Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Vergi Takvimi  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   27 MART 2011

  2011 Çalışmaları 

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
 

Kasa ve ortaklardan alacak beyanında bulunacakları bekleyen tehlike

Kamuoyunda 'Torba Yasa' olarak bilinen 6111 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun', vergi mükelleflerinin kayıtlarında gözüken hayali kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesine imkan tanımaktadır.
Genellikle, açıktan yapılan ödemeler ve belgesiz harcamalar 'ortaklardan alacaklar' ya da kasa da 'nakit para' olarak gözükmekte, vergi incelemelerinde bundan dolayı ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Torba yasa ile bu sorun çözüme kavuşturulmak istenmiştir.

UYGULAMA NASIL OLACAK?
Hayali kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar konusundaki yasal düzenlemeden bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabiliyor. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler; 31.12.2010 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklardan olan net alacak tutarlarını, Kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihini izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 31 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler.
Beyan edilecek tutar üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanacak ve hesaplanan vergi beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Ödenen vergiler, gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek. Beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak da dikkate alınamayacak.

TEHLİKE NEREDE?
6111 sayılı Kanun'un 11. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi; 'Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz' şeklinde. Tebliğ'de bu cümle şu şekilde açıklanmış:
'Kurumlar vergisi mükelleflerince 6111 sayılı Kanunun 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yapılan beyanla ilgili olarak söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.
Tebliğin 'taslak' halindeki şeklinde, bu durumdaki mükellefler hakkında finansman kazancına dayalı olarak da tarhiyat yapılamayacağı ifadesi yer alıyordu. Bu ifadenin daha sonra çıkarılması, idareye manevra alanı sağlayabilir.
Tebliğ'de yer alan 'açıklamaya' göre kanundaki ifade, sadece kar dağıtımı üzerinden yapılması gereken vergi kesintisine yönelik bir kısıtlama özelliğinde. Yani, Tebliğ'e göre, gelecekte yapılacak vergi inceleme raporlarına dayalı olarak şirketler hakkında 'finansman hizmeti' veya başka isimler altında ilave kurumlar vergisi ve katma değer vergisi tarhiyatı yapılması ve bunlar üzerinden vergi ziyaı cezası kesilmesi mümkün.

GÖRÜŞÜMÜZ
Hayali kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı nedeniyle kar dağıtımı üzerinden vergi kesintisine yönelik ilave tarhiyat yapılamayacağına ilişkin 'kapsam daraltıcı' açıklamaya katılmıyoruz.
Kanun'da yer alan; 'Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz' hükmü, 'vergi türüne' yönelik değil; 'tarhiyat nedenine' yönelik. Dolayısıyla, olası ihtilaflara yer vermemek açısından idarenin bu görüşünü değiştirmesi gerektiği düşüncesindeyiz. İleride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara karşı dava açmak istemeyen ve ilgili hükümlerden yararlanmak isteyen mükelleflere önerimiz ise söz konusu yıllar için kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden de matrah artırımı hükümlerinden
yararlanmaları.

Torba Yasa geriye dönük borçlanma hakkı vermiyor
Annem 01.10.1978'den 01.03.1980'e kadar sigortalı olarak çalıştı. Evlendiği için işten ayrıldı ve bir daha da çalışmadı. Ödenmiş yaklaşık 500 prim günü var. Acaba Torba Yasadaki prim affından yararlanabilir mi? Bankadan kredi çekip prim borçlarını ödeyerek emekli olabilir mi? l İlknur Demirci
Torba Yasada geriye dönük olarak, çalışılmamış süreler için borçlanmaya, başka bir anlatımla prim ödeyerek prim günü kazanmaya ilişkin bir düzenleme yok. Annenizin sigortalı olup da primi ödenmemiş günü, dolayısıyla prim borcu olmadığı için prim affından yararlanması söz konusu olmaz. Bankadan kredi alarak prim borçlarını ödeyip emekli olma durumu, Bağ-Kur sigortalısı olup da prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için söz konusu.
Anneniz 3600 prim günüyle 58 yaşını doldurduğunda yaştan emekli olabilir. 3600 prim gününü tamamlamak için 01.10.1978 tarihinden sonra gerçekleşen en fazla iki doğum için ikişer yıldan dört yıl doğum borçlanması yaparak 1440 gün kazanabilir. En fazla 1230 gün de isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir. Geriye kalan 430 günü de 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalışarak prim ödemek suretiyle tamamlayabilir.

AKLINIZDA BULUNSUN
Taşınmaz satışının geçersizliği
Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için resmi şekilde yapılması (noter satışı ve sicile tescil) gerekir. Bu kurala uymaksızın yapılan satış işlemi geçersizdir. Taşınmaz satışının geçersiz olması halinde taraflar aldıklarını sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri vermekle yükümlüdürler. Geçersiz taşınmaz satışlarında alıcı vermiş olduğu bedel için faiz isteyemez. Aynı şekilde satıcı da, taşınmazın kullanılmasından dolayı kira veya ecrimisil bedeli isteyemez.

GÜNÜN SÖZÜ
'Bir çocuğun yetişkinlere öğretebileceği üç şey vardır:
- Nedensiz mutlu olmaları,
- Her zaman kendilerini meşgul edecek bir iş bulabilmeleri,
- Elde etmek istediklerini var gücüyle dayatmaları.' (Paulo Coelho)

Metin Taş-Sezgin Özcan

Kaynak: http://www.aksam.com.tr/kasa-ve-ortaklardan-alacak-beyaninda-bulunacaklari-bekleyen-tehlike-1633y.html

 
Yasal Uyarı
 

 
 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.