Muhasebe  

Maliye

Vergi

İletişim

2009 Yılı Vergi Takvimi

  MUHASEBE MAKALE :  29 Ağustos 2009

   Ana sayfa

   2009 Yılı Çalışmaları

   2009 Pratik Bilgiler

   Staj - Stajyer Rehberi

   Kanun-Mevzuat Rehberi

   Sosyal Güvenlik Rehberi

   Muhasebe Bilgi Rehberi

  Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


Kamil ÖZYANIZ

Sm- Smmm Staja Başlama

Hazırlık Kitabı Yazarı

www.sinavkolik.com

 

İsteğe bağlı sigorta

 

Soru :

Annem 1956 doğumlu ve 1972 ssk girişli 01.08.2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı ssk ödüyoruz. Ancak bildiğim kadarı ile Ekim 2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı kanun gereği otomatik olarak bağ-kur'lu sayılıyoruz. Ancak ssk nın ilgili sitesine girdiğimde ne zaman emekli olabilirim diye 3600 günden yani yaştan emekli olacağı belirtilmektedir. Primleri sürekli ödediğimiz takdirde 5,5 yıl sonra emekli olması gerekmektedir. Bilgilendirebilirseniz sevinirim 

5510 SSGSSK ile isteğe bağlı sgk prim ödemelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalılar ;

 

Sigortalı sayılanlar

MADDE 4- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; 

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

b) Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar,

3) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,  

c) Kamu idarelerinde; 

1) (a) bendine tâbi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp, ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 

2) (a) ve (b) bentlerine tâbi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,  sigortalı sayılırlar. 

Şeklinde sınıflandırılmıştır. Daha önceki uygulamalara göre, isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler müracaatlarını SSK'dan yaptıklarında 4/a (SSK) kapsamında değerlendiriliyor ve isteğe bağlı prim yatırabilmek için en az 1080 gün prim ödemiş olması gerekmekteydi. Eski uygulamada yine Bağ-Kur'dan da isteğe bağlı prim ödeme imkanları bulunmaktaydı. 

Yeni düzenleme ile (5510 sayılı kanun) isteğe bağlı SGK primi ödemelerinde ciddi ve köklü değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan başlıcaları,

  • Gün şartı kaldırıldı.
  • İsteğe bağlı prim ödeyenlere sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı getirildi.
  • Prim tutarları artırıldı.
  • 01.10.2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı SGK primleri 4/b (Bağ-Kur) statüsünde değerlendirilmeye başlandı.

 

Ancak 01.10.2008 tarihinden önce isteğe bağlı sgk primi ödemeye başlamış ve ara vermeden devam eden kişiler için durum biraz daha farklıdır. Bu kişiler 01.10.2008 tarihinden sonra  3 yıl 6 ay (1260 gün) daha ara vermeden isteğe bağlı prim yatırabilirler ve 31.03.2011 tarihine kadar isteğe bağlı SGK primi öderler ve yine 4/a (SSK) kapsamında isteğe bağlı prim ödemeleri kabul edilir, Ancak, 01.10.2008 tarihinden önce isteğe bağlı sigorta ödemeye başlayan ve hiç ara vermeden 31.03.2011 tarihine kadar prim ödeyen kişiler prim ödemelerini 31.03.2011 tarihinde kesmez ve isteğe bağlı prim ödemeye devam ederse, 4/b şartlarında primleri kabul edilir ve emeklilik şartları 4/b kapsamında değerlendirilir.  

Sizlere tavsiyem 31.03.2009 tarihinde veya daha önce isteğe bağlı prim ödemelerinizi durdurarak kalan günlerinizi 4/a kapsamında tamamlamak. 

İsteğe bağlı sigorta ödemeleri ile ilgili bir önemli hatırlatma, eğer isteğe bağlı prim gün sayılarınız normal çalışma gün sayılarınızdan fazla ise 4/b kapsamında emekli olabilirsiniz. Bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

İsteğe bağlı Sigortalılık ile ilgili hatırlatma

 

İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri

İsteğe bağlı sigorta ve şartları

MADDE 50- İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de yasal olarak ikamet edenlerde;

a) Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içerisinde 30 günden az çalışmak veya son bir yıl içinde 360 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,

şartları aranır.

İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi

MADDE 51- İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir.

İsteğe bağlı sigortalılık;

a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,

b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

itibaren sona erer.

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

Hazırlayan :

Kamil ÖZYANIZ

SMMM Staja Başlama Sınavı hazırlık Kitabı Yazarı

29.08.2009

Kaynaklar :

1-     5510 Sayılı SSGSSK

2-   SınavKolik SMMM Yeterlilik Sınavı Hazırlık Notları

 

Diğer makaleleri

-Limited şirketlerde hisse devir ve tescil işlemleri

-Kira gelirlerinden indirilebilecek giderler

-Sınavlarda nelere dikkat etmeliyiz

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2009  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.