Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2011 Vergi Takvimi  I   2011 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Kurumlar Vergisi Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   31 MART 2011

  Vergi Rehberi 

  2011 Çalışmaları 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
   

Her Sahte Belge Kullandığı Ya da Belgesiz Emtia Alımı – Satımı Yaptığı İddia Olunana Özel Usulsüzlük Cezası Kesme Yaklaşımına Karşı Önemli Bir Karar

 
   
       Sahte belge kullandığı ya da belgesiz emtia alımı – satımı yaptığı iddiasıyla vergi incelemesine tabi tutulanlar gayet iyi bilirler.

Bu vergi incelemesi sonucunda, kendilerinden belgede yazılı KDV, gecikme faizi ile istenilirken birde belgede yazılı KDV’nin bir katı tutarında vergi zıyaı cezası istenilir.

Olayın inceleme elemanınca kaçakçılık kapsamında değerlendirilmesine göre de sözü edilen vergi zıyaı cezası, KDV’nin bir katı yerine üç katı tutarında kesilir.

Bununla birlikte alınmadığı ya da verilmediği iddia olunan belgede yazılı tutarın % 10 u oranında özel usulsüzlük cezası kesilmesi de inceleme elemanlarında adeta bir alışkanlık haline gelmişti.

Ancak kesilen bu özel usulsüzlük cezaları, hem yerel mahkemelerin ve hem de Danıştay’ın artık müstekar hal almış olan kararlarında; özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için öncelikle belgelerin verilmediğinin ve alınmadığının, alıcı adı, unvanı, alış tarihi, alınan emtia cinsi, miktarı, tutarı gibi hususların, başka bir deyişle belgeleri vermeyen ve almayanların saptandığına ilişkin hukuken geçerli bir tespitin mevcut olması, ceza gerektiren eylemin ve eylemle fail arasındaki bağlantının açıklıkla saptanması, eylemin bütün unsurlarıyla ortaya konulması gerektiği, ancak mal alışları ve satışlarına ilişkin olarak belge alınmadığı ve verilmediğine dair somut ve hukuken geçerli bir tespitin bulunmadığı, bu durumda, özel usulsüzlük cezası kesilmesini ve cezalandırılmayı gerekli kılan koşulların olayda gerçekleşmediği gerçekliği karşısında, kesilen cezanın yasaya uygun olduğunu söylemenin mümkün olmadığı gibi, gerekçelerle terkin ettirilmekteydi.www.muhasebenet.net 

Danıştay tarafından son günlerde bu konuda verilen kararlarda olaya çok farklı bir yaklaşım getirilmiştir.

Bizce de Danıştay’ın olaya yeni bir boyut kazandıran bu yaklaşımı ile, belki inceleme elemanlarının özel usulsüzlük cezası kesme alışkanlığı son bulmayacak ama, kesilen bu cezaların Hazine’ye intikali bu yeni yaklaşım doğrultusunda daha da zorlaşmıştır.

Şimdi yakın bir zamanda sonuç aldığımız örnek bir olaya göre Danıştay’ın bu yeni yaklaşımını ortaya koymaya çalışalım.

Emtia satın alınan şirketin yetkili temsilcisinin bir vergi incelemesi sırasında bazı firmalara belgesiz mal satımı yaptığını beyan etmesi ve belgesiz mal sattığını iddia ettiği bu firmaların isimlerini de sayması nedeniyle 2002 yılı hesap ve işlemleri 2007 yılında incelenen kuruma, olayı ikrar eden vergi inceleme tutanağının şirket yetkili temsilcisinin bilgisizliğinden dolayı imza altına alınması sonucunda, belgesiz alındığı iddia olunan miktara birde ortalama bir kar ilave edilerek, alış bedeli + karlı satış bedelinin % 10 u tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayın dava konusu edilmesi sonucunda, yerel mahkeme tarafından da, hem satıcı ve hem de alıcı kurum yetkililerinin beyanlarına göre şirketin faturasız mal aldığı konusunda bir çekişme bulunmadığı, buna göre de faturasız alındığı belirtilen mallar üzerinden kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun olduğu, ancak faturasız alınan malların faturasız satıldığı ile ilgili olarak da özel usulsüzlük cezası kesilmiş ise de; söz konusu faturaların verilmediğinin, alıcı adı, unvanı, alış tarihi, alınan emtia cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar belirtilerek Kanun’un aradığı anlamda somut bir tespit bulunmadığından faturasız satıldığı belirtilen mallar üzerinden kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle davanın belgesiz emtia alımı yönünden reddine, belgesiz emtia satımı yönünden de kabulüne karar verilmiştir. (1)

Yerel Mahkemenin mezkur bu kararının davanın reddi yolundaki hüküm fıkrasının bozulması istemiyle Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı’na temyizde bulunulmuştur.

Bu temyiz istemimizle ilgili olarak Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı tarafından verilen Kararda; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin fatura veya benzeri belge verilmemesi, alınmaması ve diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmamasına ilişkin özel usulsüzlükler ve cezalarını düzenlediği, sözü edilen maddede öngörülen bu düzenleme ile mükelleflerin vergilendirme dönemindeki işlemlerinin kayıt ve belge düzenine uygun yürütülmesinin sağlanmasının amaçlandığı, 2002 yılına ilişkin hesap ve işlemleri incelenen davacı adına, hesap döneminin kapanmasından sonra 2007 yılında düzenlenen vergi inceleme raporuyla belgesiz mal alışı ve satışı nedeniyle 353. maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilmesinin maddenin öngörülüş amacına uygun düşmediği, mahkeme kararının belgesiz emtia alımı nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına karar verilmiştir. (2)

Buna göre; hem yerel ve hem de yüksek yargının artık müstekar hale gelmiş yukarıda belirtilen yaklaşımına, yüksek mahkeme tarafından bize göre çok yerinde olan yeni bir boyut kazandırılmıştır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Danıştay’ın olaya yeni bir boyut kazandıran bu yaklaşımı ile, belki inceleme elemanlarının özel usulsüzlük cezası kesme alışkanlığı son bulmayacak ama, kesilen bu cezaların Hazine’ye intikali yönünde sonuçlanması olasılığı oldukça azalmıştır. …

Sevgi ve Saygılarla,
________________________________________

(1) - Aydın Vergi Mahkemesi’nin 24.06.2008 Tarih ve E.No:2007/2298 K.No:2008/1264 Sayılı Kararı,
(2) - Danıştay Üçüncü Dairesi’nin 07.10.2010 Tarih ve E.No:2008/5108 K.No:2010/3060 Sayılı Kararı,

Sami Okutan
S.M.Mali Müşavir
Baş Denetçi
sami.okutan_01@mynet.com

31.03.2011

Diğer makaleleri

-Bu “Torba”da olmadı başka bir “Torba”da yer ayırın

-Sözleşmeden cayma bedeli olarak GSM operatörleri tarafından kesilen faturalar ödenmeli mi?

 

 
    Yasal Uyarı
 
 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.