Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE MAKALELER :   30 Ekim 2008

  Ana sayfa

  2008 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


ÖNDER ÖZSOY

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

ozsoy_1973@hotmail.com

 

VERGİ BORÇLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ
 


GİRİŞ:

Bir taksitlendirme imkanı da 29.10.2008 Tarihli 4 sıra no lu Tahsilat genel tebliğ kapsamında vergi borçlarına taksitlendirme imkanı getirilmiştir. Bence Üst üste Hem Bağ-Kur Hem SSK Hem Vergi dairesinden taksitlendirme imkanları getirilmesi güzel bir yaklaşım olabilir ama bir mükellefin her kuruma borcu olduğunu düşünelim ve hepsine başvuru yaptığı zaman hepsini nasıl ödeyecek ? kişi bu durumları aşmak için Banka kredilerine yönelmesi durumunda ilerde kişi krediyi ödeyemez ise nasıl olacak inşallah daha vahim hadisler olmaz? Ayrıca piyasada dönen bütün nakdi döngünün kamu kurumlarına aktarılmasının yaratacağı hava nasıl olur bunları da düşünmek
gerekmez mi ?

AÇIKLAMA

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 148 inci maddesinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme müessesesinden, zor durumda olan borçluların yararlanarak borçlarını ödemelerine imkan tanımak ve amme alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini sağlamak amacıyla vergi dairelerince takip ve tahsil edilen amme alacaklarının talep edilmesi halinde aşağıdaki şartlarla tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulacaktır.1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç, tüm amme alacaklarıdır. Bu kapsamda tecil ve taksitlendirmelerden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine olan tüm borçları için yazılı talepte bulunmaları şarttır. Tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için mükelleflerin 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir. Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler, her bir vergi dairesine olan borçları için ayrı talepte bulunacaklardır.
Başvuruların posta yoluyla yapılması mümkün olup, bu takdirde başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. Mükelleflere borçlarını ödemede ilk taksit Aralık/2008 ayından başlamak ve eşit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık ödeme süresi tanınmıştır.

Tecil edilen bu borçlara yıllık % 3 tecil faizi uygulanacaktır.

Tecil kapsamına alınacak borç asıllarına vade tarihlerinden müracaat tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme zammı uygulanacak ve taksitlendirilecek tutara ilave edilecektir. Tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin tecil talepleri alacağın tutarına bakılmaksızın vergi daireleri tarafından değerlendirilerek,Tecil edilen borçlar için mükelleflere; ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecektir) gösteren yazı tebliğ edilecektir. Ayrıca, tebliğ edilen yazıda tecil edilen borçların tecil şartlarına uygun ödenmemesi halinde, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna yer verilecektir.

Daha önce taksitlendirme imkanından faydalananların durumu

Vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden önce olup, Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, müracaat tarihlerinden Tahsilat genel tebliği olan 29.10.2008 tarihine kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ise bu Tebliğ ile belirlenen taksit süresi boyunca yıllık % 3 oranında tecil faizi hesaplanacaktır. Bununla birlikte, borçları daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödemekte olan mükelleflerin, bu Tebliğden, verilecek tecil süresi için yararlanmak istemeleri halinde, bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu durumda kendilerine verilebilecek azami sürenin ilk müracaat tarihinden itibaren 36 ayı geçmemesi gerektiği ve 18 aylık taksit süresini de aşmaması gerekmektedir. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil talebinde bulunan ancak talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerden bu taksit imkanından yararlanmak isteyenlerin bu kanunda belirlenen sürede yazılı olarak ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden bu yayınlanan tahsilat genel tebliğine kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da yıllık % 3 oranında tecil faizi oranı uygulanacak ve taksitlendirmelerde ilk müracaat tarihinden itibaren 36 aylık süre ve bu Tebliğde belirtilen 18 aylık süre aşılmayacaktır.

Borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen borçlarının % 10’unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir. Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükelleflerin, bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. Motorlu taşıtlara ilişkin vergi ve diğer amme alacaklarının da tecili uygun görülmüş olmakla birlikte, bu türden borçları tecil edilmiş mükelleflerin, maliki oldukları taşıta ilişkin satış ya da devir yapabilmeleri için tecil edilen borçlarını defaten ödemeleri gerekmektedir. Taksitlendirmelere uygun ödemede bulunulmaması halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır. Ancak mükelleflerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri tecili yapan vergi dairelerince değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

İlgili vergi dairelerince tecilin geçerli sayılabilmesi için taksitlendirme süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecil ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi şartları aranılacaktır.

Tecil ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde mükelleflerin tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları gerekmekte olup bu tarihten sonra yapılacak başvurular üzerine tecil geçerli sayılmayacaktır.

Vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden sonra olan alacaklar için yapılan tecil ve taksitlendirmeler Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar dahilinde değerlendirilecektir.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına ilişkin teminat uygulamasının geçerli olduğu tabiidir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu2 ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler de bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden sorumlu oldukları tutar için talepte bulunmaları halinde yararlanabileceklerdir.
 

Adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde ortaklar ortaklığın ödenmemiş borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, ortaklığın borçları için hisseleri nispetinde Tebliğ hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ortaklar ortaklık borçlarının tamamı için Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanabileceklerdir.

SONUÇ:

İnşallah her şeyin hayırlısı deyip hayra yormak gerek ama aklıma da şöyle bir soruda gelmiyor değil 3568 sayılı Yasa kapsamında hizmet eden biz meslek mensuplarının yükleri gün geçtikçe artmakta fakat bizim muhasebe ücret tahsilatımız gittikçe zorlaşmaktadır haliyle SSK,BĞK-KUR ve Vergi Dairesine borcu olanlar önce onu ödeyecek kalırsa bize kalmaz ise artık başka bahara…..


ÖNDER ÖZSOY

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ozsoy_1973@hotmail.com

30.10.2008

-Katma Değer Vergisinin Konusu ve Teslimi

-Banka ve nihai tüketicilere kredi kartı okuyucuları kullanarak kontör satışı

-Çeklerin Factoring Şirketlerine ciro edilmesi...

-Diğer makaleleri için tıklayınız

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.