların bütünü

olarak tanımlanmıştır.* Türk Dil Kurumu Sözlüğü

II. İTHALATIMIZ AÇISINDAN ÖNEMLİ BAZI VERİLER
Konuya ilişkin olmak üzere, Mart Döneminde ihracat yüzde 28.4 azalmış 8.2 Milyar dolar seviyesine inmiştir. İthalatta iseyüzde 37.5 düşü olmuş ve seviye 10.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Yine bu döneme ilişkin ihracat geçen döneme göre yüzde 26 gerilemiş ve 24 milyar 507 milyon dolar olmuş, ithalatta yüzde 41.8 gerilemiş ve 28 milyar 625 milyon dolar olmuştur.

III. İTHALAT VE KUR FARKI

İthalatta oluşan Kur farkı acaba vergiyi etkiler mi? Her daim bu sorular meslek mensuplarını sıkıntıya sokar.

‘’İthalatta vergiyi doğuran olay, gümrük vergisi ödeme mükellefiyeti başladığında meydana geldiğinden, mal bedeli peşin ödenmiş ithalatta beyannamenin tescil tarihine kadar oluşan kur farkı matraha dahil edilir. Böylece, negatif ve pozitif kur farklarının vergilendirmeye etkisi olmaz.’’**

‘’Bir soruda,İthalatta oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesinde hangi kur işleme esas alınmaktadır? Malın maliyetini belirlemek üzere dikkate almamız gereken kur nedir? Faturanın bize intikal ettiği tarihi mi yoksa ödeme tarihini mi dikkate alacağız?

Sorunun Yanıtı Değerli Hocam ve Üstad Veysi SEVİĞ ile Bumin DOĞRUSÖZ’e göre ‘’Katma Değer Vergisi Yasası'nın 1/2. maddesi uyarınca "her türlü mal ve hizmet ithalatı" katma değer vergisine tabi olup, aynı yasanın 10/ı maddesinde hükme bağlandığı üzere "ithalatta", Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili hali vergiyi doğuran olay olarak tanımlanmıştır.

Diğer yandan Katma Değer Vergisi Yasası'nın 20/1. maddesinde ifade edildiği üzere "Teslim ve hizmet işlemlerinde, matrah bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. "Buna bağlı olarak aynı yasanın 21/c maddesi gereği olarak "Gümrük Beyannamesi"nin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı kur farkı gibi ödemeler" matraha dahil bulunmaktadır.

Ayrıca Katma Değer Vergisi Yasası'nın 24/c maddesinde "vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler"in matraha dahil edileceği hususu hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan (1) Seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin "İthalatta Matrah" başlıklı (VII-B) bölümünde yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Katma Değer Vergisi Yasası'nın 21. maddesine göre ithalatta katma değer vergisi matrahına;

* İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

* İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

* Gümrük Beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler dahil olacaktır.

Buna göre, ithalatta vergiyi doğuran olay, Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili aşamasında meydana geldiğinden, mal bedeli peşin olarak ödenmiş olan ithalatta Katma Değer Vergisi Yasası'nın 21/c maddesi gereğince beyannamenin tescil tarihine kadar oluşan kur farkları matraha dahil edilerek, fiili ithalattan sonra ortaya çıkan negatif ve pozitif kur farklarının vergilendirmeye etkisi olmayacaktır. (V. Seviğ) ‘’İthalatta oluşan kur farkı vergiyi etkilemez 06.05.2009 | Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz | Yorum

IV. İTHALATTA MATRAH VE KUR FARKI KONUSUNDA BİR MUKTEZA

27.02.2009 tarihli İ.V.D.B muktezasında, İthalatta oluşan kur farkının KDV matrahına dahil olup olmadığı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/2. maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalinin katma değer vergisine tabi olduğu, Kanunun 10/ı maddesinde ithalatta vergiyi doğuran olayın, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili aşamasında meydana geldiği hükme bağlanmıştır.
Kanunun 20/1. maddesinde; “teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.” denilmektedir. Aynı Kanunun 21/c maddesine göre, ithalde alınan KDV matrahına Gümrük Beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin dahil olacağı hükme bağlanmıştır. Yine 24/c maddesinde ise vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil olduğu hüküm altına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “İthalatta Matrah” başlıklı (VII-B) bölümünde; Katma Değer Vergisi Kanununun 21’inci maddesine göre ithalatta katma değer vergisi matrahına;

· İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

· İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

· Gümrük Beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler” dahil olacaktır.

Buna göre, ithalatta vergiyi doğuran olay, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili aşamasında meydana geldiğinden, mal bedeli peşin olarak ödenmiş olan ithalatta Kanunun 21/c maddesi gereğince beyannamenin tescil tarihine kadar oluşan kur farkları KDV matrahına dahil edilecek, fiili ithalattan sonra ortaya çıkan negatif ve pozitif kur farklarının vergilemeye bir etkisi olmayacaktır.

Diğer taraftan, söz konusu malın yurt içi teslimlerinde lehe veya aleyhte oluşan kur farkı için 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacağı tabiidir. Denilmiştir.

V.SONUÇ

Elbette ki, İthalatın olumsuz yönleri, genelde ve özelde sektörel olarak ele alınmalıdır. Ayrıca global ekonominin içerisinde, ihracata oranı ile ele alındığında, parasal büyüklüklerin getireceği sıkıntıların varlığı söz konusudur. Örneğin, Tarım Ekonomisinde Avrupa’dan yapılacak bazı ürünlerin ithalatının olumsuzlukları herkes tarafından bilinmektedir. Bununla birlikte konuyu ele alışımız ülke ekonomisine katkı boyutu ile Vergi gelirleri yönüyledir.
 

KADİR DODİ

S.M.M.M

İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı/Doktora Öğrencisi

ASMMMO Denetim Standartları Komisyon Üyesi

kadirdodi@gmail.com

www.muhasebenet.net

05.06.009

-Otel işletmelerinde bedava oda (Complimentary) uygulamasının vergisel açıdan değerlendirilmesi

-Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre SMMM ruhsatı olmayanlar Denetçi yada İç denetçi olamazlar

-Kurumlar vergisi beyanında mükellef ve meslek mensubu için önem taşıyan iki unsur
-Diğer makaleleri için tıklayınız

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.